Cesja kredytu hipotecznego – na czym polega i kiedy warto z niej skorzystać?

5 /5
(Ocen: 3)

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe, które wiąże kredytobiorcę na długie lata nie tylko z bankiem, ale często również ze współkredytobiorcą. W czasie trwania umowy kredytowej pierwotna intencja wspólnego spłacania zobowiązania może jednak ulec diametralnej zmianie. Jakie możliwości mają w takiej sytuacji kredytobiorcy? Czym jest cesja kredytu hipotecznego i w jakich sytuacjach warto z niej skorzystać?

Czym jest cesja kredytu hipotecznego?

Umowa, na podstawie której wierzyciel (cedent) przepisuje swoją wierzytelność wobec dłużnika na inną osobę (cesjonariusza), to cesja. Taka procedura jest powszechnie stosowana nie tylko na rynku kredytów i pożyczek, ale także chociażby w odniesieniu do branży ubezpieczeniowej, w której funkcjonuje cesja polisy. Na czym wobec powyższego polega cesja kredytu hipotecznego?

Przepisanie całości długu wynikającego z zaciągniętego kredytu hipotecznego na jednego ze współkredytobiorców, który od tego momentu zyskuje całkowitą odpowiedzialność za terminowe spłacanie zobowiązania, to cesja kredytu hipotecznego.

Ważnym aspektem dotyczącym porozumienia przenoszącego kredyt hipoteczny na jednego ze współkredytobiorców jest konieczność dopełnienia wszelkich kwestii formalnych w banku. To warunek konieczny do uznania, że od chwili przeprowadzenia cesji kredytu hipotecznego, jedynym dłużnikiem wobec instytucji bankowej pozostaje osoba, na którą zobowiązanie zostało przepisane. Nawet jeżeli został wydany wyrok sądowy w sprawie rozwodowej, nakazujący jednej ze stron spłacenie całości długów powstałych w trakcie trwania małżeństwa, nie jest to automatycznie jednoznaczne cesją kredytu hipotecznego. Warto o tym pamiętać.

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę – w jakiej sytuacji?

Najczęstsza okoliczność, w wyniku której dochodzi do przeniesienia kredytu hipotecznego na inną osobę, została już zasygnalizowana powyżej. Mowa tu oczywiście o rozwodzie małżonków, którzy kredyt na zakup nieruchomości brali wspólnie. Rozpad związku małżeńskiego wiąże się najczęściej ze zmianą miejsca zamieszkania jednego współkredytobiorcy. Osoba ta może wówczas wysunąć skądinąd słuszny argument o braku zasadności dalszego partycypowania w spłacaniu kredytu hipotecznego.

Kolejną sytuacją, również związaną z rozwodem, jest chęć samodzielnego starania się o kredyt hipoteczny przez eks-małżonka, który wyprowadził się z dotąd wspólnej nieruchomości. Zwolnienie go ze zobowiązania, które po rozpadzie małżeństwa nie przynosi mu żadnych korzyści, stanowi z pewnością najbardziej ugodowe rozwiązanie. Cesja kredytu hipotecznego to zatem dogodne wyjście formalne, pozwalające na pozbycie się poważnych zobowiązań finansowych w sytuacji, w której jakikolwiek aspekt wspólny z byłym małżonkiem, jest zdecydowanie niepożądany. Jak wygląda zatem proces przenoszenia kredytu hipotecznego na inną osobę?

Cesja kredytu hipotecznego krok po kroku

Celem dopełnienia wymaganych formalności podczas przeprowadzania cesji kredytu hipotecznego, wszystkie etapy procesu muszą odbyć się za zgodą i w porozumieniu z bankiem. Przebieg procedury przepisywania kredytu na inną osobę jest więc ściśle uzależniony od standardów, jakie na tę okoliczność wypracował kredytodawca. Tym niemniej, właściwie każdy bank w kontekście procedowania cesji kredytu hipotecznego, przyjmuje podobne dla tego procesu wytyczne. Kroki niezbędne do skutecznego przeniesienia kredytu na jednego ze współkredytobiorców można ująć w czterech punktach:

Porozumienie współkredytobiorców

Jest to niezwykle ważny warunek, bez którego spełnienia, cesja kredytu hipotecznego nie może dojść do skutku. Zdarza się, że jeden z byłych małżonków pragnie uwolnić się od zobowiązania, w szczególności jeżeli nie zamieszkuje już we wspólnej dotąd nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że druga strona będzie przychylna takim dążeniom. Celem przeprowadzenia cesji kredytu hipotecznego, wszyscy współkredytobiorcy muszą wyrazić na to jednomyślnie zgodę.

Pozytywne zaopiniowanie przez bank

Biorąc pod uwagę, że w sytuacji przepisywania kredytu hipotecznego na inną osobę, wierzycielem w tym zobowiązaniu pozostaje bank, musi on wyrazić zgodę na przeprowadzenie cesji. Jeżeli kredyt był do tej pory spłacany bez większych opóźnień, to nie powinno być problemów z pozytywną decyzją banku w tym aspekcie. Mogą się one jednak pojawić w kolejnym kroku.

Ocena zdolności kredytowej cesjonariusza

Zanim cesja kredytu hipotecznego zostanie sfinalizowana, bank musi upewnić się, czy osoba, która przejmuje dług, będzie w stanie w stanie go spłacać terminowo. W tym celu badana jest jej zdolność kredytowa. Oczywistym jest fakt, że wiele par decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego wspólnie, gdyż wówczas mają większą szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji banku. W momencie przeniesienia zobowiązania na jednego kredytobiorcę może się okazać, że jego możliwości finansowe będą niewystarczające. Warto wówczas sprawdzić, jak poprawić swoją zdolność kredytową.

Sporządzenie i podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Ostatnim etapem na drodze do przeniesienia kredytu hipotecznego na jednego ze współkredytobiorców jest sporządzenie i podpisanie aneksu do umowy. Mogą się w nim znaleźć na przykład nowe ustalenia dotyczące parametrów kredytu, wysokości pozostałych do spłaty rat, czy okresu kredytowania. Podpisując aneks, obydwie strony oświadczają, że całość zobowiązania wynikającego z kredytu hipotecznego przechodzi na jedną z nich i czyni ją jedyną odpowiedzialną za jego spłatę.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Bez względu na to czy podczas badania zdolności kredytowej cesjonariusza, bank zażąda od niego przedstawienia dodatkowych zaświadczeń potwierdzających, że będzie on w stanie samodzielnie spłacać pozostałą część kredytu, obie strony muszą przygotować zestaw standardowych dokumentów. Są to:

dowody osobiste współkredytobiorców,

wszelkie dokumenty dotyczące samej nieruchomości, a więc między innymi akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, czy umowa deweloperska,

umowa kredytu hipotecznego< wszelkie standardowe dokumenty pozwalające zbadać zdolność kredytową cesjonariusza, a więc umowa o pracę, zeznanie PIT z ostatnich 2 lat, zaświadczenie o zarobkach itp.

Jak już zostało wspomniane wyżej, jeżeli bank będzie miał wątpliwości w stosunku do możliwości sukcesywnego, samodzielnego spłacania kredytu hipotecznego przez cesjonariusza, może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów i należy się na to przygotować.

Cesja kredytu hipotecznego – ile to kosztuje?

Zapewne dla żadnego kredytobiorcy nie będzie zaskoczeniem fakt, że za obsługę cesji kredytu hipotecznego, bank pobiera określone opłaty. Zazwyczaj wynoszą one łącznie kilkaset złotych i wynikają między innymi z rozpatrzenia wniosku o zmianę kredytobiorcy, zwolnienia kredytobiorcy z długu oraz oczywiście sporządzenia aneksu do umowy kredytowej. Jeżeli w grę będzie wchodziła także zmiana warunków kredytu hipotecznego lub konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy zdolności kredytowej cesjonariusza, bank może naliczyć dodatkowe opłaty.

O koszty przeprowadzenia cesji kredytu hipotecznego warto zapytać jeszcze przed złożeniem wniosku, gdyż każda instytucja bankowa może przyjąć zupełnie różne opłaty towarzyszące tej procedurze. Warto dodać, że o samodzielne zorientowanie się w tabelach opłat i prowizji udostępnianych przez banki, bardzo trudno.

Co warto wiedzieć przed przepisaniem kredytu hipotecznego na inną osobę?

Cesja kredytu hipotecznego jest doskonałym rozwiązaniem dla par, które zdecydowały, że nie chcą kontynuować wspólnego spłacania zobowiązania. Trzeba w tym miejscu pamiętać, że tej decyzji przed złożeniem wniosku, należałoby być pewnym. Kolejnym aspektem na który warto zwrócić uwagę jest fakt, że aby cesja kredytu hipotecznego doszła do skutku przy ograniczonej zdolności cesjonariusza, można do zobowiązania dołączyć innego kredytobiorcę, np. jednego z rodziców lub rodzeństwa.

Zanim dojdzie do złożenia wniosku o przeniesienie kredytu hipotecznego na jednego ze współkredytobiorców, warto także rozważyć możliwość nadpłacenia kredytu tak, aby strona, która będzie spłacała go w wyniku cesji samodzielnie, mogła wykazać większą zdolność kredytową. Temu samemu celowi służy również uporządkowanie pozostałych finansów, kredytów gotówkowych, czy spłacenie zakupów ratalnych. Wszystkie te zabiegi wymagają jednak współpracy i porozumienia pomiędzy współkredytobiorcami, o co przygotowując się do cesji kredytu hipotecznego, należy szczególnie zabiegać.

Informacje o autorze

Marta Kazimierska

Specjalistka digital marketingu i zagadnień z dziedziny UX oraz SXO, znajdująca się na liście TOP 100 kobiet polskiej branży SEO. Zaangażowana w analizowanie wiedzy przedsiębiorców na temat znaczenia poszczególnych narzędzi marketingowych w osiąganiu sukcesu biznesowego. Szczególnie zainteresowana badaniem poziomu samoświadomości ekonomicznej Polaków. Entuzjastka propagowania rozwiązań z dziedziny energii odnawialnej i dbałości o środowisko naturalne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments