Odszkodowania powypadkowe – co warto wiedzieć?

4.67 /5
(Ocen: 9)
Odszkodowanie po wypadku może nam się należeć w różnych sytuacjach. O nieszczęśliwe zdarzenie nie trudno w pracy, czy na drodze. Za obrażenia i urazy ciała możemy otrzymać rekompensatę wraz z zadośćuczynieniem oraz pokryciem kosztów jakie ponieśliśmy, aby dojść do zdrowia. Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe!

Odszkodowania powypadkowe – w jaki sytuacjach występuje roszczenie?

Wszyscy znamy to przysłowie: “wypadki chodzą po ludziach”. Co jednak zrobić, gdy takie zdarzenie “przyjdzie” do nas? Kiedy można starać się o odszkodowanie powypadkowe? Okoliczności można wyliczać bez liku.

Na przykład idziemy zimą oblodzonym chodnikiem, nagle tracimy równowagę i upadamy na łokieć. Niestety doszło do złamania. W takiej sytuacji należy nam się odszkodowanie za złamaną rękę od zarządcy nieruchomości. Takich sytuacji jest więcej. Roszczenie możemy występować, gdy do wypadku doszło:

 • w pracy (lub w drodze do pracy),
 • podczas jazdy samochodem,
 • w szpitalu (np. wskutek błędu medycznego),
 • w szkole lub na uczelni,
 • na wakacjach,
 • w domu (wbrew pozorom to właśnie w domu najczęściej zdarzają się wypadki).

Jest prawie nieograniczona liczba miejsc w jakich może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia. Natomiast, co do roszczenia…, no właśnie – kiedy możemy starać się o odszkodowanie po wypadku? Tu sprawa jest jasno określona w przepisach prawa.

Po pierwsze musi dojść od szkody lub krzywdy (np. doznaliśmy obrażeń ciała, w wyniku czego ponieśliśmy koszty rehabilitacji i odczuwaliśmy silny ból). Następnie możemy wskazać, kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Żeby uznać, że zachodzi odpowiedzialność odszkodowawczą, to muszą zaistnieć jeszcze trzy warunki:

 • między zdarzeniem a szkodą / krzywdą jest związek przyczynowo-skutkowy,
 • szkoda jest skutkiem czynu bezprawnego,
 • sprawcy zdarzenia można przypisać winę.

W skomplikowanych sprawach rzeczywiście ustalenie, czy możemy starać się o odszkodowanie, bywa trudne – tu od razu warto skierować się po pomoc do solidnej firmy odszkodowawczej. Jednak zwykle sprawa wygląda jasno – ktoś złamał przepisy i uderzył w nasze auto, my ucierpieliśmy w zdarzeniu – możemy starać się o odszkodowanie komunikacyjne.

Warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach odszkodowanie będzie się nam należało tylko przy wykupionej polisie. Może to być odszkodowanie turystyczne (za wypadek na wakacjach) albo odszkodowanie za wypadek w szkole lub domu – tu przyda się odpowiednia polisa NNW.

Wypadek w pracy a odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek w pracy możemy otrzymać od ZUSu lub bezpośrednio od pracodawcy. Jeżeli mamy ubezpieczenie NNW osobowe lub grupowe, to także stąd możemy domagać się wypłaty odszkodowania.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przewiduje następujące świadczenia dla poszkodowanego i jego rodziny:

 • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz dla członków zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • dodatek do renty rodzinnej lub dodatek pielęgnacyjny.

Możemy równocześnie ubiegać się o odszkodowanie z ZUSu oraz od pracodawcy (z polisy OC, tym samym może nam przysługiwać dodatkowe świadczenie z obu źródeł.

Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie

Jeżeli doszło do wypadku z nie naszej winy to mamy prawo ubiegać się od sprawcy wypłaty odszkodowania komunikacyjnego. Świadczenie może obejmować szkody majątkowe (np. uszkodzony pojazd) oraz szkody osobowe (np. odniesione w zdarzeniu urazy i obrażenia).

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – w czym różnica?

Przy okazji odszkodowań powypadkowych warto wiedzieć, że oprócz odszkodowania może nam przysługiwać zadośćuczynienie za doznane krzywdy lub stratę bliskiej osoby. Odszkodowanie ma pełnić funkcję kompensacyjną dla szkód majątkowych. Zadośćuczynienie natomiast dotyczy krzywd fizycznych i psychicznych.

Odszkodowanie komunikacyjne powypadkowe możemy uzyskać z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Jeżeli ten nie posiadał ważnej polisy, odszkodowanie pokrywa UFG.

Czasem do wypadku dochodzi też z powodu wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na drogę. Jeżeli do zdarzenia doszło na drodze oznaczonej znakiem ostrzegającym przed dzikimi zwierzętami, to uzyskanie odszkodowania za zderzenie ze zwierzęciem może być nieosiągalne.

A co jeśli do wypadku doszło np. z powodu złego stanu drogi? Wtedy należy z roszczeniem odszkodowawczym wystąpić do zarządcy drogi. Może to być Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad (autostrady, drogi ekspresowe). Lub odpowiedni lokalny zarząd (wojewódzki, powiatowy, gminny).

Jak ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe?

Choć są różne rodzaje szkód, to dochodzenie odszkodowania przybiera zazwyczaj ten sam schemat:

 • zebranie dokumentacji i dowodów w sprawie odszkodowania,
 • określenie kwoty roszczeń i podmiotu mającego odpowiedzialność odszkodowawczą,
 • przedsądowy etap sporu (prowadzenie negocjacji; tu nasze dochodzenie roszczenia może zakończyć się ugodą),
 • proces sądowy.

Na przykład w sytuacji dochodzenia odszkodowania z ZUS czy KRUS przydatna będzie dokumentacja medyczna (karta choroby itd.). W przypadku szkody komunikacyjnej notka policyjna. Potrzebne dokumenty do odszkodowania to różnego rodzaju wnioski, oświadczenia czy odwołania.

Przy szkodach osobowych warto sprawdzić pomoc u firmy zajmującej się odszkodowaniami lub bezpośrednio u prawnika. Zwykle są to sprawy na tyle skomplikowane, że samodzielne prowadzenie dochodzenia odszkodowawczego może nas przerastać. Pamiętajmy, że nie możemy zasłaniać się nieznajomością prawa. Może się okazać, że błędy popełnione w procesie sądowym pozbawią nas odszkodowania.

Ile otrzymamy za odszkodowanie powypadkowe?

W przypadku jednorazowego odszkodowania z ZUS punktem wyjścia dla obliczenia kwoty należnego odszkodowania jest tabela uszczerbku na zdrowiu:

 • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko.

Osoby, które starają się o odszkodowanie powypadkowe, mogą otrzymać świadczenie kompensujące wszelkie poniesione koszty, których konsekwencją jest nieszczęśliwe zdarzenie. Chodzi tu w szczególności o:

 • koszty rehabilitacji, dojazdów do lekarzy, szpitala;
 • koszty opieki nad poszkodowanym;
 • wydatki na lekarstwa;
 • utracone korzyści majątkowe;
 • straty w zarobkach,
 • pogorszenie sytuacji życiowe osoby poszkodowanej i bliskich.

Powyższe wydatki musimy we właściwy sposób udokumentować oraz udowodnić. Poza odszkodowaniem mamy prawo starać się o zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Takie zadośćuczynienie może dotyczyć samego poszkodowanego oraz jego rodziny.

Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia po wypadku, bierze pod uwagę takie rzeczy jak:

 • intensywność i rodzaj cierpień psychicznych (w tym czas ich trwania),
 • nieodwracalność skutków urazu (np. oszpecenie, inwalidztwo),
 • wpływ na dotychczasowy styl życia pokrzywdzonego,
 • poczucie nieprzydatności społecznej lub bezradności,
 • rokowania na przyszłość (czy stan pokrzywdzonego może się poprawić),
 • wiek poszkodowanego (w jakim etapie życia dochodzi do wypadku).

Na takie właśnie kryteria zwracał uwagę wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30.12.2019 r., sygnatura I ACa 627/19.

Przepisy, które warto znać:

Art. 444 § 1 k.c.:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

Art. 445 § 1 k.c.:

W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Ile czeka się na wypłatę odszkodowania powypadkowego?

Czas na wypłatę odszkodowania wynosi zazwyczaj do 30 dni od zgłoszenia szkody (w przypadku zakładów ubezpieczeń) lub 30 dni od wydania decyzji przez ZUS. W wyjątkowych okolicznościach ubezpieczyciel może przedłużyć ten termin, musi jednak podać uzasadnienie dla zwłoki w wypłacie świadczenia.

Warto wiedzieć, że ZUS musi wydać decyzję najpóźniej po 14 dniach od dostarczenia przez nas wszystkich niezbędnych dokumentów (np. oświadczenia komisji lekarskiej). Jeżeli jednak zachodzą jeszcze inne okoliczności wymagające ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej, to termin ten może się przedłużyć.

Czy odszkodowanie powypadkowe jest opodatkowane?

Są sytuacje w których podatek od odszkodowania trzeba uregulować. Na szczęście nie dotyczy to odszkodowań powypadkowych – w końcu, gdyby taki obowiązek istniał, byłoby to niesprawiedliwe dla poszkodowanego. Odszkodowanie nie ma na celu zarobić na szkodzie, ale zrekompensować straty i poniesione koszty.

Zatem jeżeli ubezpieczyciel lub sąd przyzna nam odszkodowanie / zadośćuczynienie, to nie musimy umieszczać przyznanych środków w zeznaniu podatkowym.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments