Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

4.75 /5
(Ocen: 4)

Każda osoba, która straciła pracę może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, o ile jednak spełni prawem wymagane warunki. Jakie? Przedstawiamy Wam co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie i ile ono obecnie wynosi!

Czy koronawirus będzie miał wpływ na bezrobocie w Polsce?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym nazywamy osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej. Przy czym musi być ona zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy oraz być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Oprócz powyższych warunków, osoba bezrobotna nie uczy się w systemie dziennym, jest pełnoletnia oraz nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. Nie pobiera również zasiłku stałego oraz renty socjalnej, Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną oraz nie odbywa kary pozbawienia wolności. Czyli najogólniej ujmując, bezrobotną nazywamy osobę, która chce być aktywna zawodowo i aktywnie poszukuje pracy, jednak nie może utrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płacy.

Miernikiem wielkości bezrobocia jest stopa bezrobocia, która jeszcze w październiku 2019 roku wynosiła 5,1 %, co oznaczało, że począwszy od 1990 roku, poziom bezrobotnych w tym miesiącu nigdy nie był tak niski. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższy poziom bezrobocia rejestrowanego zanotowano w 2003 roku (wynosił wtedy 20%) oraz po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, gdy jego poziom skoczył do 12,1% Jednak już od tego czasu poprawiająca się koniunktura gospodarcza miała pozytywny wpływ na tworzenie się nowych miejsc pracy i wzrost zatrudniania.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

(źródło: GUS, opracowanie: enerad.pl)

Ta jakże dobra sytuacja na polskim rynku pracy zaczęła się zmieniać na początku 2020 roku. Kiedy to stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,5% (bez pracy było 920 tys. osób). Stanisław Szwed – wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, obiecywał wówczas, że spadnie ona w kolejnych miesiącach. Jednak już teraz wiadomo, że prognozy te raczej się nie sprawdzą, a wszystko przez panującą pandemię koronawirusa SARS-Cov-2, z powodu której polskie firmy wstrzymują zatrudnianie nowych pracowników. Należy tu podkreślić, że wysoka stopa bezrobocia hamuje rozwój gospodarczy, co z kolei prowadzi do wzrostu poziomu inflacji (czyli spadku wartość pieniądza).

Jak powiedział Adam Glapiński – prezes Narodowego Banku Polskiego, w negatywnych scenariuszach rozwoju sytuacji związanej z chorobą COVID-19, w Polsce nastąpi „pewne spowolnienie” wzrostu gospodarczego, ale nie „ma mowy o recesji”. Natomiast Witold Orłowski – główny ekonomista PwC twierdzi, że efekty ogólnogospodarcze będą poważne, ale też nie katastrofalne. Musi być jednak spełniony jeden podstawowy warunek, otóż nie dojdzie do dalszego rozwoju pandemii, a sytuacja uspokoi się w ciągu 1-2 miesięcy. Jednak jak zaznaczył, w negatywnym scenariuszu, na koniec roku dynamika PKB Polski może spaść do 0% (jeszcze 9 marca mBank obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2020 roku do 1,6% z 2,8%), co z pewnością nie jest dobrym czasem na zmianę pracy.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?

Warto tu od razu zaznaczyć, że stopa bezrobocia nie oddaje dokładnie rozmiarów bezrobocia. Ponieważ istnieje grupa ludzi, którzy nie rejestrują się w PUP i szukają zatrudnienia na własną rękę. Sporo jest także osób, które owszem, rejestrują się jako bezrobotne i otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, ale wykonują pracę na czarno. Bezrobocie w Polsce istnieje, mimo tego, że władze zobowiązane są, do tego by prowadzić politykę zmierzającą do pełnego i produktywnego zatrudnienia poprzez m.in. realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa oraz szkolenia zawodowego, a także robót publicznych i prac interwencyjnych. Przy czym jednym ze sposobów wypełniania tej powinności jest wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych.

Jest on bowiem podstawową formą wsparcia dla tych wszystkich osób, które utraciły pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Świadczenie to przyznawane jest bezrobotnym, którzy zarejestrowali się w powiatowym urzędzie pracy. Z tej formy pomocy socjalnej korzystają obecnie tysiące osób, które dzięki niej zyskały możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej i rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej. Wszystkie wytyczne, dotyczące możliwości uzyskania przez osobę bezrobotną zasiłku, określone zostały w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawowym warunkiem jego otrzymania jest odpowiedni staż pracy oraz zarejestrowanie się w PUP (przysługującym do miejsca zameldowania) i otrzymanie statusu bezrobotnego.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Jednak zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje każdemu bezrobotnemu, który zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy. Aby otrzymać pomoc trzeba spełnić jeszcze następujące warunki:

wykazać odpowiedni staż zatrudnienia, czyli mieć co najmniej roczny staż pracy;

pozostawać w stosunku pracy, na umowie agencyjnej lub umowie zlecenie (łącznie przez minimum 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP);

przedstawić, że za wyżej wymienioną pracę otrzymywano co najmniej minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2020 roku jest to 2.600 zł brutto (około 1.920,62 zł netto);

od wynagrodzenia musiały być też odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (przy przyznaniu prawa do zasiłku nie jest ważny wymiar etatu);

zasiłek może być wypłacany wyłącznie wtedy, gdy w urzędzie nie ma dla zarejestrowanej w nim osoby bezrobotnej.odpowiedniej oferty pracy, stażu, czy propozycji stażu.

Na pewno zastanawiacie się, nad tym co jeszcze wlicza się do okresu zatrudnienia uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych? Otóż, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do 365 dni uprawniających praw do jego nabycia zaliczane się również:

urlop wychowawczy;

zasadniczą służbę wojskową;

działalność gospodarczą lub współpracę, o ile nie opłacało się małego ZUS-u (tak więc podstawa składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie);

zatrudnienie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem (poza urlopami bezpłatnymi dłuższymi niż 30 dni);

pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy;

okres, za który przyznano odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia;

pobieranie renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;

okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę ich wymiaru (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne), stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kto nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Spełnienie powyższych kryteriów to nie wszystko, bowiem istnieją jeszcze warunki dodatkowe, które mogą niepodważalnie pozbawić bezrobotnego prawa do zasiłku. Mowa tu o sytuacji, w której:

bezrobotny choć raz w czasie posiadania statusu bezrobotnego odmówił propozycji, szkolenia zatrudnienia lub stażu;

bezrobotny odbywa praktykę absolwencką, za którą otrzymuje wynagrodzenie w wysokości powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę;

został zwolniony dyscyplinarnie;

otrzymał odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Prawo do zasiłku nie przysługuje również bezrobotnemu, który w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP, rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. Chyba że nastąpiło to:

z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy;

porozumienie stron było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

porozumienie stron lub wypowiedzenie nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania;

w przypadku rezygnacji bezrobotnego z pracy z winy pracodawcy, który naruszył przepisy Kodeksu pracy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych jest waloryzowana 1 czerwca każdego roku. Wynika to z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przy czym dokonywana jest ona na podstawie średniego poziomu cen i dóbr konsumpcyjnych, co ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dlatego też, podane poniżej kwoty obowiązywały jedynie w drugiej połowie 2019 roku i obowiązują w pierwszej połowie 2020 roku. Nie zostały natomiast jeszcze podane przez Ministerstwo Finansów stawki, jakie obowiązywać będą od 1 czerwca 2020 roku. Wysokość świadczenia jest zależna od stażu pracy osoby zainteresowanej, a jego wartość maleje po trzech miesiącach pobierania. Tak więc:

zasiłek obniżony, czyli 80% kwoty podstawowej obowiązuje, gdy wnioskodawca ma staż od 1 do 5 lat. Wówczas w ciągu pierwszych trzech miesięcy wynosi on 689,10 zł brutto (603,17 zł netto), a w kolejnych miesiącach 541,10 zł brutto (483,49 zł netto);

zasiłek podstawowy obowiązuje, gdy osoba bezrobotna ma staż pracy od 5 do 20 lat. Wtedy to, w ciągu pierwszych trzech miesięcy wynosi on 861,40 zł brutto (741,87 zł netto), zaś w kolejnych miesiącach jest to już kwota w wysokości 676,40 zł brutto (592,52 zł netto);

zasiłek podwyższony, czyli 120% kwoty bazowej. Dedykowany jest tym wszystkim wnioskodawcom, których staż pracy jest dłuższy niż 20 lat. Wtedy, w ciągu trzech pierwszych miesięcy otrzymają oni 1.033,70 zł brutto (880,67 zł netto), natomiast w kolejnych miesiącach jest to już kwota w wysokości 811,70 zł brutto (701,65 zł netto).

Zasiłek dla bezrobotnych – ile trwa?

Zasiłek dla bezrobotnych, który często potocznie nazywany jest również „kuroniówką” (od nazwiska Jacka Kuronia, który będąc Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wprowadził to właśnie świadczenie), przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy (180 lub 365 dni).Uzależnione jest to m.in. od stażu pracy i stopy bezrobocia, która panuje na danym terenie. Tak więc:

zasiłek przyznany zostanie na 6 miesięcy w przypadku, gdy na terenie danego powiatu stopa bezrobocia (stan na 30 czerwca roku poprzedniego) nie przekraczała 125% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

zasiłek dla bezrobotnych przyznany zostanie na 12 miesięcy, jeżeli osoba wnioskująca mieszka na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza ten wskaźnik oraz gdy ukończyła 50 rok życia (ale jednocześnie posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku);

zasiłek przyznany zostanie na 18 miesięcy, gdy pobiera go osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko, do 15 roku życia, a jej małżonek jest nie tylko bezrobotny, ale utracił także prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. Na zasiłek przyznawany przez 365 dni liczyć mogą również osoby, których urząd pracy, znajduje się na obszarze, gdzie stopa bezrobocie przekracza 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju.

Co ważne, okres pobierania zasiłku może zostać skrócony, w przypadku gdy to pracownik zrezygnował z pracy lub umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Ma on również obowiązek w ciągu 7 dni powiadomić powiatowy urząd pracy o:

rozpoczęciu działalności gospodarczej;

rozpoczęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

innych okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej albo prawa do zasiłku.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Podstawą do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego). Natomiast jeżeli osoba zainteresowana nie jest zameldowana, to powinna udać się w tym celu do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Ważne jest, aby zabrała ze sobą:

dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;

dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych);

świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz dyplomy i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

świadectwa pracy i inne dokumenty, które będą niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli je posiada).

Jednak to nie wszystko, ponieważ w trakcie rejestracji konieczne będzie także przekazanie pracownikowi urzędu pracy takich danych jak:

imię i nazwisko;

numer PESEL;

data i miejsce urodzenia;

nazwisko rodowe;

stan cywilny (a także informację na temat tego czy małżonek jest w rejestrze bezrobotnych i poszukuje pracy);

obywatelstwo;

liczba dzieci na utrzymaniu;

adres zameldowania (na pobyt stały lub czasowy) oraz adres do korespondencji;

wykształcenie;

posiadane uprawnienia zawodowe;

rodzaj i stopień niepełnosprawności (jeżeli jest);

zawody wyuczone i wykonywane oraz kwalifikacje wyodrębnione;

zawód, w którym zainteresowany chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje;

okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy (a także zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy);

okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

inne okresy, które uprawniają do ubiegania się o zasiłek, o których mowa jest w ustawie;

sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji);

poziom znajomości języków obcych;

zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

kierunki szkoleń, którymi bezrobotny jest zainteresowany.

Zasiłek dla bezrobotnych – kiedy można go stracić?

Warto mieć na uwadze to, że wypłata zasiłku dla bezrobotnych może być przerwana, a status bezrobotnego stracony (można go odzyskać dopiero po upływie minimum 120 dni). Kiedy zatem może to nastąpić? Wtedy, gdy osoba bezrobotna:

nie przyjmie zatrudnienia lub pracy zarobkowej, którą zaproponuje urząd pracy;

nie będzie chciała wykonać prac społecznie użytecznych, robót publicznych, czy prac interwencyjnych;

choć raz w czasie posiadania statusu bezrobotnego odmówi propozycji, szkolenia zatrudnienia lub stażu.

Jeżeli pilnie potrzebujesz gotówki, to sprawdź koniecznie oferty najlepszych kredytów gotówkowych, chwilówek online i pożyczek na raty dostępnych obecnie na polskim rynku!

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments