Mój Prąd 2022 – nabór 4.0. Dotacja do 20,5 tys. zł!

4.6 /5
(Ocen: 108)
Najbardziej wyczekiwana dotacja na fotowoltaikę – Mój Prąd 2022 ruszyła 15 kwietnia br. Zgodnie z zapowiedziami pojawiło się kilka rewolucyjnych zmian! Jakie są warunki Mój Prąd 4.0? Do kiedy potrwa nabór? Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd? Oto odpowiedzi na te pytania i aktualne informacje!

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Mój Prąd 4.0 – nowe zasady

W zeszłorocznej edycji Mój Prąd 3.0 pieniądze rozeszły się w rekordowym tempie – już 6 października 2021 roku NFOŚiGW oświadczył, że nabór wniosków został zamknięty z powodu wyczerpania środków. Od dłuższego czasu wiadomo, że wraz z nową odsłoną dofinansowania, pojawią się pewne zmiany w zasadach jego funkcjonowania. W Mój Prąd 4.0 priorytetem będą rozwiązania zwiększające autokonsumpcję w miejscu wytwarzania energii. Jak określono w zasadach programu, celem Mój Prąd jest obecnie:

zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

To oznacza, że program obejmie nie tylko instalacje PV, ale również magazyny energii czy inne rozwiązania zwiększające bieżące zużycie. Co wpłynęło na zmianę modelu wsparcia? Jednym z głównych powodów jest zmiana systemu opustów na net-billing.

Mój Prąd 2022 sprzężony z nowym systemem prosumenckim

Decyzja o rozszerzeniu programu Mój Prąd w 2022 roku wynikała wprost z przyjętej w grudniu 2021 roku nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Prosumencka fotowoltaika w 2022 roku różni od tej, która funkcjonuje dzisiaj w ramach systemu opustów.

Zgodnie ze zmianami, net-metering został zastąpiony systemem sprzedaży nadwyżek prądu z fotowoltaiki (czyli właśnie net-billingiem). Prąd będzie wyceniany po średniej cenie z ostatniego miesiąca na Rynku Dnia Następnego. Kosztem prosumenta będą również opłaty dystrybucyjne. Zmiany obejmą inwestorów, którzy zgłoszą instalację po 01.04.2022 roku. Skąd taka decyzja rządu?

Po części wynika ona ze strat, jakie ponoszą spółki energetyczne, pokrywając za prosumenta część opłat dystrybucyjnych. Drugą przyczyną są jednak problemy ze stabilnością sieci energetycznej – przestarzałe systemy przesyłowe, nie radzą sobie ze wzrostami napięcia, wywołanymi rosnącą liczbą mikroinstalacji. Konieczne było również dostosowanie krajowych przepisów do unijnych dyrektyw dotyczących rynku energii.

Nowy system rozliczeń z jednej strony ma zniechęcić prosumentów do przewymiarowania instalacji, a z drugiej pobudzić autokonsumpcję – sprzedaż prądu byłaby bowiem mało opłacalna. Mój Prąd 2022, ze swoimi dofinansowaniami m.in. na magazyny energii byłbym bodźcem do wzmocnienia i ugruntowania zmian.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Skuteczność w Mój Prąd 4.0

Ile wniosków złożono w Mój Prąd 2022 od momentu uruchomienia? Jak zapewnia Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski:

Na dzień dzisiejszy (16.06.2022 – przyp. red.) w ramach „Mojego Prądu” 4.0 złożono ponad 1,3 tys. wniosków o dotacje.

Dla porównania, w zeszłorocznej edycji “Mój prąd” dziennie odnotowywano nawet 2.500 – 3.000 wniosków dziennie. Zainteresowanie jest zatem zdecydowanie mniejsze.

Mój Prąd 4.0 nabór – dla kogo?

Podobnie jak poprzednich latach, program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Warunkiem koniecznym jest podpisana umowa kompleksowa. Pieniądze przysługują wyłącznie na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Wsparciem nie są objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV (pod pojęciem rozbudowy rozumie się zarówno zwiększenie liczby modułów, jak i przyłączenie kolejnej instalacji do danego PPE z osobnym falownikiem).

Uwaga! Zupełną nowością jest fakt, że udział w programie i otrzymanie środków jest bezpośrednio powiązany z korzystaniem z nowego systemu rozliczeń prosumenckich (net-billing).

Dotację będą mogły zatem otrzymać jedynie te osoby, które zamontują i zgłoszą instalację fotowoltaiczną po 01.04.2022 roku lub Ci, którzy przejdą z systemu opustów do net-billingu.

Co warto podkreślić, dotację z Mój Prąd 4.0 mogą otrzymać nie tylko osoby, które nie składały jeszcze wniosku w poprzednich naborach, ale także te, które skorzystali już dofinansowania do mikroinstalacji (np. z Mój Prąd). Dla osób, które otrzymały już wsparcie na instalację PV, obowiązuje zmniejszona wysokość dotacji na sam system PV oraz standardowe kwoty na pozostałe elementy wspierane dofinansowaniem.

Mój Prąd 2022 – na co można otrzymać pieniądze?

Według najnowszych informacji, Mój Prąd 4.0 będzie uwzględniał dotację na:

 • zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub magazynowania ciepła,
 • zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

Warto podkreślić, że o środki będzie można wnioskować na inwestycje sprzężone (np. fotowoltaika z magazynem energii) jak i oddzielne – np. tylko na instalację PV lub tylko na magazyn energii. Co więcej, o dotację na nowe elementy programu (magazyny ciepła/energii oraz systemy zarządzania) będą mogli wnioskować Ci, którzy skorzystali już z dotacji w poprzednich edycjach.

Jakie konkretnie urządzenia urządzenia do magazynowania energii – elektrycznej lub cieplnej będzie obejmować program?

Jeśli chodzi o magazynowanie energii w postaci ciepła, dotacja Mój Prąd 2022 będzie przysługiwać na:

 • zasobniki do ciepłej wody użytkowej (tj. bojlery) posiadające grzałkę lub sprzężone z kotłem elektrycznym czy pompą ciepła,
 • bufory ciepła do fotowoltaiki z wbudowaną grzałką lub bufory współpracujące z piecem elektrycznym lub pompą ciepła,
 • pompy ciepła – z przeznaczeniem do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (tj. ze zintegrowanym lub dodatkowym zasobnikiem do c.w.u).

Jeśli chodzi o magazynowanie bezpośrednie energii elektrycznej, dotacja obejmie magazyn energii (akumulator) o pojemności nie mniejszej niż 2 kWh, którego cena za 1 kWh nie przekracza 4.000 zł.

Jak już wspominaliśmy, środki z Mój Prąd można otrzymać również na systemy zarządzania energią HEMS/EMS – przy czym warunkiem otrzymania wsparcia jest zakup magazynu ciepła lub energii.

Na co nie będzie można otrzymać środków?

Dotacja Mój Prąd 4.0 nie przysługuje:

 • osobom, które skorzystały już z innej dotacji na PV, która nie przewidywała możliwości otrzymania dodatkowego dofinansowania do mikroinstalacji z innych bezzwrotnych środków publicznych;
 • na urządzenia do magazynowania ciepła, bezpośrednio niewpływające na autokonsumpcję – czyli np. na zasobniki c.w.u. zasilane przez piec na paliwo stałe czy gaz.

Mój Prąd 2022 – warunki

Z dokumentów programu Mój Prąd 2022, udostępnianych przez rząd i NFOŚiGW wiadomo już, że w naborze Mój Prąd 4.0:

 • Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.
 • Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia już zakończone przed złożeniem wniosku o dotację.
 • Środki są przyznawane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej (wyjątkiem są oczywiście są m.in. osoby z poprzedniej edycji Mój Prąd, które kwalifikują się do wsparcia).
 • Montowane urządzenia muszą być nowe, tj. wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Otrzymane środki z Mój Prąd są zwolnione z podatku PIT.
 • Mój Prąd będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną – oczywiście, kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania należy pomniejszyć o wysokość dotacji.
 • Wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w net-billingu.
 • Środki na dodatkowe elementy – tj. systemy magazynowania i zarządzania energią przysługują jedynie po zgłoszeniu do dofinansowania mikroinstalacji.

Oprócz tego, na inwestorach, którzy skorzystają z Mój Prąd 2022  spoczywa obowiązek korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia. Co więcej, dotacja nie przysługuje na instalacje montowane na dachach wykonanych z azbestu (beneficjent będzie musiał wymienić poszycie, na swój koszt, zanim przystąpi do montażu). Na pieniądze nie będą też mogły liczyć te osoby, które nadmiernie przewymiarują instalację (czyli te, które u których liczba energii wytworzonej i oddanej do sieci przekroczy 120% energii pobranej w roku rozliczeniowym).

Uwaga! Nie ma możliwości połączenia dofinansowania z Mój Prąd 4.0 oraz Czyste Powietrze. Instalacja PV, która ma być objęta wsparciem w Mój Prąd 2022 musi być wyłączona z kosztów kwalifikowanych Czystego Powietrza. Ta sama zasada obowiązuje dla urządzeń zwiększających autokonsumpcję.

Obowiązki beneficjenta Mój Prąd

Od 2021 roku beneficjenci Mój Prąd mają obowiązek umieścić w dobrze widocznym miejscu tablicę informującą, że inwestycja została wsparta środkami publicznymi.

Komunikat o treści: ” Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie
11.1 Program Mój Prąd.” wraz z odpowiednimi logotypami, powinien trafić na tablicę wykonaną z wytrzymałego materiału (np. plastiku, drewna), o wymiarach A4 (297 x 210 mm). Tablica musi wisieć w miejscu inwestycji przez 5 lat.

Co więcej, przez okres trwałości, beneficjent nie może:

 • zmieniać przeznaczenia budynku (z mieszkalnego na inny),
 • demontować instalacji i urządzeń dofinansowanych,
 • zmieniać miejsca lokalizacji przedsięwzięcia,
 • odsprzedawać lub zastawiać urządzeń.

W przeciwnym wypadku, należy liczyć się z wypowiedzeniem umowy oraz o dofinansowanie oraz zwrotem środków, wraz z odsetkami (liczonymi jak od zaległości podatkowych).

Mój Prąd – kontrole

NFOŚiGW lub Instytucja Pośrednicząca, może samodzielnie lub za pomocą innym podmiotów dokonać kontroli przedsięwzięć.

W Mój Prąd kontrole mogą odbyć się w okresie od złożenia wniosku, do końca trwałości dofinansowania. Weryfikacje będą odbywać na losowo wybranej próbie beneficjentów. W przypadku nieprawidłowości, wymagane może być: złożenie korekty, wyjaśnień, uzupełnień. W przypadku naruszenia zapisów regulaminu lub programu możliwe jest nawet wypowiedzenie umowy.

Mój Prąd 4.0 – kwota dofinansowania

Wiadomo już, że wysokość dotacji Mój Prąd 2022 będzie ściśle powiązana z zakupem dodatkowych rozwiązań. Innymi słowy, więcej pieniędzy dostaną Ci, którzy zdecydują się na montaż np. fotowoltaiki z magazynem energii. Ile konkretnie można będzie dostać z Mój Prąd 2022?

Zgodnie z nowymi zasadami, osobom, które nie skorzystały jeszcze z żadnej dotacji na tę konkretną instalację PV, przysługują następujące kwoty:

 • Wyłącznie na instalację PV – do 4.000 zł.
 • Na instalację PV sprzężoną z innym elementem – do 5.000 zł.
 • Na magazyn ciepła – do 5.000 zł.
 • Na magazyn energii – do 7.500 zł.
 • Na system zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS) – do 3.000 zł. Dotacja na to rozwiązanie będzie jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Maksymalna, łączna wysokość dotacji dla osób, które nie skorzystały z innej formy dotacji nie może przekroczyć 20.500 zł na jedno przedsięwzięcie.

A zatem przykładowo decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła możemy otrzymać nawet 10.000 zł (5.000 zł + 5.000 zł). Z kolei inwestując w instalację PV, z magazynem energii i systemem zarządzania energią możemy otrzymać nawet 15.500 zł (5.000 zł + 7.500 zł + 3.000 zł).

Nowe zasady Mój Prąd.

Źródło: NFOŚIGW

Uwaga! O dotację w Mój Prąd 2022 będą mogły wnioskować osoby, które otrzymały wsparcie w poprzednich edycjach programu. Według informacji NFOŚiGW będą mogły one dostać dodatkowo 2.000 zł do instalacji, a oprócz tego środki na magazyny energii, ciepła i EMS zgodnie z powyższą listą dofinansowań.

Maksymalna wysokość dotacji dla osób, które otrzymały już wsparcie na mikroinstalację z innego programu, nie może przekroczyć 17.500 zł na jedno przedsięwzięcie.

A zatem, jeśli wnioskujący otrzymał dotację 3.000 zł z Mój Prąd 2021, przy zakupie magazynu energii może jeszcze otrzymać nie więcej niż 2.000 zł na instalację PV oraz 5.000 zł na magazyn w naborze 4.0.

Mój Prąd 2022 - dotacje dla beneficjentów poprzedniej edycji

Źródło: NFOŚIGW

Na program Mój Prąd 2021-2022 przewidziana jest kwota 855 mln zł. Jak podaje NFOŚiGW w swoim komunikacie:

Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku – po to, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków.

A zatem, może się okazać, że w przypadku zwiększonego zainteresowania budżet może ulec zmianie. Już teraz pojawiają się informacje o możliwości zwiększenia budżetu Mój Prąd 4.0 o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Nad pozwalającym na to projektem uchwały pracuje już MFiPR.

27 maja Ministerstwo Klimatu poinformowało, że podpisana została umowa o wsparcie “Mój Prąd” na lata 2021-2023 ze środków REACT EU. Według doniesień, na wsparcie instalacji PV wpłynie ponad 870 mln zł z tego narzędzia.

Kiedy ruszy Mój Prąd 2022? Terminy naboru

Jak wynika z informacji opublikowanej na rządowej stronie programu Mój Prąd, nabór wniosków do 4.0 edycji rozpoczął się 15.04. 2022 roku o godzinie 12.00.

Data ta to nie przypadek – planowane przez rząd radykalne zmiany w systemie rozliczania energii z fotowoltaiki zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Jak uzyskać dofinansowanie “Mój Prąd”?

Infografika, jak uzyskać dofinansowanie "Mój Prąd".

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie Mój Prąd?

Wnioski w “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wnioski papierowe będą odrzucane!

Mój Prąd – jakie dokumenty?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online konieczne jest posiadanie konta na platformie GWD. Można je założyć za pomocą tzw. Węzła Krajowego (czyli za pomocą profilu zaufanego, tożsamości elektronicznej dostarczanej przez bank, e-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną) lub też za pomocą systemu GWD. Zanim jednak przejdziesz do składania wniosku, warto przygotować skany niezbędnej dokumentacji. Wymaga się elektronicznych wersji:

 • potwierdzenie zgłoszenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji, wydane przez OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing;
  Zaświadczenie – net-billing do Mój Prąd 2022
 • dowodu zapłaty faktury (np. potwierdzenie dokonania przelewu, dokument KP podpisany przez osobę przyjmującą środki) lub oświadczenia (wykonawcy lub beneficjenta) o dokonaniu zapłaty w pełnej kwocie;
  Oświadczenie o zapłacie
 • zaświadczenia OSD o dacie przyłączenia mikroinstalacji, razem z numerem Punktu Poboru Mocy;
  Zaświadczenie OSD o podłączeniu
 • protokół odbioru prac – od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym montażu elementów dodatkowych (magazynu ciepła, energii, HEMS/EMS);
  Protokół odbioru prac
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek ma być składany w imieniu wnioskodawcy
  Pełnomocnictwo – Mój Prąd
 • faktury lub paragonu imiennego za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych elementów objętych dotacją;
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do OSD instalacji lub uruchomienia magazynu energii.

Mój Prąd – jak wypełnić wniosek online?

Jak wygląda procedura składania wniosku “Mój Prąd” online? Składa się ona z kilku prostych kroków:

 1. Przejście do portalu GWD i założenie konta – aby złożyć wniosek do Mój Prąd należy przejść na stronę GWD i zalogować się. Jeśli nie posiadamy konta, należy się wcześniej zarejestrować (za pomocą jednej z wyżej podanych metod – czyli np. profilu zaufanego czy funkcjonalności GWD).
 2. Złożenie wniosku – w tym celu, z menu dostępnego w górnej części strony należy wybrać opcję ‘Nowy wniosek o dofinansowanie”. Przycisk ten wywoła okno, gdzie należy wybrać rodzaj wniosku. Wybieramy zatem “Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”, a następnie z listy “Mój Prąd”. Następnie należy wybrać pozostałe ustawienia wniosku, tak jak poniżej i kliknąć przycisk “Zapisz i przejdź do edycji”.
 3. Uzupełnienie wniosku – w następnym etapie zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych – dotyczących wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres), instalacji PV (lokalizacja, koszt całkowity, koszt kwalifikowany, moc instalacji, data przyłączenia). W następnej zakładce “Dofinansowanie” znajdziemy wyliczoną przez system kwotę dotacji. Potem będziemy musieli jeszcze zatwierdzić oświadczenia w sekcji “Oświadczenia” oraz w sekcji “Umowa” (tu znajduje się przykład umowy z NFOŚiGW, którą będziecie zawierać).
 4. Dodanie załączników – ostatni krok to dodanie załączników. Uwaga! NFOŚiGW wymaga, aby załączniki wysyłać wyłącznie elektronicznie – nie należy się więc sugerować polem “Załączony w formie papierowej”. Dokumenty do Mój Prąd należy zeskanować i załączyć za pomocą okna GWD. Na koniec należy wcisnąć przycisk “Zapisz zmiany w załącznikach”.
 5. Zapisanie wniosku i sprawdzenie poprawności – elektroniczny wniosek Mój Prąd posiada funkcję automatycznego sprawdzenia poprawności i kompletności danych. Jeśli jakichś informacji będzie brakować, zostaniemy o tym powiadomieni. Wniosek przeniesie nas również do błędnie wypełnionych miejsc. Jeśli wszystko uzupełniliśmy poprawnie, pojawi się okno z opcją “Zatwierdź wniosek”. Uwaga! Ten krok nie oznacza jeszcze, że wniosek został złożony!
 6. Podpisz i wyślij wniosek – kolejny krok, to wysłanie wniosku. Przycisk “Wyślij do Funduszu” pojawi się dopiero po walidacji i zatwierdzeniu poprawnie wypełnionego wniosku. Po jego kliknięciu możemy zostać poproszeni o cyfrowe podpisanie wniosku (za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego z wykorzystaniem aplikacji Szafir). Uwaga! Choć GWD daje możliwość wydrukowania wniosku, wniosek o Mój Prąd należy koniecznie wysłać elektronicznie. Wnioski papierowe będą odrzucane!

Po podpisaniu, status wniosku na liście zmieni się na “Oczekuje na złożenie w Funduszu”. Rejestracja w systemie może potrwać nawet kilka godzin – gdy wniosek zostanie wstępnie zatwierdzony, status zmieni się na “Przyjęty w Funduszu” (aczkolwiek nie oznacza to jeszcze przyznania dotacji). Jednocześnie na skrzynkę mailową podaną przy zakładniu konta powinniśmy otrzymać potwierdzenie wysyłki.

Poniżej znajdziecie szczegółową instrukcję składania wniosku Mój Prąd przez GWD opracowaną przez NFOŚiGW:

Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd?

Jeśli udało się Wam już poprawnie wysłać wniosek wraz z załącznikami, w systemie GWD powinniście znaleźć jego numer. Przyda się on do weryfikacji, na jakim etapie jest zgłoszenie. Zatem, jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd?

W tym celu należy udać się na stronę programu Mój Prąd (https://mojprad.gov.pl/) wybrać właściwy dla nas nabór, a następnie wcisnąć przycisk “Sprawdź jego status”. Po jego kliknięciu, pojawi się okno, w którym będzie można wpisać:

 • e-mail lub numer PPE (czyli Punktu Poboru Energii – znajdziecie go np. na fakturze za prąd lub w umowie kompleksowej).
 • numer wniosku (w formule MP3/XXXXXX).
jak sprawdzić wniosek Mój Prąd

Źródło: mojprad.gov.pl

Po kliknięciu przycisku “Sprawdź status” dowiemy się, na jakim etapie jest nasz wniosek.

Mój Prąd – pytania i odpowiedzi

Choć dotacja działa już od dłuższego czasu, wciąż pojawiają się pytania odnośnie jego funkcjonowania. Dlatego, poniżej przygotowaliśmy dla specjalną listę “Mój Prąd – pytania i odpowiedzi”.

Mój Prąd – najpopularniejsze pytania i odpowiedzi
1. Dotacja Mój Prąd – dla kogo? Osoby fizyczne, które zamontowały nową instalację PV o mocy od 2 do 10 kW, posiadające umowę kompleksową.
2. Czy program Mój Prąd będzie kontynuowany? Tak. Potwierdzono, że Mój Prąd 2022 rozpoczął się 15.04.2022 roku o godzinie 12:00.
3. Mój Prąd – do kiedy? Okres kwalifikowalności kosztów sugeruje, że Mój Prąd może być kontynuowany do 2023 roku.
4. Mój Prąd 2022 – od kiedy nowy nabór? Nabór Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00.
5. Jak uzyskać dofinansowanie Mój Prąd? Aby uzyskać dotację, trzeba zamontować nową instalację PV i/lub magazyn ciepła/energii i system zarządzania energią. Następnie trzeba poczekać na wymianę licznika na dwukierunkowy oraz złożyć wniosek wraz z dokumentami. Szczegóły znajdziecie w artykule powyżej.
6. Ile trwa rozpatrzenie wniosku w Mój Prąd? Według informacji NFOŚiGW na rozpatrzenie wniosku czeka się 210 dni licząc od poprawnego złożenia wniosku w GWD. W przypadku konieczności uzupełnienia danych czas ten wydłuża się do 270 dni.
7. Mój Prąd – jak długo się czeka na pieniądze? Od momentu złożenia wniosku, do wypłaty, w zależności od tury naboru może minąć od ok. 2-3 miesięcy do nawet 7 miesięcy.
8. Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd? Status wniosku Mój Prąd można sprawdzić na oficjalnej stronie programu. Szczegóły znajdziecie w artykule powyżej.
9. Jakie dokumenty przygotować do Mój Prąd? Potrzebne będą skany faktury lub paragonu imiennego za zakup i/lub montaż i/lub transport instalacji PV. Oprócz tego skan potwierdzenia dokonania płatności za fakturę, skan zaświadczenia potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci (wydane przez OSD), skan zaświadczenia o rozliczaniu się w net-billingu, protokół odbioru pracy (przy montażu magazynu ciepła, energii lub EMS) oraz skan zgłoszenia magazynu do OSD. Szczegółowe dane znajdziecie w artykule powyżej.
10. Jak złożyć wniosek w Mój Prąd? Do złożenia wniosku potrzebne jest konto w GWD . Można je założyć z pomocą profilu zaufanego, banku lub innej instytucji dostarczającej e-dowód, certyfikatu kwalifikowanego lub za pomocą samej platformu GWD.
11. Gdzie złożyć wniosek Mój Prąd? Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD)
12. Co to jest koszt kwalifikowany w Mój Prąd? Koszt kwalifikowany to wydatek poniesiony na realizację inwestycji objętej dofinansowaniem. W Mój Prąd takim wydatkiem może być zakup i/lub montaż i/lub transport instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii/ magazynu ciepła lub systemu zarządzania energią.
13. Mój Prąd – ile wniosków złożono? W edycjach I-III złożono łącznie ponad 440 tysięcy wniosków w Mój Prąd.
14. Czy dotacja Mój Prąd jest opodatkowana? Dotacja Mój Prąd jest zwolniona z podatku. To oznacza, że nie trzeba jej rozliczać w PIT.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Mój Prąd czy nie, w fotowoltaikę warto inwestować!

Wielu prywatnych inwestorów, decyzję o montażu fotowoltaiki w dużej mierze uzależniało właśnie od dostępności i wysokości dotacji “Mój Prąd”. Na przedsięwzięcie to warto jednak spojrzeć z szerszej perspektywy ekonomicznej. Sama dotacja lub jej brak nie decydują bowiem o tym, że instalacja będzie opłacalna czy nie. Co, poza dopłatami, powinno nas zatem przekonać do montażu fotowoltaiki?

 • Droższy prąd – na giełdzie energii, w wrześniu 2021 roku pobiła rekord. Energia na TGE zdrożała aż o 90% w stosunku do września ubiegłego roku i aż o 300% w stosunku do kwietnia 2020 roku. To wszystko przełoży się na nasze rachunki. Nawet jeśli spółki obrotu zdecydują się podniść ceny energii czynnej tylko o 40%, zwiększy to nasze rachunki o ok. 20%. Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki nawet o 90%.
 • Inflacja – według GUS, inflacja we listopadzie 2021 roku zbliżyła się do 8%. A to oznacza, że nasze pieniądze dość szybko tracą na wartości. Fotowoltaika może być pomysłem na bezpieczną inwestycję z bardzo dobrą stopą zwrotu. Z powodzeniem może zastąpić lokaty (które przez niskie stopy procentowe zapewniają znikomy zysk), obligacje czy te bardziej ryzykowne formy inwestowania (akcje, kryptowaluty).
 • Ceny instalacji zaczynają rosnąć – przez ostatnich 10 lat podzespoły fotowoltaiczne systematycznie taniały. W ostatnich miesiącach, przez utrudnienia w transporcie zamorskim, wysokie ceny surowców (przede wszystkim krzemu, ale też srebra, miedzi) ceny modułów zdrożały o ok. 10%. Na razie nie zapowiada się, by ten niekorzystny trend się odwrócił. Sytuację pogarsza kurs złotego, przede wszystkim względem dolara.

To tylko część z przyczyn, dla których inwestycji w fotowoltaikę nie warto odkładać na później. Argumentów za jest zdecydowanie więcej – m.in. kończący się system opustów, ale też kwestie ekologiczne (smog zabija co roku kilka tysięcy Polaków, a dwutlenek węgla wpływa na postępowanie zmian klimatycznych). Pisaliśmy o tym w naszym artykule “Czy warto teraz zakładać fotowoltaikę? Oto 9 argumentów za!”.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
47 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
zxs
zxs
20 kwietnia 2022 13:46

Ciekawe ile osób tymi 4 tysiącami uda im się oszukać i namówić do zmiany umowy na taką do której będą musieli ciągle dopłacać.

Anna
Anna
16 kwietnia 2022 15:41

Niestety wszystkie te opowiadania o dofinansowaniu można włożyć między bajki. Tylko że one przynajmniej się dobrze kończą. Pani z firmy tak zapewniała że jeśli założy się fotowoltaikę jeszcze do końca marca to będzie na starych zasadach rozliczanie a później 3tys dofinansowania a później kolejne 3 i tak zgodnie z tym co mówiła tata miała być mniejsza o tyle i tyle. A teraz co? Banda kłamców i oszustów. Fotowoltaika na starych zasadach, raty wielkie i spłacać trzeba bo nagle okazuje się że mój prąd 4.0 tylko dla tych na nowych zasadach rozliczania. Szkoda że nie nagrałam tej pani jedna wielka oszustka. Brak słów. A już nie wspomnę jaki kontakt z tego typu firmami, pomocy żadnej wszystko trzeba samemu ogarniać.

Magdalena
Magdalena
27 maja 2022 12:19
Odpowiedz do:  Anna

Dzień dobry, myślę, że nie może mieć Pani pretensji do firmy gdzie zakładała Pani panele ale do Narodowego Funduszu. Żadna firma wcześniej nie wiedziała o zmianie zasad, niestety to Narodowy Fundusz je zmienił na co firmy nie mają wpływu. Nagrałaby tą Panią i co by Pani zrobiła? jeżeli on nie miała na to wpływu i ta samo ja Państwo to Pani z firmy również nie miała pojęcia o zmianach.

Sadys
Sadys
15 kwietnia 2022 13:44

W tej Polsce nigdy nie będzie dobrze. Jak tylko obywatel ma coś zarobić albo czegoś nie płacić to trzeba mu do pier dolic. Myślałem że dofinansowanie Mój prąd jest za to że produkuje zieloną energię a nie że jestem albo przejdę w systemie rozliczeń NET BILLING. Wychodzi że jestem gorszy sort. Pozdrawiam wszystkich w systemie NetMetering.

Paweł
Paweł
15 kwietnia 2022 12:28

to zakładać czy nie zakładać ? fotowoltaike z magazynem energii czy jeszcze czekać może doradzicie bo nie wiem co robić

małgorzata
małgorzata
15 kwietnia 2022 10:41

Mam pytanie. w regulaminie Mój Prąd 4,0 jest informacja, że dofiansowanie tylko dla rozliczeń net-biling. Czyli jeśli mam umowę z zeszłego roku, czyli rozliczenie net-metering (raczej? ale nie wiem ja to sprawdzić, ale wnioskowałam o tzw. stare zasady rozliczania i takie mam nadzieję że mam..) i nie zamierzam przejsc na nowe zasady, to chyba nie ma sensu nawet składać wniosku?..
z góry dziękuje za odpowiedzi.

Marcin
Marcin
17 kwietnia 2022 19:10
Odpowiedz do:  małgorzata

Ja jestem w tej samej sytuacji i nie składam wniosku ale odliczam całość od pitu

Barbara
Barbara
27 kwietnia 2022 07:49
Odpowiedz do:  Marcin

Ja też jestem w tej samej sytuacji

Paweł
Paweł
19 kwietnia 2022 20:21
Odpowiedz do:  małgorzata

nie ma sensu oszukali nas i tyle Pozdrawiam

Grzegorz
Grzegorz
29 kwietnia 2022 21:37
Odpowiedz do:  małgorzata

Pinokio i jego banda oszustów (pisiorowska), ale premie i podwyżki to sobie przyznali, a nam biednym znowu wiatr w oczy …

ANNA
ANNA
15 kwietnia 2022 10:39

Śmiech na sali – jedna wielka ściema! Odpaliłam fotowoltaikę w marcu br. więc dotacja mi się nie należy. To jest to równe traktowanie obywateli – brawo – czyli jak zawsze są również i równiejsi !!

OSZUKANY
OSZUKANY
15 kwietnia 2022 09:01

Czuje się OSZUKANY. Założyłem PV w lutym 2022 i dlaczego mam nie dostać dotacji?
Skandal i oszustwo!

Paweł
Paweł
19 kwietnia 2022 20:23
Odpowiedz do:  OSZUKANY

ja w listopadzie 2021 i tak samo lipa banda oszustów wilka propaganda

Maria
Maria
13 kwietnia 2022 18:36

Popieram Rafala ,Teraz beda pieniadze a nie bedzie chetnych. Rzadzacy oglosza wielki sukces programu niewazne ze oszukali wszystkich ktorzy zamontowali panele na starych zasadach.tak sie dzieli ludzi jednym 5000zl,drugim 3000zl a pozostalym 000.Wybory tuz .napewno zapamietamy . Mysle ze wszyscy czujemy sie oszukani.Moj prad 2 budzet 1mld zl moj prad 3 0,5mld a moj prad 4 350mln zl i zmienione zasady rzutem na tasme ,tak w Polsce wyglada sprawiedliwosc.

Elllll
Elllll
11 kwietnia 2022 22:28

Złożyłam wniosek w połowie lipca 2021 r. Szukam informacji ile potrwa wypłacanie pieniędzy i znajduję… 300 DNI ROBOCZYCH, a w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku nawet 350 DNI ROBOCZYCH! Państwo z cebuli!

Rafał
Rafał
11 kwietnia 2022 22:17

“Wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w net-billingu.” – oznacza to tyle, że nikt, kto podłączył instalację do 31.03.2022 i załapał się na “stare zasady rozliczania” nie otrzyma dotacji Mój Prąd 4.0. Teraz spokojnie pieniędzy w programie wystarczy nawet do 2030r., bo nikt rozsądny nie założy już sobie PV. Chyba, że będzie w stanie wciągnąć wiosną i latem cały wyprodukowany prąd.

Rafał
Rafał
31 marca 2022 13:50

Jeśli myślimy o redukcji ruskiego węgla i reaktywację kopalni – do tej pory nierentownych, bo zarządzanych centralnie, z butnymi związkami Zawodowymi, którym się zawsze należy …, to proszę Rząd aby przemyśleć przedłużenie programu prosumenckiego, który uzupełni lukę energetyczną na okres przejściowy 3-4 lat zanim odbijemy się na węglu. Nie duście inicjatywy obywateli, my też myślimy o Polsce i o środowisku. Trudno, trzeba przyznać się do błędu zagazowywania Polski, i w sytuacji Putinowskiego terroru energetycznego iść w stronę OZE, ale na warunkach dobrych dla WSZYSTKICH Polaków.

fiucior_iz_now
fiucior_iz_now
4 maja 2022 00:23
Odpowiedz do:  Rafał

ale kasa ?? poszla het , zreszta dodrukowana…, poszla na UA…. Ulala inflacjonen, zapaca slono przyszle pokolenia, pseudo polityka ma to w dupsku bo wziela swoje ladnie sie usmiecha i lezy do koncach swych dni na bahama nie za ich kadencji bedzie tragedia wiec high life, smieszni Ci co ekscytuja sie ze sa jakies podzialy i popisy same shit for years ale tak zescie biegali i glosowali nasladujac rodzicow

Dario
Dario
21 marca 2022 10:02

Fotowoltaika i inne “skarby energii natury” miały być opłacalne dla wszystkich. Szczególne oszczędności na inwestycje w OZE mieli uzyskać inwestorzy , prywatni obywatele. Niestety spółki energetyczne i rząd zaczyna tracić. Przewiduje niedługo opłaty coraz wyższe za każdy promień słońca, każdą krople wody i każdy podmuch wiatru. Każdy rząd musi z czegoś żyć i opłacać swoich dygnitarzy w spółkach państwowych. My – niewolnicy jesteśmy skazani na płacenie, chcemy czy nie chcemy, nigdy od płacenia władzy się nie uwolnimy. Pozytywne władze na świecie ułatwiają obywatelom funkcjonowanie nie ograbiając ich jednocześnie. Miejmy nadzieje, że nas też przyjdzie czas na dobrą zmianę dla nas – obywateli.

daniel
daniel
18 marca 2022 13:45

najgorsze jest to ze sami sie na to nabieramy -i wychodzi jeszcze ze nam pomagają -zapłaciłem za prad za 11lat z góry a i tak bede płacił rachunki (opłłaty jakies tam za kozystanie z linii energetycznej)które coraz wyzszse są a instalacja kosztow tych nie obnizy

Zbigniew
Zbigniew
24 lutego 2022 22:48

Eksperci rynkowi są zgodni, że dofinansowanie to miało bezpośrednie przełożenie na dynamiczny rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce. Jak podkreśla m.in. Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej:

Boom na fotowoltaikę w 2020 roku to niezaprzeczalny efekt działania programu.

Boże chroń przed takimi ekspertami – wydałem 50 tysięcy złotych tylko po to żeby dostać 3 tysiące z tego wniosek i bummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bożena
Bożena
24 lutego 2022 00:05

Mam założoną fotowoltaikę od 2019 roku i nie załapałam się na żadną z trzech edycji. Poszło 5000, poszło 3000 koło nosa. Nie wiem co i jak z papierami bo nie ma mi kto pomóc. Ciekawe czy teraz się załapię?

bartosz
bartosz
12 kwietnia 2022 16:42
Odpowiedz do:  Bożena

to prosze o mail

Kamila
Kamila
30 czerwca 2022 07:57
Odpowiedz do:  Bożena

U mnie tak samo założyłam fotowoltaikę w czerwcu 2021r . Gdy zakładałam byłam poinformowana że dostanę dotacji 5 tysięcy mój prąd później zostało to zmienione na 3 tysięce. Lecz nie otrzymałam żadnej kwoty gdyż firma która zakładala dostała pełnomocnictwo i nie złożyła mi o dotacje mój prąd.
Co mam zrobić w takiej sytuacji

masuo
masuo
13 lutego 2022 12:31

Fotowoltaika byłaby efektywniejsza jeżeli magazyny byłyby wydajniejsze. Każdy oddany kilowat do sieci to strata. Przy cenach ok 5500 za 1kwh poziom dofinansowania biorąc pod uwagę jeszcze biurokrację wydaje się niepoważny. Jak ktoś zauważył Państwo dostaje miliardy na transformacje m.in ze znienawidzonych ETS i przepuszcza wszystko, a łupi obywatela na każdym kroku. Np. z pompą obniżono VAT na paliwa, po czym bardzo szybko Orlen podniósł ceny hurtowe, które są istotniejsze, etc.

Lech
Lech
11 lutego 2022 11:10

3000zł dotacji nie rekompensuje nawet 10% kosztów, a w tym jest przecież 23% watu akcyza i cała masa innych podatków które się zabiera i to pomimo gigantycznych sum jakie dostaje z UE na zieloną transformację . W zasadzie to podatnicy na tym tracą, mają obowiązek powiadamiać o modernizacji i instalacji nowych systemów, nie dostając najczęściej ani złotówki , gdy w oparciu o ich inwestycje zgarnia się grube miliardy które wydaje na najróżniejsze cuda , zamiast im wypłacić.

daniel
daniel
23 stycznia 2022 20:22

A wogóle ktoś orientuje sie w jakim terminie staruje “loteria”4.0?

Monika
Monika
31 marca 2022 18:38
Odpowiedz do:  daniel

Przecie piszą – 15.04.2022

darek
darek
12 kwietnia 2022 09:44
Odpowiedz do:  Monika

I co z tego że “piszą” jak pisali również, że 1.04 opublikują nowe zasady. I co? i jak zwykle ….

Tomek
Tomek
21 stycznia 2022 07:05

Mam fotowoltaikę od roku a dofinansowania jak nie było tak nie ma

Rafał
Rafał
20 kwietnia 2022 19:39
Odpowiedz do:  Tomek

I nie będzie… Chyba, że przejdziesz na net-billing.

Andzia
Andzia
10 stycznia 2022 07:49

Ja miałam podobnie firma EKOFACHOWCY zapewniali że pomoą w wypełnianiu formularzy i takie tam bzdury by tylko podpisać z nimi umowę. Dali mi dokumenty nie na ty druczku , Fa wystawione nie na te panele co kupiłam i ciągnie się ten koszmar – dodam że ne mam profilu zaufanego więc bujam się z wnioskiem elektronicznie a dokumenty wysyłam pocztą które mi po 4 mies urząd odesłał ….teraz kolejny wyścig z czasem i płonne nadzieje że uda się wyrwać te 3000 zł choć pewnie nie podają dat rozpoczęcia by większość znów przegapiła. Obrzydliwe ciągle zachęcają i robią z ludzi głupich . Dodam że energa była w szoku jak się dowiedzieli ile dałam za instalację i że wszystko sama załatwiam, a nie firma
!

Wstyd
Wstyd
9 stycznia 2022 15:17

Wielki przekręt Nie znam nikogo kto by się załapał Śmiech na sali

Rafał
Rafał
22 stycznia 2022 12:25
Odpowiedz do:  Wstyd

Wstyd to głupoty pisać. Ja się załapałem i po miesiącu kasę dostałem.

Gośka
Gośka
3 lutego 2022 08:14
Odpowiedz do:  Rafał

Panele założone w sierpniu, do dziś nie ma umowy z PGE (wciąż czekam), na licznik czekałam do grudnia, o zwrocie nie wspomnę.

Lech
Lech
11 lutego 2022 11:15
Odpowiedz do:  Rafał

W najlepszym wypadku 3000zł a przecież chwalą się że 90%?.Chyba dla tych z noclegowni do 600zł dochodu , podobnie zwolnienie z podatku od nieruchomości dla bezdomnych i kwoty wolne dla bezrobotnych to są ” miszcze ogłupiania gawiedzi”..

daniel
daniel
29 grudnia 2021 00:45

mało kto się załapie…..zawsze we wniosku brakuje jakiejś kropki albo przecinka-przecież Ci co rozpatrują wnioski to ludzie wykształceni-i kropki muszą się zgadzać

Mariusz
Mariusz
27 grudnia 2021 10:33

Przez ponad 8 miesięcy boksowałem się z ENEA żeby zmienić numer działki w umowie bo mieli nieaktualny nie załapałem się na 2.0! Potem złożyłem wniosek na 3.0 i znowu problemy bo na fakturze przedpłatowej miałem adres, moc i rodzaj instalacji …. i jej nie uznali Na końcowej już miałem wszystko no ale w potwierdzeniu przelewu na przedpłatę już nie bo nie mogło być numeru faktury … bo po prostu w czasie dokonywania przelewu nie była jeszcze wystawiona. Zanim ogarnąłem wszystkie dokumenty i oświadczenia z firmy instalacyjnej … upłynął 5 dniowy okres na składanie poprawek. Jaja jakiej ty czekasz ja pieniądze bo masz widok że zweryfikowane … a tu jednak nie oni inaczej rozumieją weryfikacje.

Aro
Aro
11 grudnia 2021 15:45

Ostatnia edycja 3,0 to 177 tys złożonych wniosków. Po 4,5 miesiącach liczba rozpatrzonych wniosków to 9 tys. Bardzo łatwo przeliczyć, że NFOSIGW rozliczenie 177 tys wniosków zajmie ponad 7 lat. Nie płaczcie pieniędzy i tak długo byście nie zobaczyli.

Oniu
Oniu
5 listopada 2021 12:33

Ja również się nie załapałem na dotację z programu 3.0 – mam teraz dylemat z rozliczeniem podatkowym za 2021 rok :
Po pierwsze zakładam że program 4.0 ruszy i będzie przyjmował wnioski z okresu pomiędzy ( tak jak miało to miejsce miedzy 2.0 a 3.0 że ok 100 tyś wniosków tylko czekało aż program ruszy i stąd w pierwszym tyg. było już bardzo dużo wniosków online. )

I teraz tak, jeśli program ruszy przed ostatecznym rozliczeniem PIT to ok. odliczam 3 tyś pln ( na Mój prąd 4.0) i to zostaje do rozliczenia w PIT.
Ale jeśli np. nie ruszy przed przed ostateczną datą rozliczenia PIT i chciałbym to rozliczyć w podatku to odliczać 100 % wartości inwestycji ? – bo wtedy chyba już z programu nie będę mógł skorzystać…?

Pozdrawiam

Miłosz
Miłosz
23 listopada 2021 15:07
Odpowiedz do:  Oniu

będziesz mógł, roczny pit można skorygować, składasz stosowną korektę jeśli okaże się że dostaniesz dotację. W urzędzie nie będą robić problemów

daniel
daniel
26 października 2021 22:00

te wszystkie dopłaty to wielka sciema było 5 tys potem 3 a teraz G…..tak samo bedzie z czystym powietrzem -ja kopciucha zostawiam przynajmniej opał tanszy

czczu
czczu
28 stycznia 2022 14:04
Odpowiedz do:  daniel

Trudno uwierzyć, że ktoś z twoim podejściem rozważał montaż fotowoltaiki. Chciałbyś, żeby zwracali 99%? Przeciętna instalacja to -3k dotacji i do tego -3k odliczenia podatku. Mało?

Grzegorz
Grzegorz
18 października 2021 18:09

Jedno wielkie oszustwo!!!! właśnie wypełniałem wniosek kiedy się okazało że już nie mam czego wypełniać bo pieniądze z 3 edycji się rozeszły!!!! Jak to możliwe że coś obiecują ale potem tego nie chcą dać – za prywatne pieniądze budują krajową sieć energetyczną.. Chcę się tylko o jedno zapytać – czy będę mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w 4 edycji?????? W końcu nie zdążyłem złożyć bo się Tauron cierlił z licznikiem i wystawieniem dokumentu OSD

Last edited 9 miesięcy temu by Grzegorz
daniel
daniel
26 października 2021 23:49
Odpowiedz do:  Grzegorz

oszustwo to mało powiedziane-brak słów -podobnie bedzie i z czystym powietrzem-do 90% ale zapomnieli dodac ,ze 0 tez miesci sie w tej granicy

aga
aga
25 kwietnia 2022 10:15
Odpowiedz do:  Grzegorz

jedne złodziejstwo pieniądze się z 3 edycji rozeszły,cały czas mówili ze nowe dofinansowanie będzie wnowione w I kwartale 2022 ale nie mówili ze nas oszukają,ze nie dostaniemy juz za prąd 3.0. to po co nowe dofinansowania,zeby oszukac nas i zmienic umowe na nasza niekorzysc,to tylko u nas jeden drugiego oszukuje.

DARIUSZ
DARIUSZ
8 maja 2022 14:23
Odpowiedz do:  aga

Najważniejsze że na czołgi mają nielimitowaną ilość funduszu