Pakiet pomocowy BGK – na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

5 /5
(Ocen: 1)

W związku z trudną, a czasami wręcz krytyczną sytuacją, w jakiej znalazło się ostatnio wiele polskich przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował nowe rozwiązania w swoim dotychczasowym pakiecie wsparcia. Jakie to rozwiązania? Kto może z nich skorzystać? Kiedy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wdrożenie pomocy przez BGK i czy będzie ona skuteczna w walce z konsekwencjami epidemii?

Jak BGK planuje wspierać polskich przedsiębiorców?

Pakiet pomocowy od Banku Gospodarstwa Krajowego to, jak się okazuje nie jednorazowe, doraźne wsparcie, ale cały szereg rozwiązań na różnych płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstw, dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. W walce z konsekwencjami epidemii COVID-19 mają natomiast pomóc między innymi nowe propozycje, takie jak pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój oraz system dopłat do oprocentowania kredytów. Rozwiązania te znajdują się obecnie na etapie wdrożenia, natomiast z pozostałych pakietów, przedsiębiorcy mogą skorzystać już dziś. Co na temat opracowanych propozycji pomocowych mówi prezes BGK, Beata Daszyńska – Muzyczka?

[…] Oprócz już istniejących programów, jak gwarancje de minimis czy kredyt na innowacje technologiczne, wypracowaliśmy nowe rozwiązania, które mają dodatkowo wspomóc polskie firmy w związku z COVID-19 – np. Fundusz Gwarancji Płynnościowych czy dopłaty do oprocentowania. Z większości programów przedsiębiorcy mogą już korzystać w swoich bankach lub u naszych pośredników finansowych.

bgk pomoc dla przedsiębiorców

Pani prezes wspomniała również o tym, że programy wsparcia zostały przygotowane w porozumieniu i we współpracy z resortami finansów, rozwoju i funduszy, a także z sektorem bankowym. Czy w związku z powyższym, przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z doraźnej pomocy w ramach “Tarczy antykryzysowej”, takiej jak zawieszenie składek ZUS czy odroczenie spłat kredytów i pożyczek, będą mogli niezależnie ubiegać się także o wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego? Okazuje się, że jak najbardziej tak.

Pomoc dla firm – czy wszystkie mogą na nią liczyć?

Do skorzystania z pakietów pomocowych przygotowanych przez BGK uprawnione są wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, a jedyną różnicą będzie w tym wypadku zakres i forma dostępnego wsparcia. Prezes BGK zaznaczyła także, że:

Mikro i małe oraz średnie firmy skorzystają z ośmiu programów pomocowych, a duże z dwóch. Co istotne, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z rządowych ulg i zwolnień od ZUS, mogą uzyskać wsparcie z pakietu pomocowego BGK. Jedna forma nie wyklucza drugiej.

Głównym założeniem, które przyświecało tworzeniu programu wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego, było wypracowanie systemów pomocowych dla firm i przedsiębiorstw każdej wielkości, a także podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz towarzystw budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielni. W rezultacie powstał nie jeden, a 10 programów pomocowych i warto, aby każdy przedsiębiorca posiadał wiedzę na temat wsparcia, z którego może skorzystać, gdyż jak pokazują liczne przykłady, nie wszystkie osoby prowadzące działalność orientują się w tym aspekcie działalności BGK.

Co zawierają pakiety pomocowe BGK?

Wspominaliśmy już o tym, że program pomocowy BGK został opracowany z myślą o każdym segmencie rynku przedsiębiorstw. Celem ułatwienia potencjalnym beneficjentom programu rozeznania się w przysługujących im rozwiązaniach, podzielono je według wielkości przedsiębiorstw oraz wyróżniono te pakiety, które są już dostępne oraz te, na których wdrożenie trzeba jeszcze poczekać:

program pomocy bgk

Gwarancje de minimis – zmiany z korzyścią dla przedsiębiorców

Gwarancja de minimis to jedna z form pomocy z segmentu de minimis, a więc pomocy publicznej ze strony państwa, dopuszczonej prawem unijnym bez konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej, ale podlegająca z jej strony monitorowaniu. Gwarancja de minimis to zabezpieczenie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, udzielone przez państwo mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

Reagując na obecną sytuację kryzysową, BGK zmienił, a właściwie zwiększył maksymalną wartość zabezpieczenia z 60% na 80% kwoty kredytu, przy górnej granicy gwarancyjnej na poziomie 3,5 mln zł. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował się na rezygnację z pobierania prowizji w ramach udzielania gwarancji.

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

BGK w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego, wprowadziło szereg zmian w obsłudze pożyczek udzielanych z między innymi z funduszy unijnych. Są to przede wszystkim:

dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału,

możliwość skorzystania z 4-miesięcznych wakacji kredytowych,

obniżenie oprocentowania takich produktów, jak kredyt gotówkowy czy pożyczka,

brak podwyższonych odsetek w stosunku do zaległości powstałych na skutek epidemii COVID-19,

nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy kredytowej.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka – wykorzystanie środków krajowych

Ułatwienia dla przedsiębiorców pochodzące ze środków projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, również opierają się głównie na kwestiach zobowiązań finansowych. Rozwiązanie to zakłada:

opcjonalnie dodatkowe 6 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek,

6 miesięcy wakacji kredytowych,

możliwość obniżenia oprocentowania nowych pożyczek o połowę,

możliwość obniżenia oprocentowania już posiadanych zobowiązań na wniosek kredytobiorcy.

Kredyt na innowacje technologiczne – co się zmieniło?

Przedsiębiorcy, którzy rozważali ubieganie się o sfinansowanie restrukturyzacji technologicznej przedsiębiorstwa i wprowadzenie w tym zakresie usprawniających innowacji, także mogą liczyć na ułatwienia w swoich staraniach. W zakresie kredytu na innowacje technologiczne zaproponowano bowiem wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca 2020 r. Dodatkowo, przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na podpisanie umowy. Do tej pory było to 30 dni, a obecnie 60 dni. wydłużeniu uległ też termin na dostarczenie dokumentacji środowiskowej niezbędnej do przyznania kredytu na innowacje technologiczne i wynosi teraz 12 miesięcy.

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES)

Zmiany podyktowane wsparciem w czasach epidemii wprowadzono także dla podmiotów ekonomii społecznej, w skrócie PES. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z resortem funduszy zaproponował w tym względzie podobne rozwiązania, jak w pozostałych programach. Podmioty Ekonomii Społecznej będą mogły bowiem skorzystać z zawieszenia spłaty rat zobowiązań oraz wydłużyć ogólny okres spłaty pożyczki.

Gwarancje Biznesmax – jak pomogą przedsiębiorcom?

Gwarancja Biznesmax charakteryzuje się tym, iż stanowi bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Jakie korzyści dla przedsiębiorców płyną z Gwarancji Biznesmax? Jest to przede wszystkim możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania zobowiązania objętego gwarancją. Innymi słowy, jest to dotacja, która refunduje zapłacone odsetki.

BGK zdecydował się na rozszerzenie dostępu do kredytów dla przedsiębiorców w ramach Gwarancji Biznesmax. Celem pozytywnego zaopiniowania wniosku, osoba prowadząca działalność musi spełnić jedno z 17 wyróżnionych kryteriów lub realizować projekt, którego założenia mieszczą się w jednej z 10 kategorii związanych z zamiarem osiągnięcia efektu ekologicznego. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/.

Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie, czyli pomoc dla początkujących

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców przewidziano także w ramach programu Pierwszy Biznes. Tu także pomoc opiera się przede wszystkim na warunków obsługi zobowiązań, które spłacają właściciele niewielkich przedsiębiorstw. Co uległo zmianie?

udostępnienie możliwości zawieszenia spłaty pożyczki do 6 miesięcy,

wydłużenie karencji w spłacie rat o 6 miesięcy,

możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki nawet do 0% w skali roku na okres do 12 miesięcy,

opcjonalne wydłużenie całego okresu spłaty o rok,

możliwość wnioskowania o odstąpienie od kar umownych,

możliwość zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych – jak działa?

Pomoc oferowana w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych skierowana jest do średnich i dużych firm, które zaciągnęły nowe zobowiązania lub posiadają kredyty odnawialne. Fundusz gwarantuje m.in. zabezpieczenie tych kredytów do 80% wartości przy kwocie gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł. Dodatkowo, okres obowiązywania gwarancji to aż 27 miesięcy. Z tego rozwiązania mogą jednak skorzystać jedynie przedsiębiorstwa, które na dzień 1.02.2020 nie posiadały zaległości względem ZUS lub US, ani w banku udzielającym kredytowania. Zabezpieczenia z Funduszu Gwarancji Płynnościowych powinny być udzielane do 31.12.2020 r.

Pożyczki płynnościowe i dopłaty do oprocentowania

Pożyczki Płynnościowe z POIR. Będzie to rozwiązanie dostępne dla sektora MŚP i obecnie znajduje się już na etapie wdrożenia. Celem zapewnienia przedsiębiorcom płynności finansowej, będą oni mogli skorzystać z zerowego oprocentowania pożyczek, karencji w spłacie zobowiązania do 6 miesięcy, a kwota samej pożyczki może wynieść nawet 15 mln zł.

W opracowaniu BGK znajduje się natomiast system dopłat do oprocentowania kredytów zaciągniętych w instytucjach bankowych. Rozwiązanie to ma być dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość oraz rodzaj prowadzonej działalności. Celem wdrożenia tego programu pomocowego potrzebne są jednak określone zmiany legislacyjne, które najpierw muszą trafić pod obrady Sejmu.

Gdzie złożyć wniosek, czyli jak skorzystać z pomocy BGK?

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował jak widać rozbudowany pakiet pomocowy dla polskich przedsiębiorców, których dotknęły konsekwencje epidemii koronawirusa. Oczywiście, najważniejszą kwestią dla samych właścicieli firm jest informacja o tym jak i gdzie mogą z owej pomocy skorzystać. Poniżej podajemy odpowiedzi na to pytanie łącznie z odnośnikami, pogrupowane według dostępnych programów pomocowych. Gdzie zatem złożyć wniosek:

Gwarancje de minimis – w bankach udzielających kredytowania,

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych – w instytucji finansującej, z którą została zawarta umowa pożyczkowa,

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka – w instytucji, która udzieliła finansowania. Spis instytucji: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/,

Kredyt na innowacje technologiczne – w BGK, ale przedsiębiorca musi posiadać promesę kredytową z banku. Banki współpracujące: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/,

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) – w instytucji finansującej pożyczkę. Spis instytucji: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/,

Gwarancje Biznesmax – w banku udzielającym kredytu,

Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie – w instytucji, która udzieliła pożyczki. Aktualna lista instytucji dostępna na stronie: https://wsparciewstarcie.bgk.pl/,

Fundusz Gwarancji Płynnościowych – w bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące FGP.

W przypadku Pożyczek Płynnościowych z POIR oraz systemu dopłat do oprocentowania kredytów, instrukcje dotyczące składania wniosków powinny pojawić się niedługo na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pakiet pomocowy BGK – warto skorzystać?

Propozycje wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, przygotowane przez BGK z pewnością zasługują choćby na rozważenie. Konsekwencje ekonomiczno – gospodarcze, jakie niesie ze sobą epidemia COVID-19 są tak naprawdę jeszcze przed nami. W związku z powyższym warto, aby przedsiębiorcy wiedzieli, jakie mają możliwości i gdzie powinni szukać pomocy. Tylko z Gwarancji de minimis od początku trwania programu skorzystało ponad 5000 polskich przedsiębiorstw. Choć liczba ta wydaje się spora, to nadal jest znikomą w porównaniu z ilością prowadzonych w naszym kraju działalności. Niektórzy przedsiębiorcy, od wielu lat zarządzający firmami, nie wiedzą nawet o istnieniu pomocy z BGK. Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy.

Informacje o autorze

Marta Kazimierska

Zainteresowana rynkiem nowych technologii i rozwiązań wspierających wdrożenia odnawialnych źródeł energii. Śledząca trendy w gospodarce i kulturze Dalekiego Wschodu. W szczególności skoncentrowana na badaniu perspektyw rozwoju magazynowania energii elektrycznej i elektromobilności w Polsce. Ciekawi ją także tematyka poziomu samoświadomości ekonomicznej konsumentów. Entuzjastka turystyki motocyklowej i książek każdego gatunku.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments