Odszkodowanie za złamane żebro

4.6 /5
(Ocen: 58)
Do złamań żeber dochodzi wskutek urazu klatki piersiowej, który może być spowodowany wieloma różnymi przyczynami – wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, prowadzonymi czynnościami reanimacyjnymi, niefortunnym upadkiem z wysokości czy przestępstwem pobicia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu. W zasadzie we wszystkich wspomnianych sytuacjach możecie ubiegać się o odszkodowanie za złamane żebro oraz o odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia. Zmieni się tylko podmiot, do którego skierujecie roszczenia oraz żądane kwoty. Gdy do uszkodzeń żeber doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku, aby otrzymać świadczenia, musicie posiadać polisę NNW, obejmującą takie ryzyko.

Jakie są uszkodzenia żeber i jaki uszczerbek na zdrowiu powodują?

Urazy klatki piersiowej, skutkujące złamaniem żeber, bardzo często towarzyszą wypadkom samochodowym (przez np. silne napięcie pasów bezpieczeństwa) i upadkom na klatkę piersiową (przez np. poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku).

Ubezpieczyciele i sądy, przy ustalaniu stopnia (procentu) doznanego uszczerbku na zdrowiu, posiłkują się tabelą oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Zawiera ona najczęściej występujące uszkodzenia w obrębie całego ciała wraz z odpowiadającym im stopniem (przedziałem procentowym) poszczególnych uszczerbków na zdrowiu. Aktualną wersję tabeli znajdziecie w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Uszkodzenia żeber zakwalifikowane zostały do uszkodzeń klatki piersiowej i ich następstw.

Rodzaj
uszkodzeń
% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Uszkodzenie (w tym złamanie) przynajmniej 2 żeber z obecnością zniekształceń klatki piersiowej, bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc 10%
Uszkodzenie (w tym złamanie) przynajmniej 2 żeber z obecnością zniekształceń klatki piersiowej, ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc (w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej) 15-25%
Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka 20%

Jak widzicie, w wyniku urazu co najmniej 2 żeber uszczerbek na zdrowiu może wynieść od 10% do 25%, przy czym bardzo rzadko złamania żeber mają charakter izolowany. Znacznie częściej towarzyszą im inne uszkodzenia (zwłaszcza płuc), więc ostatecznie stwierdzony uszczerbek na zdrowiu będzie odpowiednio wyższy. Jeśli za skutki zdarzenia odpowiedzialność ponosi osoba trzecia, macie prawo domagać się od niej lub od jej ubezpieczyciela adekwatnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Warto wiedzieć

Objawy złamania żeber (ból, zsinienie, zaburzenia oddychania) czasem pojawiają się dopiero po jakimś czasie od zdarzenia. W przypadku ich zignorowania, może dojść do bardzo poważnych powikłań, za których powstanie trudno będzie kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności. Dlatego zawsze po zdarzeniu, w którym na uraz narażona była klatka piersiowa, warto od razu odwiedzić lekarza, celem przeprowadzenia odpowiednich badań. Takie bezzwłoczne działanie na pewno zaowocuje większą skutecznością późniejszego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Złamane żebro odszkodowanie – ile wynosi?

Odszkodowanie za złamane żebro powinno Wam zrekompensować zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli wszystko to, co moglibyście osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło. Wnosić możecie o:

 • zwrot kosztów leczenia i związanych z tym wydatków (koszty hospitalizacji, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, zakupu leków, opatrunków i specjalistycznego sprzętu, opieki przez osoby trzecie itd.);
 • wypłacenie z góry sumy niezbędnej na zapewnienie natychmiastowej opieki medycznej;
 • zwrot utraconych dochodów za okres, w którym nie byliście zdolni do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość lub zwiększenia potrzeb życiowych.

Za złamane żebro odszkodowanie z polisy OC zostanie wyliczone w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną i badania przeprowadzone przez lekarzy orzeczników/komisje lekarskie. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia NNW, świadczenie będzie zależeć od warunków podpisanej umowy, w szczególności od:

 • sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, do której odpowiada ubezpieczyciel;
 • „wagi” poszczególnych uszczerbków;
 • faktu, czy okoliczności, w których doszło do urazu klatki piersiowej, są objęte ochroną ubezpieczeniową (czy np. nie zaszły wyłączenia odpowiedzialności).

Stopień (procent) uszczerbku za poszczególne uszkodzenia, zakres ochrony oraz definicje ryzyk znajdziecie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dołączonych do kupionej polisy na życie/NNW. Jeżeli roszczeń dochodzicie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypadku przy pracy, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu otrzymacie obecnie 984 zł. Aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań znajdziecie na stronie ZUS.

Zadośćuczynienie za złamane żebro – ile wynosi?

Rzetelne wyliczenie stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ma znaczenie przede wszystkim przy dochodzeniu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia w celu zrekompensowania wyrządzonej Wam szkody niemajątkowej (krzywdy związanej z bólem i cierpieniem). O ile koszt leczenia, a nawet utracone dochody stosunkowo łatwo wyliczyć i udokumentować, to emocje związane z poczuciem bólu i cierpienia mogą być oceniane wyłącznie subiektywnie (aczkolwiek współczesna medycyna i zasady doświadczenia życiowego pozwalają poddać krzywdę pewnej „weryfikacji”).

Ustawodawca nie ułatwił sądom zadania. W prawie cywilnym ustalanie wysokości zadośćuczynienia jest zindywidualizowane, ponieważ nie istnieją żadne uniwersalne kryteria ani matematyczne przeliczniki określania wymiaru tego świadczenia. Orzecznictwo jest jednak zgodne co do tego, że nawet niewielki uszczerbek na zdrowiu wywołuje krzywdę, która powinna zostać zrekompensowana. Sąd lub ubezpieczyciel, ustalając wysokość zadośćuczynienia, powinien wziąć pod uwagę:

 • cele i charakter zadośćuczynienia – świadczenie to powinno rekompensować powstałą krzywdę, czyli złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne zarówno już doznane, jak i te, które najprawdopodobniej wystąpią w przyszłości (nie może być ono ani symboliczne, ani powodować wzbogacenia po stronie poszkodowanego kosztem sprawcy);
 • rozmiar doznanej krzywdy, analizując rodzaj uszkodzenia żeber, jego odwracalny albo nieodwracalny charakter, długotrwałość i przebieg procesu leczenia połamanych żeber, ewentualne komplikacje, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, wiek poszkodowanego, jego dotychczasowy tryb życia i zainteresowania, rokowania na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej i inne okoliczności.

W przypadku złamania żebra leczenie zwykle ma charakter jedynie zachowawczy, a zabieg operacyjny nie jest konieczny. Jeżeli dojdzie do sporu sądowego ze sprawcą lub jego ubezpieczycielem, najpewniej sąd dopuści dowód z opinii biegłych sądowych (ortopedy, pulmonologa, chirurga) na okoliczność złamanego żebra. Biegli lekarze mogą zbadać np.:

 • czy leczenie po złamaniu żebra powinno odbywać się w szpitalu, czy mogło przebiegać w warunkach domowych;
 • jakie powikłania może powodować złamanie żebra i odesłanie pacjenta ze złamanym żebrem do domu;
 • jakiego rodzaju bóle i cierpienia występują przy złamaniu żebra;
 • jakie badania powinny zostać przeprowadzone po urazie żeber;
 • jak długo trwa leczenie złamanego żebra;
 • czy brak bezzwłocznego rozpoznania złamanego żebra ma wpływ na okres leczenia i skutki złamania;
 • czy pęknięcie żebra powoduje długotrwały lub trwały uszczerbek na zdrowiu, a jeśli tak, to jaki.

Im wyższy procentowy uszczerbek na zdrowiu zostanie stwierdzony, tym z reguły wyższą kwotę tytułem zadośćuczynienia przyzna Wam sąd. Jednak nie da się przewidzieć, jaką dokładnie kwotę otrzymacie za 1, 2 czy 3 złamane żebra. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Zawalczyć możecie o kilka/kilkanaście tysięcy złotych.

Jeśli w wyniku złamania żeber dojdzie do uszkodzenia płuc – wówczas domagać możecie się nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. W poszukiwaniu konkretnych kwot warto sięgnąć do orzeczeń sądowych, dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu m.in. złamania żeber.

Z orzecznictwa

Sąd Rejonowy w Kłodzku w wyroku z dnia 14 czerwca 2013 r. (sygn. akt I C 552/11) zasądził tytułem zadośćuczynienia kwotę 10.390 zł wraz z odsetkami na rzecz powódki, która podczas pobytu w uzdrowisku poślizgnęła się wychodząc po kąpieli z brodzika i upadła na muszlę klozetową, w wyniku czego doznała złamania żeber VII, VIII i IX wraz z urazem tułowia. Po złamaniu wystąpił u niej przewlekły zespół bólowy kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego na tle zmian zwyrodnieniowych i osteoporozy. Przyjęto 5% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd Rejonowy w Gdyni w wyroku z dnia 12 grudnia 2016 r. (sygn. akt I C 510/16) przyznał powodowi kwotę 15.000 zł tytułem zadośćuczynienia (z czego 10.000 zł pozwany już wcześniej dobrowolnie wypłacił poszkodowanemu) za wstrząśnienie pnia mózgu oraz złamania żeber III, IV, VIII i IX, których doznał wskutek potrącenia przez samochód, gdy jechał na skuterze.

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. akt II C 1528/14) zasądził kwotę 62.000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz powoda, który wskutek wypadku (kierowca autobusu, którym jechał powód, gwałtownie zahamował, przez co powód stracił równowagę i uderzył prawą stroną pleców w barierkę) doznał urazu klatki piersiowej w postaci złamania żeber III-VIII po stronie lewej i lewostronnej odmy opłucnowej. Trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego oceniono łącznie na 25%.

Złamane żebro odszkodowanie – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby za złamane żebro odszkodowanie zostało przyznane, będziecie musieli przedstawić ubezpieczycielowi lub sądowi dokumenty potwierdzające szkodę, jej rozmiar i związek ze zdarzeniem szkodowym. Im więcej materiałów zgromadzicie, tym skuteczniejsze będzie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Bez względu na to, czy ubiegacie się o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, czy o obydwa świadczenia jednocześnie, zadbajcie o:

 • kompletną dokumentację potwierdzającą przebieg leczenia (karty informacyjne z SOR i leczenia szpitalnego, opinie lekarzy i psychologa, skierowania i zalecenia, zwolnienia lekarskie, wyniki badań itd.);
 • rachunki i faktury udowadniające koszty poniesione w związku z urazem żeber;
 • dokumentację fotograficzną obrażeń i miejsca zdarzenia.

Jeśli doznaliście urazu klatki piersiowej, który skończył się złamaniem żeber (i być może także innymi obrażeniami), jednak macie wątpliwości:

 • czy w ogóle należy się Wam odszkodowanie,
 • jak duży stopień uszczerbku na zdrowiu ponieśliście,
 • kto powinien ponieść odpowiedzialność za Wasze straty,
 • ile możecie wywalczyć,

to warto skontaktować się z dobrą kancelarią odszkodowawczą. Pracujący w niej specjaliści przeanalizują Waszą sprawę, ustalą, o jakie świadczenia i w jakiej wysokości możecie się ubiegać, pomogą Wam w zgromadzeniu całej potrzebnej dokumentacji i zajmą się Waszą sprawą zarówno na przedsądowym, jak i sądowym etapie postępowania.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments