Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

5 /5
(Ocen: 1)
Przepisy ruchu drogowego dotyczą wszystkich użytkowników drogi. Zarówno kierujący samochodami, jak i rowerzyści mają obowiązek dokładnego obserwowania, co dzieje się na drodze i dostosowania jazdy do panujących warunków. W 2020 r. na polskich drogach doszło do 3768 wypadków z udziałem rowerzystów. Do niemal 1400 przyczynili się sami rowerzyści. Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie rowerzysty?

Wypadek rowerzysty – ustalenie odpowiedzialności

Ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek rowerzysty, ma kluczowe znaczenie dla przebiegu procedury odszkodowawczej – w szczególności dla ustalenia podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. 

Gdy dojdzie do kolizji lub wypadku z udziałem samochodu i roweru, każdy z kierujących odpowiada na innych zasadach według przepisów Kodeksu cywilnego. Podstawę odpowiedzialności kierującego samochodem kształtuje zasada ryzyka (art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 § 1 k.c.). Ma ona charakter rozszerzony – surowszy w porównaniu do odpowiedzialności opartej na zasadzie winy (art. 415 k.c.). 

Jeżeli odpowiadacie na zasadzie winy, poszkodowany, który chce uzyskać odszkodowanie, musi udowodnić, że ponosicie winę za powstałą szkodę. Musi wykazać, oprócz zaistnienia samej szkody, związek przyczynowo-skutkowy między Waszym działaniem a powstaniem szkody, co nie zawsze jest proste. Na zasadzie winy odpowiadają wobec siebie kierowcy pojazdów uczestniczących w kolizji lub wypadku. 

Jeśli odpowiadacie na zasadzie ryzyka, poszkodowany nie ma obowiązku udowadniania, kto zawinił. Samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji (kierujący samochodem) odpowiada za wszelkie szkody pozostające w adekwatnym związku z ruchem jego pojazdu. Ponosicie zatem odpowiedzialność odszkodowawczą bez względu na to, czy można Wam zarzucić winę za zdarzenie, czy nie. Znaczenie ma jedynie to, że szkoda powstała w związku z ruchem Waszego pojazdu.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zapewnia szczególną ochronę rowerzystom i pieszym. Kierujący samochodem, niezależnie od tego, czy zawinił, czy nie, uwolnić od odpowiedzialności może się tylko w 3 przypadkach, gdy wyłączną przyczyną zdarzenia drogowego była:

  • siła wyższa, 
  • wyłączna wina poszkodowanego,
  • wyłączna wina osoby trzeciej, za którą kierujący nie odpowiada.

Ponieważ zdecydowana większość zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów kończy się obrażeniami, na miejsce wzywane są odpowiednie służby, w tym policja, która ustala przebieg zdarzenia i sporządza notatkę. Notatka policyjna to jednej z najważniejszych dokumentów w toku ustalania odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej. 

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty – jak uzyskać?

Jeżeli to Wy jechaliście na rowerze i zostaliście potrąceni przez samochód, jesteście w bardzo korzystnej sytuacji – przynajmniej z punktu widzenia prawa, niekoniecznie medycyny😉. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać ubezpieczenie OC, więc odszkodowanie komunikacyjne zostanie Wam wypłacone z jego polisy. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, nie musicie udowadniać winy kierującego. Ucierpieliście wskutek wypadku lub kolizji, więc roszczenia o naprawienie szkody kierujecie do ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli okazałoby się, że właściciel nie posiada ważnej polisy OC, odszkodowanie wypłaci Wam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Procedurę odszkodowawczą rozpoczyna zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Najprościej zrobić to poprzez formularz na stronie www danego towarzystwa lub telefonicznie, ale możecie też wysłać pismo lub maila czy osobiście odwiedzić placówkę stacjonarną. Informacje o polisie sprawcy znajdziecie w notatce policyjnej. Po zarejestrowaniu szkody skontaktuje się z Wami przedstawiciel ubezpieczyciela (opiekun szkody) i poinformuje Was o kolejnych krokach procesu likwidacyjnego oraz odpowie na ewentualne pytania. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się ustaleniem swojej odpowiedzialności i szacowaniem wartości szkody. 

Potrącenie rowerzysty – jakie odszkodowanie?

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty powinno rekompensować wszelkie poniesione wskutek zdarzenia szkody – na mieniu i osobie. Możecie żądać pokrycia kosztów naprawy roweru lub zakupu nowego sprzętu, kosztów leczenia i zakupu leków, dojazdów do placówek medycznych itd. Gdy nie możecie dalej pracować, przysługuje Wam renta. Z OC sprawcy sfinansujecie też koszty przekwalifikowania zawodowego. 

W zależności od doznanego uszczerbku na zdrowiu, długotrwałości leczenia, bólu, cierpień, rokowań na przyszłość oraz wielu innych, indywidualnych czynników, macie również prawo do zadośćuczynienia za krzywdę. Gdy wskutek wypadku rowerzysta poniesie śmierć, prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje jego bliskim. Warto to wiedzieć, bo w 2020 roku 20% wypadków na obszarze niezabudowanym zakończyło się śmiercią rowerzysty.

Pamiętajcie, że jako poszkodowani rowerzyści macie prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Wówczas rozpatrzy on Waszą sprawę ponownie. Zaniżone odszkodowanie, nierekompensujące wszystkich strat, to standard w branży ubezpieczeniowej. Jeżeli postępowanie odwoławcze również zakończy się wydaniem krzywdzącej dla Was decyzji, możecie skierować sprawę do sądu.

Sprawy odszkodowawcze należą niestety do jednych z najbardziej skomplikowanych. Szanse na wywalczenie satysfakcjonującego odszkodowania i zadośćuczynienia rosną wraz z wiedzą i doświadczeniem wspierającego Was prawnika. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Ile czeka się na odszkodowanie za potrącenie rowerzysty?

Cała procedura – od zgłoszenia szkody, do wypłaty świadczenia powinna trwać, co do zasady, maksymalnie 30 dni. Termin ten jest regulowany ustawowo. Tylko w szczególnych sytuacjach proces likwidacyjny może wydłużyć się do 90 dni, przy czym zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić Was na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia Waszych roszczeń w całości lub w części, podać szacunkową datę zajęcia ostatecznego stanowiska oraz wypłacić bezsporną część świadczenia. 

Co, gdy rowerzysta jest sprawcą kolizji?

Rowerzysta sprawcą kolizji będzie wówczas, gdy uda się mu przypisać wyłączną winę za zdarzenie. W praktyce jest to bardzo trudne, ale jak wynika z orzecznictwa – możliwe (zobaczcie np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. I ACa 282/16). 

Kierujący pojazdem na ogół ma zachować szczególną ostrożność, czyli zwiększyć czujność oraz dostosować sposób jazdy do warunków i sytuacji na drodze, aby móc szybko reagować. Jednak szczególna ostrożność nie jest tożsama z ostrożnością maksymalną, obligującą kierowcę do upewnienia się, czy może bezpiecznie wykonać konkretny manewr lub jego część. Ostrożność maksymalną ustawodawca nakazuje zachować tylko w określonych sytuacjach.

Jeśli do kolizji/wypadku dojdzie wskutek rażąco nieprawidłowego zachowania rowerzysty na drodze, a uczestniczący w zdarzeniu kierowca samochodu zachował wymaganą w danych okolicznościach ostrożność, zajdzie przesłanka wyłączająca odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (okoliczność egzoneracyjna).

Jeżeli uda się Wam udowodnić wyłączną winę rowerzysty, wtedy Wy możecie żądać od niego naprawienia wszelkich szkód, np. pokrycia kosztów napraw blacharsko-lakierniczych, które mogą zostać przez ASO słono wycenione. Rowerzyści nie są prawnie zobligowani do posiadania ubezpieczenia OC, ale powinni je dobrowolnie wykupić. Polisa OC w życiu prywatnym pokryje straty związane z potrąceniem pieszego, zderzeniem z innym rowerem czy uszkodzeniem samochodu wskutek wyłącznie zawinionej przez rowerzystę kolizji.

Inną sytuacją jest przyczynienie się rowerzysty do powstania szkody, np. poprzez przejazd przez przejście dla pieszych albo nieposiadanie wymaganego oświetlenia nocą. Obowiązek naprawienia szkody ulega wówczas odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności. Oznacza to, że odszkodowanie zostanie przyznane, ale wypłacona kwota będzie zmniejszona o indywidualnie ustalony procent.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments