opłata mocowa 2022

Opłata mocowa 2022 - nowe stawki na kolejny rok

Urząd Regulacji Energetyki podał stawki opłaty mocowej, które będą obowiązywały w 2022 roku. Dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców będą wynosić one od 2,37 do 13,25 zł netto miesięcznie. Co jeszcze warto wiedzieć o tej nowej pozycji na rachunku za energię elektryczną? Sprawdźcie koniecznie!

Prąd - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Zmiany w sposobie wyliczenia opłaty mocowej 2022

Od stycznia 2021 roku na rachunkach za energię elektryczną pojawiła się kontrowersyjna opłata mocowa, która zwiększyła koszty konsumpcji energii o około 8 proc. Jak się okazuje, w 2022 wzrosną nie tylko ceny prądu, ale wyższe będą również stawki opłaty mocowej, która ma obowiązywać przez kolejne 30 lat! Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz drugi opublikował ich wysokość i jak się okazuje dla odbiorców ryczałtowych w 2022 roku pójdą one w górę o ponad jedną czwartą. Natomiast dla wszystkich pozostałych odbiorców podstawowa stawka będzie wyższa o ponad jedną trzecią, chociaż zależeć będzie od dobowego profilu zużycia. Za sprawą bowiem nowelizacji ustawy o rynku mocy z początku września br. sposób jej wyliczania jest inny niż w ubiegłym roku.

Co ważne, zmiany w niej zawarte, rozszerzyły grupę odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową zależną od rocznego zużycia energii. W 2021 roku opłatą zryczałtowaną (określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii), objęte były wyłącznie gospodarstwa domowe. Nowelizacja ustawy o rynku mocy rozszerzyła natomiast zryczałtowaną stawkę opłaty. Ponadto objęci zostali nią również odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

Czemu służy podział na grupy odbiorców?

Wysokość opłaty mocowej będzie także uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej poboru, będącej różnicą pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Ustawa o rynku mocy wyróżnia cztery następujące grupy odbiorców:

 • pierwszą z nich, dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc.;
 • drugą, dla której ta różnica wynosi nie mniej niż 5 proc. i mniej niż 10 proc.;
 • trzecią, gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10 proc. i mniej niż 15 proc.;
 • czwartą, w przypadku której wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15 proc.

Podział ten jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii. Jak wyjaśnia Rafał Gawin:

Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Waha się on od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej „płaskim” profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców, którzy zużywają energię w sposób najmniej stabilny, tj. gdzie różnica między ilością energii zużytą w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi więcej niż 15 proc.

Prąd - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Opłata mocowa 2022 - jakie stawki?

Stawki opłaty mocowej 2022 będą wyższe, przez co wzrosną nasze rachunki za energię elektryczną. O ile? Otóż miesięczne stawki opłaty mocowej wyniosą:

 • dla zużycia poniżej 500 kWh: 2,37 zł wobec 1,87 zł rok wcześniej;
 • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh: 5,68 zł wobec 4,48 zł;
 • dla zużycia od 1200 kWh do 2800 kWh: 7,47 zł wobec 9,46 zł;
 • dla zużycia powyżej 2800 kWh: 13,25 zł wobec 10,46 zł.

stawki opłaty mocowej 2022

Stawki opłaty mocowej w latach 2021 i 2022 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [w zł/miesiąc; wartość netto] - źródło URE


Natomiast dla wszystkich pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1026 zł/kWh.

Wyliczając wysokość opłaty mocowej na każdy kolejny rok, również 2022 dla poszczególnych grup odbiorców, prezes URE (zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy) bierze pod uwagę:

 • wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2022 rok;
 • koszty Zarządcy Rozliczeń.
Wzrost opłaty mocowej na 2022 rok wyliczonej przez Regulatora zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wynika głównie ze zmiany sposobu kalkulacji stawek. W przypadku odbiorców z grup G oraz C1, będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

Po co jest opłata mocowa?

Celem wprowadzenia rynku mocy, a co za tym idzie również i opłaty mocowej, ma być wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu. Jak podkreśla bowiem Rafał Gawin, prezes URE:

Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią.

Opłata mocowa ma zatem za zadanie pokryć koszty rynku mocy i zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. Jak wynika z danych URE, koszt ten, czyli wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2022 rok wynosi 5,3 mld zł. Natomiast w 2021 roku opłata mocowa pozwoliła zebrać kwotę w wysokości ok. 5,6 mld złotych.

Kolejne zmiany dotyczące opłaty mocowej w 2028 roku

Dla tego nowego systemu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej przewidziany jest okres przejściowy. Do końca 2027 roku będzie obowiązywał podział na:

 • odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość tej opłaty jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej;
 • odbiorców pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Przepisy dotyczące współczynników korygujących stawkę opłaty mocowej weszły w życie 1 października 2021 roku. Jak wynika to z harmonogramu stosowania tych współczynników (art. 14 ustawy zmieniającej) objęci zostaną nią:

 • od 1 października 2021 roku - odbiorcy przyłączeni do sieci wysokich napięć;
 • od 1 stycznia 2022 roku - odbiorcy przyłączeni do sieci średnich napięć;
 • od 1 stycznia 2025 roku - odbiorcy przyłączeni do sieci niskich napięć (o mocy przyłączeniowej większej od 16 kW).

Z kolei od 1 stycznia 2028 roku nie będą już obowiązywać stawki ryczałtowe, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata). Warto jednak pamiętać o tym, że zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa mogą obniżyć opłatę mocową, posiadając własne źródło energii, jakim jest fotowoltaika. Jeżeli panele fotowoltaiczne całkowicie pokrywają zapotrzebowanie gospodarstwa lub firmy na prąd to wówczas nie będzie ona naliczana. Natomiast gdy instalacja PV, zaspokaja te potrzeby tylko częściowo, to opłata mocowa obowiązuje w ograniczonym zakresie (więcej informacji na ten temat uzyskacie, zapoznając się z artykułem: opłata mocowa a fotowoltaika – czy Prosument też zapłaci więcej?).

Prąd - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments