dotacje na efektywność energetyczną

Dotacje na efektywność energetyczną 2022 - jakie są opcje?

Wraz z nowym rokiem 2022, uruchomione zostaną tzw. programy bezzwrotnych dofinansowań w ramach realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii (systemów świadectw efektywności energetycznej) przez podmioty zobowiązane. Beneficjentami końcowymi będą mogły zostać zarówno gospodarstwa domowe jak i firmy. Co na ten moment wiadomo o nowych programach dofinansowań obejmujących instalację efektywnego źródła ogrzewania lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej? Na jakie urządzenia grzewcze będzie można przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze?

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Programy bezzwrotnych dofinansowań na efektywność energetyczną 2022

Jak wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, programy dofinansowań zostały wprowadzone w znowelizowanej w 2021 roku ustawie o efektywności energetycznej (mającej m.in. dostosować przepisy krajowe do wymogów unijnych, a także usprawnić monitorowanie i raportowanie oszczędności energii), jako alternatywę dla podmiotów zobowiązanych w zakresie rozliczania obowiązku oszczędności energii, o którym mowa w art. 10 ust 1 ustawy. Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej przewiduje, że Polska ma do 2030 roku, osiągnąć krajowy cel oszczędności energii finalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe), co odpowiada ok. 65 TWh energii elektrycznej.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o efektywności energetycznej, która weszła w życie 22 maja 2022 roku, obowiązek uzyskania określonych oszczędności energii został nałożony na:

 • przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem czy gazem ziemnym;
 • jak i odbiorców końcowych będących członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową.

Przy czym obowiązek ten może być realizowany poprzez uzyskanie i umorzenie świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów lub też poprzez potwierdzone audytem inwestycje w poprawę efektywności energetycznej.

Obecnie podmioty, na które został nałożony ten obowiązek, dzięki nowym przepisom będą mogły uzyskać możliwość wdrożenia programów bezzwrotnych dofinansowań w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, a następnie zaliczyć uzyskane oszczędności na poczet realizacji przez te podmioty obowiązku efektywnościowego. Ponadto rozwiązanie to przyspieszy proces modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

Czym jest efektywność energetyczna? Otóż jest to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, instalacji lub urządzenia technicznego, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużytej przez nie energii do uzyskania tego efektu. Przy czym działania, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji. W wyniku tego zmniejszone zostaje zużycie energii pierwotnej i obniżeniu ulegają też koszty eksploatacyjne.

Jaki jest cel nowego programu dotacji na efektywność energetyczną w domach i MŚP?

Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r.o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, podmioty zobowiązane lub podmioty upoważnione przez podmioty zobowiązane, mogą realizować programy bezzwrotnych dofinansowań, w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego polegających na:

 • przyłączeniu do sieci ciepłowniczej;
 • wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub instalacje charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej (w tym na pompy ciepła, kotły niskotemperaturowe na biomasę, na paliwo gazowe lub ciekłe, czy też elektryczne podgrzewacze).

Jak informuje resort, w sytuacji gdy podmiot zobowiązany ma w planach realizację programu dofinansowań w 2022 roku, musi sporządzić regulamin programu dofinansowań i przekazać jego kopię do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej do 15 grudnia 2021 roku. Przy czym powinien on zawierać co najmniej:

 • rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
 • postanowienia określające grupę odbiorców końcowych;
 • warunki i sposób skorzystania z dofinansowań;
 • okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia;
 • ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
 • wzór umowy z odbiorcą końcowym.

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dla kogo przygotowane są programy bezzwrotnych dofinansowań?

Jak więc wyjaśnia resort klimatu - założeniem nowego programu jest przyspieszenie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Polsce:

Należy to uznać za istotne wsparcie dla programu Czyste Powietrze i działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kraju.

Ponadto dotacje pozwolą też na odblokowanie inwestycji proefektywnościowych u małych odbiorców końcowych, przez spółki działające na rynku energii. Z programów bezzwrotnych dofinansowań skorzystać będą mogły:

 • gospodarstwa domowe;
 • firmy z sektora MŚP.

Od kiedy program?

Programy bezzwrotnych dofinansowań w ramach realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii (systemów świadectw efektywności energetycznej) przez podmioty zobowiązane uruchomione zostaną 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z podaną przez resort informacją:

Będzie to możliwe dzięki opublikowanemu 29 listopada 2021 roku rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości.

Programy bezzwrotnych dofinansowań na co można przeznaczyć uzyskane pieniądze?

Jak przeczytać można w informacji podanej przez MKiŚ, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej - wymianie mogą podlegać urządzenia grzewcze charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej. Program dofinansowań obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia polegające na montażu urządzeń lub instalacji, które służą do celów ogrzewania lub przygotowania c.w.u.

Oto wymieniona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 roku, tabela określająca minimalną klasę efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych, które mogą zostać objęte programem bezzwrotnych dofinansowań:

Minimalna klasa efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych, które mogą być objęte programem bezzwrotnych dofinansowań
Rodzaj montowanego źródła ciepła Minimalna klasa efektywności energetycznej
Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe Klasa mnimum A
Kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim Klasa mnimum A
Elektryczny podgrzewacz przepływowy Klasa minimum A
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny Klasa minimum A
Kocioł niskotemperaturowy na biomasę Klasa mnimum A+
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie Klasa mnimum A+
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem Klasa minimum A+
Pompa ciepła typu powietrze/woda, apsorpcyjna, napędzana gazem Klasa minimum A+
Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana gazem Klasa minimum A++
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem Klasa mnimum A++
Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie Klasa minimum A++
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie Klasa minimum A++
Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie Klasa mnimum A++

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments