Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – kiedy przysługuje?

4.67 /5
(Ocen: 6)

Codziennie tysiące ludzi w Polsce ulega mniej lub bardziej poważnym wypadkom. Zdarzeniom tym towarzyszą różne przyczyny i różne okoliczności. Skutek zazwyczaj jest jednak jeden – trwałe bądź przemijające uszkodzenie ciała ofiary oraz nierzadko doznanie szkody psychicznej. Zazwyczaj nieocenioną pomoc w walce z konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków stanowi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy i jak można się o nie ubiegać?

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Celem zdefiniowania pojęcia uszczerbku na zdrowiu, należy uprzednio dokonać rozróżnienia na trwały uszczerbek na zdrowiu oraz długotrwały, ale rokujący poprawę stan uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Za czas, w którym powinno nastąpić stopniowe przywrócenie sprawności w uszczerbku długotrwałym, przyjmuje się okres 6-ciu miesięcy. Jak natomiast klasyfikować uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia?

Mianem uszkodzenia ciała określa się zazwyczaj przerwanie lub naruszenie powłok ciała, uraz lub amputację kończyny, uszkodzenie narządów wewnętrznych spowodowane wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, czy jako konsekwencja nieszczęśliwego zdarzenia, które nastąpiło w prywatnym czasie ubezpieczonego. Za rozstrój zdrowia natomiast uznaje się, przewlekły zespół zaburzeń zarówno fizjologicznych, jak i psychicznych, który został wywołany nagłym urazem lub długotrwale oddziałującym czynnikiem szkodliwym.

Kiedy i o co można się ubiegać w ramach odszkodowania?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje każdemu ubezpieczonemu w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (rzadziej OC), który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i przedłoży na potwierdzenie tego faktu odpowiednią dokumentację medyczną.

Trzeba wiedzieć, że jeżeli do zdarzenia powodującego uszczerbek na zdrowiu doszło w miejscu pracy lub u zatrudnionego zdiagnozowano chorobę zawodową, wypłata z tytułu ubezpieczenia przysługuje mu także z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne, aby znać swoje możliwości w tym zakresie i postarać się o odszkodowanie zanim zapadnie decyzja o sfinansowaniu leczenia na przykład za pomocą takich produktów, jak kredyt gotówkowy czy chwilówki.

O pokrycie jakich kosztów może się ubiegać ubezpieczony, który doznał uszczerbku na zdrowiu? Będą to przede wszystkim:

koszty leczenia odbytego i planowanego, w tym koszty leczenia szpitalnego,
koszty rehabilitacji i zakupu sprzętu ortopedycznego oraz lekarstw,
koszty opieki nad poszkodowanym i specjalistycznej pielęgnacji,
koszty transportu poszkodowanego do placówek medycznych i rehabilitacyjnych,
koszty przekwalifikowania zawodowego.

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby ubezpieczonej, może ona ubiegać się o rekompensatę kosztów z tytułu innych poniesionych przez nią szkód zdrowotnych. Zawsze jednak do wypłaty odszkodowania potrzebna jest opinia powoływanej przez ubezpieczyciela komisji lekarskiej, która określi stopień uszczerbku na zdrowiu i wyrazi go w procentach.

Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Osoba, która chciałaby się ubiegać o odszkodowanie w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powinna zgłosić się z wypełnionym drukiem zgłoszenia szkody do swojego ubezpieczyciela. Większość towarzystw wymaga także dołączenia poświadczonych za zgodność z oryginałem opisu okoliczności wypadku (protokołu policji jeżeli był sporządzony), protokołu BHP, jeżeli do wypadku doszło w pracy, kopii dokumentacji medycznej leczenia i rehabilitacji oraz okazania dokumentu tożsamości poszkodowanego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na przykład na stronie: https://tuz.pl/likwidacja-szkod/szkoda-osobowa-rzeczowa/trwaly-uszczerbek-na-zdrowiu/.

Najlepszym sposobem na zgłoszenie szkody jest osobiste złożenie dokumentów. Można też wysłać je listem poleconym. Najlepiej jednak skontaktować się wcześniej telefonicznie z przedstawicielem ubezpieczyciela, aby doprecyzować warunki ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Uszczerbek na zdrowiu – odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta?

Odszkodowanie to nie jedyna forma rekompensaty, jaką może otrzymać poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu. Inną metodą wypłaty świadczeń z tego tytułu, jest chociażby dożywotnia lub tymczasowa renta, która przysługuje między innymi za utratę trwałej lub częściowej zdolności do pracy. Ustawodawca przewidział także możliwość zadośćuczynienia za doznane krzywdy moralne, utracone dochody, czy konieczność zmiany zawodu. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, szczególnie w rozszerzonym zakresie ubezpieczenia NNW, pozwala jednak na najbardziej kompleksowe spektrum wsparcia poszkodowanego.

Informacje o autorze

Marta Kazimierska

Specjalistka digital marketingu i zagadnień z dziedziny UX oraz SXO, znajdująca się na liście TOP 100 kobiet polskiej branży SEO. Zaangażowana w analizowanie wiedzy przedsiębiorców na temat znaczenia poszczególnych narzędzi marketingowych w osiąganiu sukcesu biznesowego. Szczególnie zainteresowana badaniem poziomu samoświadomości ekonomicznej Polaków. Entuzjastka propagowania rozwiązań z dziedziny energii odnawialnej i dbałości o środowisko naturalne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments