Dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy. Kto i kiedy może się o nie ubiegać?

4.81 /5
(Ocen: 48)

Obecna, niestabilna sytuacja na rynku pracy skłania wielu z nas do szukania nowych rozwiązań i możliwości. Jedną z nich są dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy dla osób, które chcą założyć swoją własną firmę. Ile wynosi dofinansowanie i jakie warunki trzeba spełniać, aby się o nie ubiegać?

Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy ustabilizowała się

Jeszcze na początku pandemii COVID-19 większość ekonomistów przewidywała w Polsce znaczący skok bezrobocia. Sam minister pracy ostrzegał wówczas, że na koniec 2020 roku może być ono dwucyfrowe, bowiem pierwsze tygodnie pandemii przyniosły niespotykaną do tej pory falę zawieszonych lub zamkniętych firm. Wiele osób z dnia na dzień zostało wtedy bez środków do życia. Jednak w kolejnych miesiącach sytuacja ustabilizowała się w czym zresztą pomocne były różnego rodzaju tarcze antykryzysowe. Ponadto część pracodawców zdecydowała się utrzymać liczbę pracowników ze względu na spodziewany koniec kryzysu.

W drugim kwartale 2020 roku pracę posiadało, ale z powodu koronawirusa jej nie wykonywało aż 1,2 mln osób (504 tys. osób pracowało krócej niż zwykle). Dodatkowo, przez zaistniałą sytuację niemal 250 tys. osób zrezygnowało z rejestracji w urzędzie pracy i nie poszukiwało pracy. W styczniu 2021 roku szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego zwiększyła się o 0,3 punktu proc., zaś rok do roku wzrost ten wyniósł 1 punkt proc. Również w styczniu 2018 i 2019 roku wskaźnik ten wzrósł o 0,3. Należy tu bowiem podkreślić, że wzrost bezrobocia w tym właśnie miesiącu jest stałym zjawiskiem polskiego rynku pracy, które związane jest z:

 • sezonowością zatrudnienia;
 • upływem z końcem roku okresu na jaki zawarte były umowy czasowe;
 • zakończeniem udziału w działaniach aktywizacyjnych.

Jak wynika ze wstępnych danych MRPiT, liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 roku wyniosła 1 milion 89 tys. 6 osób, co oznacza, że w porównaniu do stanu z końca 2020 roku ich liczba wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1%. Dla przypomnienia, liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec stycznia 2020 roku wyniosła 922,2 tys. Jak jednak zauważa Centrum Informacyjne Rządu, dane dla Polski tak wypadają znacznie lepiej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Ponieważ na ten moment stopa bezrobocia jest niższa tylko w Czechach, gdzie wynosi 3,1%:

bezrobocie w Unii Europejskiej

(źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM)

Oczywiście, każda osoba, która straciła pracę może liczyć nie tylko na zasiłek dla bezrobotnych o określonej wysokości, ale również może nabyć szereg uprawnień (sprawdź: jakie prawa ma bezrobotny). Co ważne, osoba bezrobotna, która chciałaby założyć własną firmę może ubiegać się o jednorazową dotację z urzędu pracy.

Czym są dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy?

Dotacja dla bezrobotnych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest jednym z najpopularniejszych dofinansowań, o które ubiegają się Polacy. W przeciwieństwie do kredytu gotówkowego lub pożyczki online, dotacji dla bezrobotnych nie trzeba zwracać. Jednak należy mieć na uwadze to że, dotacje dla bezrobotnych przyznawane są wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w związku z czym nie ma mowy o założeniu jakiejkolwiek formy spółki (nie wyklucza to jednak zatrudnienia pracowników).

Dotacje dla bezrobotnych, którzy planują założenie swojej działalności gospodarczej stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromną ich zaletą jest nie tylko to, że są one bezzwrotne, ale można dzięki nim pokryć koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Zainteresowanie dotacjami dla bezrobotnych z urzędu pracy nie maleje. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat, bezrobotni założyli ponad 495 tys. firm za bezzwrotne dotacje z urzędu pracy. Jeszcze dekadę temu, za pozyskane środki założono ponad 10 tys. firm (w 2019 roku powstało ich w ten sposób aż 32.240). Natomiast w roku 2020 dotację na założenie firmy z urzędu pracy uzyskało już tylko ponad 25 tys. osób (są to dane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii obejmujące miesiące styczeń-listopad 2020):

liczba założonych firm za dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy 2011-2020

(źródło: opracowanie własne enerad.pl na podstawie danych z MRPiPS)

Również pula środków przeznaczona na ten cel systematycznie się zmniejsza. W ubiegłym roku bowiem było to już tylko 531 mln zł:

suma pozyskanych środków dzięki dotacjom z urzędu pracy 2011-2020

(źródło: opracowanie własne enerad.pl na podstawie danych z MRPiPS)

O ile więc osoby bezrobotne myślące o założeniu własnej firmy mogły jeszcze w 2019 roku ubiegać się maksymalnie o kwotę 32.240 zł (łącznie pula ta wynosiła 660 mln zł), o tyle w 2020 roku, średnia kwota dotacji przyznana na ten cel wyniosła już zaledwie 21 tys. zł (dane za grudzień 2020 nie są jeszcze znane). Jednak pomimo tego, że liczba przyznanych dotacji jest istotnie mniejsza, to odnotowany został szybki przyrost udzielanego wsparcia w ostatnich miesiącach roku.

Jaka jest kwota dotacji dla bezrobotnych?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dofinansowanie z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. W styczniu 2021 roku wynosiło ono 5.400 zł, w związku z czym obecnie maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi 32.000 zł. Jednak w większości przypadków przyznawane są mniejsze kwoty, których wysokość zależy od możliwości finansowych danego urzędu (czyli od kwoty, jakie uzyskały one na ten cel). Wszystkie informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. Uzyskane środki należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie.

Ważne! Środki otrzymane na podjęcie działalności przedsiębiorca wydatkuje w kwocie brutto (czyli razem z uwzględnionym podatkiem VAT), nawet w przypadku gdy zarejestruje się jako czynny podatnik VAT. Od otrzymanej dotacji z urzędu nie płaci się także podatku dochodowego.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji dla bezrobotnych?

Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na realizację wszystkich celów mających związek z uruchomieniem działalności. Jednak każdy urząd pracy może w jakiś sposób ograniczyć listę wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane fundusze (zapisy dotyczące tego, na co można wydać pieniądze powinny znaleźć się w regulaminie). Co ważne, urzędy mogą wprowadzić limit na poszczególne kategorie wydatków (np. do 10% wnioskowanej kwoty). Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana jest zwłaszcza na:

 • zakup urządzeń, maszyn i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności;
 • reklamę;
 • zakup oprogramowania i domeny internetowej;
 • zakup towarów, materiałów i surowców;
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu;
 • pomoc prawną oraz doradztwo i konsultacje związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Na co nie można przeznaczyć pieniędzy z dotacji?

Natomiast uzyskanych dzięki dotacji pieniędzy nie będziemy mogli przeznaczyć na:

 • zakup nieruchomości i gruntów;
 • finansowanie szkoleń;
 • leasing pojazdów, maszyn i urządzeń;
 • wypłaty wynagrodzeń, opłaty administracyjne i skarbowe oraz składki ZUS;
 • zakup papierów wartościowych (obligacji i akcji) oraz udziałów w spółkach;
 • pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy;
 • zakupu kasy fiskalnej i drukarki fiskalnej;
 • ubezpieczenie;
 • zakupu komórki;
 • koszty projektów adaptacji lokalu;
 • działalność związaną z wynajmem;
 • zakup środków od współmałżonka, który prowadzi działalność gospodarczą;
 • finansowanie: handlu odzieżą używaną, działalności sezonowej i handlu obwoźnego, działalności wykorzystującej automaty samosprzedające;
 • remont domu, w którym planujemy mieć firmę;
 • zakup innych rzeczy, które nie są związane z zakresem prowadzonej przez nas działalności;
 • odkupienie środków trwałych lub obrotowych od podmiotu, który prowadził taką samą działalność jak my, w tym samym miejscu, w którym chcemy ją prowadzić.

Kiedy trzeba się rozliczyć z urzędem pracy?

Wszelkie wydatki poniesione w związku z założeniem własnej firmy, przedsiębiorca musi udokumentować i rozliczyć w terminie do 2 miesięcy, od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przy czym moment poniesienia wydatku jest równoznaczny z faktycznym dokonaniem zapłaty lub przelewu. Dokumentami, które to potwierdzają są: faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne lub też potwierdzenia opłaty z dowodami przelewów.

Dotacje z urzędu pracy – dla kogo?

Dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie są udzielanie każdemu. Otrzymać je może osoba, która jest:

 • zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub nie wykonującym innej pracy zarobkowej.

Wsparcie z Funduszu Pracy – co się zmieniło w 2021 roku?

Aby otrzymać dotację z urzędu pracy należy także spełnić określone warunki. Należy tu jednak podkreślić, że w 2021 roku czekają nas pod tym względem pewne zmiany, bowiem przygotowana przez ministerstwo rozwoju, pracy i technologii nowelizacja rozporządzenia w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Pracy przewiduje:

 • zniesienie kryterium nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy (jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w czasie pandemii, to osoba bezrobotna będzie mogła ubiegać się z FP o środki na założenie innej). Jednak warunkiem otrzymania tego rodzaju pomocy będzie planowanie działalności gospodarczej innej w stosunku do działalności zakończonej. Przed nowelizacją rozporządzenia, warunkiem otrzymania dofinansowania z FP był brak prowadzenia własnej firmy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (do wniosku o dofinansowanie trzeba było również dołączyć oświadczenie, że przez pierwsze 12 miesięcy nie zawiesi się działalności i nie podejmie w tym czasie zatrudnienia);
 • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, która założona została dzięki dotacji (dotyczy to jednak wyłącznie okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu). Wcześniej nie można było mieć zawieszonej działalności gospodarczej;
 • ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy wnioskują o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska. Zniesiony został bowiem obowiązujący dotychczas warunek dotyczący niezmniejszania wymiaru czasu pracy pracowników w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem takiego wniosku, jeżeli zmniejszenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów szczególnych, wprowadzonych ustawą COVID-19;
 • możliwość kontynuowania umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie takiej działalności (wcześniej wiązało się to z obowiązkiem zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieutrzymania działalności gospodarczej).

Dotacje z urzędu pracy – jakie warunki?

Oczywiście, wymienione wcześniej wymagania, to nie wszystko. Aby bowiem otrzymać dotację z urzędu pracy należy ponadto spełnić wymagane dotychczas warunki, takie jak to, że:

 • osoba ubiegająca się o dotację nie otrzymała dotychczas pieniędzy na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej;
 • przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odrzuciła oferty pracy i nie odmówiła przyjęcia stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, czy też wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych bez uzasadnionej przyczyny;
 • dotacja z urzędu pracy nie będzie przyznana osobie, które z własnej winy przerwała staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych czy indywidualny plan działań;
 • nie można mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku;
 • osoba ubiegająca się o dotację nie może studiować w trybie dziennym (dopuszczalne jest natomiast posiadanie statusu studenta studiów zaocznych);
 • osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku nie przekroczyła określonego pułapu pomocy de minimis (będącej formą publicznego wsparcia dla małych i średnich firm);
 • nie można mieć złożonego wniosku o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy;
 • wskazane jest posiadanie doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji w obszarze w którym zainteresowany chce otworzyć działalność gospodarczą.

Pamiętajcie! Poszczególne urzędy pracy posiadają swoje własne regulaminy i zasady udzielania dotacji, dlatego przed złożeniem wniosku zaleca się bezpośredni kontakt ze swoim urzędem i kierownikiem danego projektu. Warto wtedy zapytać także nie tylko same warunki udzielenia dotacji, ale i o inne dodatkowe formy wsparcia finansowego (np. o wsparcie pomostowe z funduszy unijnych).

Kryteria znajdujące się w karcie oceny wniosku o dotację

W trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, urząd pracy kieruje się kryteriami zawartymi w karcie oceny wniosku, takimi jak m.in.

 • przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności (wykształcenie, doświadczenie zawodowe w danym kierunku oraz ukończone szkolenia i kursy);
 • udział własnych środków finansowych;
 • stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej i miejsce jej prowadzenia;
 • analiza finansowa przedsięwzięcia;
 • analiza ryzyka i działań zaradczych;
 • czas, przez jaki wnioskujący pozostaje osobą bezrobotną oraz jego sytuacja na rynku pracy;
 • podejmowanie przez wnioskującego działalności po raz pierwszy, czy po raz kolejny;
 • zgodność zakupów z planowaną działalnością.

Następnie, w oparciu o te kryteria urząd przyznaje punkty. Największe szanse na pozytywne rozpatrzenie mają te wnioski, które otrzymały ich najwięcej.

Dotacje dla bezrobotnych – wymagane dokumenty

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, to najczęściej:

 • oświadczenie wnioskodawcy o tym, że m.in. nie podejmie on zatrudnienia w okresie roku od założenia działalności gospodarczej, nie był karany, czy też nie otrzymał wcześniej bezzwrotnej pożyczki na otwarcie firmy;
 • oświadczenie o niepozostawaniu/pozostawaniu w związku małżeńskim;
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i posiadanym wkładzie własnym;
 • oświadczenie współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy;
 • oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o wysokości deklarowanego wkładu własnego;
 • oświadczenie dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach lub informacja o wyborze innej formy zabezpieczenia;
 • kopie dokumentów informujących o kwalifikacjach zawodowych wnioskodawcy dotyczących planowanej działalności gospodarczej;
 • biznesplan;
 • dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

Jak otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej?

Procedura otrzymanie dofinansowania urzędu pracy nie jest skomplikowana, a czas oczekiwania zależy od danego urzędu. Przy sprzyjających warunkach i odpowiednim przygotowaniu wniosku oraz dokumentów, dotację można otrzymać już po kilku tygodniach (jednak zdarza się, że trwa to nawet kilka miesięcy). Po zarejestrowaniu się w PUP i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, konieczne jest odczekanie od jednego do trzech miesięcy (czas ten jest ustalany z urzędem). Natomiast sama procedura otrzymania dotacji wygląda w następujący sposób:

pierwszy etap to złożenie wniosku z dołączonymi dokumentami we właściwym urzędzie pracy (czyli tym, pod który podlega nasze miejsce zamieszkania, pobytu lub gdzie zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą). Bada się wówczas formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, doświadczenie i kwalifikacje wnioskującego. Oceniana jest także planowana przez niego działalność;

drugi etap to zdobycie poręczycieli, którzy zabezpieczą ewentualny zwrot kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy. Inne możliwe formy zabezpieczenia dotacji to także: weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, zgody bezrobotnego dłużnika na przejęcie majątku zakupionego z dotacji;

trzeci etap to oczekiwanie na decyzję. Po pozytywnym rozpatrzenie wniosku trzeba poczekać tydzień na podpisanie umowy z urzędem pracy i poręczycielami. Dopiero wtedy w ciągu następnych kilku dni pieniądze trafią na konto osoby wnioskującej o dotację.

Pamiętajcie! Złożone wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń (rzadziej w formie konkursu). Pomimo starania się o dotację, urzędnik może zaoferować ofertę pracy lub szkolenia, których nie można odmówić (warto wówcza namówić go na to, aby poczekał z tym do ogłoszenia wyników naboru). Obecnie jednak po uzyskaniu dotacji można także podjąć zatrudnienie, przy czym dotyczy to jedynie okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

Jakie inne czynniki decydują o przyznaniu dotacji?

Podczas procedury przyznawania dotacji dla bezrobotnych z urzędu pracy, sprawdzane jest nie tylko to, czy jesteśmy osobami, które mogą ubiegać się o ten rodzaj dofinansowania. O tym czy je uzyskamy decydują również takie czynniki jak biznesplan i wkład własny.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj wkład własny nie jest wymagany, jednak jego posiadanie może okazać się dużym atutem. Dlaczego? Ponieważ oznacza to, że wnioskodawca jest zdeterminowany do tego by osiągnąć sukces. Wkład własny może również zaważyć na tym, czy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, w sytuacji gdy złożonych wniosków będzie więcej i zostaną podobnie ocenione. Dlatego też, dobrze jest na start odłożyć jakiś kapitał (zazwyczaj wystarczy 1.000 – 3.000 zł).

Przy czym, wkładem własnym oprócz gotówki mogą być także urządzenia przydatne w prowadzeniu firmy, takie jak: samochód, komputer, czy drukarka. Należy także wiedzieć, że całą uzyskaną kwotę dotacji trzeba wydać (w zależności od urzędu) w ciągu 1 – 2 miesięcy od dnia jej otrzymania. Dlatego też, dobrze jest posiadać dodatkowe pieniądze na tzw. “czarną godzinę”. Pieniądze z dotacji nie mogą być bowiem przeznaczone na bieżące wydatki takie jak np. składki ZUS. W związku z czym, wkład własny jest jak najbardziej przydatny na początku funkcjonowania firmy, gdy jeszcze nie mamy konkretnych zysków i możemy mieć kłopoty z płynnością finansową.

Dotacja z urzędu a biznesplan

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy konieczne jest napisanie biznesplanu, czy wystarczy tylko sam wniosek o dotację dla bezrobotnych. Zdania na ten temat są podzielone. Jak zatem jest naprawdę? Otóż w kwestii tej, wszystko zależy od konkretnego urzędu pracy, w którym mamy zamiar starać się o dotację (każdy urząd może mieć w tym zakresie inne wymagania). Najczęściej jednak sam wniosek jest na tyle szczegółowy, że zawiera również pytania dotyczące działalności jaką wnioskujący planuje uruchomić.

Zdarza się jednak, że wniosek zawiera jedynie pytania dotyczące danych osobowych. Wówczas cały zarys przedsięwzięcia trzeba przedstawić w oddzielnym dokumencie, czyli biznesplanie. Można skorzystać wtedy z dostępnego formularza, który jest do pobrania na stronie stronie internetowej konkretnego urzędu.

Dotacja z urzędu – jakie obowiązki?

Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom, przedsiębiorca po otrzymaniu dotacji ma już możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest jednak, aby pamiętał o tym, że dotyczy to wyłącznie okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Zmianie nie uległy natomiast inne obowiązki przedsiębiorcy, który otrzymał dotację z urzędu, w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności powinien on bowiem:

 • przedstawiać co kwartał dowody odprowadzenia składki ZUS za każdy miesiąc;
 • dostarczyć po 6 miesiącach prowadzenia działalności zaświadczenia z US;
 • dostarczyć po 6 miesiącach zaświadczenia z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • poinformować urząd pracy o wszelkich decyzjach mających wpływ na sytuację ekonomiczną działalności;
 • udostępniać urzędowi pracy dokumentację działalności;
 • stawić się po upływie 30 dni od zakończenia 12 miesięcznego okresu do urzędu w celu potwierdzenia wywiązania się z warunków umowy.

Pamiętajcie! Urząd pracy będzie w czasie obowiązywania umowy przeprowadzał wizyty monitorujące, w celu sprawdzenia, czy prawidłowo wywiązujecie się z postanowień umowy!

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
2 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Marek
Marek
5 sierpnia 2021 17:13

Czy prowadząc działalność gospodarczą za dotację z PUP mogę podjąć współpracę z inną firmą na zasadach b2b?

Tomasz
Tomasz
23 czerwca 2020 08:17

Niestety ten artykuł nijak się ma do rzeczywistości. Na dolnym Śląsku we wrocławskim pup dotacje na rozpoczęcie nowej działalności od dawna są odwołane z powodu braku środków.