Jak RWE Polska traktuje klientów?

Jak RWE Polska traktuje klientów? [Interwencja]

Nie tak dawno pojawiła się informacja, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczęła postępowanie, podczas którego sprawdzi, czy spółka RWE Polska naruszała zbiorowe interesy konsumentów, nie przekazując informacji o warunkach dostawy energii. Z informacji UOKiK wynika, że spółka nie umożliwiała zapoznania się z warunkami umowy przed jej zawarciem. Konsument nie wiedział m.in. jak będzie rozliczane zużycie energii oraz do jakiej grupy taryfowej zostanie przydzielony.

Prąd - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Historia klienta RWE

Okazuje się, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Portal enerad.pl zbadał sprawę i chcielibyśmy podać przykład, jak firma RWE Polska traktuje swoich klientów oraz jakie wsparcie mają indywidualni odbiorcy energii ze strony instytucji utworzonych w celu ochrony ich interesów, tj.: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii działającego przy Prezesie URE.

W 2007 r. Kilent zawarł kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej z RWE Stoen (obecnie RWE Polska). W umowie został określony 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Jednak nigdy tak naprawdę Klient nie był rozliczany w cyklu 1-miesięcznym, tylko w standardowym cyklu 6-miesięcznym (raz na pół roku otrzymywał 3 prognozowane faktury za energię, a opłata abonamentowa naliczana przez dystrybutora prądu (RWE Stoen Operator) była zgodna z cennikiem opłat dla cyklu 6-miesięcznego; np. w sierpniu 2008 roku - 0,51 zł/m-c).

Nagle, od września 2008 roku, zaczęto pobierać od Klienta opłatę abonamentową zgodną z cennikiem opłat dla cyklu 1-miesięcznego (2,05/m-c) oraz dodatkowo, od lutego 2009 roku, wraz z wprowadzeniem opłaty handlowej przez RWE Polska klient był zobowiązany płacić dodatkowo 24,28 zł/m-c opłaty za tzw. rozliczenie w cyklu 1- miesięcznym (ta sama opłata dla klientów RWE Polska wynosi: w 6-miesięcznym cyklu rozliczeniowym 4,26 zł/m-c, zaś w 12-miesięcznym cyklu rozliczeniowym 2,43 zł/m-c).

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją okresu rozliczeniowego, przez termin ten należy rozumieć ustalony w umowie przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. To, że otrzymujemy co miesiąc fakturę, nie oznacza, że się rozliczamy w cyklu miesięcznym, gdyż nie tylko naszym zdaniem, okres rozliczeniowy rozdzielony jest rzeczywistym odczytem licznika, na podstawie którego wystawiana jest faktura zwykła lub korygująca.

Klient w dalszym ciągu otrzymuje faktury na podstawie prognozowanego zużycia energii, a rzeczywisty odczyt licznika miał miejsce kilka miesięcy temu. Ostatnio otrzymana faktura za energię jest niezgodna z rzeczywistym odczytem o ponad 200 kWh (!!!), czyli dwumiesięcznym zużyciem energii przez Klienta.

Nasza interwencja w różnych instytucjach

Sprawę w dniu 02.04.2009 roku przesłaliśmy do RWE Polska i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, pomimo przesłania kolejnego pisma z prośbą o wyjaśnienie. Jedyne co otrzymaliśmy to:

Witamy,
Dziękujemy za wiadomość.
Odpowiedzi udzielimy w możliwie najbliższym terminie.
Z pozdrowieniami,
Centrum Kontaktu z Klientem
RWE Polska S.A.

Następnie sprawę przekazaliśmy Rzecznikowi Odbiorców Paliw i Energii przy Prezesie URE, którego głównym zadaniem, zgodnie z informacją zawartą na stronie URE, jest udzielanie informacji i pomoc odbiorcom paliw gazowych i energii w ich stosunkach z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Odpowiedź Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

Poniżej zamieszczamy pismo przesłane przez Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii:

Szanowny Panie,

Odpowiadając na przysłane drogą elektroniczną w dniu 16 kwietnia 2009 r. pismo dotyczące sposobu rozliczeń za pobraną energię elektryczną wyjaśniam, iż takie rozliczenie powinno być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie. Pomimo że podobnie jak Pan interpretuję przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy, to niestety w tej sprawie nic nie mogę zrobić, gdyż organ regulacyjny ma ściśle określone w ustawie kompetencje.

Możliwość rozstrzygania sporów przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest ograniczona wyłącznie do zakresu określonego w art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego. Natomiast Prezes URE nie ma możliwości rozpatrywania sporów stron umów cywilno - prawnych (w tym wypadku wynikajacych z zastrzeżeń do rozliczeń z tytułu realizacji umowy kompleksowej). Organem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów między stronami tego rodzaju umów jest sąd powszechny.

Jak już zaznaczyłem powyżej, uważam, że naliczanie należności w okresie rozliczeniowym powinna być dokonana w oparciu o odczyty licznika, a prognozowane zużycie może być podstawą obciążeń jedynie w przypadkach, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc. Wynika to, w mojej ocenie jednoznacznie, z przepisów § 31 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895).

Przekazałem w skrócie istotę sprawy, choć myślę, że w Pana przypadku w większości napisałem to co Pan doskonale wie.

Z poważaniem,
Jacek Bełkowski
Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii

Odpowiedź UOKiK

Następnie wystosowaliśmy pismo do UOKiK, otrzymując następującą odpowiedź:

Szanowny Panie,

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie udziela porad indywidualnym konsumentom. W zakresie, o którym Pan pisze odpowiedzialny jest Rzecznik, do którego Pan się zresztą zwrócił. On też wskazał Panu co dalej w tej sprawie może Pan zrobić.

pozdrawiam
Aneta Styrnik
Biuro Prasowe Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prąd - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Podsumowanie naszej interwencji

1. Klient płaci co miesiąc 24,28 zł za usługę, której nigdy nie otrzymał - rozliczenie w cyklu 1-miesięcznym.

2. RWE Polska nie pofatygował się nawet, żeby odpowiedzieć na zadanie przez Klienta pytanie.

3. Klient nie może przestać wnosić opłat za usługę, której nie otrzymuje, gdyż RWE Polska zaprzestanie dostarczać mu energię.

4. Instytucje powołane do ochrony interesów konsumentów, odsyłają petenta do sądu, czy taka jest ich rola?

5. Jedynie występując na drogę sądową, klient może dochodzić swych praw, czy warto?

Prąd - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments