Dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy. Kto i kiedy może się o nie ubiegać?

4 /5
(Ocen: 4)
dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy

Obecna, niestabilna sytuacja na rynku pracy skłania wielu z nas do szukania nowych rozwiązań i możliwości. Jedną z nich są dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy dla osób, które chcą założyć swoją własną firmę. Ile wynosi dofinansowanie i jakie warunki trzeba spełniać, aby się o nie ubiegać?

Rośnie liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy

Zdaniem większości ekonomistów musimy być przygotowani na największy kryzys w ostatnich trzech dekadach. Marlena Maląg, minister pracy ostrzegła, że na koniec 2020 roku bezrobocie może być dwucyfrowe, bowiem ostatnie tygodnie przyniosły niespotykaną do tej pory falę zawieszonych lub zamkniętych firm. Wiele osób z dnia na dzień zostało bez środków do życia. Po marcowym spadku liczby etatów aż o 34 tys., w kwietniu zniknęło kolejnych 30 tys. Szacuje się, że do lipca – sierpnia przybędzie co najmniej pół miliona zarejestrowanych bezrobotnych.

Na razie nieznane są pełne dane dotyczące łącznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy. Udało się je zebrać tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie we wszystkich powiatowych urzędach pracy w regionie, do 15 kwietnia, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 67.548 osób, czyli o 2.411 osób więcej niż 31 marca (w ciągu tak krótkiego czasu nastąpił wzrost o 3,7%).

Również do tej pory Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nie opublikowało danych za marzec o stopie bezrobocia rejestrowanego, chociaż raport za luty ukazał się już po pięciu dniach marca (raport GUS na ten temat poznamy 24 kwietnia). Jednak jak zaznaczyła niedawno minister pracy:

Nowa fala bezrobotnych będzie napływała. Rzeczywiste, realne wskaźniki będziemy widzieli na końcu kwietnia, a nawet bardziej w maju. Firmy zapowiadają zwolnienia i już ich dokonują. Podawanie dzisiaj wskaźników i mówienie, że sytuacja jest dobra byłoby nieodpowiedzialne, patrząc na pracowników i pracodawców. Na pewno będziemy obserwowali wzrost bezrobocia, będziemy też wprowadzali takie mechanizmy, aby osoby bezrobotne mogły ten trudny okres przeżyć.

Oczywiście, każda osoba, która straciła pracę może liczyć nie tylko na zasiłek dla bezrobotnych o określonej wysokości, ale również może nabyć szereg uprawnień (sprawdź: jakie prawa ma bezrobotny). Co ważne, osoba bezrobotna, która chciałaby założyć własną firmę może ubiegać się o jednorazową dotację z urzędu pracy.

Czym są dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy?

Dotacja dla bezrobotnych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest jednym z najpopularniejszych dofinansowań, o które ubiegają się Polacy. W przeciwieństwie do kredytu gotówkowego lub pożyczki online, dotacji dla bezrobotnych nie trzeba zwracać. Jednak należy mieć na uwadze to, że decydując się na tego rodzaju dofinansowanie z Urzędu Pracy lub UE, nie można podjąć zatrudnienia przez pierwszy rok od jej uzyskania. Co istotne, dotacje dla bezrobotnych przyznawane są wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w związku z czym nie ma mowy o założeniu jakiejkolwiek formy spółki (nie wyklucza to jednak zatrudnienia pracowników).

Dotacje dla bezrobotnych, którzy planują założenie swojej działalności gospodarczej stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromną ich zaletą jest nie tylko to, że są one bezzwrotne, ale można dzięki nim pokryć koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Zainteresowanie dotacjami dla bezrobotnych z urzędu pracy nie maleje. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat, bezrobotni założyli ponad 470 tys. firm za bezzwrotne dotacje z urzędu pracy (jeszcze dekadę temu, za pozyskane środki założono ponad 10 tys. firm, natomiast już w 2019 roku powstało ich w ten sposób aż 32.240).

liczba założonych firm za bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy

(źródło: opracowanie własne enerad.pl na podstawie danych z MRPiPS)

Łączna suma pozyskanych środków dzięki dotacjom z urzędu pracy wyniosła natomiast aż 8,84 mld zł!

suma pozyskanych środków dzięki dotacjom z urzędu pracy

(źródło: opracowanie własne enerad.pl na podstawie danych z MRPiPS)

Jaka jest kwota dotacji dla bezrobotnych?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dofinansowanie z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. W styczniu 2020 roku wynosiło ono 5.400 zł, w związku z czym obecnie maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi rekordowe 32.000 zł! Jednak w większości przypadków przyznawane są mniejsze kwoty, których wysokość zależy od możliwości finansowych danego urzędu (czyli od kwoty, jakie uzyskały one na ten cel).

Wszystkie informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. Uzyskane środki należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Natomiast, w przypadku gdy osoba, która uzyskała dotację złamie warunki umowy lub będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy, to wówczas musi zwrócić wszystko co otrzymała wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Ważne! Środki otrzymane na podjęcie działalności przedsiębiorca wydatkuje w kwocie brutto (czyli razem z uwzględnionym podatkiem VAT), nawet w przypadku gdy zarejestruje się jako czynny podatnik VAT. Od otrzymanej dotacji z urzędu nie płaci się także podatku dochodowego.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji dla bezrobotnych?

Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na realizację wszystkich celów mających związek z uruchomieniem działalności. Jednak każdy urząd pracy może w jakiś sposób ograniczyć listę wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane fundusze (zapisy dotyczące tego, na co można wydać pieniądze powinny znaleźć się w regulaminie). Co ważne, urzędy mogą wprowadzić limit na poszczególen kategorie wydatków (np. do 10% wnioskowanej kwoty). Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana jest zwłaszcza na:

zakup urządzeń, maszyn i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności;

reklamę;

zakup oprogramowania i domeny internetowej;

zakup towarów, materiałów i surowców;

zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu;

pomoc prawną oraz doradztwo i konsultacje związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Na co nie można przeznaczyć pieniędzy z dotacji?

Natomiast uzyskanych dzięki dotacji pieniędzy nie będziemy mogli przeznaczyć na:

zakup nieruchomości i gruntów;

finansowanie szkoleń;

leasing pojazdów, maszyn i urządzeń;

wypłaty wynagrodzeń;

opłaty administracyjne i skarbowe oraz składki ZUS;

zakup papierów wartościowych (obligacji i akcji) oraz udziałów w spółkach;

pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy;

zakupu kasy fiskalnej i drukarki fiskalnej;

finansowanie: handlu odzieżą używaną, działalności sezonowej i handlu obwoźnego, działalności wykorzystującej automaty samosprzedające.

Kiedy trzeba się rozliczyć z urzędem pracy?

Wszelkie wydatki poniesione w związku z założeniem własnej firmy, przedsiębiorca musi udokumentować i rozliczyć w terminie do 2 miesięcy, od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przy czym moment poniesienia wydatku jest równoznaczny z faktycznym dokonaniem zapłaty lub przelewu. Dokumentami, które to potwierdzają są: faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne lub też potwierdzenia opłaty z dowodami przelewów.

Dotacje z urzędu pracy – dla kogo i jakie warunki?

Dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie są udzielanie każdemu. Otrzymać je może osoba, która jest:

zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;

absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub nie wykonującym innej pracy zarobkowej.

Aby otrzymać dotację z urzędu pracy należy także spełnić następujące warunki:

nie można prowadzić własnej firmy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (czasami ten okres może być dłuższy). Należy także pamiętać o tym, że działalność gospodarczą zakłada się dopiero po podpisaniu umowy z urzędem pracy;

nie można mieć zawieszonej działalności gospodarczej;

osoba ubiegająca się o dotację nie otrzymała dotychczas pieniędzy na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej;

przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie można odrzucić oferty pracy i odmówić przyjęcia stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, czy też wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych bez uzasadnionej przyczyny;

dotacja z urzędu pracy nie będzie przyznana osobie, które z własnej winy przerwała staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych czy indywidualny plan działań;

nie można mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku;

osoba ubiegająca się o dotację nie może studiować w trybie dziennym (dopuszczalne jest natomiast posiadanie statusu studenta studiów zaocznych);

osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku nie przekroczyła określonego pułapu pomocy de minimis (będącej formą publicznego wsparcia dla małych i średnich firm);

nie można mieć złożonego wniosku o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy;

wskazane jest posiadanie doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji w obszarze w którym zainteresowany chce otworzyć działalność gospodarczą.

Pamiętajcie! Poszczególne urzędy pracy posiadają swoje własne regulaminy i zasady udzielania dotacji, dlatego przed złożeniem wniosku zaleca się bezpośredni kontakt ze swoim urzędem i kierownikiem danego projektu. Warto wtedy zapytać także nie tylko same warunki udzielenia dotacji, ale i o inne dodatkowe formy wsparcia finansowego (np. o wsparcie pomostowe z funduszy unijnych).

Kryteria znajdujące się w karcie oceny wniosku o dotację

W trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, urząd pracy kieruje się kryteriami zawartymi w karcie oceny wniosku, takimi jak m.in.

przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności (wykształcenie, doświadczenie zawodowe w danym kierunku oraz ukończone szkolenia i kursy);

udział własnych środków finansowych;

stopień przygotowania planowanej

działalności gospodarczej i miejsce jej prowadzenia;

analiza finansowa przedsięwzięcia;

analiza ryzyka i działań zaradczych;

czas, przez jaki wnioskujący pozostaje osobą bezrobotną oraz jego sytuacja na rynku pracy;

podejmowanie przez wnioskującego działalności po raz pierwszy, czy po raz kolejny;

zgodność zakupów z planowaną działalnością.

Następnie, w oparciu o te kryteria urząd przyznaje punkty. Największe szanse na pozytywne rozpatrzenie mają te wnioski, które otrzymały ich najwięcej.

Dotacje dla bezrobotnych – wymagane dokumenty

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, to najczęściej:

oświadczenie wnioskodawcy o tym, że m.in. nie podejmie on zatrudnienia w okresie roku od założenia działalności gospodarczej, nie był karany, czy też nie otrzymał wcześniej bezzwrotnej pożyczki na otwarcie firmy;

oświadczenie o niepozostawaniu/pozostawaniu w związku małżeńskim;

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i posiadanym wkładzie własnym;

oświadczenie współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy;

oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej;

oświadczenie o niekaralności;

oświadczenie o wysokości deklarowanego wkładu własnego;

oświadczenie dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach lub informacja o wyborze innej formy zabezpieczenia;

kopie dokumentów informujących o kwalifikacjach zawodowych wnioskodawcy dotyczących planowanej działalności gospodarczej;

biznesplan;

dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

Jak otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej?

Procedura otrzymanie dofinansowania urzędu pracy nie jest skomplikowana, a czas oczekiwania zależy od danego urzędu. Przy sprzyjających warunkach i odpowiednim przygotowaniu wniosku oraz dokumentów, dotację można otrzymać już po kilku tygodniach (jednak zdarza się, że trwa to nawet kilka miesięcy). Po zarejestrowaniu się w PUP i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, konieczne jest odczekanie od jednego do trzech miesięcy (czas ten jest ustalany z urzędem). Natomiast sama procedura otrzymania dotacji wygląda w następujący sposób:

pierwszy etap to złożenie wniosku z dołączonymi dokumentami we właściwym urzędzie pracy (czyli tym, pod który podlega nasze miejsce zamieszkania, pobytu lub gdzie zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą). Bada się wówczas formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, doświadczenie i kwalifikacje wnioskującego. Oceniana jest także planowana przez niego działalność;

drugi etap to zdobycie poręczycieli, którzy zabezpieczą ewentualny zwrot kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy. Inne możliwe formy zabezpieczenia dotacji to także: weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, zgody bezrobotnego dłużnika na przejęcie majątku zakupionego z dotacji;

trzeci etap to oczekiwanie na decyzję. Po pozytywnym rozpatrzenie wniosku trzeba poczekać tydzień na podpisanie umowy z urzędem pracy i poręczycielami. Dopiero wtedy w ciągu następnych kilku dni pieniądze trafią na konto osoby wnioskującej o dotację.

Pamiętajcie! Złożone wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń (rzadziej w formie konkursu). Pomimo starania się o dotację, urzędnik może zaoferować ofertę pracy lub szkolenia, których nie można odmówić (warto wówcza namówić go na to, aby poczekał z tym do ogłoszenia wyników naboru). Po uzyskaniu dotacji nie można także podjąć zatrudnienia przez następny rok (w niektórych przypadkach w grę wchodzi umowa zlecenie lub o dzieło, dlatego dobrze sprawdzić to wcześniej w regulaminie).

Jakie inne czynniki decydują o przyznaniu dotacji?

Podczas procedury przyznawania dotacji dla bezrobotnych z urzędu pracy, sprawdzane jest nie tylko to, czy jesteśmy osobami, które mogą ubiegać się o ten rodzaj dofinansowania. O tym czy je uzyskamy decydują również takie czynniki jak biznesplan i wkład własny.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj wkład własny nie jest wymagany, jednak jego posiadanie może okazać się dużym atutem. Dlaczego? Ponieważ oznacza to, że wnioskodawca jest zdeterminowany do tego by osiągnąć sukces. Wkład własny może również zaważyć na tym, czy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, w sytuacji gdy złożonych wniosków będzie więcej i zostaną podobnie ocenione. Dlatego też, dobrze jest na start odłożyć jakiś kapitał (zazwyczaj wystarczy 1.000 – 3.000 zł).

Przy czym, wkładem własnym oprócz gotówki mogą być także urządzenia przydatne w prowadzeniu firmy, takie jak: samochód, komputer, czy drukarka. Należy także wiedzieć, że całą uzyskaną kwotę dotacji trzeba wydać (w zależności od urzędu) w ciągu 1 – 2 miesięcy od dnia jej otrzymania. Dlatego też, dobrze jest posiadać dodatkowe pieniądze na tzw. “czarną godzinę”. Pieniądze z dotacji nie mogą być bowiem przeznaczone na bieżące wydatki takie jak np. składki ZUS. W związku z czym, wkład własny jest jak najbardziej przydatny na początku funkcjonowania firmy, gdy jeszcze nie mamy konkretnych zysków i możemy mieć kłopoty z płynnością finansową.

Dotacja z urzędu a biznesplan

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy konieczne jest napisanie biznesplanu, czy wystarczy tylko sam wniosek o dotację dla bezrobotnych. Zdania na ten temat są podzielone. Jak zatem jest naprawdę? Otóż w kwestii tej, wszystko zależy od konkretnego urzędu pracy, w którym mamy zamiar starać się o dotację (każdy urząd może mieć w tym zakresie inne wymagania). Najczęściej jednak sam wniosek jest na tyle szczegółowy, że zawiera również pytania dotyczące działalności jaką wnioskujący planuje uruchomić.

Zdarza się jednak, że wniosek zawiera jedynie pytania dotyczące danych osobowych. Wówczas cały zarys przedsięwzięcia trzeba przedstawić w oddzielnym dokumencie, czyli biznesplanie. Można skorzystać wtedy z dostępnego formularza, który jest do pobrania na stronie stronie internetowej konkretnego urzędu.

Dotacja z urzędu – jakie obowiązki?

Po otrzymaniu dotacji z urzędu przedsiębiorca powinien prowadzić działalność nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy (do tego okresu zalicza się także przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego). W tym czasie nie można złożyć wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, a także podjąć innego zatrudnienia. Do obowiązków przedsiębiorcy w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności należy także:

przedstawienie co kwartał dowodów odprowadzenia składki ZUS za każdy miesiąc;

dostarczenie po 6 miesiącach prowadzenia działalności zaświadczenia z US;

dostarczenia po 6 miesiącach zaświadczenia z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;

informowanie urzędu pracy o wszelkich decyzjach mających wpływ na sytuację ekonomiczną działalności;

udostępnianie urzędowi pracy dokumentacji działalności;

stawienie się po upływie 30 dni od zakończenia 12 miesięcznego okresu do urzędu w celu potwierdzenia wywiązania się z warunków umowy.

Pamiętajcie! Urząd pracy będzie w czasie obowiązywania umowy przeprowadzał wizyty monitorujące, w celu sprawdzenia, czy prawidłowo wywiązujecie się z postanowień umowy!

Dotacje z urzędu – kiedy trzeba oddać pieniądze?

Dotacja dla bezrobotnych z urzędu nie zawsze jest pomocą bezzwrotną. W sytuacji, gdy przedsiębiorca w ciągu 12 miesięcy nie zbankrutuj, ani nie zlikwiduje działalności, to pieniądze są jego. Ważne jest jednak by po roku od założenia firmy dostarczyć zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym okresie.

Co ważne, w zależności od przepisów obowiązujących w danym urzędzie pracy, od przedsiębiorcy może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów (takich jak np. kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej). Natomiast jeśli w ciągu 12 miesięcy firma upadnie lub też prowadząca ją osoba nie będzie potrafiła wskazać podczas kontroli sprzętu zakupionego z pieniędzy otrzymanych z dofinansowania, to konieczne okaże się zwrócenie całej kwoty z dotacji wraz z odsetkami ustawowymi.

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, energetyką i naukami przyrodniczymi. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i taniec flamenco.

Dodaj komentarz
guest
1 Komentarz
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
Tomasz
23 czerwca 2020 08:17

Niestety ten artykuł nijak się ma do rzeczywistości. Na dolnym Śląsku we wrocławskim pup dotacje na rozpoczęcie nowej działalności od dawna są odwołane z powodu braku środków.