Jak napisać reklamację do banku? Oto skuteczny wzór!

4.29 /5
(Ocen: 7)

Banki popełniają błędy. Dlatego tak ważnym jest, aby konsumenci znali swoje prawo do złożenia reklamacji. Jak zrobić to dobrze i skutecznie? Albo, co zrobić, gdy bank odrzuci naszą reklamację? Nie pozostajemy bezradni, ale warto wiedzieć jak prawidłowo złożyć skargę do banku.

Kiedy można skorzystać z reklamacji w banku?

Reklamacja to nic innego jak skarga na nieprawidłowe realizowanie ustaleń umowy przez bank. W reklamacji zwracamy uwagę instytucji finansowej o naszym niezadowoleniu z otrzymanych produktów lub usług. Zatem reklamację możemy złożyć zawsze, gdy bank nie wywiązuje się z umowy albo realizuje ją w mniej korzystny sposób dla klienta.

Reklamacja do banku może dotyczyć:

umowy o kredyt (np. o kredyt gotówkowy),

błędów procesie wnioskowania o któryś z produktów finansowych (np. misselling),

błędnego (niezgodnego z umową) naliczenia opłat, prowizji, przewalutowania,

braku realizacji zapisów umowy (np. likwidacji konta bankowego, mimo naszej prośby albo unikanie wypłaty premii za skorzystanie z promocji),

nieprzestrzeganie prawa (np. stosowanie klauzul abuzywnych – jak przy kredytach we frankach szwajcarskich).

Lista powodów dla których możemy złożyć reklamację do banku jest długa. Pamiętajmy, jednak, że obowiązki umowy dotyczą również nas. Dlatego brak wywiązywania się z jej zapisów może być skutkować wypowiedzeniem umowy przez bank. Na przykład w sytuacji, gdy celowo unikamy spłaty kredytu hipotecznego albo odrzucamy restrukturyzację zobowiązania.

Reklamacja do banku – jak skutecznie ją napisać? [wzór]

Instytucje finansowe najczęściej oferują własne wzory do reklamacji. Najważniejsze jest, aby nasza skarga posiadała wszystkie najważniejsze informacje. Forma jej dostarczenia jest dowolna. Również tu banki udostępniają różne kanały do przesłania reklamacji.

Reklamacja do banku może być przesłana na piśmie (listownie lub osobiście), ustnie (telefonicznie, online lub osobiście) oraz drogą elektroniczną (np. e-mail). Ważne jest, aby posiadać potwierdzenie przesłania skargi do banku.

Prawo nie narzuca konsumentom konkretnego wzoru reklamacji do banku. Pismo musi jednak zawierać:

datę złożenia reklamacji,

wyraźny nagłówek: REKLAMACJA,

dane osobowe i kontaktowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, nr telefonu, e-mail,

powód złożenia reklamacji i dane ułatwiające identyfikację umowy, której dotyczy skarga (np. nr umowy o kredyt hipoteczny),

jakich działań oczekujemy od banku w celu realizacji reklamacji (np. zwrotu pieniędzy),

czytelny podpis.

Pobierz wzór reklamacji do banku

Dla wygody znajdziesz powyżej uniwersalną reklamację do banku. Pamiętajmy, aby opis reklamacji był zwięzły i konkretny – w taki sposób, aby pozwalał łatwo zidentyfikować problem i umożliwić szybkie jego naprawienie przez bank.

Jak długo czeka się na odpowiedź banku w sprawie reklamacji?

Termin odpowiedzi na skargę do banku reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ile czeka się na reklamację według prawa?

Banki mają 30 dni od złożenia pisma, aby udzielić odpowiedzi na reklamację. W wyjątkowych sytuacjach mogą ten termin wydłużyć maksymalnie do 60 dni. Pod warunkiem jednak, że bank 1) wyjaśni przyczynę opóźnienia, 2) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz 3) wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Co powinno znaleźć się w odpowiedzi banku na skargę?

Według art. 8 i 9 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, bank w odpowiedzi na skargę klienta musi umieścić:

“1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;

2) wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;

3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;

4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.”

Co zrobić, gdy bank ignoruje reklamację lub odmawia jej uznania?

Jeżeli bank nie odpowiedział na naszą reklamację w terminie, to oznacza, że według prawa została ona uznana. W przypadku, gdy otrzymaliśmy pismo odrzucające skargę – a jesteśmy przekonani o swojej słuszności – pozostaje jeszcze kilka sposobów na rozstrzygnięcie sporu.

Odwołanie do Rzecznika Klienta danego banku

Sposób odwołania się od decyzji banku powinien zostać określony w piśmie odmownym na naszą reklamację (zawsze możemy przesłać odwołanie w podobny sposób jak reklamację). Składając odwołanie, nasza skarga będzie ponownie rozpatrywana, ale najpewniej już przez innego pracownika. Tym razem może zostać rozpatrzona pozytywnie. Odpowiedź na nasze odwołanie może przyjść do 14 lub do 30 dni – w zależności od polityki danej instytucji finansowej.

Prośba o interwencję do Rzecznika Finansów

Wniosek o postępowanie poreklamacyjne do Rzecznika Finansów możemy złożyć pisemnie lub elektronicznie (przez e-mail).

Skierowanie się o pomoc do Rzecznika Konsumentów

A jeżeli bank narusza zbiorowe interesy konsumentów, warto skierować sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przekazanie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich

Opłata arbitrażowa wynosi 50 zł (lub 20 zł, jeśli kwota sporu jest niższa niż 50 zł). Arbitraż Bankowy dotyczy spraw, których wartość nie przekracza 12 tys. zł, lub 20 tys. zł dla kredytów hipotecznych. Do kwoty sporu nie wliczają się odsetki, tylko kwota główna.

Proces sądowy

Jest to ostatnia deska ratunku. Należy z niej korzystać przede wszystkim, gdy wyczerpaliśmy wszystkie inne możliwości rozwiązania sporu. Najlepiej, aby przedmiot sporu był istotny. Proces sądowy może ciągnąć się latami – przykładem są wyroki frankowiczów, na które czeka się po kilka lat.

Reklamacja do banku – co jeszcze warto wiedzieć?

Niemało jest głosów skarżących się na banki, że te traktują reklamacje klientów po macoszemu. Jeżeli jesteśmy pewni swoich racji, mamy szeroki wachlarz możliwości, aby dojść swoich praw. Po wyczerpaniu zwykłej ścieżki reklamacyjnej, pozostaje do naszej dyspozycji kilka instytucji, których celem jest ochrona konsumentów i rozstrzyganie sporów.

W praktyce skuteczna reklamacja do banku przebiega na tyle efektywnie, na ile wyraźny i istotny jest błąd instytucji finansowej. Z drugiej strony, jeżeli pomyłka jest dla banku zbyt kosztowna, zapewne będzie chciał grać do końca o swoje (tak jak jest w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich).

Czy nasza reklamacja kredytu lub innego produktu zostanie uznana? Tego nie dowiemy się dopóki nie złożymy skargi. A procedura reklamacyjna jest prosta, dlatego warto korzystać ze swojego prawa do reklamacji w banku.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments