Odszkodowanie za potrącenie na pasach

5 /5
(Ocen: 2)
W 2020 roku odnotowano ponad 5000 potrąceń pieszych. Chociaż do większości doszło z winy kierujących, to w ¼ przypadków zawinił sam pieszy. Ponad połowa wszystkich wypadków z udziałem pieszych miała miejsce na pasach. Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego – bez uszczerbku na zdrowiu i gdy dozna on obrażeń? Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego? Sprawdzamy!

Potrącenie pieszego – ustalenie odpowiedzialności

Gdy dojdzie do potrącenia pieszego, podstawę odpowiedzialności kierowcy kształtuje zasada ryzyka (art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 § 1 k.c.), która ma charakter rozszerzony – surowszy w stosunku do odpowiedzialności na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Zapewnia pieszym zwiększoną ochronę prawną. 

Zasada ryzyka mówi, że samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji odpowiada za wszelkie szkody pozostające w adekwatnym związku z ruchem jego pojazdu. Dla ustalenia odpowiedzialności nie ma znaczenia, czy kierowcy można przypisać winę. Jedynie, co poszkodowany pieszy musi udowodnić, to że do szkody doszło w związku z ruchem pojazdu.

Kierujący samochodem może uwolnić się od odpowiedzialności tylko, gdy wyłączną przyczyną zdarzenia drogowego była:

 • siła wyższa, 
 • wyłączna wina pieszego,
 • wyłączna wina osoby trzeciej, za którą kierujący nie odpowiada.

Zdecydowana większość zdarzeń drogowych z udziałem pieszych kończy się obrażeniami, więc na miejsce wzywane są odpowiednie służby. Policja sporządza notatkę, która stanowi kluczowy dowód w sprawie o odszkodowanie.

Prawa pieszego na pasach i obowiązki kierowcy

Od 1 czerwca 2021 roku zaostrzeniu uległy przepisy regulujące zasady poruszania się oraz pierwszeństwa dla pieszych na pasach i przed nimi. Piesi zyskali większą ochronę. Zgodnie z art. 26 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący (za wyjątkiem kierujących tramwajami), którzy zbliżają się do przejścia dla pieszych, są zobowiązani:

 • zachować szczególną ostrożność, 
 • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo przechodzącego przez pasy pieszego albo na nie wchodzącego,
 • ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na pasach albo wchodzi na nie. 

Ponadto kierującemu nie wolno wyprzedzać na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim ani omijać pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. 

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej (używającej specjalnego znaku) lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący ma obowiązek zatrzymać się w celu umożliwienia jej przejścia.

Prawne konsekwencje potrącenia na pasach

Potrącenie pieszego na przejściu (i poza nim) zwykle rodzi skutki zarówno natury cywilnej, jak i karnej, ponieważ u poszkodowanego na ogół dochodzi do obrażeń ciała. Konsekwencje prawne zależeć będą od okoliczności i skutków zdarzenia oraz zachowania sprawcy. 

Potrącenie pieszego bez uszczerbku na zdrowiu nie stanowi przestępstwa, ale w praktyce trudno jest wyjść cało z bliskiego spotkania człowieka i samochodu. Oczywiście nawet, gdy nikomu nic się nie stanie, kierujący otrzyma mandat za popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń w wysokości do 500 złotych oraz 6 punktów karnych. 

Jeśli wskutek potrącenia pieszy odniesie obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 k.k. (średni uszczerbek na zdrowiu, tj. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni), kierujący pojazdem może zostać oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku (art. 177 § 1 k.k.). Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli potrącenie skończy się śmiercią pieszego albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Najsurowiej traktowani przez sąd są kierowcy powodujący wypadki pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Oni dodatkowo tracą prawo jazdy oraz muszą ponieść surowe konsekwencje finansowe, w tym zwrócić ubezpieczycielowi wypłacone poszkodowanemu odszkodowanie komunikacyjne oraz wpłacić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pieszy, który ucierpiał wskutek potrącenia, ma prawo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Potrącenie pieszego a odszkodowanie i zadośćuczynienie

To, jaka kwota odszkodowania za potrącenie na pasach Wam przysługuje, będzie zależeć od doznanych szkód majątkowych i niemajątkowych. Macie prawo do pełnej rekompensaty poniesionych strat i utraconych korzyści. Warto skonsultować swoją sprawę z prawnikiem, który pomoże Wam oszacować szkodę (sprawdźcie np. nasz ranking kancelarii odszkodowawczych). 

Kodeks cywilny przewiduje wiele świadczeń, o które możecie zawalczyć. Oprócz oczywistego naprawienia szkody na mieniu (zniszczona odzież, okulary, sprzęt elektroniczny itd.), macie prawo żądać:

 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych, opieki, zakupu leków itd.;
 • wyłożenia z góry sumy potrzebnej na leczenie;
 • poniesienia kosztów przekwalifikowania zawodowego, jeśli staliście się inwalidami;
 • zwrotu utraconego zarobku za okres, kiedy nie mogliście pracować, a np. prowadzicie działalność gospodarczą, więc dochód znacząco się obniżył;
 • przyznania odpowiedniej renty, jeżeli utraciliście całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się Wasze potrzeby, lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – za ból, cierpienie oraz rzutowanie zdarzenia na przyszłe życie prywatne i zawodowe. 

Zdarzenia z udziałem pieszych charakteryzują się wysoką śmiertelnością. Gdy doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, o odszkodowanie za potrącenie pieszego, zadośćuczynienie, zwrot kosztów pogrzebu, a w niektórych okolicznościach także o rentę mogą wnioskować bliscy zmarłego. 

Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach?

Aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Najlepiej sprawdzić na stronie internetowej danego towarzystwa, w jaki sposób zaleca dokonać zgłoszenia. Zwykle można zadzwonić, wysłać pismo lub skorzystać z elektronicznego formularza zgłoszenia szkody. Jeżeli nie posiadacie informacji o polisie sprawcy, skontaktujcie się z jednostką policji, która sporządzała notatkę ze zdarzenia. 

Na zgłoszenie szkody macie co do zasady 3 lata, ale jeśli doszło do wypadku, czyli przestępstwa, termin przedawnienia roszczeń będzie wynosił aż 20 lat. Nie musicie czekać do zakończenia leczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe często same proszą, by dokumentację medyczną dosyłać na bieżąco. Prawdopodobnie zostaniecie skierowani na komisję lekarską celem przeprowadzenia niezbędnych badań i orzeczenia uszczerbku na zdrowiu.

Jak długo czeka się na odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić Wam odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Termin ten jest regulowany ustawowo. Jedynie w sytuacji, gdy niezbędne jest wyjaśnienie dodatkowych okoliczności, to pieniądze powinny wpłynąć na konto maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu, kiedy wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe. Wówczas cała procedura powinna się zamknąć w max. 90 dniach. 

Uwaga! Jeśli jednocześnie toczy się postępowanie karne w sprawie Waszego wypadku, to proces likwidacji szkody może się przedłużyć.

Potrącenie z winy pieszego – czy to w ogóle możliwe?

Za potrącenie pieszego na pasach praktycznie zawsze odpowie kierowca. Wynika to zarówno z zasady ryzyka, która kształtuje odpowiedzialność kierującego pojazdem, jak również z otoczenia wzmożoną opieką prawną pieszego wchodzącego na pasy. Kierujący, który dojeżdża do przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i zwolnić

Z drugiej strony należy pamiętać, że przepisy ruchu drogowego dotyczą wszystkich użytkowników drogi – w tym pieszych. Od 1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które zabraniają pieszym korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas przechodzenia przez jezdnię, w tym na przejściu dla pieszych. Aktualny pozostaje przepis zabraniający pieszym wtargnięcia bezpośrednio przed jadący pojazd. 

Zanim wejdziecie na pasy, musicie upewnić się, że możecie ocenić sytuację na jezdni i że jesteście dobrze widoczni. 

Aby przypisać pieszemu wyłączną winę za zdarzenie:

 • pieszy musiałby zachować się w sposób rażąco nieprawidłowy (np. będąc w stanie nietrzeźwości, nagle wbiegł na pasy, chociaż miał czerwone światło);
 • kierowca nie mógłby naruszyć żadnego przepisu (czyli zachował szczególną ostrożność i odpowiednio zredukował prędkość, a biegli ocenili, że nie miał możliwości uniknięcia zderzenia).

Oczywiście kierowca będzie musiał te okoliczności udowodnić przed sądem. Jeśli jednak to mu się uda, wyłączną winę za zdarzenie i wszystkie konsekwencje karno-cywilne poniesie pieszy.

Przyczynienie się pieszego a odszkodowanie

W praktyce znacznie częściej mówi się o przyczynieniu pieszego do wypadku. Orzeczenie przyczynienia wprawdzie nie skutkuje odmową przyznania odszkodowania, ale jego obniżeniem. Świadczenie ulega wówczas obniżeniu o indywidualnie ustalony procent. 

Nieznany sprawca potrącenia pieszego

Często słyszy się w mediach, że kierowca po potrąceniu pieszego uciekł z miejsca zdarzenia. Chociaż większość takich spraw kończy się szybkim ujęciem sprawcy (zwłaszcza na monitorowanych przejściach), to warto wiedzieć, co robić, gdy ustalenie tożsamości kierującego okaże się niemożliwe. Wówczas macie prawo skierować roszczenia odszkodowawcze do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Szkodę zgłoście do dowolnego zakładu ubezpieczeń. Ten przeprowadzi postępowanie likwidacyjne i przekaże dokumentację do UFG, który wyda decyzję i wypłaci Wam świadczenie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego z NNW

Niezależnie od świadczeń dochodzonych z polisy OC sprawcy potrącenia, możecie otrzymać odszkodowanie osobowe z dobrowolnego ubezpieczenia NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków. To Wy decydujecie, czy chcecie korzystać z takiej ochrony, wykupując interesujący Was wariant u dowolnego ubezpieczyciela. Gdy doznacie uszczerbku na zdrowiu wskutek potrącenia, ubezpieczyciel wypłaci Wam odpowiednią kwotę (zgodnie z warunkami umowy). 

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments