Kredyt hipoteczny PKO Bank Hipoteczny 2019 – nasza recenzja i opinie

4.75 /5
(Ocen: 4)

PKO Bank Hipoteczny to instytucja obsługująca kredyty hipoteczne zaciągnięte zarówno w głównym banku PKO BP, jak i jednostce finansującej akcje kredytowe za pomocą emisji listów zastawnych. Zobacz, jaki kredyt w swojej ofercie proponuje PKO Bank Hipoteczny.

Sprawdź ofertę hipoteki w PKO

Kredyt hipoteczny PKO Bank Hipoteczny

Kredyt hipoteczny PKO Banku Hipotecznego może sfinansować do 90% wartości nieruchomości, lecz nie więcej niż 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Może być przeznaczony na kupno domu lub mieszkania, remont nieruchomości czy zakup działki. Przy jego pomocy sfinansujesz także zobowiązania spłacane w innych bankach. Możliwy okres kredytowania to nawet 35 lat. Raz do roku istnieje możliwość wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłaty jednej raty. Bank proponuje także karencję w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji do 36 miesięcy. Ponadto, jeśli nieruchomość jest już wpisana do księgi wieczystej, instytucja finansowa nie wymaga dostarczenia odpisu z księgi wieczystej. W ramach kredytu hipotecznego PKO możesz łączyć cele kredytowania. Dodatkowo 25% kredytu bank pozwala przeznaczyć na np. kupno nowego samochodu lub też dowolny inny cel.

Formułę rat można zmienić w trakcie okresu kredytowania, przechodząc z raty malejącej na stałą lub odwrotnie. Do tego warunki cenowe kredytu są indywidualnie negocjowane.

Koszty kredytu hipotecznego w banku hipotecznym

Bank hipoteczny tym różni się od banku uniwersalnego, że akcja kredytowa finansuje się w większości nie z depozytów, a z emisji listów zastawnych. Są one rodzajem obligacji zabezpieczonej kredytem hipotecznym. Rolą banku hipotecznego jest emisja takich papierów, które kupują inwestorzy (banki, fundusze emerytalne czy inwestycyjne). Środki ze spłaty rat kredytowych bank hipoteczny przeznacza na spłatę odsetek z tytułu listów zastawnych, które są emitowane na 5-8 lat. Bank zyskuje w takiej sytuacji długoterminowe i stabilne źródło finansowania kredytów mieszkaniowych. Zwiększa to też bezpieczeństwo kredytów mieszkaniowych.

Kredyty mieszkaniowe według standardowej procedury przenoszone są dla banku hipotecznego. Według przepisów instytucje finansowe nie muszą konsultować tej decyzji z klientami. Na wniosek kredytobiorcy strony mogą renegocjować proces przenoszenia kredytu. Tu przeczytasz o kosztach zawarcia kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim.

Koszty kredytu hipotecznego w PKO Banku Hipotecznym – przykładowe wyliczenie

Dla kredytu hipotecznego, którego zabezpieczeniem są listy zastawne, w PKO Banku Hipotecznym kredyt w wysokości 200 tysięcy zł i z 30 latami okresu spłaty generuje koszt spłaty w wysokości 299 618,36 zł w przypadku rat malejących. Pierwsza taka rata wynosiłaby wtedy 1096,38 zł przy rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania w wysokości 3,29%. Ostatnia zaś 557,06 zł. W przypadku rat równych rata miesięczna wynosiłaby 874,81 zł, co generowałoby łączny koszt kredytu w wysokości 316 931,37 zł. Oprocentowanie takiego kredytu wynosi 3,62 %, przy marży w wysokości 1,89%. Prowizja bankowa wynosi 3,5% (może zostać obniżona do 0% zależnie od dodanych produktów dodatkowych). Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem marża kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego jest powiększana o 0,90%. Dodatkowo opłata w wysokości 1,5% od kwoty wcześniejszej spłaty obowiązuje przez cały okres kredytowania.

Czym jest PKO Bank Hipoteczny?

PKO Bank Hipoteczny jest instytucją wyspecjalizowaną w obsłudze kredytów hipotecznych klientów indywidualnych. Dzięki strategicznej współpracy kredyty są oferowane klientom detalicznym w największej sieci oddziałów, pośredników i agentów w Polsce. Głównym zadaniem banku jest emisja listów zastawnych, mających stanowić kluczowe źródło długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami udzielanych przez tę instytucję.

W wypadku utraty płynności poniżej poziomu wymaganego przepisami PKO Bank Polski jako jedyny akcjonariusz niezwłocznie zapewnia PKO Bankowi Hipotecznemu odpowiednie wsparcie finansowe. Emisja listów zastawnych pozwala na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO BP, co przekłada się na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa bowiem bezpieczeństwo Grupy dzięki częściowej eliminacji niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów. Przeczytaj: czym jest bank hipoteczny.

Działalność PKO Banku Hipotecznego

PKO Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego z siedzibą w Gdyni. Powstał w roku 2015 a status emitenta listów zastawnych uzyskał w tym samym roku, w grudniu.

Zajmuje się: udzielaniem kredytów hipotecznych zabezpieczonych i niezabezpieczonych (w zakresie dopuszczonym przez Ustawę) hipoteką; nabywaniem wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych, a także tych niezabezpieczonych (tak jak mówi o tym Ustawa) hipoteką; emisją hipotecznych i publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką, wierzytelności banku z tytułu nabytych zobowiązań innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką czy dopuszczonych przez Ustawę środków banku.

Ponadto Bank może przyjmować lokaty terminowe, zaciągać kredyty i pożyczki, emitować obligacje, przechowywać papiery wartościowe, nabywać i obejmować akcje lub udziały innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności instytucji finansowej do wysokości zainwestowanych środków, jeśli służy to wykonywaniu czynności Banku. Może również prowadzić rachunki służące obsłudze projektów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez instytucję finansową. Świadczy on także usługi konsultacyjne związane z rynkiem nieruchomości, w tym też w zakresie ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Poza tym może zarządzać wierzytelnościami swoimi oraz innych banków na podstawie zawartych z nimi umów z tytułu kredytów hipotecznych.

Produkty PKO Banku Hipotecznego

W skład oferty PKO Banku Hipotecznego wchodzi kredyt hipoteczny tożsamy z udzielanym przez PKO Bank Polski. Można go przeznaczyć na dowolny cel związany z nieruchomościami. Warunki kredytu są indywidualnie negocjowane, a dzięki niemu można sfinansować do 90% wartości nieruchomości.

Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emitowanie listów zastawnych, które są papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym zobowiązuje się on do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami ich emisji. Zabezpieczeniem listu zastawnego są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów. Listy zastawne są emitowane przez PKO Bank Hipoteczny w formie zdematerializowanej w złotówkach lub w walutach obcych. Zabezpieczeniem kredytów hipotecznych, ale także udzielanych podmiotom sektora publicznego są hipoteczne listy zastawne, obligacje czy pożyczki.

Listy zastawne Banku notowane są na rynku równoległym (segmencie rynku giełdowego przeznaczonego dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu charakteryzujących się mniejszym kapitałem i niższą płynnością) GPW i na Bondspot. Poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego posiada rating agencji Moody’s na poziomie Aa3.

PKO Bank Hipoteczny w ramach niepublicznego Programu Emisji Obligacji może emitować obligacje na krajowym rynku do kwoty 2 miliardów zł. Instytucja finansowa emituje papiery dyskontowe denominowane w złotych z terminami wykupu od 14 dni do 1 roku. Obligacje PKO Banku hipotecznego stanowią kolejne źródło finansowania kredytów mieszkaniowych i nabywanych wierzytelności kredytowych. Obligacje Banku, powodujące dywersyfikację jego produktów, stanowią finansowanie pomostowe do czasu wyemitowania kolejnych listów zastawnych.

Kontakt z PKO Bank Hipoteczny

Sekretariat: +48 58 662 92 40

Sprawdź ofertę hipoteki w PKO

Opinie o kredycie hipotecznym w PKO Bank Hipoteczny

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments