Dopłaty do czynszu już istnieją – sprawdź, kto obecnie ma do nich prawo

5 /5
(Ocen: 1)

Mieszkanie Plus zmienia się z rządowego programu tanich mieszkań w program dopłat do czynszu. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy, z jakiej skorzystać mogą osoby najmujące mieszkania. Zobacz, jakie dodatki i dopłaty do czynszu już można otrzymać.

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy?

Różnego rodzaju dodatki, zwłaszcza do rent i emerytur stanowią niesamowicie ważną pomoc. Dzięki nim wiele najuboższych osób, jest w stanie normalnie funkcjonować i opłacić wszystkie niezbędne rachunki i należności. Dodatek do czynszu jest dużym wsparciem dla wszystkich, których nie stać na samodzielne opłacanie mieszkania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie rekompensuje on w całości kosztów jego utrzymania i konieczne jest pokrycie reszty z własnej kieszeni. Aby się o nie ubiegać trzeba spełnić określone kryteria, jakie?

Pierwszy warunek to niski dochód

Co rozumiemy przez niski dochód? Prawo do dodatku, mamy wtedy gdy spełnimy wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Nasze przychody nie mogą przekraczać określonego pułapu, a mieszkanie, które posiadamy, odpowiedniej wielkości. Czyli możemy ubiegać się o nie w momencie gdy nasz średni, miesięczny dochód na osobę, w gospodarstwie domowym, w ostatnich trzech miesiącach (przed złożeniem wniosku), nie przekracza 125 procent najniższej emerytury (od 1 marca 2018 roku jest to 1029,80 zł), więc kwota ta wynosi 1287.25 zł. Natomiast, gdy jesteś osobą samotną, dochód może być trochę wyższy i wynieść 175 procent kwoty najniższej emerytury, czyli 1802.14 zł.

O dodatek mieszkaniowy możemy starać się również, gdy średni dochód na członka rodziny, przekracza limit, nie więcej niż o wysokość dodatku. Jego wartość obniża się wtedy o wysokość nadwyżki ponad limit. W jaki sposób zatem ustalić swój dochód? Jest to kwota, która pozostała nam po odliczeniu wszystkich kosztów uzyskania przychodu, a także składek na ubezpieczenie chorobowe i emerytalno – rentowe. W przypadku natomiast, gdy jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, twój dochód ustala się na podstawie powierzchni gruntów w tzw. hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z jednego hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez prezesa ZUS.

Czego nie wlicza się do dochodu? Wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych, celowych i okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 Plus, a także dodatku mieszkaniowego.

Drugi warunek to tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy ma na celu pomoc w uregulowaniu opłat:

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (gdy np. orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym),
  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, które znajdują się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, które mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, np. z umowy użyczenia i ponoszącym wydatki związane z jego wynajmowaniem.

Trzeci warunek to odpowiednia powierzchnia

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoba lub rodzina nie może posiadać zbyt wielkiego mieszkania. Co przez to rozumieć? Jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 procent. Jeżeli jest inaczej dodatek przepada. Z wyjątkiem gdy powierzchnia pokojów i kuchni jest mniejsza niż 60 procent powierzchni całego mieszkania. Wtedy norma ta może zostać przekroczona nawet o 50 procent.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu jednorodzinnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m² – jeśli zajmuje je jedna osoba,
 • 40 m² – dla dwóch osób,
 • 45 m² – dla trzech osób,
 • 55 m² – dla czterech osób,
 • 65 m² – dla pięciu osób,
 • 70 m² – dla sześciu osób.

Co jeśli rodzina liczy więcej niż sześć osób? W takim wypadku, każda kolejna z nich, ma prawo do dodatkowej powierzchni, w wysokości 5 m². Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, czy mająca prawo do oddzielnego pokoju, to wtedy przysługuje jej 15 m² dodatkowej powierzchni.

Ile wynosi wysokość dodatku do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy jest pomocą , którą gmina przyznaje swoim najbiedniejszym mieszkańcom. Jednak ta wysokość jest różna, wszystko bowiem zależy od dochodów i liczby osób w rodzinie. Stanowi on różnicę między wydatkami jakie powinno ponosić się na utrzymanie mieszkania, a kwotą wynoszącą:

 • 15 procent (20 procent*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 12 procent (15 procent*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10 procent (12 procent*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175 procent kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125 procent tej kwoty.

Dodatek przyznaje osoba do tego uprawniona, czyli wójt, burmistrz, lub też prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej (art. 7 ust. 1 zd. 1 ustawy). Organ ten może również do tego upoważnić inną osobę. Będzie nią mianowicie dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego właśnie w tej placówce, wydaje się i przyjmuje wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz udziela informacji wszystkim wnioskodawcom.

Jakie wydatki uwzględnia się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?

Wszystko zależy tu od tego, czy:

 • mamy mieszkanie lokatorskie, własnościowe prawo do mieszkania spółdzielczego lub też jesteśmy najemcą mieszkania spółdzielczego, wtedy pod uwagę bierze się opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także koszty eksploatacji i remontów (z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów).
 • jesteśmy najemcą lub podnajemcą, wtedy uwzględnia się czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu, jak również za wodę, energię cieplną oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • posiadasz mieszkanie na własność, wtedy pod uwagę bierze się:opłaty za wodę, energię cieplną, odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Wyłącza się natomiast ubezpieczenia, podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • jesteś natomiast właścicielem domu jednorodzinnego, wtedy wydatkami, które uwzględnia się przy obliczaniu dodatku są: opłaty za wodę, energię cieplną, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Pod uwagę nie bierze się ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, a także opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.

Na jaki okres przyznawany jest dodatek mieszkaniowy i kiedy może zostać wstrzymany?

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia, następującego po dniu złożenia przez nas wniosku. Natomiast wypłaca się go w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub też osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jeżeli nie zgadzamy się z wydaną decyzją administracyjną, możemy złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Kiedy w takim razie dodatek może zostać wstrzymany? W przypadku, gdy stwierdzone zostanie, że osoba, która z niego korzysta, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal. Jego wypłatę wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu jej uregulowania. Jeśli nie nastąpi to w ciągu trzech miesięcy, od dnia jej wydania, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku zapłacenia niezbędnej kwoty, wypłaca się dodatek za okres, w którym był wstrzymany.

Dodatek energetyczny do czynszu

Kiedy już korzystamy z dodatku mieszkaniowego i jesteśmy stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, możemy również starać się o dodatek energetyczny. Umożliwi on obniżenie rachunków za prąd. Co należ zrobić, aby go dostać? Trzeba jedynie złożyć wniosek o jego przyznanie i dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej. Do końca kwietnia 2018 roku wynosi on:

 • 11,22 zł miesięcznie – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 15,58 zł miesięcznie – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi;
 • 18,70 zł miesięcznie – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym wypłaca się go do 30 dnia danego roku. Również jego wysokość wraz z dodatkiem mieszkaniowym, nie może przekroczyć 70 procent wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub też 70 procent faktycznych wydatków ponoszonych za mieszkanie, jeśli powierzchnia lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Jak uzyskać dopłatę do czynszu w postaci dodatku mieszkaniowego?

Po wniosek i formularz deklaracji o dochodach, należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Z nim musimy następnie iść do administracji domu, gdzie zostaną potwierdzone wszystkie niezbędne dane, takie jak: nazwa i siedziba zarządcy domu, adres, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych natomiast dołączają zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i techniczne wyposażenie domu, które wystawione zostało przez właściwy organ nadzoru budowlanego, wydający pozwolenia na budowę oraz wszystkie rachunki dotyczące wydatków.

Konieczne jest również wypełnienie deklaracji o wysokości dochodów brutto każdego z członków rodziny, który z nami mieszka, za trzy ostatnie miesiące. Decyzję powinniśmy dostać w przeciągu miesiąca. Jeżeli jest ona odmowna, możemy odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego (mamy na to 14 dni).

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i spełniasz wyżej wymienione kryteria, koniecznie udaj się po wniosek i formularz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warto bowiem już teraz zadbać o to, żeby zmniejszyć swoje wydatki na opłaty, związane z utrzymaniem mieszkania, czy domu.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments