programy oferujące dofinansowanie do fotowoltaiki 2020

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 - dom i firma

Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej Rynek Fotowoltaiki 2019, w ubiegłym roku, tempo wzrostu sektora fotowoltaiki przekroczyło 200%. Wpływ, na tak imponujący rozwój branży, oprócz wzrostu świadomości ekologicznej, miało dofinansowanie do fotowoltaiki. Czy w 2020 roku, dopłaty do fotowoltaiki, dla firm i osób fizycznych nadal będą dostępne? Gdzie ich szukać? I jak otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki 2020? Sprawdź!

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2020

Zgodnie z ogólnym celem strategii Europa 2020, do 2020 roku, udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii powinien wynieść 20%. Poszczególne kraje wspólnoty mają jednak ustalone indywidualne cele do osiągnięcia. Dla Polski, jest to 15% udziału OZE w końcowym zużyciu.

Aby realizacja przyjętych założeń była możliwa, rząd, we współpracy z Unią Europejską i jednostkami samorządowymi przygotował szereg programów klimatycznych. Ich celem jest wsparcie finansowe podmiotów, zainteresowanych inwestycją w różne źródła energii odnawialnej, w tym również fotowoltaikę. Alternatywnie do programów państwowych istnieją również projekty prowadzone przez instytucje prywatne, np. banki.

W przypadku publicznych programów, pomoc może przyjąć formę bezzwrotnej dotacji, zwrotnego wsparcia w formie pożyczki lub kredytu, ale także np. poręczenia. Instytucje prywatne, oferują z reguły wyłącznie niskooprocentowane kredyty celowe.

Kto może zostać beneficjentem?

Programy dotyczące rozwijania fotowoltaiki w Polsce są opracowane w ten sposób, aby obejmowały jak najszerszy zakres potencjalnych beneficjentów. W zależności od realizowanego programu, na dopłaty do fotowoltaiki mogą więc liczyć m.in.:

osoby fizyczne - są one głównym celem wsparcia większości programów,
jednostki samorządu terytorialnego,
szpitale i inne podmioty medyczne,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
domy opieki społecznej,
instytucje kultury (państwowe i samorządowe),
uczelnie i instytuty badawcze,
instytucje gospodarki budżetowej i państwowe jednostki budżetowe,
spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółki wodne,
inne państwowe osoby prawne,
pozostałe osoby prawne.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dopłaty do fotowoltaiki 2020 - programy dla domu

Jak już wspominaliśmy, większość programów oferujących dofinansowanie do fotowoltaiki 2020 ma na celu wsparcie gospodarstw domowych. Jako osoba fizyczna możemy skorzystać z kilku dotacji rządowych i samorządowych.

Dopłata do fotowoltaiki: program Mój prąd

Program "Mój prąd" to ogólnopolski projekt, którego celem jest zwiększenie udziału fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej. Wsparcie w ramach "Mój prąd" obejmuje dotacje do instalacji fotowoltaicznych. Skierowany jest do osób fizycznych, które planują pokrywać własne zapotrzebowanie na energię elektryczną, za pomocą fotowoltaiki o mocy od 2 do 10 kW.

W ramach "Mój prąd" beneficjent może skorzystać z bezzwrotnej dopłaty, wynoszącej do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 4 tys. zł. Wsparcie z programu nie jest objęte podatkiem PIT, a koszty inwestycji, których nie obejmuje dotacja, można odliczyć od podatku.

Środki z projektu można przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu urządzeń (paneli fotowoltaicznych, inwertera, przewodów etc.) oraz montażu instalacji solarnej. Wnioski można składać przez cały rok, a konkretnie od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku, lub do wyczerpania środków z puli.

Ważne! Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu "Mój prąd" obejmuje wyłącznie te instalacje, które nie zostały przyłączone do sieci elektroenergetycznej przed 23 lipca 2019 roku. Dopłata nie zostanie również przyznana, w sytuacji, gdy inwestycja jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Program Czyste powietrze

"Czyste powietrze" to kolejny ogólnopolski projekt, którego celem jest zmniejszenie ilości pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z domów jednorodzinnych. Jednym z przedsięwzięć, które można sfinansować z dotacji, jest założenie instalacji fotowoltaicznej.

Program "Czyste powietrze", podobnie jak "Mój prąd" jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz osób, które otrzymały zgodę na budowę na takiego domu.

W ramach programu możemy starać się o dotację bądź pożyczkę. Maksymalna wartość inwestycji, od której liczona będzie dotacja, wynosi 53 tys. zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, dodatkowe koszty możemy pokryć z niskooprocentowanej pożyczki (udzielanej w ramach programu).

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki jest w tym przypadku uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu, na osobę. Dla zarabiających najmniej (dochód do 600 zł na osobę w miesiącu) dotacja może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych oraz do 10% pożyczki. W gospodarstwach domowych, których dochód przekracza 1600 zł na osobę, dotacja do fotowoltaiki nie przekroczy 30% kosztów kwalifikowanych, natomiast pożyczka - 70%.

Wnioski można składać przez cały rok, elektronicznie lub formie papierowej, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla lokalizacji nieruchomości.

Ważne! Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu "Czyste powietrze" otrzymamy wyłącznie dla inwestycji, które są w trakcie realizacji, w dniu składania wniosku. Więcej na ten temat dowiecie się z artykułu "Czyste powietrze" - warunki, dopłaty.

Czy dofinansowanie do fotowoltaiki 2020 dla firm jest możliwe?

Szanse na bezzwrotne dofinansowanie do fotowoltaiki w 2020 roku mają przede wszystkim osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że firmy nie mogą liczyć na żadne wsparcie. Istnieje kilka programów, których celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do skorzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym również fotowoltaiki.

Dopłata do fotowoltaiki dla firm w programie Energia Plus

Nie wielu zdaje sobie z sprawę, że wsparcie inwestycji w fotowoltaikę możliwe jest dzięki programowi Energia Plus. Nie jest to jednak ten sam ten sam projekt, który wiązał się z dopłatami do rachunku za prąd.

Celem programu priorytetowego "Energia Plus" jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne, w szczególności zaś na czystość powietrza. Jego beneficjentami są wszyscy przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), prowadzący działalność gospodarczą. Aby zakwalifikować się do programu inwestycji w fotowoltaikę trzeba jednak spełnić łącznie poniższe warunki:

  • przeciętne zużycie energii końcowej, w roku poprzedzającym wnioskowanie nie może wynosić mniej niż 2GWh/rok,
  • złożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego,
  • inwestycja musi wynikać z rekomendacji przygotowanego wcześniej audytu, a planowana oszczędność energii nie może być mniejsza niż 5%.

W projekcie, wsparcie przewidziano w formie zwrotnej pożyczki oraz bezzwrotnej dotacji. Łączna pula wsparcia wynosi do 4 mln zł.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, w okresie od 01.03.2019 do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków.

Ważne! Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.01.2015 do 31.12.2025 roku. Umowy będą podpisywane do 2023 roku, a środki wydatkowane będa do 2025 roku.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm w ramach programu Bocian

Wsparcie finansowe dla inwestycji w fotowoltaikę w 2020 roku możliwe powinno być również z programu Bocian. Zgodnie z założeniem projektu, umowy zwierane mogą być do 2020 roku, natomiast środki wydatkowane aż do 2023 roku.

Celem programu "Bocian" jest ograniczenie w całości lub częściowo, emisji dwutlenku węgla, za pomocą rozproszonych odnawialne źródeł energii, do których zaliczyć można również energetykę słoneczną.

Pomoc w tym przypadku przyjmuje wyłącznie formę pożyczki, która może pokryć maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych. Środki mogą otrzymać przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), którzy podejmą się realizacji przedsięwzięć z zakresu OZE.

Dla projektu przewidziano ograniczenia w maksymalnym jednostkowym koszcie inwestycyjnym (kwalifikowanym), który dla systemów fotowoltaicznych wygląda następująco:

  • moc od 40 kWp do 200 kWp - 8 mln zł/MW,
  • moc od 200 kWp do 1 MWp - na budynku - 8,5 mln zł/MW,
  • moc od 200 kWp do 1 MWp - na gruncie - 6 mln zł/MW

Jeśli chodzi o warunki pożyczki, to maksymalny okres spłaty sięga 15 lat. Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych (co stanowi pomoc publiczną) wynosi WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku. Na warunkach rynkowych (które nie stanowią pomocy publicznej), oprocentowanie ustala się na poziomie stopy referencyjnej .

Uwaga! Pożyczka nie podlega umorzeniu, może być jednak zastosowana karencja w spłacie.

Dopłaty do fotowoltaiki 2020 - województwa

Powyższe programy są realizowane na takich samych zasadach, w całej Polsce. Poszczególne województwa mogą jednak prowadzić własne projekty, których celem są pożyczki czy dopłaty do fotowoltaiki dla firm, jak i osób fizycznych czy innych podmiotów. W takich przypadkach wsparcie finansowane pochodzi zwykle ze środków krajowych lub RPO, czyli Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 - dolnośląskie

Województwo dolnośląskie jest jednym z kilku, które nie tylko realizuje projekty "Czyste powietrze" i "Mój prąd", ale i organizuje własne przedsięwzięcia, którym celem jest ochrona środowiska.

Na dofinansowanie do fotowoltaiki w 2020 roku, dolnośląskie przeznaczyło środki z:

dofinansowań ogólnych WFOŚiGW we Wrocławiu - m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych. Nabór wniosków jest ciągły.

Programu Priorytetowego Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego - skorzystać mogą m.in. jednostki samorządu lub ich związki, osoby fizyczne, które nie mogą skorzystać z programu "Czyste powietrze", wspólnoty. Również tu nabór jest ciągły.

Szczegóły dotyczące dopłat dostępne są na https://wfosigw.wroclaw.pl/.

Dofinansowanie - kujawsko pomorskie

Kujawsko-pomorskie nie prowadzi aktualnie dodatkowych projektów, w ramach których możliwe byłoby uzyskanie dopłat do fotowoltaiki dla mieszkańców województwa. Jako osoba fizyczna wciąż możemy jednak skorzystać z programów ogólnokrajowych ("Czyste powietrze", "Mój prąd").

Szczegóły znajdziesz na https://wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta/990-oferta-finansowania.

Fotowoltaika dotacje - lubelskie

Województwo lubelskie dofinansowanie do fotowoltaiki oferuje wyłącznie w ramach ogólnopolskich programów, tj. "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

Więcej dowiesz ze strony Funduszu http://www.wfos.lublin.pl/.

Dopłaty do fotowoltaiki - lubuskie

Dopłaty do fotowoltaiki w lubuskim w 2020 roku opierają się o następujące projekty:

Kredyt na realizację zadań służących ochronie powietrza - skierowany do m.in. do osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Środki dysponowane są przez BOŚ Bank oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze, a wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Również w tym przypadku obowiązuje nabór ciągły.

"Czyste powietrze";

"Mój prąd";

Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze - https://www.wfosigw.zgora.pl/.

Fotowoltaika dofinansowanie - łódzkie

Dofinansowanie fotowoltaiki, łódzkie oferuje w ramach kilku programów:

Ochrona Atmosfery - skierowanego do m.in. jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego, szkół. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, w wsparcie udzielane jest w formie dotacji.

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Łodzi - dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, z wyłączeniem osób fizycznych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a pomocą jest niskooprocentowana pożyczka.

Oprócz tego, osoby fizyczne tradycyjnie mogą skorzystać z programów ogólnopolskich.

Szczegóły na temat programów dostępne są na stronie Funduszu http://www.wfosigw.lodz.pl/.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - Małopolska

W przypadku małopolski, dopłaty do fotowoltaiki w 2020 opierają się tylko na ogólnodostępnych programach dla osób fizycznych ("Czyste powietrze" i "Mój prąd").

Więcej dowiesz się na https://www.wfos.krakow.pl/oferta/warunki-wsparcia-finansowego/.

Fotowoltaika - dotacje mazowieckie

Województwo mazowieckie prowadzi projekty, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Dofinansowanie fotowoltaiki w mazowieckim dostępne jest dla:

jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych i pozostałych osób prawnych - w ramach programu Ochrona Atmosfery.

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - w ramach programów "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

Szczegóły na http://wfosigw.pl/oferta-finansowania/.

Dotacje fotowoltaika - opolskie

Również jeśli chodzi o opolskie, dotacje dostępne są wyłącznie jako realizacja programów ogólnopolskich programów "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

Więcej informacji dostępnych na https://www.wfosigw.opole.pl/.

Fotowoltaika dofinansowanie - podkarpackie

Jeśli chodzi o województwo podkarpackie, dofinansowanie do fotowoltaiki w 2020 ogranicza się wyłącznie do wykonywania programów przewidzianych do realizacji na terenie kraju tj. "Czyste powietrze" oraz "Mój prąd".

Więcej dowiesz się na https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/.

Dopłaty do fotowoltaiki w województwie podlaskim

Aktualnie, województwo podlaskie pomaga jedynie w realizacji programów ogólnopolskich, tj. "Czyste powietrze" i "Mój prąd". Jak na razie, nie przewidywane są żadne dodatkowe przedsięwzięcia, które umożliwiłyby skorzystania z dopłat do fotowoltaiki.

Na stronie Funduszu znajdziesz więcej informacji http://wfosigw.bialystok.pl/.

Dotacje na fotowoltaikę 2020 - pomorskie

Województwo pomorskie prowadzi przyjmuje wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w trybie ciągłym, w poniższych programach:

naborze ogólnym skierowanym do wszystkich zainteresowanych;

naborze ogólnym skierowanym do beneficjentów środków europejskich (RPO, POIIŚ).

Oprócz tego, dla osób fizycznych możliwe jest uzyskanie wsparcia w ramach "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

Szczegóły znajdują się na stronie WFOŚIGW Gdańsk - https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/zasady-udzielania-dofinansowania.

Fotowoltaika dofinansowanie - śląskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach zgodnie z ogólnopolskimi rozporządzeniami pomaga w realizacji programów:

"Czyste powietrze";

"Mój prąd";

Oprócz tego, Fundusz prowadzi nabór ciągły wniosków w zakresie m.in. wdrażania przedsięwzięć związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że dofinansowanie do fotowoltaiki na Śląsku dostępne jest przez cały rok, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Więcej na ten temat na stronie Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - https://www.wfosigw.katowice.pl/dofinansowanie-zadan.html.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 - świętokrzyskie

Na chwilę obecną, dopłaty do fotowoltaiki dla województwa świętokrzyskiego dostępne są wyłącznie dla osób fizycznych, na zasadach programów "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

Więcej sprawdź na stronie http://www.wfos.com.pl/.

Fotowoltaika - dofinansowanie warmińsko-mazurskie

Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego jak na razie mogą liczyć wyłącznie na ogłoszone programy "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

Więcej na http://wfosigw.olsztyn.pl/.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 - wielkopolskie

Województwo wielkopolskie aktywnie wspiera swoich mieszkańców, w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a co za tym idzie ochrony powietrza.

Dopłaty do fotowoltaiki w Wielkopolsce są realizowane w ramach:

Projektu Słoneczne dachy - skierowanego do spółdzielni mieszkaniowych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mogli skorzystać z preferencyjnej pożyczki, na sfinansowanie zakupu i montażu fotowoltaiki;

Przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, których beneficjentami w 2020 roku mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz podmioty posiadające osobowość prawną (z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych);

"Czyste powietrze";

"Mój prąd";

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania fotowoltaiki w wielkopolsce znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 - zachodniopomorskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi nabór ciągły wniosków, o udzielenie wsparcia w zakresie realizacji przedsięwzięć chroniących środowisko i gospodarkę wodną.

Wsparcie w formie bezzwrotnych dopłat do kredytów czy niskooprocentowanych pożyczek, dedykowane jest przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, komunalnym jednostkom organizacyjnym, wspólnotom mieszkaniowym czy publicznym szkołom wyższym.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2020, w zachodniopomorskim możliwe jest również dla osób fizycznych, w ramach programów "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

Szczegóły dostępne są na stronie Funduszu - https://bip.wfos.szczecin.pl/.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ryszard
Ryszard
2020-10-09 17:31

To wszystko pięknie wygląda, tylko nikt nie pomyślał o tych którzy nie korzystali z żadnej dotacji, a mają założoną fotowoltaikę. Właśnie należę do tych osób, otóż fotowoltaikę o mocy 2kw założyłem w 2015r ( nie było wówczas dotacji dla osób fizycznych, więc zaciągnąłem zwykły kredyt z oprocentowaniem RSO prawie 12%), instalacja działa cały czas, ale w tym roku dołożyłem 7,92kw. Chciałem skorzystać z dotacji programu „Czyste powietrze” lub ” Mój prąd”. Niestety takim osobom dotacja się nie należy . Wiec dalej w całości skorzystałem z kredytu zaciągniętego w banku. Tak się wspiera ludzi, którzy dążą i wspierają ekologię. Żałosne to, ale prawdziwe, gdybym wiedział, że tak to będzie wszystko wyglądało nie korzystałbym z żadnych kredytów, nie zlikwidowałbym pieca węglowego ( tak co roku 6 ton węgla wtedy jest czyste powietrze). Powodzenia życzę.Pozdrawiam

janina
janina
2020-04-19 16:13

złożyłam wniosek 28-01-2020 roku jak do tej pory nie otrzymalam nic, nawet powiadomienia czy już rozpatrzono mój wniosek? czy trzeba moze coś jeszcze dodać( oczywiście dolączyłam pisemko z taurona że zamontowano licznik dwubiegunowy, fakturę za fotowoltaike, oświadczenie o płatności no i wniosek oczywiście ) i czekam zaraz będzie 3 miesiące a tu cisza tylko w telewizji i wszędzie trąbią o dofinansowaniu a w realu tak nie ma, koszt oczywiście 40 tysięcy to nie jest tak mało, ale oni na wszystko mają czas tylko zwykły polak musi mieć wszystko na czas, wcale nie jest to tak rożowo z otrzymaniem tych 5 -ciu tysięcy

elwira54
elwira54
2020-03-10 10:23

czy trudno jest dostać takie dofinansowanie na fotowoltaikę? zastanawiam się nad montażem paneli u siebie w domu, ale chciałabym skorzystać z zewnętrznego wsparcia finansowego