Mieszkanie na kredyt kupione przed ślubem – co po zawarciu związku?

4.2 /5
(Ocen: 5)

Średnia wieku dla zawierania związku małżeńskiego w Polsce wynosi 30 lat dla mężczyzn i prawie 28 lat dla kobiet. Coraz częściej decyzję o zakupie mieszkania podejmujemy dużo wcześniej niż o ślubie. Czy po powiedzeniu sobie „tak” nieruchomość staje się majątkiem wspólnym?

Jeszcze niedawno decyzja o kupnie mieszkania i wzięcia kredytu stanowiła impuls do wzięcia ślubu. Jednak coraz bardziej liberalna polityka banków w kwestii stanu cywilnego klientów sprawia, że staje się on kwestią drugorzędną.

Do kogo należy nieruchomość kupiona na kredyt przed ślubem?

Zgodnie z art. 31. § 1.: „Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: “Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Z przytoczonego zapisu jasno wynika, że nieruchomość kupiona przed ślubem nie wchodzi do majątku wspólnego. Sytuacja się nieco komplikuje, jeżeli po zawarciu związku nadal spłacamy kredyt na mieszkanie lub dom. Ustawodawca w art. 31. § 2. K.r.o. wyjaśnia: „Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Szczególnie ważny jest punkt pierwszy. Dochody obydwojga partnerów po zawarciu związku małżeńskiego są majątkiem wspólnym. Oznacza to, że będziemy wspólnie spłacać kredyt za majątek osobisty. Są to tzw. nakłady i wydatki na majątek osobisty z majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 45. § 1. K.r.o: „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

W praktyce oznacza to, że przy rozwodzie możemy się starać o zwrot pieniędzy za nasz wkład w raty za nieruchomość. Nie zyskujemy jednak w ten sposób prawa własnościowego do samego lokalu, chyba, że były partner jest skłonny je uznać.

Czy po rozwodzie były małżonek musi wyprowadzić się z mieszkania?

Rozwód nie oznacza, że były partner musi opuścić nasze mieszkanie. Fakt, iż mieszkanie zostało nabyte przez ślubem i stanowi nasz majątek osobisty, zgodnie z wyrokami sądów, nie pozbawia drugiego małżonka prawa do korzystania z lokalu w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Może się okazać, że osoba której została powierzona opieka nad dziećmi, nie ma gdzie się wyprowadzić. W takiej sytuacji często byli małżonkowie nadal mieszkają razem. Co ciekawe, w orzeczeniu sądu często jest konkretna informacja o tym, z jakich pomieszczeń mogą korzystać, w jakich godzinach przebywać (w kuchni lub łazience), kiedy i jak przyjmować gości. Więcej piszemy o tym: rozwód a kredyt hipoteczny.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments