Kto w Polsce bierze kredyt hipoteczny?

5 /5
(Ocen: 2)

Chęć posiadania własnego „M” to myśl, która w pewnym momencie pojawia się w głowie każdego z nas. Z reguły wiąże się to z zaciągnięciem zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego, który pozwoli na sfinansowanie zakupu. Zastanówmy się więc, kto taki kredyt bierze i przeanalizujmy jak wygląda profil kredytobiorcy w Polsce.

Kredyt hipoteczny to temat przeplatający się dookoła nas. Mamy z nim do czynienia w telewizji, Internecie czy zwykłej, codziennej papierowej gazecie. Dywagując na tematy dotyczące kredytu hipotecznego można odnieść wrażenie, że posiada go praktycznie każdy. Sprawdźmy więc, jak wygląda profil przeciętnego kredytobiorcy w Polsce.

Analiza oparta została na podstawie Raportu o Sytuacji Banków w 2016 roku wydanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Ogólne statystyki dotyczące kredytów hipotecznych

Na początek przeanalizujmy informacje na temat kredytów hipotecznych udzielonych w 2016 roku. Przedstawione one zostały w poniższej tabelce i dotyczą takich aspektów jak waluta kredytu, wysokość wkładu własnego, długości okresu kredytowania oraz wartości, na jaką udzielony został kredyt hipoteczny.

Struktura nowych kredytów hipotecznych w roku 2016
Liczba kredytów (sztuki) Wartość kredytów (mln zł)
Waluta, w której udzielony został kredyt hipoteczny
Ogółem 176949 38278
Złotowe 173925 37473
Walutowe 3024 806
Stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości (LTV)
do 80% 119 770 24 063
>80%- 90% 56 485 13 948
>90% – 95% 477 184
>95% – 100% 93 34
>100% 123 50
Okres kredytowania
do 10 lat 20 678 2 210
>10 – 20 44 832 8 114
>20 – 25 26 441 6 014
>25 – 30 66 866 17 384
>30 – 35 18 111 4 548
>35 lat 21 8
Wartość na jaką udzielony został kredyt
do 100 tys. Zł 32 710 2 094
>100 – 200 64 264 9 571
>200 – 300 45 451 11 268
>300 – 400 19 586 6 768
>400 – 500 7 944 3 543
>500 tys. Zł 6 994 5 034

Jak możemy zauważyć, kredyty hipoteczne w 2016 roku zaciągane były głównie w Polskim Złotym i stanowiły one 98,3% wszystkich udzielonych w tym okresie kredytów. Biorąc pod uwagę sytuację „frankowiczów” i ich problemy, które rozpoczęły się z dniem 15 stycznia 2015 r., kiedy to kurs Franka Szwajcarskiego został uwolniony, nie powinno to dziwić. Wpływ na to ma zresztą rekomendacja KNF, zalecająca udzielanie kredytu w walucie, w której osiąga się przychody.

Pośród udzielonych kredytów hipotecznych przeważały te z wkładem własnym przekraczającym 20% wartości kupowanej nieruchomości. Zaraz za nimi plasowały się te z LTV na poziomie 80-90%.

Co do okresu na kredytowania, zdecydowanie największą popularnością cieszył się ten pomiędzy 25, a 30 lat (37,8% liczby wszystkich kredytów). Dużym powodzeniem charakteryzowały się kredyty udzielone na krótszy okres kredytowania tj. 10 – 20 lat (25,3%), 20 – 25 lat (14,9%) oraz poniżej 10 lat (11,7%).

Mimo, że kredyty na krótszy okres czasu (poniżej 25 lat) cieszyły się popularnością, to jednak biorąc pod uwagę, iż zalecany maksymalny okres kredytowania zalecany przez Komisję Nadzoru Finansowego to właśnie 25 lat, sytuacja nadal daleka jest od idealnej (kredyty na okres powyżej 25 lat stanowiły 48% wszystkich udzielonych zobowiązań).

Analizując statystyki dotyczące kwoty, na jaką udzielony został kredyt hipoteczny, możemy dojść do wniosku, że większość kredytobiorców nie potrzebowała więcej niż 200 tysięcy złotych. Kredyty w przedziale 100 – 200 tys. zł stanowiły bowiem 36,3% liczby wszystkich udzielonych kredytów w 2016 roku. Popularne były też kredyty w wysokości 200 – 300 tys. zł (25,7%) oraz te poniżej 100 tysięcy złotych (18,5%).

Statystyki dotyczące kredytobiorców i przeznaczenia kredytu hipotecznego

Skoro już wiemy, jak kształtowały się ogólne statystyki związane z kredytami hipotecznymi udzielonymi w 2016 roku, możemy skupić się na głównym pytaniu, czyli kto zaciąga kredyt hipoteczny. Możemy tutaj wyróżnić podział ze względu na wiek kredytobiorcy, jego wykształcenie, stan cywilny, źródło i wysokość dochodów, stosunek zadłużenia do przychodów oraz przeznaczenia kredytu.

Wiek kredytobiorców Liczba kredytów hipotecznych Udział w ogólnej liczbie kredytów
do 25 lat 12117 0,07%
>25 – 30 45365 25,60%
>30 – 35 46677 26,40%
>35 – 40 30437 17,20%
>40 – 50 27491 15,50%
>50 lat 14862 8,40%

Jak można zauważyć, największą liczbę kredytów zaciągnęły osoby pomiędzy 25 i 35 rokiem życia, a zaciągnięte przez nich zobowiązania stanowiły ponad połowę wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych w roku 2016. Kredyty w grupie poniżej 25 roku życia stanowiły nieznaczny odsetek (poniżej 1%), zaś udział zobowiązań udzielonych osobom powyżej 35 roku życia stopniowo malał w stosunku do najliczniejszej grupy.


Biorąc pod uwagę wykształcenie, grupą zdecydowanie dominującą były osoby posiadające wykształcenie wyższe lub wyższe niepełne i stanowiły one aż 78%. Ponad 20% kredytów hipotecznych udzielonych zostało osobom z wykształceniem średnim.

Dosyć ciekawie kształtuje się rozkład ze względu na stan cywilny kredytobiorców. Tutaj zdecydowaną większość stanowiły osoby, które zaciągały kredyt hipoteczny jako małżeństwo.  Możemy zauważyć, iż dosyć niechętnie i nielicznie korzystają one z możliwości zadłużenia wraz z udziałem innego członka rodziny (5,7%). Zaskakujący może być fakt, iż bardzo wysoki odsetek (ponad 29%) stanowiły osoby samotne. Warto jednak zaznaczyć, że do grupy tej będą zaliczać się osoby, które nie żyją w oficjalnym związku, a tak naprawdę kredyt hipoteczny spłacają wspólnie.

Liczba kredytów Wartość kredytów (mln zł) Udział w ogólnej liczbie kredytów
Podstawowe źródło dochodów      
umowa o pracę/kontrakt na czas nieokreślony 116816 24566 66,0%
umowa o pracę/kontrakt na czas określony 22402 3977 12,7%
samodzielna działalność gospodarcza 27185 7687 15,4%
inne 10546 2048 6,0%
Przeciętny miesięczny dochód netto kredytobiorców       
do 2 tys. Zł 8380 927 4,7%
> 2 – 4 59798 9059 33,8%
> 4 – 6 48860 9998 27,6%
> 6 – 8 25416 6374 14,4%
> 8 – 10 12609 3701 7,1%
> 10 tys. Zł 21886 8219 12,4%
DTI w momencie udzielania kredytu (%)      
do 20% 18132 2669 10,2%
>20% – 30% 39107 6964 22,1%
>30% – 40% 49385 10538 27,9%
>40% – 50% 42459 10248 24,0%
>50% – 60% 22223 6056 12,6%
>60% 5643 1804 3,2%

Głównym dochodem kredytobiorców w roku 2016 było wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, bądź kontraktu na czas nieokreślony i stanowiło 66% ogólnej liczby udzielonych kredytów. Zatrudnienie tego typu z jednej strony zapewnia komfort kredytobiorcy, z drugiej zwiększa też zaufanie banku do takich osób, gdyż stanowi stałe i pewne źródło dochodu pozwalające na spłatę zadłużenia. Tylko 15,4% kredytów udzielonych zostało osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, 12,7% osobom posiadającym umowę lub kontrakt na czas określony oraz 6% tym, którzy dochód otrzymują z innych źródeł.

Analizując statystyki dotyczące przeciętnego dochodu netto kredytobiorców można odnieść wrażenie, iż sytuacja nie wygląda interesująco. I słusznie, gdyż aż prawie 34% kredytów mieszkaniowych udzielonych zostało kredytobiorcom o dochodzie netto na poziomie 2-4 tys. złotych netto. Drugą najpopularniejszą grupą były osoby z dochodem pomiędzy 4, a 6 tysięcy  zł (~14,5%).

Sytuacja przekłada się bezpośrednio na wysoki wynik wskaźnika DTI (ang. debt-to-income), czyli współczynnika używanego przy ocenie ryzyka kredytowego, mówiącego o udziale dochodów przeznaczanych na spłatę zobowiązań kredytowych. I tak pośród niemal 28% wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych DTI było na poziomie 30-40%, a w przypadku 24% aż 40-50%! Nie jest to jednak czynnik tożsamy z wysokim ryzykiem. Kluczowa jest zarówno sytuacja dochodowa jak i struktura gospodarstwa domowego.

Przeznaczenie kredytu Liczba kredytów Wartość kredytów (mln zł) Udział w liczbie kredytów Udział w wartości kredytów
Zakup domu/działki budowlanej 41176 11489 23,3% 30,0%
Pozostałe cele (np. remont, nadbudowa, etc.) 25733 4264 14,5% 11,1%
Zakup mieszkania: 110040 22525 62,2% 58,8%
  Warszawa 14586 14602 8,2% 12,0%
  Kraków 6402 1581 3,6% 4,1%
  Wrocław 6072 1512 3,4% 3,9%
  Poznań 3776 860 2,1% 2,2%
  Łódź 3031 510 1,7% 1,3%
  Aglomeracja katowicka 7090 981 4,0% 2,6%
  Trójmiasto 5890 1434 3,3% 3,7%
  pozostałe 63193 11046 35,7% 28,9%

Ostatnim z analizowanym czynników jest przeznaczenie zaciągniętego kredytu hipotecznego. Niemal 1/3 pieniędzy pochodzących z zobowiązań przeznaczona została na zakup domu lub działki budowlanej, a kredyty te stanowiły około 23% ogólnej liczy kredytów. 14,5% wszystkich kredytów przeznaczona została na pozostałe cele takie jak remont czy nadbudowa. Zdecydowana jednak większość (aż 62%) finansowała zakup mieszkania. Relatywnie dużą rolę odgrywał tutaj rynek warszawski (8,2% liczby wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych oraz 12% ich ogólnej wartości), a także Kraków (3,6% liczby kredytów), czy Wrocław (3,4%).

Profil kredytobiorcy

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej statystyki jesteśmy w stanie stworzyć profil przeciętnego polskiego kredytobiorcy. I tak, z otrzymanych danych wynika, że w roku 2016 zaciągnął on kredyt hipoteczny w złotówkach, na okres 25 – 30 lat. Dysponował wkładem własnym na poziomie wyższym niż 20% wartości kupowanej nieruchomości, zaś wartość na jaką udzielony mu został kredyt oscylowała pomiędzy  100 a 200 tysięcy złotych.

Co możemy powiedzieć o samym kredytobiorcy? Jest to osoba w wieku 30-35 lat, posiadająca wykształcenie wyższe, a jego źródło dochodów oparte jest na umowie o pracę lub kontrakt na czas nieokreślony. Kredyt hipoteczny zaciągnął on wraz z małżonkiem/małżonką bez udziału innych członków rodziny. Ich przeciętny dochód wynosił pomiędzy 4, a 6 tysięcy złotych netto. Udział ich zobowiązań kredytowych w wysokości dochodu stanowił około 30 – 40%. Kredyt hipoteczny zaciągnięty został na zakup mieszkania, najprawdopodobniej w Warszawie.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments