Program Energia Plus 2022 – fotowoltaika z dopłatami dla firm

4.6 /5
(Ocen: 5)
Choć fotowoltaika w Polsce największym zainteresowaniem cieszy się wśród gospodarstw domowych, również przedsiębiorstwa chcą inwestować w tanią i ekologiczną energię ze słońca. Przy czym barierą są koszty. Dzięki dofinansowaniom do fotowoltaiki dla firm, takim jak Energia Plus, instalacja PV może być jednak tańsza. Kto dokładnie może skorzystać z tej dotacji i na jakich warunkach? Oto jak wygląda program Energia Plus 2022 – szczegóły poniżej.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Przedsiębiorstwa chcą inwestować w energetykę słoneczną – na przeszkodzie stoją koszty

Energetyka słoneczna, według Instytutu Energetyki Odnawialnej, to obecnie najszybciej rozwijająca się technologia OZE w Polsce i jedna z najbardziej znaczących “zielonych” technologii na świecie.

Właściwie skonfigurowana i zamontowana fotowoltaika, jest w stanie ograniczyć rachunki za energię o kilkadziesiąt procent. W przypadku mikroinstalacji (czyli systemów PV o mocy do 50 kW) korzystających z tzw. systemu opustów, mowa o fakturach za prąd mniejszych nawet o 90%. Z kolei w przypadku wprowadzonego w 2022 roku net-bilingu, mogą sięgać ok. 70% – 80%.  W obu przypadkach, oszczędności są tym większe, im większa konsumpcja energii – szczególnie w szczytowych godzinach produkcji – od ok. 5-8 rano, do 16-20 wieczorem (w zależności od pory roku).

Tym samym, instalacja fotowoltaiczna to idealne źródło energii dla wielu przedsiębiorstw w Polsce – profil produkcji energii ze Słońca, w dużej ilości przypadków niemal idealnie pokrywa się z krzywą zapotrzebowania na energię w firmie.

Wykres zawierający dzienną produkcję z fotowoltaiki.

Źródło: monitoringpublic.solaredge.com; Hanplast

Pomimo tej zgodności, jeśli chodzi o fotowoltaikę dla firm, wciąż wiele jest do zrobienia – w kwestii poziomu świadomości ekologicznej i ilości instalacji. Według badania “Zielona energia w MŚP” przeprowadzonego przez ICAN Institute, na zlecenie EFL S.A w 2020 roku, jedynie 4% badanych (przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) wykorzystuje już OZE w codziennej działalności firmy. Kolejnych 8% planuje inwestycję w przyszłości. Skąd tak niskie wyniki?

Aż 87% respondentów jako główną barierę inwestycji w OZE wskazuje wysokie koszty instalacji. Dla 80% badanych problemem jest długi czas zwrotu z inwestycji, a co drugi pytany utrudnienie widzi w niskich kwotach dotacji i w braku dofinansowań. Jednocześnie respondenci byliby bardziej skłonni inwestować w fotowoltaikę i OZE, jeśli poprawie uległby dostęp do finansowania, koszt technologii i atrakcyjność narzędzi wsparcia finansowego.

To pokazuje, jak ważne są dofinansowania do fotowoltaiki dla firm. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program “Energia Plus”. Na czym polega? I kto konkretnie może z niego skorzystać?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Energia Plus 2022 – fotowoltaika i nie tylko. Co obejmuje dotacja?

Program Energia Plus to program priorytetowy wprowadzony w 2019 roku, którego celem jest “zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”.

Podmioty biznesowe mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, m.in. poprzez znaczący pobór energii (a ta przecież w Polsce pochodzi w głównej mierze z węgla, co wiąże się z emisją CO2), ale także poprzez wykorzystywanie surowców (takich jak np. woda) oraz bezpośrednią emisję zanieczyszczeń (związaną z produkcją). Dlatego tak ważne jest wspieranie przedsiębiorstw w obraniu proekologicznej polityki.

W ramach dotacji Energia Plus sposobem na osiągnięcie przyjętych założeń ma być wsparcie ekologicznych przedsięwzięć w zakresie:

 • ograniczenia zużycia energii i surowców pierwotnych – m.in. poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji i urządzeń przemysłowych. Przykładem mogą być rozwiązania wykorzystujące technologie bezodpadowe czy technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych;
 • ograniczenia lub wyeliminowania szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania – zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 listopada 2015 roku (Dyrektywa MCP) – przynajmniej do poziomów emisyjnych zgodnych z dyrektywą;
 • poprawy jakości powietrza – za pomocą ograniczenia emisji ze źródeł spalania paliw, o całkowitej mocy w paliwie większej niż 50 MW (w przypadku stacjonarnego urządzenia technicznego – o mocy w paliwie większej niż 1 MW);
 • poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z “Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” – np. dzięki energooszczędnym systemom napędowym czy energooszczędnym systemom oświetleniowym;
 • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej – mowa tu o budowie lub przebudowie jednostek wytwórczych, które do generowania energii wykorzystują energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii takich – przykład to właśnie fotowoltaika, ale też instalacje czerpiące energię z ciepła odpadowego;
 • modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych – w celu zmniejszenia strat w przesyle czy też likwidacji indywidualnych/zbiorowych źródeł niskiej emisji (emisji pyłów i gazów zawieszonych na wysokości do 40 m).

Kto konkretnie będzie mógł realizować powyższe cele z pomocą programu “Energia Plus”?

Energia Plus – dla kogo?

Dofinansowanie Energia Plus jest skierowane do podmiotów biznesowych, a dokładnie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą.

Po dofinansowanie, zgodnie z art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców mogą ubiegać się zatem:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W dokumentach regulujących zasady udzielania dotacji nie zawarto żadnych ograniczeń związanych z wielkością podmiotu biznesowego. Skorzystać będą mogły zatem mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Program Energia Plus 2022 – forma i wysokość dotacji

W aktualnym, 3 naborze programu priorytetowego Energia Plus, do rozdysponowania jest 745 mln złotych. W programie zaszła jednak istotna zmiana – w Energia Plus 2022 wsparcie może przyjąć jedynie formę pożyczki (środki na bezzwrotne dotacje zostały już całkowicie wykorzystane).

Nadal jednak w programie Energia Plus maksymalna kwota dotacji w formie pożyczki wynosi od 0,5 mln do 300 mln zł.

Warunki dofinansowania w formie pożyczki – program Energia Plus

Pożyczka na fotowoltaikę dla firm w Energia Plus może być oferowana na warunkach rynkowych lub preferencyjnych. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku pożyczki na warunkach rynkowych, dotacja Energia Plus dla firm nie stanowi pomocy publicznej, a jej warunki obejmują:

 • Oprocentowanie ustalone na poziomie stopy referencyjnej, określonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej “w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych”.
 • Wobec spółek nowo utworzonych oraz spółek specjalnego przeznaczenia, mogą być zastosowane inne zasady – związane z ratingiem. W takiej sytuacji, może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie pożyczki.

W przypadku pożyczki z Energia Plus, przyznanej na warunkach preferencyjnych obowiązują następujące zasady:

 • Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku,
 • Istnieje możliwość umorzenia do 10% całkowitej, wypłaconej kwoty pożyczki – nie więcej jednak niż 1 mln zł.

W obu przypadkach istnieje możliwość zastosowania karencji spłaty rat kapitałowych – nie dłuższa jednak niż 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia przedsięwzięcia. Pożyczkobiorca korzystający z dofinansowania Energia Plus w formie pożyczki na spłatę będzie miał 15 lat – licząc jednak od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy wsparcia, do momentu planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Uwaga! W przypadku, gdy dotacja Energia Plus stanowi pomoc publiczną, wsparcie musi być udzielane zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi tego typu pomocy.

Program Energia Plus – szczegóły

Zgodnie z dokumentacją programu, wsparciem w Energia Plus objęte są koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Za koszty kwalifikowane w Energia Plus, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, uznaje się koszty związane z:

 • przygotowaniem przedsięwzięcia – polegające m.in. na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania przedsięwzięcia, takiej jak np. projekt budowlany i wykonawczy czy audyt energetyczny (o ile ten jest wymagany przez NFOŚiGW). Koszty kwalifikowane z zakresu przygotowania inwestycji, nie mogą przekroczyć 10% ogólnych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • zarządzaniem przedsięwzięciem – przy czym program Energia Plus kwalifikuje jedynie wydatki związane z nadzorem inwestorskim i autorskim. Udział tych kosztów w całkowitych kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3%;
 • realizacją inwestycji – kategoria ta obejmuje roboty budowlane (w tym koszty poniesione w związku z przygotowaniem placu budowy, koszty remontów, materiałów i robót) oraz koszty nabycia środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych (np. koszty maszyn, urządzeń, materiałów, instalacji i montażu środków). Koszty kwalifikowane związane z zakupem tych środków nie mogą przekroczyć 20% ogólnych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Ocena wniosków złożonych w programie Energia Plus odbywa się w trzech kategoriach kryteriów:

 • dostępu – związanych m.in. ze spełnieniem ogólnych wytycznych (terminowego złożenia wniosku, kompletności wniosku, zgodności przedsięwzięcia z celami programu);
 • jakościowych – określających m.in. stopień realizacji celów ekologicznych (dokonywana jest ocena możliwości osiągnięcia celów);
 • horyzontalnych – związanych z korzyściami ekologicznymi w szerszej perspektywie (oceniana jest ekoinnowacyjność czy zwiększenie świadomości ekologicznej wśród odbiorców i interesariuszy).

We wszystkich powyższych kategoriach są przyznawane punkty. Pozytywna ocena wniosku, niezbędna do otrzymania dotacji, wymaga otrzymania co najmniej 60% możliwych do otrzymania punktów.

Warty uwagi jest również fakt, że regulamin naboru do programu Energia Plus zakłada możliwość negocjowania warunków dofinansowania, takich jak wysokość kwoty, zakres rzeczowy i efekt ekologiczny przedsięwzięcia czy terminy realizacji inwestycji.

Terminy w programie Energia Plus 2022

Program Energia Plus ma być realizowany w latach 2019-2025, przy czym:

 • podpisywanie umów będzie możliwe do 2023 roku,
 • środki rozdysponowywane będą do 2025 roku.

Aktualny nabór w programie priorytetowym Energia Plus 2022 będzie trwał od 01.04.2022 roku do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania puli środków.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Energia Plus na fotowoltaikę – gdzie i jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków do Energia Plus odbywa się w trybie ciągłym, w okresie konkretnego naboru ogłoszonego przez NFOŚiGW.

Zgłoszenia składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Uwaga! Wnioski złożone poza okresem ogłoszonego naboru będą odrzucane.

Jak wygląda proces wnioskowania w Energia Plus? Zanim rozpoczniemy procedurę zgłoszeniową, warto przygotować odpowiednie załączniki:

 • pełnomocnictwo do podpisywania wniosków (o ile dokumenty nie będą podpisywane przez osoby będące reprezentacją);
 • pozwolenie zintegrowane lub inne zezwolenie, w tym pozwolenie na emisję gazów/pyłów;
 • uproszczony schemat technologiczny;
 • sprawozdanie finansowe obejmujące 3 ostatnie lata, poprzedzające datę złożenia wniosku;
 • opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za 3 ostatnie lata przed datą złożenia zgłoszenia;
 • sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy danego roku;
 • statut/umowa spółki;
 • dokumenty potwierdzające źródła finansowania (np. promesa kredytu, umowa pożyczki, odpis KRS potwierdzający rejestrację wniesionych środków);
 • studium wykonalności – zrealizowane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW z “Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”;
 • model finansowy projektu – w edytowalnym pliku (np. plik Excel z aktywnymi formułami);
 • stosowne informacje na formularzach, wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów – w przypadku pomocy de minimis oraz w przypadku pomocy innej niż de minimis.

Opcjonalnie, w zależności od celu dofinansowania, potrzebne mogą być też inne załączniki – ich rodzaj określi GWD oraz instrukcja wypełniania wniosku.

Jak wygląda sama procedura wnioskowania?

 1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się lub założenie konta w GWD.
 2. Następnie należy wybrać opcję “Nowy wniosek o dofinansowanie”. W oknie wyboru należy wybrać opcję “Programy międzydziedzinowe”, a następnie program priorytetowy “Międzydziedzinowe Energia Plus (2020)”. Na tym etapie ustala się też, czy wnioskujemy o pożyczkę, czy o dotację.
 3. Aplikacja wygeneruje elektroniczny wniosek, który należy uzupełnić zgodnie z instrukcją. Każda sekcja wniosku opatrzona jest okienkiem “Pomoc”, które wyjaśnia, w jaki sposób poprawnie uzupełnić wniosek.
 4. Po uzupełnieniu całego wniosku i załączeniu niezbędnych dokumentów (w wersji elektronicznej), należy sprawdzić poprawność pliku (Walidacja) oraz zapisać i zatwierdzić go. Uwaga! Ten krok nie oznacza przesłania wniosku do NFOŚiGW. W tym celu należy wybrać w menu opcję “Wyślij do Funduszu”, który rozpocznie procedurę składania wniosku.
 5. Wniosek otrzyma status “Oczekuje na złożenie w Funduszu”. Aby ostatecznie zatwierdzić i przesłać zgłoszenie o dotację “Energia Plus” należy wybrać opcję “Podpisz” i podpisać wniosek elektronicznie.
 6. Zatwierdzony i podpisany należy przesłać za pomocą ePUAP.

Program Energia Plus to ważne narzędzie wspierające m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii pośród przedsiębiorców. Dzięki dotacji, firma może nie tylko realizować cele ekologiczne (ograniczać emisję związanej z prowadzeniem działalności), ale także inwestować w rozwiązania zwiększające stabilność energetyczną oraz finansową przedsiębiorstwa.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments