Moje Ciepło 2022 – dla kogo, od kiedy i jakie warunki?

4.71 /5
(Ocen: 464)

29.04.2022 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie “Moje Ciepło”, który będzie odbywać się w trybie ciągłym do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Na dotacje do ekologicznych pomp ciepła, czekały przede wszystkim osoby budujące nowy dom. Jakie dofinansowanie można uzyskać w ramach programu “Moje Ciepło”? Jakie inwestycje podlegają współfinansowaniu? Co trzeba zrobić, aby otrzymać rządową dotację?

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Nabór wniosków w programie “Moje Ciepło”

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozpoczęcie naboru wniosków o dotacje z “Mojego Ciepła” ruszyło na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. Są one przyjmowane od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub też do wyczerpania dedykowanej puli środków. Przy czym:

 • podpisywanie umów podejmowane będzie do 31.12.2026 roku;
 • środki wydatkowane będą do 31.12.2027 roku.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

“Moje Ciepło” – co to za program?

Głównym celem rządowego programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w naszym kraju rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem ekologicznych źródeł ciepła, w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Należy tu podkreślić, że na ten rodzaj dofinansowania do pomp ciepła czekają przede wszystkim osoby, które budują nowy dom. Ponieważ obecnie w ramach Czystego Powietrza, który jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, nie ma możliwości finansowania inwestycji, w których trwa jeszcze budowa.

W tym celu przygotowywany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program “Moje Ciepło”, którego zadaniem jest wspieranie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach. Sama jego nazwa celowo przypomina cieszący się ogromną popularnością program Mój Prąd, który mimo zapowiedzi nie został poszerzony o możliwość ubiegania się o dofinansowanie do pomp ciepła. Celem programu “Moje Ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze zarówno powietrznych, gruntowych jak i wodnych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Działanie to ma przyczynić się do:

 • ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne (sprawdźcie najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce);
 • wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, jak również propagowaniu odnawialnych źródeł energii. Program “Moje Ciepło” przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim (zaakceptowanym przez wszystkie 195 uczestniczących w nim państw, a zobowiązujące do przedstawienia przez nie długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z metodologią przyjętą przez IPCC).

Stopień realizacji celu programu “Moje Ciepło” mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu, który wynosi dla niego co najmniej 57.000 sztuk ekologicznych pomp ciepła. Jak zaznacza Paweł Mirowski wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu:

Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.

Wiceprezes NFOŚiGW, wyjaśnia również, że podobnie jak w “Moim Prądzie”, w programie “Moje Ciepło” finansowane są zadania zakończone. O dotację można również aplikować za pośrednictwem Generatora Wniosków, w związku z czym, dla osób, które już korzystały z dofinansowania do fotowoltaiki, nie powinno być niespodzianek. Przy czym Paweł Mirowski podkreśla też, że Mój Prąd jest doskonałym uzupełnieniem programu “Moje Ciepło”.

Wiemy, na jakim zasilaniu pracuje pompa ciepła. Jeśli ktoś chce sfinansować zakup pompy ciepła z jednego programu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył wniosek również w drugim programie i uzyskał dofinansowanie również na zasilanie pompy ciepła, czyli na instalację fotowoltaiczną.

“Moje Ciepło” i “Mój Prąd” można łączyć

To, że można łączyć program “Moje Ciepło” z programem “Mój Prąd” potwierdził też na ostatnim Forum Pomp Ciepła online Rafał Kułak, Starszy Specjalista z Departamentu OZE i Wydziału Moje Ciepło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważne jednak, aby dofinansowanie dotyczyło różnych elementów, czyli paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła. Przy czym, chociaż w regulaminie programu “Moje Ciepło” podkreślono, że dotacją w jego ramach nie są objęte inwestycje polegające na zakupie i montażu pomp ciepła c.w.u., to już takie komponenty jak chociażby bufor ciepła, czy zasobnik c.w.u. są wymienione jako koszty kwalifikowane zarówno w “Moim Prądzie”, jak i “Moim Cieple”? Co zatem w przypadku beneficjentów obu tych programów, którzy przykładowo w tym pierwszym wymienionym programie ubiegają się o dotację na instalację PV i bufor ciepła, a w drugim o dofinansowanie do tej do pompy ciepła? Co się stanie, jeśli taki wnioskodawca potraktuje bufor jako koszt kwalifikowany w obu programach? Jak podkreśla Rafała Kułaka z NFOŚiGW, zgodnie z zapisem programu “Moje Ciepło”:

Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli dotyczy).

To zatem po stronie wnioskodawcy ciąży obowiązek, co do tego czy może on ubiegać się o podwójne dofinansowanie. Dodaje on również, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość ubiegania się o zwrot dofinansowania jeżeli w okresie 5 lat od daty jego przyznania (okres trwałości inwestycji) zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości.

Jak się jednak okazuje, w Generatorze Wniosków o dotację w programie ”Mój Prąd”, beneficjent może wybrać to, na jakiego typu magazyn ciepła chce uzyskać dofinansowanie (jedną z możliwych opcji jest bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny). Natomiast w przypadku wniosku składanego w programie “Moje Ciepło”, nie ma już żadnych rozgraniczeń co do poszczególnych elementów podlegających dofinansowaniu (w końcu takie elementy tego urządzenia grzewczego jak m.in. zasobnik c.w.u. są nieodłącznym elementem instalacji). Więc zatem, gdyby wnioskodawca chciał ubiegać się o dotację i w “Moim Prądzie” i “Moim Cieple”, powinien pomniejszyć wartość kosztów kwalifikowanych o koszt bufora i taką kwotę zaznaczyć we wniosku, w kosztach całkowitych wpisując pełną kwotę. Należy jednak pamiętać o tym, że dotacja na bufor we wniosku do programu “Mój Prąd” należy wymienić jako wyodrębniony element.

Dla kogo program “Moje Ciepło”?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” mogą zostać osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których dopuszcza się:

 • wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;
 • albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej (nieprzekraczającej jednak 20 proc. jego powierzchni).

Co ważne, przez nowy budynek mieszkalny w tym rządowym programie rozumie się taki, w przypadku którego, na dzień składania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane;
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

W programie “Moje Ciepło” nie przewiduje się natomiast wsparcia w programie domów, w których docelowym źródłem ciepła jest źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak np. węgiel kamienny czy biomasa. Należy pamiętać również o tym, że beneficjentem tego programu musi być wyłącznie:

 • osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • osoba wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W sytuacji natomiast różnicy w osobie wnioskodawcy, a nabywcy/odbiorcy, ważne jest, aby załączyć wówczas stosowne oświadczenie.

Co ważne, chociaż montaż pompy ciepła uzupełnia się z mikroinstalacją PV, która może zasilać pompę ciepła, NFOŚiGW nie zdecydowało się na wprowadzenie do programu “Moje Ciepło” warunku posiadania fotowoltaiki, jak zapewnia wiceprezes NFOŚiGW:

Nie ma takiego warunku, natomiast podkreślamy na wszelkich webinarach i spotkaniach, że w przypadkach gdy źródło energii jest zasilane pompą ciepła, warto zainwestować we własne źródło energii. Z czasem rosnące rachunki za energię elektryczną wymuszą ten sposób myślenia, a to jest dla nas pozytywny trend. Zabezpieczamy się w bezemisyjne źródło ciepła i bezemisyjne źródło energii elektrycznej. Myślę, że Polacy sami zrozumieją, że jeżeli mogą wykonać instalację na dachu, zasilić swoją pompę ciepła z fotowoltaiki, to warto sięgnąć po dofinansowanie – nawet gdy rozliczamy się w systemie net-billingu. Obliczeniami wykonanymi przez niezależnych ekspertów z Politechniki Wrocławskiej obalamy mity, że ten system burzy opłacalność inwestycji w domową fotowoltaikę.

Jakie warunki dofinansowania?

“Moje Ciepło” jest prostym programem, przypominającym w swojej formie program “Mój Prąd”. To samo dotyczy również złożenia wniosku o dopłatę do pompy ciepła. Dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” jest uzależnione od stanu technicznego budynków. Obowiązujące od zeszłego roku nowe warunki techniczne 2021, którym znacznie bliżej jest do spełnienia norm budownictwa pasywnego, wymagają osiągnięcia niższego wskaźnik Ep, który wyraża ilość energii nieodnawialnej, niezbędnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Obecnie współczynnik ten nie może przekraczać 70 kWh/(m² × rok). Jednak, aby można było otrzymać dofinansowanie z “Mojego Ciepła” konieczne jest spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów technicznych. Jakich? Otóż dla budynku:

 • w 2022 roku, a więc w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep maksymalnie 63 kWh/(m² × rok);
 • w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wynosić maksymalnie 55 kWh/ (m² × rok).

Wszystkie pompy ciepła (powietrzne, wodne i gruntowe), na które można uzyskać dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” (wykluczone z niego są pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u.) muszą również spełniać odpowiednie wymagania. I tak dla:

 • pomp ciepła typu powietrze/woda i pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda, minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55°C;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku jest to natomiast posiadanie przez nie klasy minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Przy czym klasę pomp ciepła należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, stanowiących załączniki do programu. Inne warunki dofinansowania programu “Moje Ciepło” dotyczą również m.in. tego:

 • aby pompa ciepła była nowa (wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem);
 • że beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu “Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy;
 • że dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła;
 • że na jeden budynek może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • że w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania;
 • że dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej;
 • że beneficjent zobowiązany jest do odpowiedniego promowania współfinansowanej inwestycji w okresie trwałości tej inwestycji;
 • rodzaj pompy ciepła, a także jej typ i parametry (spełniające wymagania “Mojego Ciepła”) muszą być uwzględnione na fakturze lub też równorzędnym dokumencie księgowym). W sytuacji gdy informacji tych brak, należy załączyć oświadczenie wykonawcy/sprzedawcy, że pompa posiada wskazane parametry, kwalifikujące ją do dofinansowania w programie.

Ponadto, z programu “Moje Ciepło” nie będzie można skorzystać, jeśli w budynku będzie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. A co w przypadku kominka? Otóż – jeśli w budynku będzie znajdował się kominek służący do celów rekreacyjnych, dotacja nie zostanie wykluczona (funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić). Jeśli natomiast kominek ten będzie pełnił funkcję ogrzewania i będzie to na przykład kominek z płaszczem wodnym, to wtedy nie będzie można skorzystać z dofinansowania w ramach programu “Moje Ciepło”.

Kominek o funkcji rekreacyjnej używany jest sporadycznie, a nie jako źródło ciepła w domu. Nie może on posiadać rozprowadzenia ciepła (czy to grawitacyjnego, czy też mechanicznego) do innych pomieszczeń oraz płaszcza wodnego.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Koszty kwalifikowane w programie “Moje Ciepło”

Z “Mojego Ciepła” mogą skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. W programie będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
 • oraz zakończenie inwestycji, przez co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także udokumentowanie opłacenia całości faktur (lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).

Co istotne, kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych”, z zastrzeżeniem jednak, że kwalifikowane są:

 • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła (jako koszty kwalifikowalne w programie “Moje Ciepło” będą się również liczyły wydatki poniesione na bufory, czy zbiorniki c.w.u.);
 • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5 proc.) – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Do dotacji w ramach programu “Moje Ciepło” kwalifikowane są koszty zakupu/montażu:

 • powietrzne pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem;
 • powietrzne pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • gruntowej pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem.

Natomiast podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko i wyłącznie wtedy gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez wnioskodawcę, a osoba ta nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet w sytuacji, w której nie został faktycznie odzyskany przez wnioskodawcę. Oznacza to, że w przypadkach, gdy wnioskodawca może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Program “Moje Ciepło” – ile dopłaty otrzymasz?

Jak też informuje wiceprezes NFOŚiGW – formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

 • w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;
 • w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł.

Większe dofinansowanie do pompy ciepła dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Co istotne, dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie będzie, tak jak w przypadku “Czystego Powietrza” uzależnione od dochodu beneficjenta. W programie natomiast jest uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższa poziom dotacji (zwiększa ona z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi):

wysokość dofinansowania z Mojego Ciepła

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Budżet programu “Moje Ciepło” to natomiast 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Jak jednak niedawno podkreślał Paweł Mirowski, NFOŚiGW dopuszcza możliwość zwiększenia budżetu programu, jeśli udostępnione środki zaczną się wyczerpywać:

Jeżeli będziemy widzieli, że zainteresowanie jest duże, to będziemy szukali dodatkowych środków z Funduszu Modernizacyjnego, z którego obecnie finansowany jest program – albo z innego źródła. W przypadku Funduszu Modernizacyjnego konieczna jest akceptacja warunków wydatkowania środków przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Takie prace na pewno będą się toczyły, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Przykładowe symulacje dopłat z “Mojego Ciepła”

Oto nasza symulacja maksymalnej wysokości dopłat, jaką będzie można uzyskać w ramach programu “Moje Ciepło”:

Wartość inwestycji w pompę ciepła [zł] Maksymalna wysokość dofinansowania [%] Maksymalna wartość dofinansowania [zł]
10.000 30% 3.000
15.000 30% 4.500
20.000 30% 6.000
25.000 30% 7.500
30.000 30% 9.000
35.000 30% 10.500
40.000 30% 12.000
45.000 30% 13.500
50.000 30% 15.000
55.000 30% 16.500
60.000 30% 18.000
65.000 30% 19.500
70.000 30% 21.000
75.000 30% 21.000
80.000 30% 21.000
85.000 30% 21.000
90.000 30% 21.000
95.000 30% 21.000
100.000 30% 21.000

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

“Moje Ciepło” – jak ubiegać się o dofinansowanie?

Nabór wniosków w ramach tego rządowego programu odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania dedykowanej puli środków). Wnioski w “Moje Ciepło” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Do głównych etapów rozpatrywania wniosku w programie “Moje Ciepło” należą:

 • rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW, która trwa do 3 dni od daty wpływu wniosku;
 • ocena wniosku, która trwa do 60 dni od daty rejestracji wniosku;
 • wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów (jeśli jest to konieczne) – czas na uzupełnienia wynosi do 10 dni od wezwania. Po tym następuje ponowna ocena wniosku, trwająca do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;
 • kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych, co wynosi do 20 dni;
 • poinformowanie wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 • umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dotacji w ramach “Mojego Ciepła”
 • podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji w pompę ciepła;
 • zawiadomienie beneficjenta o przyznaniu dofinansowania;
 • zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

“Moje Ciepło” – dlaczego warto?

Zdaniem wielu specjalistów, szczególnie brak dofinansowań OZE w budynkach nowych, ma jak dotąd niekorzystny wpływ na rynek i może zakłócić wzrostowy trend. Widoczne jest to zwłaszcza w segmencie pomp gruntowych, które wybierane są przede wszystkim w budynkach nowych. Dlaczego? Ponieważ prace ziemne nie są wtedy aż tak kłopotliwe jak w przypadku budynków już istniejących, z przylegającym do nich zagospodarowanym terenem. Ponadto, jak podkreśla Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC i członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA:

Źle zaplanowane czy wdrażane programy wsparcia mogą również psuć rynek, wobec czego ważne jest zachowanie rozsądnego poziomu dotacji, prostych i przejrzystych zasad i płynnej realizacji. Ponadto producenci pomp ciepła zobligowani są do zmiany czynników chłodniczych na jeszcze bardziej neutralne dla środowiska, o niższym wskaźniku Global Warming Potential tzw. GWP, więc ważne jest to żeby zdążyć przetestować te nowe urządzenia, przeszkolić instalatorów i zapewnić odpowiednie wytyczne techniczne do ich montażu. Uważam jednak, że w najbliższym dziesięcioleciu trend wzrostowy zostanie utrzymany, pod warunkiem zachowania dostępności produktów i skrócenia czasu i uproszczenia ich montażu.

Zakup i montaż pompy ciepła wiąże się z dużym wydatkiem, w związku z tym, tak ważne jest, aby z dofinansowania do pomp ciepła mogli skorzystać również właściciele nowych domów. Zwłaszcza, że na rynku nieruchomości trwa boom inwestycyjny, który został wywołany pandemią COVID-19. Dzięki programowi “Moje Ciepło” takie osoby będą mogły w znacznym stopniu obniżyć koszt całej inwestycji i tym samym szybciej uzyskać zwrot poniesionych nakładów finansowych. Należy tu podkreślić, że dom z pompą ciepła oznacza szereg długofalowych korzyści, w tym związanych z bezpieczeństwem, niskimi kosztami eksploatacji i długą żywotnością urządzenia oraz ochroną środowiska naturalnego. Dzięki natomiast połączeniu paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła można obniżyć koszty ogrzewania domu praktycznie do zera. Wówczas bowiem rachunki za prąd na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynku oraz podgrzewania c.w.u. mogą wynosić ok. 240 zł na rok.

Zdaniem wielu ekspertów z branży pomp ciepła, program “Moje Ciepło” może w istotny sposób skierować domowe systemy ciepłownicze ku technologiom zero emisyjnym. Jak mówi prezes PORT PC:

Jestem przekonany, że rządowy program dotacji przyspieszy o kilka lat tę dynamikę i może się stać tak, że już w 2025 roku budynki wyposażone w pompy ciepła staną się standardem. Moje Ciepło zostało ograniczone czasowo nie bez powodu – chodzi o to, by wzbudzić zainteresowanie, zmienić postawy, przygotować rynek na zmiany. Znam bardzo wiele przypadków ogrzewania budynku kotłem gazowym, w których łączne koszty inwestycyjne są zbliżone do kosztów inwestycji w pompę ciepła. Dlatego też w wielu przypadkach pójście w kierunku rozwiązań nisko- lub zeroemisyjnych jest kwestią zmiany mentalności.

Program “Moje Ciepło” – skąd pochodzą fundusze?

Wstępnie program “Moje Ciepło” miał ruszyć jesienią zeszłego roku, jednak nie został on zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny EBI. Należy tu bowiem wyjaśnić, że program “Moje Ciepło” jest finansowany z funduszy pochodzących z rynku praw do emisji CO2, konkretnie z Funduszu Modernizacyjnego (będą go one zasilać w latach 2021-2030). A ponieważ nie są to pieniądze krajowe, to o tym, czy zostanie on zaakceptowany, decyduje Europejski Bank Inwestycyjny.

Jak się jednak okazało, wsparcie to nie mieściło wówczas się w priorytetach Funduszu Modernizacyjnego. Dlaczego? Ponieważ w unijnej dyrektywie ETS nie wpisano wymiany źródeł ciepła jako priorytetu dla pieniędzy z Funduszu Modernizacyjnego. Po uzupełnieniu jednak dokumentów złożono w tej sprawie kolejny wniosek, a 27 października 2021 roku Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego dał zielone światło finansowaniu ze środków europejskich sześciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego.

2 transza środków Funduszu Modernizacyjnego

Źródło: gov.pl

W praktyce oznacza to, że z całego budżetu Funduszu Modernizacyjnego wynoszącego ok. 26 mld zł, z ok. 8,1 mld zł sfinansowane zostaną programy obejmujące:

 • kogenerację dla ciepłownictwa (budżet 3 mld zł);
 • kogenerację dla energetyki i przemysłu (budżet 2 mld zł);
 • digitalizację sieci ciepłowniczych (budżet 0,5 mld zł);
 • wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne (budżet 1 mld zł);
 • wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci (budżet 1 mld zł);
 • program “Moje Ciepło” (budżet 600 mln zł).

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Pompy ciepła to ogrzewanie przyszłości

O polityce ekologicznej Wspólnoty Europejskiej można mówić od początków lat 70-tych XX wieku. Obecnie, jednym z jej nadrzędnych celów, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Dotychczasowa dyrektywa z 2018 roku określała udział OZE na poziomie 32 proc. w 2030 roku, wiadomo już jednak, że do tego czasu z odnawialnych źródeł energii pochodzić ma 40 proc. energii wytwarzanej w państwach Unii Europejskiej. Przy czym jednym z priorytetów jest osiągnięcie do 2030 roku co najmniej 49 proc. udziału energii odnawialnej w energii wykorzystywanej w budynkach. W Polsce nadal 70 proc. domów jest ogrzewanych paliwami stałymi (głównie węglem), z czego większość, bo ok. 3 mln instalacji grzewczych, wyposażonych jest w przestarzałe kotły zasypowe (tzw. kopciuchy o wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery).

W naszym kraju odpowiedzią na politykę klimatyczną UE i problem smogu jest program Polski Ład, w którym zadeklarowano m.in. odejście od finansowania kotłów na węgiel, co ma przyspieszyć odejście gospodarstw domowych od tradycyjnego ogrzewnictwa.

Zdaniem KE zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach można osiągnąć poprzez elektryfikację bezpośrednią. A więc przez wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych takich jak słońce i wiatr lub też ciepło znajdujące się w otoczeniu (w powietrzu, wodzie lub gruncie). To właśnie pompy ciepła (zarówno powietrzne, gruntowe, jak i wodne) doskonale wpisują się w nową strategię integracji sektorów energetycznych Komisji Europejskiej. Jak bowiem wynika ze wszystkich europejskich analiz, jeśli chodzi o ogrzewania domów, są one technologią przyszłości.

Na ten moment w UE jest ok. 220 milionów budynków mieszkalnych i jak wynika z planów Europejskiego Zielonego Ładu za 10 lat ok. 80 mln z nich powinno być ogrzewane pompami ciepła (w 2030 roku stanowić one mają ok. 40 proc. zasobu, zaś w 2050 roku już 70 proc.). Przy czym warto tu podkreślić, że tylko w Polsce między 2011, a 2021 rokiem, liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce wzrosła ponad 50 – krotnie, a od 2017 roku, 10 – krotnie (więcej na ten temat w naszym raporcie dotyczącym podsumowania pomp ciepła 2021).

sprzedaż pomp ciepła do 2021 rok

Źródło: portpc.pl

Wzrost sprzedaży tych urządzeń grzewczych jest wspierany m.in. przez możliwość połączenia pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi, co przekłada się na znacznie niższe rachunki za energię elektryczną i ciepło. Jednak nadal jest to dość kosztowna inwestycja, pomimo tego, że ceny pomp ciepła z roku na rok są coraz niższe (w jej wyborze pomoże Wam nasz ranking pomp ciepła). Aby więc przyspieszyć elektryfikację ciepłownictwa w Polsce, konieczne jest wsparcie pomp ciepła poprzez systemy dotacyjne. Ważne jest jednak, aby nie stały się one konkurencją wobec innych programów wsparcia, takich jak chociażby “Czyste Powietrze”. Zdaniem wielu specjalistów z branży pomp ciepła najlepiej w tym przypadku sprawdzi się właśnie program w konstrukcji podobny do “Mojego Prądu”, a więc opierający się na prostych, niewielkich dotacjach dla właścicieli domów jednorodzinnych, taki jak właśnie “Moje Ciepło”.

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
146 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
marcin
marcin
28 września 2022 14:28

Jaki teraz wniosek wypłacony??

Monika
Monika
27 września 2022 11:42

Witam,
Na świadectwie energetycznym mam Ep 64kW/rok, wiec wniosek o dofinansowanie pewnie nie zostanie przyjęty bo max trzeba 63, co zrobić aby go zmniejszyć? Pompa ciepla powietrzna,sprawuje sie idealnie, nowy dom jest ocieplony(sciany zewn), posiada tynk, okna 3 szybowe, całość z pustaka ceramicznego Porotherm, w tym miesiącu izolacja, ocieplenie poddasza, mieszkamy juz rok. Czy jest możliwość ze po izolacji poddasza może się zmniejszyć współczynnik Ep na świadectwie energetycznym jeśli złożę nowy wniosek?
Dzwonilam dzis do Wydzialu Srodowiska bylam 2 w kolejce , czekalam 2 minuty na polaczenie: nr 22-45-90-800 pani powiedziala ze rozpatruja wnioski o nr od 2000, moj jest 3000….do 3 tyg decyzja.

MARCIN
MARCIN
20 września 2022 22:18

Jaki teraz wniosek wypłacony?

kst
kst
26 września 2022 08:12
Odpowiedz do:  MARCIN

próbuje się dodzwonić na infolinię i niestety nikt. nie odbiera!!!

Marcin
Marcin
20 września 2022 16:54

Czy ktoś wie ile czeka się na przelew od momentu zarekomendowaniu do dofinansowania?

Tomasz
Tomasz
11 września 2022 09:08

Czy jeżeli zapłaciłem zaliczkę do umowy na pompę oraz hyraulike i ogrzewanie podłogowe dnia 31.12.2020 rok to dostanę dofinansowanie na pompę zaliczka była na umowę nie na zakup pompy

Wioleta,
Wioleta,
8 września 2022 21:03

Dziś dostałam odpowiedź mój numer to 1841

Zosia
Zosia
9 września 2022 12:22
Odpowiedz do:  Wioleta,

kiedy Pani składała wniosek? Przyznali dofinansowanie?

Zosia
Zosia
8 września 2022 15:17

jaki jest teraz nr wniosku rozptrywany ktoś wie? Nie mogę się dodzwonić na infolinię

Lech
Lech
7 września 2022 17:08

Przecież każdy kto mógł zamontował dawno piec gazowy,a montuje się panele i pompy ciepła żeby zmniejszyć lub całkowicie ograniczyć zużycie drogiego gazu i prądu i dla takich właśnie inwestorów powinny być dotacje do montażu paneli i pomp ciepła bez warunków o likwidacji pieca na węgiel którego dawno nie ma ,a jak jest to przecież musi coś zadziałać w razie braku gazu i prądu?.

Lech
Lech
7 września 2022 17:03

Niby jest jakieś dofinansowanie ale ogromnej większości nie dotyczy , tylko dla biednych o zarobkach poniżej najniższej płacy gwarantowanej, tylko dla likwidujących piec węglowy , tylko na określone modele pomp , tylko jak masz kominek ale zamurowany komin? a co jeśli nie będzie gazu ani prądu ? mam palić ognisko na środku mieszkania? i żadnych praw do dotacji z moich podatków?

Alina
Alina
29 sierpnia 2022 21:43

Pani Katarzyno, czy wymagane są do dofinansowania badania geologiczne pod gruntową pompę ciepła? Gdyż odwierty zrobiłam dużo wcześniej , a pompę zamontowałam w marcu tego roku. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Adam
Adam
25 sierpnia 2022 17:56

od 3 miesięcy status wniosku Przyjęty w Funduszu 🙁 i cisza.

Marcin
Marcin
1 września 2022 13:34
Odpowiedz do:  Adam

W zeszłym tygodniu na infolinii powiedzieli że sprawdzane są wnioski o numerze 1200…

alojzy
alojzy
2 września 2022 09:34
Odpowiedz do:  Marcin

A ja mam wniosek ok. 1500 i wczoraj przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Wioleta,
Wioleta,
8 września 2022 21:05
Odpowiedz do:  Adam

U mnie było to samo. Dziś wkoncu co prawda przyszedł do poprawy ale jest odzew. Mój numer to 1841. Składany 6 czerwca

Grzegorz
Grzegorz
19 sierpnia 2022 12:09

Witam, czy jest dofinansowanie do odwiertów pod gruntową pompę ciepła

None
None
29 lipca 2022 21:34

Ja dzisiaj dostałem przelew, wniosek złożony w dniu uruchomienia. Czyli pieniądze 3 miesiące po złożeniu wniosku.

Alina
Alina
29 sierpnia 2022 21:45
Odpowiedz do:  None

Ćzy to była pompa gruntowa?

Jacek
Jacek
14 lipca 2022 22:21

Dostał ktoś już pieniążki? Czy będą opóźnienia jak w programie czyste powietrze.

Mariusz
Mariusz
10 lipca 2022 22:02

Jaki jest czas na dofinansowanie jeśli wszystko złożyłem 1 czerwca 2022?

Anna
Anna
6 lipca 2022 13:34

Witam, w oświadczeniu należy podać adres budynku, a jeśli jeszcze nie jest oddany do użytku i nie ma numeru, to co wpisać?

Przemek
Przemek
27 czerwca 2022 13:20

Właśnie się dowiedziałem, że nie przysługuje mi dofinansowanie bo chociaż jestem osobom fizyczną z aktem własności, to dom kupiłem od dewelopera czyli firmy. Ponieważ na pozwoleniu na budowę widnieje ten właśnie deweloper, dofinansowania nie ma :// ŻAL…….
Wspaniale dopracowana ustawa

PrzemekPolski
PrzemekPolski
24 lipca 2022 23:08
Odpowiedz do:  Przemek

skoro jestes taka “osobom” to moze lepiej skupic sie najpierw na dofinansowaniu slownika ortograficznego

Lucyna
Lucyna
9 sierpnia 2022 15:04
Odpowiedz do:  Przemek

ja przepisałam pozwolenie na budowę z dewelopera na siebie

Patryk
Patryk
23 czerwca 2022 12:03

Dzień dobry,

Czy w przypadku rozbudowy istniejącego już budynku, gdzie jedna czesc (dolna/parter, która jest już zamieszkana wiele lat) będzie ogrzewana kotlem gazowym a druga część (nieużywana/ 1 piętro/ poddasze, aktualnie rozbudowywana) pompą ciepła podlega pod program “Moje ciepło” i można ubiegać się o dofinansowanie?

Pozdrawiam
Patryk

Magda
Magda
7 czerwca 2022 14:44

Witam, mamy pompę gruntowa w nowym budynku mieszkalnym jeszcze brak jest odbioru , czy potrzebne jest do ”mojego ciepła” zrobienie odwiertów osobno geologicznych, czy wystarcza te od wykonawców odwiertów od pompy.
Bo już różne wersje słyszałam.
Że powyżej 30m w głąb trzeba osobno odwierty robić geologiczne. Dodam że mieszkamy w powiecie mińskim.
Co dokładnie potrzebne jest do złożenia wniosku moje ciepło?

Alina
Alina
29 sierpnia 2022 21:56
Odpowiedz do:  Magda

Pani Magdo, czy robiliście badania geologiczne pod gruntową pompę ciepła? Jeśli tak, to gdzie i ile to kosztuje, bo ja mam odwierty, ale badań nie robiłam. Czy są one niezbędne, aby otrzymać dofinansowanie? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

Ania
Ania
30 maja 2022 22:07

Witam, również jestem z mężem w pozwoleniu na budowę, to na fakturze musimy być obydwoje wpisani? Czy tylko ten który będzie składał wniosek? We wniosku rozumiem, że wnioskodawca to jedna osoba, bo w instrukcji wypełniania wniosku, nie widziałam pola danych dla drugiej osoby? I czy wniosek ma być złożony po montażu pompy?

Daria
Daria
20 lipca 2022 21:08
Odpowiedz do:  Ania

Czy uzyskała Pani odpowiedź na zadane pytanie?

Wioleta
Wioleta
25 maja 2022 23:39

Witam. Czy jeżeli na pozwoleniu na budowę jestem wspólnie z mężem inwestorem, to i na fakturze zakupu pompy musimy obydwoje widnieć? Na kogo składać wniosek?

Daria
Daria
20 lipca 2022 21:09
Odpowiedz do:  Wioleta

Czy uzyskała Pani odpowiedź na zadane pytanie?

Karol
Karol
20 maja 2022 17:57

Witam czy dofinansowanie jest również dla dla domów nowo wybudowanych ale odebranych przed montażem pompy ciepła?

Marcin
Marcin
18 maja 2022 15:50

Jak można tak ludzi robić w konia , że najpierw obiecują dotacje a później okazuje się że jej nie dostaniesz chociaż jesteś właścicielem domu ale wybudował go deweloper i pipka . Co ma piernik do wiatraka !!! Nie ma jak stworzyć ustawę tak żeby ludzie tej dotacji nie dostali . Chory kraj !!!

Łukasz
Łukasz
17 maja 2022 19:40

Witam, ponawiam pytanie odnośnie dofinansowania na pompę ciepła. A więc czy mogę na takie liczyć jeśli posiadam piec gazowy? A jeżeli tak to czy muszę zrezygnować z takiego ogrzewanie czy mogę mieć oba źródła?

Łukasz
Łukasz
17 maja 2022 10:41

Witam, czy posiadając ogrzewanie gazowe jest możliwość dostanie takiego dofinansowania na pompę ciepla a jeśli tak czy jest opcja pozostawienia tego rodzaju źródła czy jest likwidacja?

Iwona
Iwona
16 maja 2022 14:47

dzień Dobry, nie mogę się nigdzie doczytać, czy Mój Prąd i moje ciepło można łąćzyć? Czy jeden wnioskodawca, który kupuje PC i PV może skorzystać z obu programów?

Marek
Marek
12 maja 2022 18:46

Dzień dobry,
czy jeśli kupuję dom od firmy (spółki), ale nie dewelopera, która zbudowała ten dom, starała się o pozwolenie na budowę, użytkowanie oraz zamontowała pompę ciepła, to mogę jako nabywca końcowy starać się o dofinansowanie?
Dom kupowany w tym roku, w odpowiednim standardzie energ. Ja nie jestem wpisany ani w pozwoleniu na budowę, ani w fakturze na pompę i jej montaż.
Pozdrawiam

Marek
Marek
13 maja 2022 13:54
Odpowiedz do:  Katarzyna Fodrowska

Dziękuję za odpowiedź:) Chociaż jest nie po mojej myśli:) Jak ze wszystkimi dofinansowaniami:) Pozdrawiam serdecznie

Teresa
Teresa
12 maja 2022 10:49

Kupiłam dom w stanie deweloperskim 2020 r.Pompę ciepła zakupiono i założono w 2021 r.Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z programu “Moje ciepło”?Proszę o odpowiedż.Pozdrawiam.

Teresa
Teresa
13 maja 2022 14:51
Odpowiedz do:  Katarzyna Fodrowska

Dziękuję bardzo za odpowiedż i pozdrawiam.

Jaroslaw
Jaroslaw
11 maja 2022 18:16

koszt pompy ciepla woda-powietrze dla malego domu to ok. 35000 zl.
7000 dotacji to zaledwie 20%.
posiadacze KDR nie zyskuja NIC, bo limit to ciagle 7000zl.
Odliczajac koszt od dochodu bogaci zyskaja 32%.
Kolejny program propagandowy…

kuba
kuba
8 lipca 2022 00:08
Odpowiedz do:  Jaroslaw

nie zyskaja ale mniej straca, i nie bogaci ale zarabiajacy wiecej , moga byc biedniejsi niz niejeden oszust lub pseudo
przedsiebiorca co placi 12-19%

a w ogole tozamaist zazdroscic to podwin rekawy i do dziela

zenek
zenek
11 maja 2022 14:00

To jak to ostatecznie jest z tymi odwiertami raz piszecie że można że zaliczyć do kosztów kwalifikowanych a po kilku dniach już nie ma tej informacji?

Diana
Diana
10 maja 2022 00:53

Czy jeśli zamówiłam już pompę, ale jej montaż nastąpi we wrześniu mogę już złożyć wniosek czy dopiero po zamontowaniu i uruchomieniu pompy ciepła?

Piotr
Piotr
9 maja 2022 16:11

Czy do udzielenia dotacji MOJE CIEPŁO są brane pod uwagę jakieś kryteria zarobków lub formy opodatkowania inwestora ogrzewania?

ANIA
ANIA
7 maja 2022 12:49

Witam, co jezeli w projekcie jako źródło ciepła mamy gaz lub ekogroszek, a ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się na pompę ciepła? Aby otrzymać dofinansowanie musi zostać to zmienione w projekcie?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Ania

Marta
Marta
8 lipca 2022 09:51
Odpowiedz do:  ANIA

Też jestem w takiej sytuacji. Czy już się pani czegoś dowiedziała?

Karol
Karol
6 maja 2022 14:04

W tym artykule jest napisano ze wnioski mozna juz pobierac. Ja sie pytam skad gdzie i jak ? to jest jakas masakra

enerad.pl
enerad.pl
6 maja 2022 15:12
Odpowiedz do:  Karol

Panie Karolu,

instrukcja krok po kroku jest dostępna: https://mojecieplo.gov.pl/storage/Instrukcja_logowania_i_skladania_wnioskow_w_GWD_MC.pdf

Pozdrawiamy
zespół enerad.pl

kasia
kasia
6 maja 2022 15:43
Odpowiedz do:  Karol

zadzwoń na infolinie moje ciepło 3 godziny czekania 60 osób w kolejce

Emilia
Emilia
6 maja 2022 14:00

W maju 2020 zamontowaliśmy pompę ciepła. Czy jest szansa na zwrot ? Budowę domu oddaliśmy w tamtym roku.

Ryba
Ryba
6 maja 2022 15:12
Odpowiedz do:  Emilia

o ile spełniacie 63kW na metr, 80% wniosków nie przejdzie tej normy.

enerad.pl
enerad.pl
6 maja 2022 15:14
Odpowiedz do:  Emilia

Pani Emilio,

data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021 r.

Pozdrawiamy
zespół enerad.pl

anna
anna
6 maja 2022 08:08

jaki to jest rodzaj wniosku po zarejestrowaniu na podanej stronie|?

Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych

Wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Wniosek o dofinansowanie z programu
“Czyste Powietrze”

Wniosek o dofinansowanie w ramach
funduszy EOG i funduszy norweskich

Które z powyższych zaznaczyc

enerad.pl
enerad.pl
6 maja 2022 15:10
Odpowiedz do:  anna

Dzień dobry,

Pani Anno, należy wybrać opcję “Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”, kolejne kroki objaśnione są w instrukcji: https://mojecieplo.gov.pl/storage/Instrukcja_logowania_i_skladania_wnioskow_w_GWD_MC.pdf

Pozdrawiamy serdecznie
zespół enerad.pl

Jakub
Jakub
5 maja 2022 00:13

A co w przypadku jesli wg projektu z 2019r Ep wynosi 65.69 kWh a wymagane jest 63 ? Ale dom jest lepiej ocieplony niz w projekcie, lepsze okna itp ?? Jakie dokumenty przedstawic ??

kalina
kalina
6 maja 2022 15:45
Odpowiedz do:  Jakub

musisz wykonać audyt energetyczny

Monika
Monika
27 września 2022 10:56
Odpowiedz do:  Jakub

Mam ten sam problem EP 64 kWh a wymagane 63 :/

Renata
Renata
4 maja 2022 18:10

Gmina nie ma takiej dotacjipragne podkreslic

Renata
Renata
4 maja 2022 18:08

Witam,czy istnieje jak dotacja czy dofinansowanie do kolektora słonecznego który jest sezonowy aby nie palić w piecunod wiosny do jesieni na ciepłą wodę jest on podłączony do prądu,czy jest szansa i gdzie składać taki wniosek.pizdraeuam

Sylwia
Sylwia
4 maja 2022 12:42

Witam, czy jak dostałam 4 500,00 zł dofinansowania z budżetu mojej gminy, mogę się ubiegać o środki z “Moje ciepło”. Środki gminne są środkami własnymi JST, nie pochodzą z UE, czy państwa.

Wiktoria
Wiktoria
2 maja 2022 00:22

I jak zwykle jednych uszczęśliwiają, a drugich nie. Mamy fakturę z listopada 2020. Co za pech. Gdybyśmy byli jasnowidzami to byśmy przedłużyli roboty o te 2 miesiące do kolejnego roku. A niech to….

Arli
Arli
24 sierpnia 2022 05:56
Odpowiedz do:  Wiktoria

Mam to samo. Faktura z 25.11.2020 :/

kalina
kalina
30 kwietnia 2022 12:51

poprosze o informacje gdzie mogę złożyć wniosek

Martyna
Martyna
29 kwietnia 2022 18:17

Witam, chciałam dziś złożyć wniosek. Jednak wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowie, zakupiłam dom od dewelopera i to on jest wskazany na dokumentach. Jak w takiej sytuacji złożyć wniosek?

Meg
Meg
11 maja 2022 07:40
Odpowiedz do:  Martyna

W takiej sytuacji nie jesteś beneficjentem tego programu, jestem w takiej samej sytuacji..

Maciej
Maciej
29 kwietnia 2022 13:50

Gdzie składać wnioski na program,, Moje ciepło ”

Alina
Alina
26 kwietnia 2022 16:39

Czy już wiadomo,że program ,,Moje ciepło” jest aktywny?

Alina
Alina
26 kwietnia 2022 16:36

Dzień dobry. Mam w nowym domu zamontowaną gruntową pompę ciepła w listopadzie 2021 r. Dom nie został oddany do użytku. Nie jest jeszcze wykończony.. Mąż jest instalatorem i zakupił pompę na siebie i sam wykonał prace. Właścicielem domu jednak jestem ja sama. Jak mogę otrzymać dofinansowanie?

Alina
Alina
29 sierpnia 2022 22:09
Odpowiedz do:  Katarzyna Fodrowska

Pani Katarzyno, proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Monika
Monika
26 kwietnia 2022 14:03

““Mój Prąd”, który mimo zapowiedzi nie został poszerzony o możliwość ubiegania się o dofinansowanie do pomp ciepła, czy magazynów energii.” – ?! skąd takie informacje?

Magdalena
Magdalena
25 kwietnia 2022 12:36

Dzien dobry, a co z domem zakupionym od dewelopera? Deweloper postawil na osiedlu 60 domow i ma faktury zbiorcze za zakup pomp ciepła, oczywiscie wystawione na jego firme. Jak mozna udokumentowac, ze pompa jest w naszym domu?

Magda
Magda
11 maja 2022 08:25
Odpowiedz do:  Katarzyna Fodrowska

Znamy już takie szczegóły, że wnioskodawcą/beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego a co to oznacza? Zamknięcie drogi dla inwestycji zakupionych od developera. Ten program mija się ze swoimi założeniami. Jakie znaczenie ma sposób nabycia nieruchomości? Skoro dom jest nowy, spełnia wszystkie normy energetyczne, to jakie znaczenie ma osoba wskazana na pozwoleniu? Nabywam dom w formie aktu notarialnego, jestem jego prawnym właścicielem ale osoby wskazanej na pozwoleniu nie zmienię.

Magdalena Grzelak
Magdalena Grzelak
20 lipca 2022 21:29
Odpowiedz do:  Magda

Dziękuję za odpowiedź. Podsumowując, osoby, które zakupiły dom jednorodzinny od dewelopera i mają pompę ciepła nie mają możliwości otrzymania dofinansowania?

Gosia
Gosia
25 kwietnia 2022 11:47

Czy w przypadku odliczenia zakupu pompy ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można skorzystać z dofinansowania w ramach programu “Moje Ciepło”?

Damian
Damian
6 kwietnia 2022 09:49

Cześć,
W artykule jest zdanie:

“Ponadto, z programu “Moje Ciepło” nie będzie można skorzystać, jeśli w budynku będzie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. ”

Jak mam rozumieć to stwierdzenie? Czy jeśli jest przyłącz gazu do domu, ale nie zamierzam grzać gazem, nie mam pieca gazowego, a tylko jest wprowadzona rura do domu. Czy takie coś dyskwalifikuje mnie z dopłaty?

Dzięki za odpowiedź.