Jak uzyskać warunki przyłączenia i zgłosić magazyn energii?

4.33 /5
(Ocen: 9)

Zmiany w przepisach dotyczące rozliczania prosumentów sprawiły, że coraz więcej osób interesuje się tym, jak zwiększyć autokonsumpcję wytwarzanej w instalacji fotowoltaicznej energii. Obecnie jednym z najlepszych sposobów, by to osiągnąć i dodatkowo zoptymalizować zużycie energii w gospodarstwie domowym, jest zakup i montaż instalacji PV z magazynem energii lub doposażenie już istniejącego systemu w akumulator. W polskich realiach ustawodawczych podejmowane są próby zachęcenia prosumentów do inwestowania w takie rozwiązania, tym niemniej OSD zdają się nie ułatwiać użytkownikom magazynów energii dopełnienia formalności związanych z wydaniem warunków ich przyłączenia, czy zgłoszeniem mikroinstalacji. Dlaczego? Przyjrzeliśmy się bliżej tym procedurom.

Sprawdź bezpłatnie oferty na magazyn energii

Dofinansowanie magazynów energii zwiększy ilość przyłączeń?

Magazynowanie energii elektrycznej na własny użytek za pomocą dedykowanych do tego celu urządzeń cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w takich krajach, jak Niemcy, Austria, Włochy, czy Wielka Brytania. Powodem, dla którego coraz więcej niemieckich prosumentów decyduje się na inwestycję w magazyn energii, są z pewnością obniżki cen taryf gwarantowanych wpływające na mniejszą opłacalność fotowoltaiki. Nie można w tym kontekście nie zauważyć także coraz intensywniejszych dążeń do wdrażania ekologicznych rozwiązań wynikających z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz szukania nowych sposobów na ochronę klimatu. Wśród powodów rosnącej popularności magazynowania energii we wskazanych lokalizacjach trzeba wymienić systemowe wsparcie finansowe dla inwestycji w domowe akumulatory, które dla przykładu w Niemczech zostało uruchomione lokalnie już w 2013 roku.

Od kwietnia 2022 roku również polscy prosumenci mają szansę uzyskać dofinansowanie do magazynów energii. W ramach czwartej edycji programu Mój Prąd Ministerstwo Klimatu i środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydowały wreszcie (zapowiedzi pojawiały się już w kontekście poprzedniej edycji programu) na uruchomienie dofinansowań do zakupu magazynów energii w wysokości do 7500 zł. Czy będzie to wystarczająca zachęta do inwestycji w tę technologię. Zapewne czas pokaże, jednak nie mniej istotne będą w tym kontekście inne ułatwienia systemowe i przede wszystkim formalne usprawniające cały proces przyłączania magazynu energii do domowego systemu. Pomocne w rozwoju rynku byłyby także innowacyjne rozwiązania pozwalające prosumentom na jeszcze większą niezależność energetyczną i korzystną dla nich dystrybucję zmagazynowanej energii np. na zasadach wymiany handlowej pomiędzy gospodarstwami domowymi. Na takie rozwiązania przyjdzie nam jeszcze niestety poczekać.

Czy magazyn energii trzeba zgłosić?

Nie da się ukryć, że w kontekście uwarunkowań formalnych dotyczących instalacji magazynów energii, na polskim rynku panuje obecnie niemały chaos informacyjny. Wynika to oczywiście z wdrożeń zupełnie nowego w naszym kraju rozwiązania, ale także z niedostatecznego przygotowania urzędników do tych zmian. Brakuje również kampanii informacyjnych, które nie tylko tłumaczyłyby formalne zawiłości związane z przyłączaniem nowych urządzeń, ale także zachęcały niezdecydowanych prosumentów do podejmowania takich inwestycji. W związku z tą sytuacją zapewne jeszcze przez jakiś czas spodziewane będą niezamierzone zaniechania i braki dopełnienia obowiązków ustawowych przez nowych użytkowników domowych magazynów energii. Jednym z takich obowiązków jest choćby konieczność zgłoszenia każdego magazynu energii, również tego instalowanego “za licznikiem”.

Wnioski i zgłoszenia te przyjmowane są oczywiście przez OSD, a więc Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przypisanych do określonych regionów kraju. Co ciekawe, to właśnie przedstawiciele największych OSD w Polsce postulowali od dawna o wdrożenie systemowych działań mających na celu popularyzację domowych magazynów energii. Miałoby to zredukować wolumen energii wprowadzanej do sieci przez instalacje fotowoltaiczne w okresach szczytu produkcji, a tym samym odciążyć i usprawnić infrastrukturę. Tym bardziej dziwi więc fakt, że magazyny energii zostały uznane w interpretacji OSD za źródło wytwórcze, a więc takie, które potencjalnie może jeszcze zwiększyć ilość energii wprowadzaj do sieci.

Zgłoszenie magazynu energii a wydanie warunków przyłączenia – kiedy?

Zważywszy na fakt, że osoby planujące zainwestować w zakup i montaż magazynu energii mogą znajdować się na różnych etapach realizacji swojego przedsięwzięcia w budowę systemu energetycznego, warto usystematyzować (na podstawie dostępnych obecnie danych) w jakiej sytuacji powinni poprzestać na zgłoszeniu magazynu energii, a kiedy muszą zawnioskować o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

W przypadku chęci wyposażenia istniejącego obiektu w magazyn energii należy:

  • złożyć dedykowany dla odpowiedniego OSD wniosek o wydanie warunków przyłączenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej;
  • w zależności od napięcia, jakim zasilany jest obiekt do wniosku należy dołączyć odpowiedni załącznik określający szczegółowo parametry magazynu energii.

Celem doposażenia istniejącej mikroinstalacji w magazyn energii należy:

  • złożyć zgłoszenie aktualizacji mikroinstalacji, w przypadku w którym moc zainstalowana nie będzie przekraczała mocy umownej wydanej dla obiektu, a sumaryczna moc zainstalowana nie przekroczy 50 kW;
  • złożyć wniosek o zwiększenie mocy umownej jeżeli moc zainstalowana przekroczy moc ustaloną dla odbiorcy końcowego;
  • złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła energii elektrycznej i dołączyć załącznik określający parametry magazynu energii.

Chcąc wyposażyć istniejące źródło wytwórcze powyżej 50 kW w magazyn energii:

  • złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła energii elektrycznej;
  • dołączyć odpowiedni dla napięcia zasilającego obiekt załącznik określający parametry magazynu energii.

Trzeba w tym miejscu pamiętać, że jest to jedynie ogólny zarys procedur, który obowiązuje na przykład w Tauron. Formularze w przypadku każdego OSD będą się różnić, a same wymagania proceduralne mogą być różnie przez operatora interpretowane. Dlatego zawsze warto upewnić się u doradcy, jaki druk w jakiej sytuacji złożyć.

Niestety okazuje się, że obecnie polscy Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych bynajmniej nie ułatwiają życia nowym użytkownikom magazynów energii. Chcąc bowiem zawnioskować o wydanie warunków przyłączeniowych dla magazynu energii lub dokonać zgłoszenia urządzenia trzeba się uzbroić w cierpliwość i dodatkową wiedzę. Sprawdziliśmy, jak te procesy przebiegają u poszczególnych operatorów i jak wyglądają wymagane przez nich wnioski.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych w Polsce

Opracowanie enerad.pl na podstawie gkpge.pl

Energa – zgłoszenie magazynu energii i wydanie warunków

Celem zawnioskowania o wydanie warunków przyłączeniowych magazynu energii w Energa – Operator SA, należy pobrać ze strony internetowej dystrybutora dedykowany wniosek i opcjonalnie – załącznik do niego. Pierwsza część wniosku przedstawia się zupełnie standardowo i wymaga od zgłaszającego uzupełnienia danych osobowych, następnie danych lokalizacyjnych dotyczących obiektu, w którym ma być instalowany magazyn energii oraz informacji na temat etapu prac związanych z budową obiektu przyłączanego wraz z przewidywaną datą rozpoczęcia pobierania/wprowadzania energii elektrycznej z wykorzystaniem akumulatora. Trudniej zaczyna się robić w kolejnych punktach wniosku, do których wypełnienia użytkownik potrzebuje bardziej szczegółowej wiedzy technicznej, konkretnych informacji z karty produktu lub po prostu wsparcia merytorycznego ze strony specjalisty.

Energa - wniosek1

Źródło: energa-operator.pl

Parametry techniczne magazynu energii, które musi uzupełnić zgłaszający, określone zostały przez Energa SA jako podstawowe. Problem w tym, że dla przykładu wartości wskazujących moce przyłączeniowe, moce ładowania przy pobieraniu czy wprowadzaniu energii elektrycznej do sieci próżno szukać nawet w szczegółowych specyfikacjach wielu dostępnych na rynku magazynów energii. W przypadku tych parametrów nasuwa się też pewna konkluzja wynikająca z samego zamysłu instalowania domowego akumulatora. Prosumenci zakładają bowiem, że magazyn energii współpracujący z fotowoltaiką będzie gromadził, przechowywał, a następnie oddawał energię pozyskaną właśnie z instalacji PV, nie z sieci elektroenergetycznej. Nawiązując do faktu, iż rozwój rynku magazynów energii ma zgodnie z zapowiedziami ustawodawców przyczynić się do odciążenia krajowej infrastruktury sieciowej, ciężko zrozumieć zamysł OSD, którzy interpretują przeznaczenie akumulatorów odwrotnie.

Energa - wniosek2

Źródło: energa-operator.pl

Kolejne pola wniosku wymagają od wnioskującego podania ilości i typów i mocy magazynów energii, które inwestor planuje przyłączyć. Nie zostało wytłumaczone, co operator rozumie przez pojęcie “typu z uwagi na rodzaj zasobnika”. Można to interpretować jako magazyn akumulatorowy lub wskazać technologię, w jakiej został wykonany. Jeżeli przyłączenie ma być natomiast wykonane dla różnych typów magazynów energii – dla każdego z urządzeń konieczne jest wypełnienie osobnego załącznika nr 1. Punkty 7, 8, 9 oraz 11 we wniosku także wymagają od wypełniającego wiedzy i zdolności szacowania, których nie dostarczy najpewniej producencka specyfikacja akumulatora. Dla przykładu zaplanowanie rocznego zużycia energetycznego na potrzeby własne magazynu energii uzależnione jest od wielu czynników i wskazanie konkretnej wartości bez doświadczenia w tym zakresie może nastręczać trudności. Kolejne pola do wypełnienia prawdopodobnie również będą przekraczać zasób wiedzy inwestorów nieposiadających kierunkowego wykształcenia.

Energa - załączniki

Źródło: energa-operator.pl

Na uwagę zasługuje także lista załączników, które wypełniający zobowiązany jest złożyć razem z wnioskiem. W obliczu stosunkowo prostego w konstrukcji i użytkowaniu urządzenia, jakim jest magazyn energii ciężko zrozumieć zakres wymaganej przez operatora dokumentacji. Energa nie jest jednak pod tym względem najbardziej wymagająca, co przedstawimy w dalszej części artykułu. Podsumowując procedury opracowane przez pierwszego z omawianych OSD, nietrudno odnieść wrażenie, że prosumenci planujący zakup i instalację akumulatora powinni szukać firmy montującej magazyny energii, która oferuje pełne wsparcie merytoryczne także na etapie wnioskowania o wydanie warunków przyłączenia urządzenia.

Zgłoszenia magazynu energii w Energa-Operator SA trzeba dokonać najpóźniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. W tym celu należy pobrać ze strony operatora zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci Energa, uzupełnić wymagane dane i przesłać online. W przypadku wątpliwości zawsze warto skontaktować się z doradcą OSD.

Enea – zgłoszenie magazynu energii i wydanie warunków

Enea Operator Sp. z o.o., który dystrybuuje energię na terenie północno-zachodniej i centralnej Polski, udostępnia inwestorom chcącym zawnioskować o wydanie warunków przyłączeniowych dla magazynu energii do sieci elektroenergetycznej Enea 3 pliki do pobrania. Znajduje się wśród nich wniosek, załącznik A oraz załącznik B. Sam wniosek obejmuje 6 stron, z których pierwsze 4 należy wypełnić, a pozostałe 2 zawierają informacje związane z ochroną danych osobowych. Wnioskodawca rozpoczyna od uzupełniania pól wymagających podania informacji dotyczących samego inwestora oraz lokalizacji jego inwestycji. Następne punkty zdecydowanie komplikują całe zadanie. Trudno przewidywać, czy parametry i specyfikacje, których podania wymaga Enea nie “przerosną” potencjalnego użytkownika magazynu energii.

Enea - wniosek

Źródło: operator.enea.pl

Wnioskujący zmuszony jest do podania planowanych wolumenów energii, którą przyłączony magazyn energii (każde z urządzeń oddzielnie) będzie wymieniał z siecią elektroenergetyczną w skali roku, zarówno w trybie ładowania, jak i rozładowywania. Ciężko wyobrazić sobie, jak inwestor ma określić te wartości jeżeli:

  • planuje użytkowanie magazynu energii na zasadach poboru energii z instalacji fotowoltaicznej i oddawania jej do zasilanych urządzeń;
  • nie posiada wcześniejszego doświadczenia w użytkowaniu magazynu energii i jego ewentualnej współpracy z siecią elektroenergetyczną;
  • nie jest w stanie przewidzieć warunków atmosferycznych i innych czynników wpływających na wydajność pracy systemu fotowoltaicznego i tym samym ewentualną konieczność wymiany prądu pomiędzy magazynem energii i siecią.

Stopień skompensowania mocy biernej, to kolejne zagadnienie do przyswojenia przez wypełniającego wniosek. Określenie w tym kontekście wartości w oczekiwanych przez operatora wariantach z dużą dozą prawdopodobieństwa przerośnie wielu wnioskodawców. Oczekiwanym byłoby chociażby wytłumaczenie przez Enea pojęć, które dystrybutor zamieścił w formularzu. Warto także wspomnieć o wymogu podania przez inwestora planowanej daty zakończenia użytkowania magazynu energii. Czemu ma służyć ta informacja? Jak oszacować tę datę? Nie wiadomo.

Enea - załączniki

Źródło: operator.enea.pl

Jeżeli osoba wypełniająca wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla magazynu energii do sieci Enea pomyślała, że po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól przebrnęła przez najtrudniejszą część tego zadania, to po zapoznaniu się z listą oczekiwanych przez operatora załączników może zmienić zdanie. Ilość dokumentów, planów, wykresów, specyfikacji, wypisów i wyrysów jest wręcz absurdalna. Zakładając, że inwestor planuje przyłączenie magazynu energii składającego się z jednego modułu, którego podłączenie przez specjalistę zajmie kilkanaście minut, ilość formalności jakie w tym kontekście musi dopełnić wnioskodawca jest trudna do zrozumienia i bynajmniej nie wpisuje się w ideę popularyzacji tych urządzeń na polskim rynku. Jest to tym bardziej zaskakujące, iż sami OSD od lat postulują wsparcie dla tego kierunku rozwoju w obszarze transformacji energetycznej.

W formularzu zgłoszenia mikroinstalacji do Enea Operator znajduje się adnotacja, która mówi, że zgłoszenie dotyczy przypadków, gdy moc zainstalowana nie jest większa niż istniejąca moc przyłączeniowa dla odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci. W związku z ustawową koniecznością sumowania mocy instalacji PV i magazynu energii można zakładać, że w znakomitej większości przypadków moc umowna będzie przekraczana. W takiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej i dopiero wówczas rozpocząć procedurę przyłączania magazynu energii.

Tauron – zgłoszenie magazynu energii i wydanie warunków

Tauron – Dystrybucja SA to jeden z tych operatorów, który przykłada dużą wagę do wspierania rozwoju rynku magazynów energii oraz innych komponentów systemów energetycznych opierających się na odnawialnych źródłach energii. Wynika to z kilku czynników, z których pierwszy to inicjatywa Taurona funkcjonująca pod hasłem #ZielonyZwrot. Zakłada ona, że rozwój planowanych inwestycji ma obniżyć emisyjność Grupy Tauron o 50% do 2030 roku wobec roku 2018. Dodatkowo, na polskim rynku akumulatorów dostępne są magazyny energii Tauron, które firma będzie w najbliższym czasie dopracowywała we współpracy z polskim producentem Minutor Energia.

Mogłoby się zatem wydawać, że opisywany operator będzie miał na uwadze potrzebę popularyzacji technologii magazynowania energii z OZE wśród rodzimych inwestorów. Okazuje się jednak, że z inicjatywy własnej, bądź odgórnie narzuconej bynajmniej nie ułatwia niestety prosumentom dopełnienia formalności związanych z wydaniem warunków przyłączenia magazynu energii do sieci dystrybucyjnej, czy dokonaniem zgłoszenia mikroinstalacji.

Tauron - wniosek

Źródło: tauron-dystrybucja.pl

Pierwsza część wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej jest standardowa i wymaga uzupełnienia danych osobowych prosumenta oraz informacji dotyczących nieruchomości, dla której planowane jest przyłączenie. Uprzednio należy jednak wybrać odpowiedni wniosek w zależności od wartości mocy przyłączeniowej: niskie napięcie – do 50 kW, średnie napięcie – od 50 kW do 8 MW oraz wysokie napięcie – powyżej 8 MW. Kolejne punkty wniosku to parametry przyłączenia oraz parametry samego magazynu energii. Określenie łącznej mocy przyłączeniowej wprowadzanej i pobieranej z sieci dystrybucyjnej wraz ze stanem istniejącym i wartością docelową tych parametrów rozpoczyna tę część wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych, która może wielu wnioskodawcom sprawić problem. Oprócz tego kolejny operator klasyfikuje w tym punkcie magazyn energii jako urządzenie wytwórcze, które zamiast odciążać sieć, dodatkowo ją angażuje.

Następne punkty wniosku dotyczące parametrów magazynu energii również mogą wprowadzać prosumentów w konsternację. Łączna zainstalowana moc magazynu energii wyrażona w kW jest bowiem wartością, która w kontekście sieci dystrybucyjnych nie ma żadnego znaczenia. Magazyn energii podłączony jest bowiem do falownika i to moc tego drugiego powinna określać oczekiwany przez operatora parametr. Kolejny punkt to podobnie jak w przypadku wniosków przygotowanych przez innych operatorów – określenie stopnia skompensowania mocy biernej. Trudno przypuszczać, aby każdy prosument posiadał tego typu informacje i bez żadnych podpowiedzi ze strony operatora, prawidłowe uzupełnienie tych pól będzie stanowiło dla niego niemałe wyzwanie. Ogromną szczegółowość wymaganych przez OSD informacji można tłumaczyć wymaganiami techniczno-formalnymi i brakiem ich zoptymalizowania w kontekście nowej technologii. Brak jakichkolwiek objaśnień, które ułatwiałyby wnioskodawcom wypełnienie formularzy jest już jednak niezrozumiałe.

Tauron - załączniki

Źródło: tauron-dystrybucja.pl

Zgłoszenia magazynu energii do Tauron Dystrybucja można dokonać w pełni online poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zgłoszenia przyłączenia magazynu energii w Tauron i przygotowanie w tym celu wymaganych załączników. W trakcie uzupełniania formularza prosument zostanie poproszony o określenie danych, które są przez operatora wymagane oraz tych, których oszacowanie jest opcjonalne. Znacznie ułatwia to cały proces zgłaszania mikroinstalacji, gdyż znajdują się tam takie wartości, jak choćby planowana maksymalna roczna ilość energii elektrycznej oddawanej i wprowadzanej do sieci. Trudno określić, w jaki sposób prosument ma rzetelnie oszacować tę wartość wiedząc, że mogą na nią wpływać różne, niezależne od niego czynniki.

PGE – zgłoszenie magazynu energii i wydanie warunków

Spółka PGE Dystrybucja S.A. zaopatruje w energię elektryczną centralną i wschodnią część Polski, a jej działalność jako OSD rozpoczęła się od konsolidacji ośmiu lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy obecnie pełnią funkcje oddziałów terenowych. Ilość obsługiwanych przez spółkę odbiorców oraz mnogość zadań sprawia, że organizacyjny aspekt jej działalności powinien być opracowany perfekcyjnie. Tak, jak do innych obszarów funkcjonowania PGE można mieć pewne zastrzeżenia, tak w kwestii wydawania warunków przyłączeniowych dla magazynów energii i ich zgłaszania, spółka wydaje się mieć najbardziej przejrzyste (choć nie łatwiejsze do zrozumienia) zasady. Wiedza o tym, jak podłączyć magazyn energii, choćby w podstawowym zakresie przyda się każdemu inwestorowi zainteresowanemu tą technologią. Parametry, których podania wymaga się od prosumentów celem dopełnienia formalności przyłączeniowych, mogą być jednak trudne do określenia nawet dla instalatorów.

PGE - wniosek

Źródło: pgedystrybucja.pl

Tym, co z pewnością wyróżnia PGE na tle omówionych wcześnie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest fakt, że twórcy wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych dla magazynu energii starali się objaśnić i w pewien sposób usystematyzować wiedzę na temat sformułowań zawartych w formularzu. Niestety nie zmienia to faktu, że we wniosku znalazły się niepotrzebne w kontekście utrzymania infrastruktury sieciowej dane, których uzupełnienie będzie wymagało od większości wnioskodawców posiłkowania się wiedzą specjalistów. We wniosku od PGE znalazły się tożsame do tych zamieszczonych w formularzach innych OSD zapytania o moc przyłączeniową, wymianę energii pomiędzy akumulatorem a siecią, a także zagadnienia dotyczące stopnia skompensowania mocy biernej. Można zatem przypuszczać, że są to informacje, których podanie jest ustandaryzowane dla wszystkich operatorów.

PGE - zgłoszenie

Źródło: pgedystrybucja.pl

Zgłoszenie magazynu energii do PGE odbywa się podobnie, jak u innych operatorów na podstawie formularza do pobrania, przygotowanego opcjonalnie dla osób wnioskujących o wydanie warunków przyłączeniowych dla mikroinstalacji lub tych, które chcą dokonać zgłoszenia, gdy moc zainstalowana nie jest większa od mocy umownej dla odbiorcy końcowego. W formularzu należy między innymi określić czego dotyczy wniosek/zgłoszenie, podać numer licznika, przewidywany termin rozpoczęcia poboru/dostarczania energii elektrycznej, a także określić ilość faz w instalacji odbiorcy.

Stoen – zgłoszenie magazynu energii i wydanie warunków

Stoen Operator, który obecnie realizuje usługi Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla ponad miliona mieszkańców Warszawy i okolic udostępnia prosumentom najbardziej uproszczone w formie wnioski i inne dokumenty do pobrania w procesie wydawania warunków przyłączeniowych, czy też zgłaszania magazynu energii. Co ciekawe, operator nie przygotował jeszcze (bądź w ogóle nie planuje) dokumentów dedykowanych stricte magazynom energii, a udostępnione wnioski dotyczą przyłączenia ogólnie ujętych urządzeń elektroenergetycznych bądź mikroinstalacji. W porównaniu do innych operatorów dziwi nieco także fakt znacznie mniej uszczegółowionych wymagań dotyczących specyfikacji urządzeń, choć niestety nie obyło się bez zagadnień niemających znaczenia w kontekście przyłączania magazynu energii do sieci elektroenergetycznej.

Celem dokonania zgłoszenia magazynu energii do Stoen należy pobrać stosowny formularz zgłoszenia, który wraz z wymaganymi przez operatora załącznikami można wysłać na adres mailowy. Ciekawostką w scalonym wniosku/formularzu zgłoszenia przygotowanym przez Stoen jest z pewnością schemat mikroinstalacji zawarty w załączniku nr 1, na którym wnioskujący/zgłaszający musi uzupełnić brakujące dane.

Stoen - wniosek

Źródło: stoen.pl

Ile kosztuje przyłączenie magazynu energii?

Ceny magazynów energii w Polsce nie należą do najniższych, dlatego przypuszcza się, że wdrożone od kwietnia 2022 roku dofinansowania do zakupu tych urządzeń powinny ożywić rynek. Tym niemniej warto wiedzieć, że na ogólny koszt inwestycji w system magazynujący energię składa się wiele aspektów. Okazuje się, że w kontekście formalności przyłączeniowych na prosumentów również czekają określone opłaty. Zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne:

Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej «zaliczką», w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia” […] W przypadku gdy wartość zaliczki przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi […] Zaliczkę wnosi się w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość docelowej opłaty za przyłączenie magazynu energii do sieci elektroenergetycznej wylicza się w oparciu o rzeczywiste nakłady poniesione na wykonanie przyłącza zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii ustanowioną przez każdego OSD. Szczegółowe warunki wyliczania tej opłaty powinny zostać zawarte w umowie o przyłączenie.

Magazyny energii – czy formalności zniechęcą inwestorów?

O przyłączenie magazynu energii do sieci elektroenergetycznej mogą się ubiegać ci inwestorzy, którzy posiadają tytuł prawny do terenu lub nieruchomości, na której ma zostać wykonane przyłącze. Może to być akt własności, umowa najmu lub dzierżawy. Proces ubiegania się o wydanie warunków przyłączeniowych lub w określonych przypadkach jedynie zgłoszenie magazynu energii powinien być mało angażującą formalnością. Niestety, jak wynika z przytoczonych przykładów obecnie wnioskodawcy i zgłaszający muszą przygotować się w tym zakresie na bardzo wymagającą przeprawę merytoryczną bądź liczyć na pomoc specjalistów. Sytuacja ta z pewnością wynika statusu “nowości” jaki w Polsce posiadają jeszcze magazyny energii. Można przypuszczać, że wraz z rozwojem rynku i rosnącą liczbą zainteresowanych procedury będą upraszczane celem usprawnienia procesów. Korzyści z użytkowania magazynów energii z pewnością wynagrodzą w dłuższej perspektywie nakład pracy włożony przez inwestorów w dopełnienie wymagań formalnych związanych z wydaniem warunków przyłączenia i zgłoszeniem magazynu energii do OSD.

Informacje o autorze

Marta Kazimierska

Specjalistka digital marketingu i zagadnień z dziedziny UX oraz SXO, znajdująca się na liście TOP 100 kobiet polskiej branży SEO. Zaangażowana w analizowanie wiedzy przedsiębiorców na temat znaczenia poszczególnych narzędzi marketingowych w osiąganiu sukcesu biznesowego. Szczególnie zainteresowana badaniem poziomu samoświadomości ekonomicznej Polaków. Entuzjastka propagowania rozwiązań z dziedziny energii odnawialnej i dbałości o środowisko naturalne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments