Dopłaty do czynszów zamiast mieszkań – zmiana w Mieszkaniu Plus

5 /5
(Ocen: 1)

Mieszkanie Plus budzi coraz więcej kontrowersji. Trudno określić czy to co podaje rząd, nie zmieni się za kilka tygodni. Z aktualnych informacji wynika, że nawet 500 zł miesięcznie dopłaty do czynszu będzie mogła otrzymać trzyosobowa rodzina, której dochód nie przekracza 5 126 zł miesięcznie. Projekt ustawy 26 marca trafił do konsultacji społecznych. Sprawdzamy, jak dokładnie dopłaty będą działać.

Warunki otrzymania dopłaty do czynszu Mieszkanie Plus

Warunki jakie będą musiały być spełnione zostaną ustalone odgórnie przez ministerstwo, jednak dana gmina będzie mogła podjąć decyzję, które z nich będą obowiązywały w danej inwestycji. Pocieszający jest fakt, że dana gmina nie będzie mogła dopisać swoich.
Najważniejsze kryteria w projekcie ustawy umożliwiające otrzymanie dopłat do czynszu Mieszkanie Plus:
• liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;
• niepełnosprawność;
• wysokość uzyskiwanych dochodów;
• lokalizacji w danym województwie;
• migracja za pracą.
Zgodnie z Art. 4. 1. dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca: jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo cudzoziemcem posiadającym prawo do pobytu czasowego (szczegóły zostały określone w ustawie).

Jakie będą progi dochodowe?

Dopłaty do czynszu Mieszkania Plus zostały przewidziane dla tych gospodarstw, które zmieszczą się w określonych w ustawie progach dochodowych:
Art. 5. 1. Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:
1) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 60%,
2) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 60% zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
– ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138).

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wynosi 4443,00 zł. Stąd dla lokali mieszkalnych przekazywanych do użytkowania w 2019 roku progi wyglądałyby następująco:
• dla gospodarstw jednoosobowych kwoty 2665,80 zł
• dla gospodarstw dwuosobowych kwoty 3998,70 zł
• dla gospodarstw trzyosobowych kwoty 5331,60 zł.

Jak będzie obliczana wysokość dopłat do czynszu Mieszkanie Plus?

Wysokość dopłaty do czynszu będzie obliczana indywidualnie dla każdego wnioskującego.
„Art. 10. 1. Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty, wynoszącego w okresach każdych kolejnych 36 miesięcy stosowania dopłat, zwanych dalej „okresem dopłatowym”, odpowiednio:
1) 1,8% – dla pierwszych 36 miesięcy stosowania dopłat;
2) 1,2% – dla kolejnych 36 miesięcy stosowania dopłat;
3) 0,6% – w pozostałym okresie stosowania dopłat.”
Jak wynika z przytoczonego fragmentu ustawy wysokość dopłaty zależna będzie od kosztu budowy mieszkania w danej lokalizacji oraz liczby osób w gospodarstwie domowym.

Z pewnością Mieszkanie Plus nie jest tym, co rząd PiS obiecywał przed wyborami. W internecie pojawiła się już fala krytyki, że dopłaty do czynszu spowodują znaczący wzrost czynszów na rynku. Trudno jest jednak w tej chwili przewidzieć jak to będzie wyglądało w praktyce.

Informacje o autorze

Agnieszka Fodrowska

Specjalizuje się w tematach związanych z branżą energetyczną. Interesuje się również finansami, rynkiem nieruchomości oraz marketingiem internetowym. Oprócz tego fascynuje ją historia Wielkich Mogołów. Uwielbia psy, Moto GP, kino indyjskie i przedwojenne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments