Kredyt hipoteczny w Europie – Wielka Brytania

5 /5
(Ocen: 1)

Cykl artykułów „Kredyt hipoteczne w Europie” to seria materiałów skupiających w sobie informacje, opisujące jak wygląda zakup mieszkania bądź domu za granicą, finansowanego zaciągniętym długiem. Zapraszam do lektury pierwszego z nich, przedstawiającego sytuację w Wielkiej Brytanii.

Według danych udostępnionych przez Główny Urzędu Statystyczny w 2015 roku liczba Polaków będących na emigracji wynosiła około 2 mln 397 tys. Niemal 2,1 mln osób zamieszkuje państwa Europejskie. Głównym punktem emigracji, koncentrującym największą ilość naszych rodaków, była Wielka Brytania z wynikiem 720 tysięcy osób. Powody migracji są różne: ekonomiczne, rodzinne, społeczne czy polityczne. Nie będziemy tutaj zagłębiać się w ten temat.
Warto jednak zaznaczyć, iż bez względu na powód wyjazdu, zawsze znajdzie się część osób, które zdecydują się osiedlić na stałe w danym kraju. Czy to w Polsce, czy za granicą zasiedlenie się często utożsamiane jest z nabyciem własnego lokum – mieszkania czy domu. Niestety, wydatek takiego rozmiaru z reguły nas przerasta. W związku z tym większość potencjalnych kupców decyduje się na finansowanie zakupu kapitałem pożyczonym – kredytem hipotecznym. Jak głosi powiedzenie „co kraj to obyczaj” – możemy trochę rozszerzyć znaczenie tego sformułowania i stwierdzić, iż różnice tego typu występują również w przypadku zaciągania kredytów. Skupmy się więc na tym, jak wygląda sytuacja u lidera pod względem imigrantów polskiego pochodzenia – Wielkiej Brytanii.

Kredyt hipoteczny w UK

Tak jak w Polsce, kredyt hipoteczny (mortgage) w Wielkiej Brytanii może zostać wykorzystany na zakup mieszkania, działki budowlanej czy domu. Składa się on z dwóch podstawowych czynników, którymi są:

 • kapitał (capital) – pieniądze, które mają zostać pożyczone,
 • odsetki (interests).

Zobowiązanie zabezpieczone jest (secured) kupowaną nieruchomością. Kredyt udzielany jest na określony czas (term) z wymaganym wkładem własnym na poziomie od 5% do 25% wartości mieszkania czy domu (deposit).

W wyniku zawarcia umowy kredytowej kredytodawca zobowiązuje się do udostępnienia określonej kwoty na określony czas. Kredytobiorca z kolei zobowiązany jest do wykorzystania kredytu zgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem oraz zwrócenia pełnej kwoty wraz z prowizją i odsetkami. W przypadku niedotrzymania warunków umowy bank ma możliwość przejęcia nieruchomości, co określane jest mianem – repossession.

W Wielkiej Brytanii kredyty hipoteczne udzielane są głównie przez banki, ale także towarzystwa budowlane (building society), jak i również wyspecjalizowane firmy pożyczkowe.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Instytucje finansowe w Wielkiej Brytanii oferują kredyty na trochę innych warunkach niż te, z którymi mamy styczność w Polsce. Przede wszystkim wyróżnić możemy dwa rodzaje ze względu na formę spłaty.

Pierwszym z nich jest „Repayment mortgage”. Jest to forma kredytu hipotecznego zbliżona do tej, do której się przyzwyczailiśmy. Pożyczony kapitał w tym przypadku spłacany jest w miesięcznych ratach, w skład których wchodzą: transza spłaty oraz odsetki. Wysokość spłaconego kapitału rośnie wraz z upływem lat, zaś kwota odsetek maleje.

Drugą opcją jest tak zwany „Interest only mortgage”. Jest to typ kredytu polegający na spłacie wyłącznie odsetek w czasie okresu trwania kredytu. W przeciwieństwie do pierwszej opcji, tutaj zamiast spłacać wartość pożyczonego kapitału, każdego miesiąca pieniądze wpłacamy na długoterminowe inwestycje bądź plan oszczędnościowy. W ramach kredytu „Interest only Mortgage” możemy wyróżnić trzy następujące rodzaje:

 • Ednowment mortgage – składa się z dwóch części. Jedną z nich jest udzielony przez kredytodawcę kredyt, drugą ubezpieczenie na życie zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym. Spełniając główne założenia, kredytobiorca zobowiązany jest do spłacania odsetek bankowi w miesięcznych ratach, jednocześnie nie spłacając kredytu. W zamian, każdego miesiąca dłużnik uiszcza składkę ubezpieczeniową. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe powinny być w stanie wypracować zysk, który później będzie w stanie pokryć zadłużenie;
 • Pension mortgage – skierowany głównie do osób, które pracują na własny rachunek (self-employed). Tak jak w poprzednim punkcie zobowiązanie składa się z co miesięcznej spłaty odsetek kredytu. Zmienia się drugi element, gdyż zamiast składek ubezpieczeniowym opłacane są odpowiednio powiększone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W momencie przejścia na emeryturę uzbierana suma powinna pokryć wysokość zobowiązania, a także wystarczyć na wypłatę emerytury;
 • ISA mortgage – czyli rodzaj spłaty opierający się na inwestycji na indywidualnym koncie oszczędnościowym (ISA). Tak jak powyżej, w każdym miesiącu spłacamy odsetki, zaś uzbierana kwota przeznaczana jest na pokrycie kwoty kredytu.

Zwrot z powyższych działań powinien być na tyle wysoki, aby spłacić całość zobowiązania po terminie określonym w umowie. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku straty pieniędzy na powyższych inwestycjach, możemy spotkać się z deficytem i koniecznością znalezienia innego sposobu spłaty kredytu.

Kolejny z podziałów wyszczególniony jest ze względu na specyfikę kredytu hipotecznego. W tym przypadku wyróżniane są trzy rodzaje:

 • Flexible mortgage – elastyczny kredyt umożliwiający zmianę wysokości co miesięcznych płatności w zależności od bieżącej sytuacji finansowej. Forma ta umożliwia wcześniejsze spłacenie kredytu, częściową spłatę raty lub zwolnienie z niej (payment holidays), ale i również dodatkową pożyczkę (loan drawdown) bez zgody kredytodawcy (jeżeli nie przekroczony zostanie całkowity limit kwoty kredytu);
 • Offset mortgage – połączony z rachunkiem bieżącym (current account) bądź kontem oszczędnościowym (savings account). W tym przypadku kwota, którą jesteśmy winni i ma podlegać oprocentowaniu, jest pomniejszona (lub powiększona) o środki zgromadzone na danym rachunku;
 • Current account mortgage – funkcjonuje podobnie do offset mortgage. Różnicą jest fakt, iż nie jest wprowadzony podział pomiędzy kredytem i rachunkiem bieżącym – są one połączone, a kredyt to swego rodzaju debet na danym koncie.

Rodzaje stóp procentowych

Kolejnym istotnym elementem kredytu hipotecznego w Wielkiej Brytanii są rozróżniane przez instytucje finansowe rodzaje stóp procentowych na podstawie, których naliczane są odsetki od zobowiązania. I tak do czynienia możemy mieć z czterema ich rodzajami. Są to:

 • Standard variable rate – standardowa stawka zmienna zawarta w zobowiązaniu. Kwota odsetek w tym przypadku uzależniona jest od wahań stóp bazowych (base rate) ustalanych przez Bank of England. Pożyczkodawca ma tutaj swobodę w ustalaniu oprocentowania. Większość instytucji finansowych zastrzega jednak, iż ich standard variable rate nie przewyższy stóp Banku Anglii o więcej niż np. 1%;
 • Tracker rate – tak jak wyżej, oprocentowanie uzależnione jest od poziomu base rate – stanowiącego oprocentowanie zmienne. Poza tym ustalone jest również oprocentowanie stałe. Suma tych dwóch czynników daje nam oprocentowanie całkowite. W skrócie wzrost stóp – wzrost spłaty, spadek stóp – spadek spłaty. Zasada ta funkcjonuje w obu powyższych przypadkach;
 • Fixed rate – kredyt hipoteczny z ustaloną stałą stopą procentową;
 • Capped rate – wysokość oprocentowania może się zmieniać jednak nigdy nie może przekroczyć określonej, najwyższej wartości. Czasami ustalane są poziomy między, którymi wartość ta może fluktuować zwane cap and collar mortgage;
 • Discount rate – w początkowym okresie stawka procentowa obniżona jest w porównaniu do standard variable rate. Po określonym czasie (np. 2 latach) stawka staje się zmienna i podąża za stopą bazową.

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego w Wielkiej Brytanii

Aby uzyskać kredyt hipoteczny na wyspach należy spełnić warunki zbliżone do tych, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Przede wszystkich wymagany jest wspominany już wcześniej depozyt. Kolejnym punktem jest zdolność kredytowa. Obliczana jest na podstawie zarobków przed podatkiem, które mnożone są razy 4. I tak przy zarobkach rocznych na poziomie 20 000 funtów maksymalny poziom zadłużenia wynosi 80 000 funtów. Wymagana również jest zgoda banku na udzielenie kredytu, wystawiana na podstawie tzw. credit score, czyli ocenie ryzyka kredytowego opartego na informacjach o historii kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Starając się o kredyt musimy również udokumentować nasze stałe źródło dochodu oraz jego wysokość (przedstawienie umowy o pracę, formularza P60, odcinków z wypłatą z kilku miesięcy), dane miejsca zatrudnienia oraz historię zamieszkania.

Dodatkowe koszty kredytu w Anglii

Wszystko to wydaje się skomplikowane, jednak nikt nie powiedział, że kupno mieszkania czy domu to proces prosty. Co więcej, sprawy nie ułatwia kwestia dodatkowych kosztów związanych z kredytem w Anglii. Należy o nich pamiętać, ponieważ są to kolejne wydatki, na które musimy posiadać własne pieniądze, aby uzyskać kredyt. Poniżej przedstawione zostały główne z nich:

 • Valuation fee – kwota przeznaczona przez bank na sprawdzenie wartości nieruchomości (czy jest większa niż przyznawany kredyt hipoteczny) poprzez weryfikację jej stanu strukturalnego. Istotny czynnik z racji, iż kredyt zabezpieczony jest właśnie tą nieruchomością. Wysokość tej opłaty waha się w granicach od 200 do nawet 350 funtów;
 • Arrangement fee – wynosi średnio 1000 funtów i jest opłatą za przygotowanie umowy kredytowej (czasami doliczana do kredytu);
 • Solicitor – koszt prawnika. Proces kupna domu w Wielkiej Brytanii jest skomplikowany, więc tego typu wsparcie uznawane jest za niezbędne. Pomoże on sprawdzić i przygotować księgi wieczyste, wykryć zastrzeżenia co do użytkowania nieruchomości czy ewentualne zadłużenia;
 • Stamp Duty Land Tax – brytyjski podatek gruntowy naliczany od ceny nieruchomości;
 • Mortgage broker fee – opłata opcjonalna, ponoszą w przypadku gdy zdecydujemy się na fachową pomoc brokera kredytowego.

Broker – niepotrzebny wydatek?

Skupmy się jeszcze na ostatnim punkcie zawartym powyżej – koszcie brokera. Czy wydatek tego typu jest konieczny?

Znalezienie kredytu hipotecznego w UK, który będzie dla nas najbardziej opłacalny, nie jest takie proste. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalisty w tej dziedzinie, który posiada dostęp do większości, bądź nawet wszystkich ofert kredytu dostępnych na rynku. Broker pomoże nam zapoznać się z ofertami, ich plusami i minusami, a także w wybraniu najlepszej, najtańszej z nich.

Oczywiście możemy skorzystać z szeroko dostępnych porównywarek kredytów hipotecznych. Jednak w przypadku rynku brytyjskiego warto wspomnieć o często występującym zapisie w umowie. Kredytobiorca proszony jest o poświadczenie, iż jest świadomy konsekwencji zaciągnięcia kredytu bez otrzymania profesjonalnej porady. Jak więc łatwo zauważyć, w Wielkiej Brytanii brokerzy kredytowi cieszą się dużym zaufaniem, a ich pomoc, mimo swojej ceny, może być dla nas bardzo korzystna.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments