Fotowoltaika dofinansowanie dla firm 2021 – Jakie dotacje?

Fotowoltaika dofinansowanie dla firm 2021 – Jakie dotacje?

Nie ma wątpliwości, że fotowoltaika to rozwiązanie niosące szereg korzyści – m.in. ekonomicznych, ekologicznych czy wizerunkowych. Dlatego też, po rozwiązanie to coraz częściej chcą sięgać podmioty biznesowe. Jednak, choć ceny fotowoltaiki są najniższe od lat, nie zmienia to faktu, że inwestycja ta wciąż pozostaje sporym wydatkiem. Dobra wiadomość jest jednak taka, że gdy w grę wchodzi fotowoltaika, dofinansowanie dla firm w 2021 jest zapewnione. Jakie są aktualne dotacje na fotowoltaikę dla firm? Jakie warunki trzeba spełnić, aby z nich skorzystać?

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Fotowoltaika dla firm - dotacje. Podsumowanie 2020 roku

Choć największe zmiany związane z fotowoltaiką (m.in. możliwość uzyskania statusu Prosumenta przez firmę) zaszły już 2019 roku, to właśnie 2020 rok był przełomowy dla energetyki słonecznej w Polsce.

Na koniec listopada 2020 roku, łączna zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce wynosiła 3,7 GW, co oznacza wzrost o ponad 170% w stosunku do roku ubiegłego. Większość z nowo powstałych instalacji, (ok. 70% - według danych za 2019 rok) stanowią mikroinstalacje prosumenckie, czyli zestawy fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp. Niestety, choć dzięki zmianom w prawie swój udział w budowaniu słonecznej rewolucji mogły mieć również podmioty biznesowe, zdecydowaną większość inwestujących w fotowoltaikę stanowili konsumenci.

Według badania EFL “Zielona energia w MŚP 2020”, z energetyki słonecznej w 2020 roku korzystało zaledwie 4% respondentów. Kolejnych 8% planowało sięgnąć po nią w przyszłości. Co ogranicza polskie firmy? Odpowiedź jest prosta - finanse.

fotowoltaika w MŚP - bariery inwestycji.

Źródło: EFL “Zielona energia w MŚP 2020”

Wysokie koszty instalacji, długi czas zwrotu z inwestycji i ograniczone dofinansowania to to, co według zdecydowanej większości firm należy zmienić, aby zielona rewolucja zadziała się również w przestrzeni biznesowej.

Jeśli chodzi o dofinansowania do fotowoltaiki dla firm, to w ubiegłym roku funkcjonowało kilka programów dotacyjnych dla przedsiębiorstw, takich jak:

 • program Bocian - którego celem było możliwie jak największe ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii. Wsparcie w projekcie “Bocian” obejmowało pożyczkę na preferencyjnych warunkach, z opcją karencji w spłacie. Dotacje były skierowane do przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (oś I - zmniejszenie emisyjności gospodarki), w ramach którego m.in. przedsiębiorstwa, spółdzielnie czy jednostki samorządowe mogły otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki w wysokości nawet 85% kosztów poniesionych na zakup i montaż fotowoltaiki.
 • Program Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach - realizowany jako dopłaty do kredytu zaciągniętego na zakup fotowoltaiki.
 • Energia Plus - czyli program wspierania rozwoju OZE wśród małych i średnich firm. Wsparcie obejmowało dotację oraz zwrotną pożyczkę.
 • RPO - w 2020 roku część województw realizowała lokalne programy rozwijające OZE, posiłkując się środkami z Regionalny Programów Operacyjnych.

Jednocześnie, ubiegły rok był rokiem kończącym dla większości z powyższych projektów, które zostały przewidziane na lata 2015-2020. Wyjątkiem jest Energia Plus, który będzie funkcjonował również w 2021 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to jedyny program pomocowy.

Fotowoltaika: dofinansowanie dla firm w 2021 nadal będzie możliwe!

Choć jak już wspominaliśmy, 2020 rok był rokiem granicznym dla wielu programów dysponujących środki na rozwój fotowoltaiki, nie ma wątpliwości, że w 2021 roku i najbliższych latach wciąż będą dostępne dofinansowania na fotowoltaikę dla firm.

Głównym powodem dla takiego stanu rzeczy jest zielony kurs, jaki przyjęła cała Unia Europejska oraz zobowiązania, jakie podjęła Polska w temacie OZE. Dyrektywa 2009/28/WE ustaliła dla naszego kraju cel osiągnięcia 15% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym oraz 10% w transporcie, do 2020 roku. Choć dokładne dane na temat osiągniętego wyniku poznamy dopiero na przełomie 2021/2022 roku, wszystko wskazuje na to, że zadania nie udało się nam zrealizować.

Tym więcej wysiłku będzie musiała włożyć Polska w rozwój zielonej energii w 2021 i kolejnych latach. Szczególnie, że sprzyjają temu plany budżetowe Unii Europejskiej, przewidziane na lata 2021-2027. Aż 30% wszystkich środków ze wspólnej kasy zostanie przeznaczona na ochronę klimatu - w tym na inwestycje w odnawialne źródła energii. Z tego, do Polski trafi aż 750 mld złotych.

Choć na szczegóły wsparcia z funduszy unijnych trzeba jeszcze poczekać, wiadomo, że środki na inwestycje w fotowoltaikę są zapewnione.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Ogólnopolskie dotacje na fotowoltaikę dla firm w 2021

Jakie ogólnopolskie programy dofinansowania do fotowoltaiki dla firm w 2021 są już dostępne? Jak na razie opcji jest kilka.

Energia Plus i fotowoltaika: dofinansowanie dla firm 2021

W 2021 roku trwa II nabór do programu Energia Plus (przy czym nie należy go mylić z programem dopłat do energii elektrycznej). Energia Plus dla fotowoltaiki to projekt, którego celem jest: “zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.”

Energia Plus skierowany jest do przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku Energia Plus - fotowoltaika, dofinansowanie dla firm w 2021 będzie mogło przyjąć formę:

 • pożyczki - pokrywającej do 85% kosztów kwalifikowanych. Na tę formę wsparcia przewidziano przeważającą część środków - łącznie 1 264 286 978,50 zł,
 • dotacji - pokrywającej maksymalnie do 50 kosztów kwalifikowanych, dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC (technologii produkcji energii elektrycznej w obiegu). Całkowite środki na bezzwrotną formę wsparcia wynoszą 49 772 500,00 zł.

Dla inwestycji realizowanych w formie “project finance” wymagany jest wkład własny, w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w formie pożyczki może być oferowane w dwóch wariantach:

 • z oprocentowaniem preferencyjnym - WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku, z opcją umorzenia do 10% wypłaconej kwoty (maksymalnie 1 mln zł).
 • na warunkach rynkowych - wówczas pożyczka nie stanowi pomocy publicznej, a oprocentowanie ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej, zgodnie z zasadami KE.

W obu przypadkach pożyczka udzielana jest na maksymalnie 15 lat, z opcją 12 miesięcznej karencji w spłacie rat. Wysokość tego wsparcia może wynieść od 500 tys. do 300 mln zł.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Wymagane jest uwierzytelnienie podpisem elektronicznym. Zgłoszenia do Energia Plus będą przyjmowane w terminie od 01.10.2020 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania środków.

Energia Plus - fotowoltaika: dofinansowanie dla firm w 2021

Gwarancja Biznesmax dla kredytów na fotowoltaikę dla firm

Formą dofinansowania do fotowoltaiki dla firm w 2021 roku może być też gwarancja Biznesmax udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja Biznesmax to bezpłatna promesa spłaty kredytu, udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Można z niej skorzystać przy kredytach przeznaczonych na rozwój działalności, w tym na inwestycje “o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym”. W sytuacji, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie uregulować zobowiązania z własnych środków, zrobi to za niego gwarant (BGK). Oczywiście kwotę gwarancji będzie trzeba później spłacić, wraz z odsetkami.

Gwarancja Biznesmax udzielana jest do 80% procent kwoty kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 2,5 mln euro. Wsparcie udzielane jest na okres do 20 lat.

Co istotne, kredyty objęte gwarancją Biznesmax, wykorzystane zgodnie z planem inwestycyjnym, mogą liczyć na dopłatę w wysokości 5% wypłaconego kapitału kredytowego, za każdy rok kredytowania objętego dotacją.

Wnioski o kredyty dla firm z dofinansowaniem na fotowoltaikę w ramach Biznesmax można składać przez cały czas, w bankach współpracujących z BGK:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Biznesmax - fotowoltaika: dofinansowanie dla firm 2021

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla przedsiębiorstw z POIiŚ - już po naborze

Zgodnie z harmonogramem dofinansowań na 2021 rok, dotacja na fotowoltaikę dla firm była dostępna również ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W terminie od 31.03.2021 roku do 28.05.2021 roku można było składać wnioski o dofinansowanie projektów OZE. Nabór był prowadzony w trybie konkursowym, w ramach osi priorytetowej "Zmniejszenie emisyjności gospodarki", działanie 1.1. "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Dotacje miały być przeznaczone nie tylko na budowę nowych instalacji fotowoltaicznych, ale również na przebudowę istniejących, w celu zwiększenia ich mocy. Premiowane były te przedsięwzięcia, które posiadały największy potencjał do redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz te, które zapewniały najkorzystniejszą relację poziomu środków unijnych, przeznaczonych na uzyskanie 1 MW energii lub 1 MW mocy zainstalowanej.

Co istotne, przebudowywana lub budowana instalacja powinna była posiadać moc powyżej 2 MWe - był to zatem projekt skierowany do przedsiębiorstw o znacznej energochłonności.

Zgodnie z regulaminem projektu, beneficjentem mogli być przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii o formie prawnej:

 • spółki partnerskiej,
 • spółki akcyjnej,
 • spółki z o.o.,
 • spółki jawnej,
 • spółki cywilnej prowadzącej działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki przewidzianej w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • spółdzielnie.

Oprócz tego, beneficjentem mogli być Operatorzy Systemu Przesyłowego oraz Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

Budżet przedsięwzięcia, na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIiŚ, wyniósł wynieść 80 mln zł, z czego:

 • 30 mln zł przewidziano dla projektów z województwa śląskiego,
 • 50 mln zł przewidziano dla przedsięwzięć z pozostałych województw.

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, dofinansowanie nie mógł przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie dla pojedynczego przedsiębiorcy nie może natomiast przekraczać 15 mln euro. Była to już kolejna edycja programu.

Fotowoltaika: dofinansowanie dla firm w 2021 - programy regionalne

Warto podkreślić, że ogólnopolskie dofinansowania do fotowoltaiki dla firm to nie jedyne dostępne rozwiązania. W wielu regionach dostępne są bowiem lokalne programy wspierające rozwój fotowoltaiki, finansowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z racji zakończenia Regionalnych Programów Operacyjnych, rozpisanych na lata 2014-2020, w większości województw prowadzony jest nabór stały na dofinansowanie działań związanych z fotowoltaiką, mieszczących się w ramach programów priorytetowych - np. związanych z ochroną powietrza.

Fotowoltaika: dofinansowanie dla firm w województwie pomorskim

Dostępna jest pożyczka preferencyjna na budowę, rozbudowę i modernizację instalacji OZE, która zapewnia:

 • pokrycie nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych;
 • okres finansowania - do 6 lat (z opcją przedłużenia o 4 lata);
 • możliwość umorzenia 10% lub 5% (w zależności od beneficjenta).

Więcej informacji na: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ lub https://wfos.gdansk.pl/

Fotowoltaika: dofinansowanie dla firm w województwie mazowieckim

Tu oferowana jest pożyczka preferencyjna na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie OZE. Jakie są szczegóły wsparcia?

 • Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • Okres finansowania - do 10 lat, z opcją wydłużenia do 15 lat;
 • Opcja skorzystania z karencji (max. 24 miesiące) lub umorzenia (10-25% w zależności od podmiotu).

Dotacja warszawska na OZE

Oprócz tego, Urząd Miasta Warszawa uruchomił kolejny już program bezzwrotnych dotacji do fotowoltaiki dla firm (ale nie tylko), które posiadają nieruchomość na terenie miasta - pod warunkiem, że nieruchomość ta nie jest ogrzewana kotłem lub paleniskiem na paliwo stałe lub olej opałowy. Wsparciem mogą zostać objęte przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku tej dotacji, najpierw należy złożyć dokumenty i podpisać umowę na dofinansowanie, a dopiero później, przeprowadzać inwestycję.

Maksymalna kwota dotacji to 15.000 zł, jednak nie więcej niż 1.500 zł za każdy kW mocy instalacji. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, dofinansowanie może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Wnioski można składać osobiście, w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnych Urzędzie Dzielnicy lub przesłać pocztą pod adres Urzędu m.st. Warszawy, w terminie od 01.09.2021 do 31.03.2022 roku.

Więcej informacji na: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/, http://wfosigw.pl lub na https://eko.um.warszawa.pl/.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm 2021 w województwie lubuskim

W tym przypadku WFOŚiGW oferuje pożyczkę preferencyjną m.in. na wykorzystanie technologii OZE, która:

 • pokrywa do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • zapewnia okres finansowania - od 10 do 15 lat, w zależności od źródła środków, z opcją wydłużenia do 20 lat;
 • posiada niskie oprocentowanie: od WIBOR 3M i nie mniej niż 1,9% do WIBOR 3M + 50 pb i nie mniej niż 3% (w zależności od beneficjenta).

Więcej informacji na: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ lub wfosigw.zgora.pl

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w województwie śląskim

Na śląsku do wykorzystania jest pożyczka, pożyczka z możliwością umorzenia lub dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną atmosfery i ochroną przed hałasem. Zapewnia ona:

 • wsparcie do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • finansowanie na okres od 4 do 12 lat;
 • możliwość umorzenia od 10 do 45% (w zależności od zadania) i karencji w spłacie na okres 12 miesięcy.

Więcej informacji na: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ lub wfosigw.katowice.pl

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w województwie dolnośląskim

Również i tu oferowane są: pożyczka lub pożyczka z dotacją lub dopłaty do kredytów dla działań związanych z ochroną powietrza. Jak wyglądają szczegóły?

 • Wsparcie dla pożyczki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych
 • Oprocentowanie może być stałe (2,75%) lub zmienne WIBOR 12M + 50 pb, nie mniej niż 2,75%;
 • Okres spłaty ustalany indywidualnie, z opcją karencji w spłacie (max. 18 miesięcy).

Więcej informacji na: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ lub wfosigw.wroclaw.pl

Fotowoltaika: dofinansowanie dla firm w 2021 w województwie zachodniopomorskim

W ofercie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w Szczecinie znajduje się pożyczka lub dotacja (w tym dopłata do oprocentowania kredytów bankowych).

 • Pomoc dostępna jest w wysokości do 100% kosztów (w przypadku pożyczki) lub do 50% (w przypadku dotacji);
 • Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskontowej weksli, jednak nie mniej niż 2%.;
 • Finansowanie udzielane jest na maksymalnie 15 lat, z opcją karencji w spłacie na okres do 12 miesięcy.

Więcej informacji na: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ lub wfos.szczecin.pl

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w województwie kujawsko-pomorskim

Na chwilę obecną nie określono tu zasad wsparcia dla podmiotów gospodarczych w zakresie OZE.

Fotowoltaika dla firm - dotacje dla firm w województwie lubelskim

Istnieje opcja otrzymania preferencyjnej pożyczki lub dotacji na cele działań związanych z ochroną powietrza. Co warto wiedzieć?

 • Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych oferowane jest w wysokości 2% w skali roku;
 • Dostępna jest opcja umorzenia do 15% wypłaconej kwoty.

Szczegóły współpracy znajdują się na wfos.lublin.pl.

Fotowoltaika: dotacje dla firm 2021 w województwie łódzkim

Na chwilę obecną fundusz nie prowadzi naboru do programów dofinansowania do fotowoltaiki dla firm.

Fotowoltaika - dofinansowanie dla firm w województwie podkarpackim

Aktualnie brak informacji na temat dostępnych naborów na dotacje dla firm na fotowoltaikę 2021.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w województwie małopolskim

Fundusz jak na razie nie określił zasad dofinansowania na fotowoltaikę dla firm w 2021 roku.

Fotowoltaika: dofinansowanie dla firm 2021 w województwie opolskim

Również i WFOŚiGW w Opolu nie prowadzi obecnie naboru wniosków do programów związanych z fotowoltaiką.

Fotowoltaika dla firm - dotacje w województwie podlaskim

Na Podlasiu oferowana jest pożyczka lub dotacja na zadania związane z ochroną środowiska. Prowadzony jest nabór ciągły, garantujący:

 • wsparcie w wysokości do 100% kosztów (dla pożyczki i dotacji);
 • oprocentowanie WIBOR 3M + 20 pb (nie więcej niż 2,5% w skali roku);
 • spłatę - do 10 lat, z opcją karencji do 18 miesięcy.

Więcej na http://wfosigw.bialystok.pl

Fotowoltaika: dotacje dla firm 2021 w województwie świętokrzyskim

W tym przypadku oferowana jest pożyczka na realizację szeregu zadań związanych z ochroną środowiska. W jej ramach zapewnione jest:

 • pokrycie do 100% kosztów przedsięwzięcia;
 • oprocentowanie 2,5% w skali roku;
 • możliwość umorzenia 15% zobowiązania.

Szczegółowe dane na wfos.com.pl

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm - województwo warmińsko-mazurskie

Obecnie fundusz nie oferuje dofinansowań na fotowoltaikę dla przedsiębiorstw, jednak sytuacja już wkrótce może się zmienić.

Fotowoltaika: dotacje dla firm 2021 w województwie wielkopolskim

Niestety, aktualnie WFOŚiGW w Poznaniu nie określił zasad udzielania dofinansowań na fotowoltaikę 2021.

Fotowoltaika - dofinansowanie dla firm 2021. Dlaczego warto skorzystać?

Fotowoltaika to najszybciej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Nie bez powodu. Panele fotowoltaiczne to sposób na produkowanie we własnym zakresie, taniej i czystej energii, z łatwo dostępnego źródła, jakim jest słońce.

Wbrew pozorom, instalacja PV to korzystne rozwiązanie nie tylko dla konsumentów, ale i również przedsiębiorców. Dlaczego? Co daje fotowoltaika dla firm?

Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i pozwala uniezależnić się od corocznych podwyżek cen energii.
Stanowi doskonałe miejsce na ulokowanie wolnego kapitału, ze stopą zwrotu nawet 14%.
Pozwala elastycznie planować budżetem firmy, bez ponoszenia ryzyka niespodziewanego wzrostu kosztów.
Gwarantuje realne oszczędności - w zależności o wielkości instalacji, rachunek może spaść nawet o 90%.
Sprzyja budowaniu proekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa.
Ułatwia budowanie przewagi konkurencyjnej.

Fotowoltaika (dofinansowanie dla firm) w 2021 roku pozwoli Wam sięgnąć po wszystkie te korzyści, w niższej cenie.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments