Magazyny energii cena 2022 - czy zapłacimy mniej?

Magazyny energii cena 2022 - czy zapłacimy mniej?

Głównym aspektem, w którego kontekście polscy prosumenci rozważają inwestycję w przydomowe magazyny energii, jest cena samych urządzeń oraz innych komponentów niezbędnych do wydajnego funkcjonowania systemu. Wielu ekspertów podnosi argument, że przy wciąż obowiązującym systemie rozliczania prosumentów, zakup prywatnego magazynu energii w Polsce, jest wciąż nieopłacalny. Wszystko może się jednak zmienić w 2022 roku, który ma przynieść ze sobą nie tylko sprzedażowy system rozliczeń, ale także dofinansowania do inwestycji w domowe akumulatory. Jak te czynniki wpłyną na ceny magazynów energii 2022? Czy można spodziewać się ich spadku?

Magazyny energii - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Magazyny energii w instalacjach prosumenckich - oczekiwany standard?

Doświadczenia kilku europejskich rynków domowych magazynów energii pokazują, że technologia ta może być opłacalna dla prywatnego inwestora i może przynosić mu oczekiwane korzyści. Zarówno Niemcy będące liderem w obszarze dynamiki rozwoju branży systemów magazynowania, jak również Włochy czy też Wielka Brytania wyprzedzają polski rynek w tym obszarze o kilka lub kilkanaście lat. Podyktowane jest to oczywiście analogicznie dłuższą historią prosumenckiej fotowoltaiki na terenie tych państw.

Na wspomnianych rynkach instalacje hybrydowe, a więc takie, które łączą wykorzystanie paneli fotowoltaicznych z magazynami energii już są, bądź stają się standardem. Eksperci z branży OZE zakładając określone parametry i korzystając z dotychczasowych doświadczeń prosumenckich obliczyli bowiem, że instalacje stanowiące połączenie magazynów energii i fotowoltaiki stają się bardziej opłacalne i przynoszą szybszy zwrot z inwestycji w porównaniu do instalacji PV niewyposażonych w akumulatory.

Sprowadzenie systemów magazynowania do roli standardu w przydomowych instalacjach OZE sprawiło, że rynek niemiecki w latach 2015-2019 stał się zdecydowanie bardziej przyjazny dla budżetów prosumenckich. W okresie tym ceny niewielkich instalacji fotowoltaicznych spadły o około 18%, natomiast koszty domowych magazynów energii aż o blisko 40%. Eksperci przewidują, że w przypadku utrzymywania się zbliżonego poziomu zainteresowania tego rodzaju systemami, w kolejnych latach ceny urządzeń mogą spaść o dodatkowe 10%. Wszystko uzależnione jest oczywiście od popytu, ale także od opracowywania nowych technologii pozwalających na bardziej ekonomiczną produkcję ogniw akumulatorowych przy zachowaniu ich bardzo wysokiej sprawności i wydajności.

Ceny PV i BESS 2015-2023 - Niemcy

Ceny domowych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii w Niemczech - 2015-2023; Źródło: EuPD Research 2020

Dążenie do znaczącej popularyzacji domowych systemów magazynowania energii elektrycznej w Polsce posiada dodatkowy wymiar, który jest szczególnie istotny w kontekście kondycji krajowych sieci elektroenergetycznych. Chodzi tu mianowicie o konieczność odciążenia sieci wykorzystywanych od 2016 roku przez prosumentów w charakterze “wirtualnych magazynów energii”, co sprawia, że brak im elastyczności i możliwości przesyłowych. Powodów tej sytuacji jest kilka, a do najważniejszych należy nagminne przeskalowywanie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, które produkują bardzo duże nadwyżki prądu.

Dodatkowo, przechowywanie energii w sieci przy wciąż obowiązującym systemie opustów jest nadal dalece bardziej opłacalne niż instalacja fizycznego magazynu energii. Sytuacja ta musi w najbliższej przyszłości ulec diametralnej zmianie. W przeciwnym razie czekają nas coraz częstsze odłączenia instalacji od sieci powodujące ogromne, finansowe straty. W temacie tych zmian wypowiedziała się ostatnio nowa minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa:

Taki stan rzeczy nie może funkcjonować, bo rola sieci jest znacznie szersza niż tylko zarządzanie indywidualnymi przesyłami odbiorców. Dlatego indywidualne magazynowanie energii jest jedną z odpowiedzi, stąd w kolejnej odsłonie “Mojego prądu” wspierać będziemy takie inwestycje. Prosumenci – tak jak inni użytkownicy sieci – powinni również ponosić odpowiedzialność i koszty związane z magazynowaniem energii w sieci.

 

Zainteresowanie magazynami energii w 2022 a nowe przepisy

Ze względu na funkcjonujący w Polsce od 2016 roku system rozliczania prosumentów na zasadach net-meteringu oraz bardzo wysokie koszty inwestycji w fizyczny magazyn energii, niewielu polskich użytkowników domowych instalacji PV interesowało się dotychczas zakupem prywatnego akumulatora. Ze wskazanych wcześniej powodów sytuacja ta będzie musiała się zmienić, dlatego ustawodawca podjął na przestrzeni ostatnich miesięcy kroki legislacyjne mające na celu wzrost dynamiki rozwoju polskiego rynku magazynów energii.

Koniec października przyniósł w tym obszarze uchwalenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, której głównym założeniem jest zmiana dotychczasowego systemu rozliczania prosumentów z net-meteringu na system net-billingu, który z powodzeniem funkcjonuje w takich krajach, jak Hiszpania, Norwegia, czy Włochy, które powinny być dla Polski wzorem w kontekście rozwoju rynku magazynów energii, gdyż w przypadku fotowoltaiki dynamika wzrostu jest w tych dwóch krajach podobna. Net-billing, a więc rozliczenie pieniężne z nadwyżek energii ma wejść w życie od 1 kwietnia 2022 i oprócz stymulowania rynku magazynów energii do rozwoju ma spełniać, jak wskazuje minister Anna Moskwa, także inne zadanie:

Ta zmiana nie jest przypadkowa i wynika ze skali rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Program “Mój prąd” był rodzajem projektu pilotażowego, który miał upowszechnić energetykę obywatelską. Od 2019 r. kiedy ruszył, nastąpił boom na rynku PV, co skutkuje tym, że dziś mamy już ponad 700 tys. prosumentów. Doceniamy to, ponieważ dzięki prosumentom coraz więcej energii produkowanej jest z OZE, ale gdzieś zabrakło zrozumienia podstawowej funkcji prosumenta, czyli produkcji energii przede wszystkim na własne potrzeby i takiego dopasowania instalacji, by ten cel spełniać. Uchwalona przez Sejm nowelizacja ten cel pozwoli zrealizować.

 

Ustawa licznikowa - wsparcie dla rozwoju magazynów energii

5 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zawierające przepisy wykonawcze do tzw. ustawy licznikowej. Akt ten, jak można przeczytać na stronie Ministerstwa, miał na celu stworzenie ram prawnych wspierających rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie integracji energetyki rozproszonej, a także zniesienie dotychczasowych barier w kontekście funkcjonowania magazynów energii. Jedną z takich barier było między innymi podwójne naliczanie opłat sieciowych. Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa wyliczyła wprowadzone zmiany legislacyjne:

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej. Zwalnia również z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej.

 

Ustawa licznikowa wprowadziła obowiązek elektronicznej rejestracji magazynów energii o mocy pojemnościowej powyżej 50 kWh. Ten zabieg wg resortu klimatu i środowiska ma pozwolić przede wszystkim na obserwację i monitoring rozwoju technologii magazynowania energii w Polsce. Takie aspekty jak wzór wpisu rejestrującego do bazy magazynów energii elektrycznej, wzór informacji, jaka będzie przekazywana przez posiadacza takiego magazynu w celu dokonania wpisu, a także format danych zamieszczanych w rejestrze zostanie określone w osobnym Rozporządzeniu w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej.

Rejestr magazynów energii ma być narzędziem publicznym, a obowiązek ich prowadzenia będą mieć operatorzy systemu elektroenergetycznego z obszarów, na których funkcjonuje dany magazyn. Choć z założenia rejestr ten ma badać dynamikę wzrostu zainteresowania prosumenckimi magazynami energii, to fakt obowiązku rejestracji jedynie urządzeń powyżej 50 kWh, niewiele powie na temat rozwoju tego rynku wśród prosumentów o niższych zapotrzebowaniach energetycznych (np. tych wybierających popularne magazyny energii o pojemności 10 kWh). Czy zatem zainteresowanie domowymi magazynami energii w Polsce wzrośnie w 2022 roku? Z pewnością, jeżeli ceny tych urządzeń staną się bardziej przystępne dla portfela inwestora.

Magazyny energii - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Magazyny energii - od czego zależy ich cena?

Celem wskazania, jak mogą się kształtować ceny magazynów energii w 2022 roku, na początek trzeba podjąć próbę analizy czynników, które z założenia mają na ten aspekt istotny wpływ. Warto także zastanowić się nad przyczyną, dla której w ciągu czterech lat na niemieckim rynku magazynów energii doszło do spadku cen tych urządzeń rzędu 40%. Aspekty te z pewnością się przenikają i zależą jedne od drugich wpływając na ostateczny kształt kosztów inwestycji w magazyn energii. Od czego zatem zależy cena akumulatorów?

 • stopień zaawansowania technologii - jeszcze do niedawna jednymi z najbardziej popularnych akumulatorów w systemach magazynowania energii elektrycznej były te wyposażone w ogniwa kwasowo-ołowiowe. Szybko okazało się jednak, że poza niską ceną ciężko wskazać inne ich zalety, szczególnie w kontekście ich współpracy z instalacjami PV. Natomiast akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe są najdroższe, ale jednocześnie wykazują najwyższą sprawność, wydajność i bezpieczeństwo użytkowania;
 • pojemność magazynu energii - to, ile realnie energii elektrycznej jest w stanie zmagazynować akumulator uzależnione jest między innymi od jego mocy pojemnościowej. Oczywiście im ta wartość jest wyższa, tym urządzenie jest droższe. W kontekście domowych magazynów energii najbardziej opłacalny jest zakup urządzenia o konstrukcji modułowej, co pozwala w zależności od potrzeb rozbudowywać pojemność magazynu bez konieczności wymiany całego urządzenia;
 • prestiż producenta - prawa rynku we właściwie każdym jego sektorze pokazują, że produkty opatrzone znakiem towarowym znanej, cenionej przez konsumentów marki zazwyczaj kosztują więcej niż analogiczne propozycje od mniej rozpoznawalnych producentów. W przypadku magazynów energii wyższa cena podyktowana prestiżem marki zazwyczaj idzie w parze z doskonałą jakością i designem urządzenia, a także wysokim standardem obsługi i opieki nad klientem;
 • popyt na dane urządzenie - jednym z rynkowych czynników kształtujących ceny magazynów energii jest popyt na te urządzenia, co doskonale pokazują przykłady z Niemiec, czy choćby Włoch. zarówno producenci, jak i dystrybutorzy akumulatorów będą bardziej skłonni do obniżania cen swoich produktów, jeżeli popyt na nie będzie sukcesywnie wzrastał gwarantując coraz większe wolumeny sprzedanych urządzeń. Analogicznie - im mniejsze zainteresowanie magazynami energii, tym ich ceny będą wyższe;
 • czas obecności urządzenia na rynku - kolejnym prawem rynkowym jest fakt, że zazwyczaj urządzenie, które oferowane jest już od dłuższego czasu, stopniowo traci na wartości. Oczywiście wpływa na to rozwój technologii i pojawianie się konkurencyjnych produktów o lepszych parametrach. Tym niemniej ten czynnik kształtujący ceny magazynów energii może być świetnym obszarem do optymalizacji kosztów inwestycji. Zakup nieco starszego urządzenia, ale oferujące wciąż przyzwoitą sprawność i wydajność może się okazać bardziej łaskawe dla portfela inwestora.

Wskazane czynniki wpływające na ceny magazynów energii nie są oczywiście jedynymi aspektami w tym obszarze. Tym niemniej przed podjęciem decyzji o inwestycji w konkretny magazyn energii warto sprawdzić, co wpływa na jego cenę. Można to zrobić na przykład na podstawie naszego rankingu magazynów energii, który aktualizowany na bieżąco prezentuje zestawienie najważniejszych parametrów urządzeń dostępnych na rynku.

Ceny magazynów energii w Polsce - jak się kształtują?

W związku z etapem, na którym znajduje się rozwój rynku magazynów energii w Polsce, urządzenia te utrzymują od kilku lat względnie stałą, wysoką cenę, która oczywiście wzrasta wraz ze wzrostem pojemności akumulatora. Ze względu na wciąż niewielką ilość zleceń i stosunkowo niedużą konkurencję, firmy instalujące magazyny energii także nie zyskały jeszcze impulsu do obniżki cen za swoje usługi. Trzeba również pamiętać, że koszty zakupu samego urządzenia są jedynie składową całej inwestycji i należy w jej ramach uwzględnić także ceny okablowania i dodatkowych komponentów, których zastosowanie zależne jest od mocy i wyposażenia instalacji PV oraz od tego, czy magazyn będzie jej dodatkowym elementem, czy też zostanie zaprojektowany w nowym systemie łączącym fotowoltaikę i funkcję przechowywania wytworzonej przez nią energii.

Magazyny energii o pojemnościach najczęściej stosowanych w gospodarstwach domowych (3 kWh - 13,5 kWh) utrzymują obecnie ceny od 15 000 zł do nawet 50 000 zł w zależności od ilości modułów w zestawie i oczywiście producenta. Dodatkowo za te urządzenia, które są trudniej dostępne na polskim rynku trzeba zapłacić więcej doliczając koszty transportu i należy się wówczas liczyć z gorszym dostępem do opieki serwisowej i gwarancyjnej. To ważne aspekty w procesie decydowania o dokonaniu inwestycji. Ceny magazynów energii, które wykorzystywane są przez niewielkie firmy i przedsiębiorstwa są oczywiście droższe, gdyż zazwyczaj (choć nie zawsze) przedsiębiorcy decydują się na instalację urządzeń o większych pojemnościach (15 kWh - 50 kWh lub więcej), co podyktowane jest większym zapotrzebowaniem energetycznym firmy. Koszty takiej inwestycji mogą wahać się w granicach 35 000 do nawet 120 000 zł i wzrastać proporcjonalnie do wzrostu pojemności magazynu energii.

Czy ceny magazynów energii w 2022 będą spadać?

Prognozowanie cen magazynów energii 2022 jest obecnie zagadnieniem niezwykle złożonym. Z jednej bowiem strony stoimy w przededniu uruchomienia finansowego wsparcia do zakupu magazynów energii przez polskich prosumentów, z drugiej jednak obecny poziom inflacji, podwyżki cen prądu, podwyżki cen gazu, podwyżki cen materiałów budowlanych, podzespołów elektronicznych, a co za tym idzie usług instalatorskich, nie napawają optymizmem. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia niemieckiego rynku, na którym ceny magazynów energii zaczęły spadać szybciej niż ceny instalacji fotowoltaicznych, należałoby wnioskować, że przy założeniu dynamicznego wzrostu zainteresowania akumulatorami wśród polskich prosumentów, sytuacja ta będzie się przedstawiać analogicznie. Co więcej, według analiz ekspertów Infolink Group do 2030 roku ceny baterii NCM (niklowo-kobaltowo-manganowe) oraz LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) mają zaliczyć spektakularne wręcz spadki.

Spadek cen magazynów energii do 2030 roku - prognozy

Prognozowany spadek cen magazynów energii NCM i LFP do 2030 roku; Źródło: infolink-group.com

Oczekiwane przez wszystkich zainteresowanych spadki cen magazynów energii w 2022 roku będą zależały na polskim rynku od kilku zmiennych, wśród których należy wymienić między innymi:

 • dynamikę wzrostu zainteresowania rynkiem magazynów energii
 • stabilizację sytuacji ekonomiczno-gospodarczej
 • dostęp do podzespołów w produkcji akumulatorów
 • rozwój nowych technologii magazynowania energii
 • wysokość dofinansowań do zakupu magazynów energii
 • opłacalność inwestycji w magazyny energii dla polskich prosumentów

Magazyny energii - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Jak dofinansowania wpłyną na ceny magazynów energii w 2022?

Ceny magazynów energii w 2022 roku uzależnione będą od wielu czynników, lecz nie należy spodziewać się znaczących zmian w tym obszarze już w pierwszych miesiącach nadchodzącego roku. Rozwój rynku magazynów energii w Polsce będzie ściśle powiązany z dostępnością, zakresem oraz wysokością dopłat do zakupu magazynów energii w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Choć zmiana systemu rozliczania prosumentów zapewne zwiększy ich zainteresowanie technologiami magazynowania energii, to ciężko przypuszczać, że już sam ten aspekt sprawi, iż inwestorzy zaczną traktować zakup domowych akumulatorów za całkowicie opłacalny. Dotychczasowe informacje przekazywane opinii publicznej przez ustawodawcę wskazywały na możliwość wdrożenia dopłat do magazynów energii nawet na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jeżeli byłoby tak w rzeczywistości, to z pewnością zainteresowanie branżą zacznie wzrastać, a to może pociągnąć za sobą obniżenie cen magazynów energii w 2022 roku.

Magazyny energii - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments