Likwidacja szkód komunikacyjnych krok po kroku

4.75 /5
(Ocen: 4)
Likwidacja szkód komunikacyjnych to proces usuwania przez podmiot odpowiedzialny (na ogół towarzystwo ubezpieczeniowe) różnego rodzaju strat poniesionych wskutek kolizji lub wypadku drogowego. W postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel ustala zasadność i wysokość odszkodowania za szkody na mieniu i na osobie. Z poniższego artykułu dowiecie się, jak krok po kroku przebiega likwidacja szkody z OC sprawcy i czy trzeba się zgodzić z decyzją ubezpieczyciela.

Co to są szkody komunikacyjne?

Szkody komunikacyjne to straty poniesione przez Was wskutek zdarzenia drogowego. O ile w wyniku kolizji ucierpią wyłącznie rzeczy, to wskutek wypadku doznać możecie:

 • szkody rzeczowej – to uszczerbki w majątku, czyli uszkodzony samochód i przewożone w nim rzeczy, a także utracone korzyści, gdy np. pojazd był taksówką;
 • szkody osobowej – to uszczerbki w majątku w postaci poniesionych kosztów leczenia czy utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • krzywdy (niemajątkowej szkody na osobie) – to uszczerbki psychiczne, związane z bólem, cierpieniem czy utratą przyjemności życia wskutek poniesionych obrażeń lub śmierci bliskiej osoby. 

Zaistnienie szkody pozwala Wam – jako poszkodowanym – domagać się jej naprawienia od podmiotu odpowiedzialnego na podstawie art. 361–363 i 440–448 Kodeksu cywilnego. Przepisy te regulują sposób i zakres naprawienia szkody. Za szkodę majątkową przysługuje Wam odszkodowanie komunikacyjne, a za niemajątkową (krzywdę) zadośćuczynienie. 

Czym jest likwidacja szkód komunikacyjnych?

Likwidacja szkód komunikacyjnych to zespół czynności podejmowanych przez ubezpieczyciela po zaistnieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W trakcie procesu likwidacyjnego ubezpieczyciel bada przyczyny zdarzenia, określa wartość szkody i ustala swoją odpowiedzialność. Proces likwidacji szkody rozpoczyna jej zgłoszenie ubezpieczycielowi przez poszkodowanego lub osobę uprawnioną, a kończy wypłata świadczenia. 

Krok 1 – Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Każde zdarzenie drogowe, nawet drobna stłuczka parkingowa, może spowodować uszczerbek w majątku poszkodowanego – chociażby rysę na lakierze😊, który należy zgłosić do ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody jest niezbędne do rozpoczęcia procesu likwidacji!

Jeżeli doznaliście uszczerbku z winy drugiego kierującego, roszczeń odszkodowawczych będziecie dochodzić z OC sprawcy. Jeśli to Wy zawiniliście, ale na szczęście posiadacie autocasco, w określonych w umowie sytuacjach możliwa będzie likwidacja szkody z AC. 

Warto pamiętać

Likwidacja szkody z AC, czyli dobrowolnej polisy, będzie przebiegać według indywidualnych zasad, na które wyraziliście zgodę, podpisując umowę z ubezpieczycielem. Proces ten będzie się różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej i wybranego wariantu ochrony. Dlatego dokładnie przeczytajcie OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) dołączone do polisy.

Sposób i termin zgłaszania szkody

Zgłoszenie szkody z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC może nastąpić różnymi kanałami komunikacyjnymi. Większość ubezpieczycieli dopuszcza kontakt:

 • telefoniczny, 
 • online przez formularz na stronie www, 
 • mailowy, 
 • pisemny,
 • osobisty w placówce. 

Chociaż najkrótszy termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi w tym przypadku 3 lata od daty zdarzenia, to nie ma co zwlekać! Najlepiej zgłosić szkodę niezwłocznie. Im więcej czasu upłynie, tym trudniej będzie ubezpieczycielowi ocenić okoliczności zdarzenia i rozmiary szkody.

Wybór ubezpieczyciela

Likwidacją szkody komunikacyjnej o niewielkiej wartości może zająć się Wasz ubezpieczyciel – o ile należy do systemu BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkody). To do niego zgłosicie szkodę pod warunkiem, że:

 • zdarzenie miało miejsce w Polsce,
 • brały w nim udział max. 2 pojazdy, 
 • doszło jedynie do szkody rzeczowej,
 • wartość szkody nie przekracza 30 tys. zł. 

Wasze TU wypłaci Wam odszkodowanie i we własnym zakresie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy. Niektórzy z ubezpieczycieli oferują własne usługi BLS. W innym przypadku szkodę zgłaszacie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Informację o polisie sprawcy znajdziecie w notatce policyjnej lub w spisanym oświadczeniu. 

Dokumenty do przygotowania

SZKODA RZECZOWA

SZKODA OSOBOWA

 • Dowód rejestracyjny pojazdu albo obustronna kopia/odpis, jeżeli policja zatrzymała dokument
 • Dane kierującego pojazdem
 • Oświadczenie sprawcy kolizji
 • Adres jednostki policji, która sporządzała notatkę (jeśli wezwano służby)
 • Zgoda na wypłatę odszkodowania ze wskazaniem podmiotu upoważnionego do odbioru świadczenia i numerem rachunku bankowego
 • Cała dokumentacja medyczna związana z wypadkiem – począwszy od udzielenia pierwszej pomocy po wypadku, po zaświadczenie o zakończeniu leczenia (o ile zostało zakończone)
 • Rachunki i faktury dokumentujące poniesione koszty
 • Opis okoliczności wypadku (zwykle dostępne są gotowe druki do pobrania)
 • Oświadczenia wymagane przez ubezpieczyciela, np. o zwolnieniu lekarzy i ZOZ z zachowania tajemnicy lekarskiej
 • Adres jednostki policji, która sporządzała notatkę ze zdarzenia
 • Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Przedstawiciel ubezpieczyciela może poprosić o inne lub dodatkowe dokumenty odszkodowawcze związane ze sprawą.

Wybór wariantu likwidacji szkody

O sposobach likwidacji szkody możecie porozmawiać z przedstawicielem ubezpieczyciela np. podczas telefonicznego zgłaszania szkody. Do wyboru pozostaje wariant:

 • kosztorysowy (gotówkowy) – gdy chcecie naprawić pojazd na własną rękę albo przeznaczyć pieniądze z odszkodowania na inny, dowolny cel;
 • serwisowy (bezgotówkowy) – gdy wolicie, by likwidacją szkody zajął się w całości ubezpieczyciel we współpracy z serwisem, a Wy nie będziecie brali udziału w rozliczeniach. Ubezpieczyciele posiadają własne, rozbudowane sieci warsztatów partnerskich.

Pamiętajcie, że to Wy jako poszkodowani wybieracie dogodniejszy dla Was wariant. Przy czym decydując się naprawę auta w warsztacie innym niż wskazanym przez ubezpieczyciela, będziecie musieli przed rozpoczęciem prac dostarczyć ubezpieczycielowi kosztorys celem akceptacji.

Zgłaszanie dodatkowych roszczeń

Z OC sprawcy zdarzenia możecie domagać się także pokrycia kosztów najmu samochodu zastępczego oraz odszkodowania za rynkową utratę wartości pojazdu (RUW). O zamiarze wynajęcia samochodu zastępczego najlepiej poinformować ubezpieczyciela już na etapie zgłaszania szkody. Z kolei uznanie roszczeń z tytułu RUW będzie zależne od wieku pojazdu, wcześniejszych uszkodzeń i dokonanych napraw oraz aktualnych zniszczeń.

Krok 2 – Oględziny rzeczoznawcy

Po zgłoszeniu szkody zostanie ona zarejestrowana w systemie i otrzyma numer. Kontaktować będzie się z Wami opiekun/konsultant, który przekaże Wam niezbędne informacje dotyczące procesu likwidacji i zostawi kontakt do siebie. 

Jeżeli doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu, w ciągu kilku dni od zgłoszenia szkody skontaktuje się z Wami rzeczoznawca w celu umówienia terminu oględzin. Podczas wizyty oceni on rozmiar i rodzaj uszkodzeń oraz dokona szacunkowej wartości szkody. Pojazd powinien być łatwo dostępny dla rzeczoznawcy, bo będzie on wykonywał zdjęcia. Do czasu jego wizyty nie dokonujcie żadnych napraw! Jesteście jednak zobowiązani do podjęcia czynności, które zapobiegną powiększaniu się szkody. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, zastrzeżenia czy wnioski, każcie je wpisać rzeczoznawcy do protokołu. 

Etap osobistych oględzin rzeczoznawcy może zostać pominięty w przypadku mniejszych szkód komunikacyjnych. Ubezpieczyciele poprzestają wówczas na opisie szkody i dostarczonej dokumentacji fotograficznej.

Jeżeli doszło także do szkody osobowej, ubezpieczyciel może Was wezwać do stawiennictwa przed komisją lekarską lub u wskazanego lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia określonych badań.

Krok 3 – Wydanie decyzji i wypłata odszkodowania

Teraz ubezpieczyciel zajmie się szacowaniem wysokości Waszej szkody i ustalaniem odpowiedzialności. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (zwana dalej UUO), zakład ubezpieczeń powinien przeprowadzić procedurę likwidacyjną i wypłacić odszkodowanie w ciągu max. 30 dni od zgłoszenia szkody.

W szczególnych sytuacjach termin ten może wydłużyć się do nieprzekraczalnych 90 dni. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić Was na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia Waszych roszczeń w całości lub w części, podać termin zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłacić bezsporną część świadczenia. 

Warto wiedzieć, że Wy również macie wpływ na sprawny przebieg likwidacji szkody. Dopytujcie likwidatora, do którego otrzymaliście kontakt, co się dzieje z Waszą sprawą. Nie zwlekajcie z dostarczaniem żądanych dokumentów. Nie utrudniajcie rzeczoznawcy pracy. Macie obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem.

Krok 4 – Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Chociaż życzymy Wam, żeby sprawa zakończyła się na trzech krokach😉, to warto przygotować się na mały lub większy niesmak po otrzymaniu wyceny. Pamiętajcie, że przysługuje Wam odwołanie od decyzji ubezpieczyciela! Pisząc odwołanie, podajcie konkretne kwoty i dołączcie wiarygodne dokumenty (faktury, wyceny, ekspertyzy itd.). Możecie żądać powołania niezależnego rzeczoznawcy, który na nowo oceni rozmiar szkody. Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, warto skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Macie też prawo wstąpić na drogę sądową. 

Zanim złożycie pozew do sądu, udajcie się do firmy odszkodowawczej (tutaj znajdziecie ranking kancelarii odszkodowawczych). Zatrudnieni w niej specjaliści od dochodzenia roszczeń odszkodowawczych sprawdzą, czy przyznana kwota odszkodowania jest słuszna, pomogą Wam sprecyzować żądania i doradzą, jakie dokumenty zgromadzić. Dzięki temu likwidacja szkód komunikacyjnych ma szansę przebiec znacznie sprawniej i co ważne – bezstresowo.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments