Reklamacja chwilówki i jej rozpatrywanie

5 /5
(Ocen: 2)

Zdecydowaliście się na chwilówkę, jednak nie jesteście zadowoleni z usług pożyczkodawcy? Pamiętajcie, że w takiej sytuacji, macie zawsze prawo do jej reklamacji! Jak dokonać reklamacji chwilówki i co zrobić gdy firma pożyczkowa ją ignoruje? Wszystkie odpowiedzi na te ważne pytania znajdziecie w naszym artykule, zapraszamy!

Kiedy przysługuje prawo do reklamacji chwilówki?

Reklamacja jest wyrażeniem przez klienta niezadowolenia z usługi, produktu, przebiegu procesu sprzedaży, który w jakimś stopniu odbiega od jego wcześniejszych oczekiwań. 5 sierpnia 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dotyczy ona banków, SKOK-ów, zakładów ubezpieczeniowych i oczywiście firm pożyczkowych, udzielających chwilówek online.

Zgodnie z obowiązującym prawem, pożyczkobiorca może skorzystać z reklamacji, w każdym przypadku, w którym pożyczkodawca nie realizuje warunków, które zostały zapisane w umowie, czy też realizuje je w mniej korzystny dla klienta sposób. Najczęściej jest to uniemożliwienie wcześniejszej spłaty chwilówki, naliczanie kosztów, niezgodnych z umową lub takich, które w tym dokumencie nie zostały wspomniane. Również może to być odstąpienie od umowy pożyczki lub też zaliczenie przez firmę spóźnionej wpłaty na poczet jej refinansowania (oczywiście bez zgody pożyczkobiorcy).

Innymi częstymi powodami wnoszenia reklamacji jest także nieodpowiednia obsługa i zbyt późna wypłata pożyczki. Do tego podstawą do złożenia reklamacji może być roczna wartość odsetek za pożyczone pieniądze przekraczająca 10% bądź też wartość odsetek za opóźnienie w spłacie przekraczająca 14%. Firm pożyczkowa jest podmiotem profesjonalnym i wymagane jest od niej przestrzegania fundamentalnych zasad, rzutujących na stosunek prawny z konsumentem (należy do nich terminowe i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków). Skoro od klienta żąda się przestrzegania terminowej spłaty chwilówki, to dlaczego pożyczkobiorca nie może oczekiwać tego od pożyczkodawcy?

Jak wygląda reklamacja chwilówki?

Zgodnie z przepisami, klient ma prawo złożyć reklamację usług świadczonych przez firmę pożyczkową.

Ile czasu ma pożyczkodawca na rozpatrzenie reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji, firma pożyczkowa ma 30 dni. Natomiast w “szczególnie skomplikowanych” przypadkach termin ten może być przedłużony o następne 30 dni (jednak konieczne jest powiadomienie o tym pożyczkobiorcy, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji). Do tego zgodnie z art.7. ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym “podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji”.

W jaki sposób złożyć reklamację?

Należy pamiętać o tym, że aby reklamacja była rozpatrzona, musi być złożona prawidłowo, jak? Wszystkie niezbędne informacje na ten temat powinny znajdować się w umowie chwilówki, podobnie jak zresztą sposób i termin jej spłaty. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów, może być uzasadnionym powodem, do niedotrzymania odpowiedzi. Najczęściej pożyczkobiorca ma dwa sposoby jej złożenia. Pierwszym z nich jest wysłanie reklamacji listownie, na właściwy adres korespondencyjny. Drugim natomiast wysłanie jej e-mailem.

W jaki sposób napisać reklamację chwilówki?

Nie ma żadnego, odgórnie narzuconego wzorca pisma reklamacyjnego. Chociaż niektórzy z pożyczkodawców sami udostępniają gotowe formularze, dzięki którym klient może zgłosić swoje zastrzeżenia, jednak korzystanie z nich nie jest obowiązkowe. Bowiem sama forma złożenia reklamacji nie powinna w żaden sposób, wpłynąć na jej pozytywne lub też negatywne rozpatrzenie. Ważne jest, aby trzymać się kilku podstawowych zasad, jakich? Oto one:

każde pismo powinno być opatrzone widocznym napisem REKLAMACJA. Dzięki temu, że będzie on znajdować się w nagłówku, to od samego początku jasne jest, że to sprawa pilna i niebudząca wątpliwości;
w dokumencie konieczne jest podanie takich niezbędnych danych kontaktowych i osobowych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i e-mail;
bardzo ważne jest, aby w napisanej przez pożyczkobiorcę reklamacji znalazły się informacje dotyczące umowy pożyczkowej. Przede wszystkim jej numer i data zawarcia. Pozwoli to pożyczkodawcy na szybką identyfikację sprawy i zapoznanie się z jej szczegółami;
następnie należy wskazać powody złożenia reklamacji, czyli dokładnie opisać swój problem i rozbieżności, które zaistniały pomiędzy realizacją usługi finansowej, a warunkami zawartymi w umowie;
po ich wskazaniu dobrze jest precyzyjnie opisać to, jakie są Wasze oczekiwania względem firmy pożyczkowej.

Co powinna zawierać odpowiedź pożyczkodawcy na reklamację chwilówki?

Wiemy już, w jaki sposób napisać reklamację chwilówki, teraz warto zapoznać się z tym, jak powinien ustosunkować się do niej pożyczkodawca. A więc zgodnie z art. 8. ustawy z 5 sierpnia 2015 roku, odpowiedź na reklamację “powinna zawierać w szczególności:

1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
2) wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi”.

Co robić gdy pożyczkodawca ignoruje reklamację chwilówki?

Natomiast, jeśli firma pożyczkowa nie dotrzyma 30-dniowego (lub też “w szczególnych skomplikowanych przypadkach”, terminu dwukrotnie wydłużonego), na udzielenie odpowiedzi, na zgłoszenie reklamacyjne, to reklamację zgodnie z art. 8. uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Jednak bardzo ważne jest, aby nawet pomimo jakichkolwiek uchybień zaciągniętą chwilówkę spłacić i dopiero później dochodzić swoich należności, dlaczego? Ponieważ firma pożyczkowa, w przypadku, gdy dług nie zostanie uregulowany, z pewnością naliczy Wam karne odsetki i będzie wysyłać monity, z których każdy z nich, kosztować może nawet kilkadziesiąt złotych.

Skorzystajcie z pomocy Rzecznika Finansowego

W przypadku gdy odpowiedź na reklamację w pełni Was nie usatysfakcjonowała, to zawsze możecie skorzystać z bezpłatnej pomocy, świadczonej przez Rzecznika Finansowego w drodze postępowania interwencyjnego.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Wraz z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, wcześniejszy Rzecznik Ubezpieczonych stał się Rzecznikiem Finansowym. Osoba na to stanowisko, powoływana jest przez premiera, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na okres czterech lat. Przy czym, musi się ona wyróżniać wiedzą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych, tworzących jego otoczenie, a także posiadać co najmniej siedmioletnie doświadczenie w tym obszarze.

Co należy do zadań Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu Biura Rzecznika. Do jego obowiązków należy ochrona klientów, podmiotów rynku finansowego (firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, banków, instytucji pożyczkowych, spółdzielczych, kas oszczędnościowo-kredytowych, czy innych instytucji finansowych). Rzecznik Finansowy może pomóc klientom, wymienionych wcześniej podmiotów finansowych, w następujących sytuacjach:

gdy nie zostaną uwzględnione roszczenia klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
gdy klient w ogóle nie dostał odpowiedzi na złożoną przez siebie reklamację;
gdy instytucja finansowa nie wykona czynności, do których została zobowiązana w wyniku reklamacji;
gdy w umowie pożyczkowej, nie zostały umieszczone szczegóły składania i rozpatrywania reklamacji.

Przy czym pamiętać należy, że napisanie i złożenie reklamacji jest obowiązkiem wyłącznie pożyczkobiorcy. Natomiast Rzecznik Finansowy może służyć pomocą tylko wtedy, gdy podmiot finansowy zignoruje reklamację lub nie wywiąże się ze złożonych przez siebie zobowiązań.

W jaki sposób napisać i złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego?

Jeśli przeprowadzone przez Was postępowanie reklamacyjne okazało się nieskuteczne, to możecie złożyć skargę na pożyczkodawcę. Aby uzyskać pomoc Rzecznika Finansowego należy złożyć wniosek o bezpłatne poreklamacyjne postępowanie interwencyjne. Można to zrobić na dwa sposoby:

pierwszym z nich to przesłanie pisma na podany na stronie Rzecznika Finansowego adres;
drugim natomiast jest dostarczenie go drogą e-mailową. Jeśli wybierzecie tę opcję, to wniosek powinien mieć formę skanu odręcznie podpisanego pisma lub też zawierać podpis elektroniczny. W tym celu należy założyć konto na platformie Epuap (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), aby uzyskać tzw. profil zaufany, który zastępuje podpis elektroniczny w kontaktach z urzędami. Następnie, za pomocą bankowości internetowej należy go zweryfikować i złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego za pomocą platformy.

Na stronie internetowej Rzecznika Finansowego dostępne są wzory wniosków. Napisana skarga powinna w zwięzłej i rzeczowej formie przedstawiać dany problem i wskazywać, że procedura reklamacyjna została całkowicie wyczerpana. Również konieczne jest wskazanie zarzutów przeciwko stanowisku skarżonego podmiotu finansowego, jak i argumenty potwierdzające słuszność Waszego roszczenia. Do tego, jeśli posiadacie kserokopię korespondencji z firmą pożyczkową lub też inne dokumenty istotne w tej sprawie, to trzeba dołączyć je do wniosku. Zażalenie oczywiście musii również zawierać dane wniskodawcy, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania i adres korespondencyjny.

Co może zrobić Rzecznik Finansowy?

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią wniosku, Rzecznik Finansowy może podjąć określoną czynność i przedstawić wnioskodawcy przysługujące mu prawa, jak i działania, które może wykonać. Do tego również, przekazać sprawę do innego organu lub też skierować ją do pozasądowego postępowania, w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem finansowym.

Jeśli Rzecznik Finansowy nie będzie mógł skutecznie rozwiązać sprawy, zgodnie z oczekiwaniem zgłaszającego, to pożyczkobiorca może skorzystać z jeszcze jednej opcji. Chcąc rozwiązać spór szybciej i taniej (niż w przypadku postępowania sądowego) można podjąć postępowanie polubowne. Dzięki niemu pożyczkobiorca ma bezpośredni wpływ na sposób rozwiązywania sporu i satysfakcję z wypracowanego przez siebie jego polubownego rozwiązania. Jednak trzeba liczyć się z tym, że w tej sytuacji zasadność Waszej reklamacji jest mniejsza i należy pójść na pewne ustępstwa, do tego w postępowaniu polubownym, Rzecznik Finansowy nie reprezentuje żadnej ze stron. Warto tu jeszcze raz przypomnieć, że nie jest ono kolejnym etapem czynności interwencyjnych, ponieważ ma inne cele i zasady. Postępowanie polubowne jest także odpłatne, jego koszt to 50 zł od wniosku.

Reklamacja pożyczki jest stwierdzeniem pewnego uchybienia ze strony firmy pożyczkowej. Celem podjętych działań, jest domaganie się naprawienia błędu lub też, gdy jest to niemożliwe, zapewnienie pożyczkobiorcy odpowiedniej rekompensaty. Jeśli podejrzewacie, że możecie mieć problem ze skuteczną reklamacją chwilówki, to pamiętajcie, że jest jeszcze opcja odstąpienia od umowy chwilówki, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments