Odszkodowanie za dyskryminację

5 /5
(Ocen: 3)

Ludziom przysługują równe prawa, o czym mówi nasza Konstytucja. Dyskryminacja, czyli nierówne traktowanie ze względu na płeć, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy niepełnosprawność jest karana z mocy prawa. Osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie za dyskryminację.

Odszkodowanie za dyskryminację

Podobnie powinno być w miejscu pracy, ludziom za tę samą pracę należy się takie samo wynagrodzenie. Praktyki polegające na niedopuszczeniu kogoś do udziału w szkoleniu czy zajęciu lepszego stanowiska również są dyskryminacją. Mówi o tym dodatkowo kodeks pracy w artykule 11, że zabronione jest różnicowanie pracowników ze względu na wiek, płeć, przekonania polityczne, przynależność związkową, zatrudnienie na pełny lub część etatu, na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony. Pracodawca zobowiązany jest również do przeciwdziałania dyskryminacji ze strony innych pracowników wobec danej osoby.

W art. 18 § 1 kodeksu pracy z kolei określono, że każdy pracownik powinien być równo traktowany w zakresie zatrudnienia – nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, awansowania, podnoszenia kwalifikacji i dostępu do szkoleń.

Równe traktowanie pracowników jest także rozumiane jako niedyskryminowanie pracowników w formie pośredniej lub bezpośredniej.

Dyskryminacja pośrednia jest wtedy, “gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn (…) chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne”.

Kodeks pracy został znowelizowany we wrześniu 2019 roku a art. 11 poszerzony. Dzięki temu pracownicy łatwiej będą mogli pozwać pracodawcę o nierówne traktowanie w pracy. 

Odszkodowanie za dyskryminację w pracy przysługuje w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które co roku się zmienia. W 2020 roku wynosiło ono 2 600 zł brutto, w 2021 wynosi 2 800 zł brutto.

Dyskryminacja, a mobbing – różnice

Dyskryminacja często jest mylona z mobbingiem. Tymczasem, w świetle przepisu art. 943 § 2 Kodeksu pracy, jako mobbing należy rozumieć działania lub zachowania skierowane do pracownika lub przeciwko niemu w sposób uporczywy i długotrwały (np. nękanie lub zastraszanie). Mobbing w efekcie wywołuje w pracowniku zaniżoną samoocenę, ośmieszenie, izolację lub eliminację z grona innych współpracowników. Oczywiście odszkodowanie za mobbing również jest do wygrania.

Mobbing charakteryzuje się:

  • brakiem ochrony przed mobbingiem już na etapie rekrutacji,
  • mobbing jest długotrwałym i uporczywym działaniem wobec pracownika,
  • mobbing nie odnosi się do cechy prawnie chronionej,
  • osoba oskarżona o mobbing musi udowodnić, że jej czyny miała charakter mobbingu,
  • mobbing jest celowy i precyzyjnie skierowany do danej osoby (u jej podnóża może być konkretna motywacja).

Dyskryminacja charakteryzuje się:

  • ochroną przed dyskryminacją od etapu rekrutacyjnego,
  • dyskryminacja może mieć charakter jednorazowy,
  • konieczne jest udowodnienie związku złego traktowania z cechą prawnie chronioną (płcią, niepełnosprawnością, rasą),
  • pracodawca musi udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji,
  • motywacja przy dyskryminacji nie ma znaczenia.

Mobbing nie jest dyskryminacją.

Odszkodowanie za dyskryminację w pracy

Łamanie ustanowionego prawa wiąże się z sankcjami, podobnie przypadki dyskryminacji w pracy podlegają karze. Wysokość odszkodowania zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym okresie i nie może być od niego niższa. Sprawy rozpatrywane są przez sądy pracy. Mogą je wnosić zarówno zatrudnieni pracownicy, jak i już niepracujący. 

Przed decyzją o wniesieniu sprawy do sądu warto spróbować łatwiejszej opcji, jest to napisanie pisma o zaniechanie dyskryminacji w zatrudnieniu i wyznaczenie terminu na odpowiedź. Gdy pismo pozostaje bez odpowiedzi lub okazuje się nieskuteczne, trzeba już dochodzić swoich praw przed sądem. Art. 18 kp, określający odszkodowanie za dyskryminację w pracy nie podaje górnej granicy zadośćuczynienia. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku, czasu trwania praktyki dyskryminacyjnej i związanej z tym wielkości szkody. Powstałą szkodę można wycenić szacując np. utracone korzyści powstałe w wyniku przesunięcia pracownika na niższe stanowisko. 

Odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu przysługuje również z tytułu krzywdy, spowodowanej złym traktowaniem. Mogło to wpłynąć na rozstrój zdrowia, wpłynęło z pewnością na złe samopoczucie pracownika w miejscu pracy. Można dochodzić odszkodowania z obu tych tytułów łącznie.

Prawo zabezpiecza pracowników, chroni ich przed dyskryminacją, jednak ciągle złe traktowanie ludzi w firmach jest częste. Dyskryminowani pracownicy nie mają dość siły i odwagi, by sądzić się z pracodawcą, zwłaszcza kiedy jeszcze u niego pracują. Należy pracować nad zmianą postaw społecznych, tak aby wszelkie przejawy złego traktowania były powszechnie piętnowane.

Dyskryminacja w pracy wobec mężczyzn

Ciekawym przykładem dyskryminacji w pracy z ostatnich dni był przypadek w Wielkiej Brytanii. Agencja reklamowa J. Walter Thompson zwolniła dwóch dyrektorów w ramach walki o reputację firmy, którą uważano za siedlisko białych, heteroseksualnych mężczyzn.

W 2016 roku Gustavo Martinez musiał zrezygnować z pracy po oskarżeniach o rasizm dyskryminację i molestowanie. W 2018 roku Chas Bayfield i Dave Jenner zostali zwolnieni krótko po tym, jak nowa dyrektor (powołana na miejsce Martineza) stwierdziła, że nie chcą się oni podporządkować nowym zasadom i zmianom, które miałyby uratować reputację agencji, cytując: “reputacja  J. Walter Thompson jako pełnej białych uprzywilejowanych Brytyjczyków musi zostać unicestwiona”. Obaj mężczyźni postanowili walczyć w sądzie o swoje prawa.

Sędzia uznał, że zachowanie nowej dyrektor miało charakter znęcania się i było dyskryminacją mężczyzn w miejscu pracy ze względu na płeć, szykanowanie i nieuzasadnione zwolnienie (padły argumenty, że ich praca była niewydajna, choć mijało się to z prawdą). Sędzia dodał również, ze wiek, orientacja seksualna i rasa obu mężczyzn nie miała znaczenia na ich stanowiskach, a nowa dyrektor chciała przy okazji ich zwolnienia wypełnić “dziurę” pomiędzy pracownikami a pracownicami, która wynosiła około 45%. W efekcie firma musi zapłacić obu mężczyznom odszkodowanie za dyskryminację w pracy. Agencja zapowiedziała apelację.

Dyskryminacja w pracy wobec kobiet

Nie mniej głośnym przykładem dyskryminacji w pracy był przypadek Pani Małgorzaty Lewickiej – również w Wielkiej Brytanii. Polka pracowała jako recepcjonistka w salonie samochodowym. Piątkowe spotkania firmowe z poczęstunkiem w formie pizzy były cykliczne, lecz nie zaproszono na nie Polki. Rodaczka pracowała w firmie od 2014 roku, a od 2016 do 2018 była przeniesiona do innego oddziału. W marcu 2018 roku Pani Małgorzata złożyła skargę o dyskryminację ze względu na płeć, która miała związek z godzinami pracy i wynagrodzeniem. Czuła się wykluczona, ponieważ ze względu na pracę do godziny 13:00 nie mogła uczestniczyć w piątkowych spotkaniach, pracownicy się do niej nie odzywali, a ostatecznie w styczniu 2019 została zwolniona. W procesie zostało udowodnione, że była pomijana specjalnie, a sąd przyznał jej 23 079 funtów odszkodowania za straty moralne z powodu dyskryminacji w pracy, a także z tytułu utraconych dochodów.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments