Rusza program “Moja Woda” – jak otrzymać dofinansowanie?

0 /5
(Ocen: 0)
rusza program moja woda na czym polega

Jednym z wielu problemów klimatycznych dzisiejszego świata, z którym podejmowane są mniej lub bardziej skuteczne walki, jest susza. Niestety, w wyobraźni wielu z nas klęska braku wody dotyka tylko mieszkańców Afryki. Jak się jednak okazuje w kwietniu 2020 ponad ⅓ obszaru Polski zmagała się z suszą rolniczą. W reakcji na tę sytuację i w obawie przed jej pogorszeniem, Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołały do życia program “Moja Woda”. Jakie są jego założenia? Kto i na co może otrzymać dofinansowanie?

Jakie są założenia programu “Moja Woda”?

Od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski na dofinansowanie w programie “Moja Woda”. Czym jednak jest ten projekt i w jakim celu powstał? Głównym założeniem programu antysuszowego jest wspieranie inwestycji budowy przydomowych instalacji zbierających wodę pochodzącą z opadów deszczu oraz roztopów śniegu i wykorzystywaniu jej podczas prac w gospodarstwie domowym. Program “Moja Woda” jest kolejnym po programach Mój Prąd i Czyste Powietrze, mającym na celu wspieranie proekologicznych postaw Polaków. Zważywszy na problemy wynikające z coraz większego zapotrzebowania na wodę oraz coraz mniejszej jej podaży, świadomość tego, jak ważne jest oszczędzanie tego surowca, stanowi niezwykle istotny element edukacyjny.

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma w planach przeznaczenie 100 mln zł na walkę z konsekwencjami suszy i to właśnie ze środków Funduszu mają pochodzić dotacje dla beneficjentów programu “Moja Woda”. Z założeń projektu wynika, że każdy właściciel domu jednorodzinnego, którego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będzie mógł liczyć na dofinansowanie instalacji zbierającej wodę deszczową do kwoty 5000 zł. Pomysłodawcy programu mają zatem na celu przede wszystkim zwiększenie retencji wody na terenach prywatnych gospodarstw, co w dłuższej perspektywie miałoby przyczynić się oszczędzania wody, której deficyty z roku na rok są coraz bardziej widoczne.

Na co konkretnie można otrzymać dofinansowanie?

Polska jest krajem, w którym zasoby wody są stosunkowo niewielkie, a na jednego mieszkańca przypada jej ok. 1600 m3 rocznie, co daje wynik niewiele lepszy od Egiptu! W związku z powyższym oraz ze względu na pogłębiające się z roku na rok konsekwencje występowania suszy, warto podjąć prywatne działania mające na celu oszczędzanie wody. Jednym z nich może być budowa wspomnianej wcześniej instalacji, która zbierałaby deszczówkę oraz wodę roztopową i pozwalała tym samym na jej wykorzystanie w gospodarstwie domowym. Program “Moja Woda” oferuje możliwość otrzymania dofinansowania właśnie na zakup, montaż oraz uruchomienie takiej instalacji. Na jakie konkretnie elementy konstrukcji można uzyskać dotację? Będą to na przykład:

zbiorniki retencyjne (nadziemne, podziemne, otwarte, zamknięte, szczelne lub infiltracyjne) jednak nie większe niż o pojemności 2 m3;

przewody i złącza odprowadzające wodę opadową z rynien oraz wpustów do zbiorników nadziemnych lub podziemnych, otwartych lub zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych;

instalacje rozsączające;

elementy instalacji pozwalające na wykorzystanie zebranej wody, czyli np. systemy nawadniające.

Dofinansowanie z programu “Moja Woda” ma zatem za zadanie pokrycie lub dotowanie kosztów kwalifikowanych niezbędnych do wykonania przydomowej instalacji retencji i rozdysponowania wody deszczowej oraz roztopowej. Kwoty te nie mogą być jednak wyższe niż 80% kosztów całego przedsięwzięcia.

Program “Moja woda” – dla kogo?

Celem programu “Moja Woda” jest dotarcie do tych właścicieli prywatnych posesji, czy domów jednorodzinnych, którzy chcieliby, aby woda pochodząca z opadów lub roztopów nie była odprowadzana do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, na ulice czy inne tereny sąsiadujące. Założenia programu skierowane są więc do tych osób, które chciałaby w swoim gospodarstwie domowym wykorzystywać wodę, za zużycie której nie muszą płacić.

W kwestiach formalnych projekt ogłoszony 1 czerwca 2020 roku dedykowany jest osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów bądź działek, na których zlokalizowany jest mieszkalny budynek jednorodzinny posiadający pełne orynnowanie. Okazuje się więc, że nowy rządowy program nie jest skierowany do milionów Polaków zamieszkujących budownictwo wielorodzinne. Muszą oni zatem znaleźć inne skuteczne sposoby na to, jak dbać o środowisko. Obiecującym wydaje się na przykład możliwość startowania przez wspólnoty mieszkaniowe w konkursach o dofinansowanie fotowoltaiki 2020 m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Jak starać się o finansowe wsparcie w ramach programu?

Wnioski w ramach programu “Moja Woda” można składać już od dwóch tygodni, a więc od 1 lipca 2020 roku. Przyjmowaniem podań zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nabór prowadzą w trybie ciągłym. Projekt zakłada także zestaw warunków, które musi spełnić potencjalny beneficjent, aby jego wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Przyznanie dofinansowania na zakup, montaż i uruchomienie instalacji można otrzymać jeśli:

przedmiotem dofinansowania nie będzie zakres rzeczowy (zbiorniki, przyłącza, instalacje nawadniające), na których wykonanie został już złożony wniosek (rozpatrzony pozytywnie lub będący w trakcie rozpatrywania) o dotację w ramach programu “Moja Woda” lub innego programu realizowanego przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW;

na przeprowadzenie przedsięwzięcia lub jego części nie zostały już przyznane dotacje ze środków publicznych, których łączna suma dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

wykonana instalacja, a także zebrana za jej pośrednictwem woda deszczowa nie będzie wykorzystywana przez beneficjentów końcowych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również działalności rolniczej;

zastosowane w instalacji elementy i urządzenia oraz zrealizowane plany zagospodarowania przestrzennego będą zgodne z polskim prawem oraz dopuszczone do użytkowania;

przez cały okres użytkowania instalacji objętej dofinansowaniem, beneficjent końcowy zobowiązany jest do wykorzystywania jej zgodnie z przeznaczeniem oraz gromadzenia całej dokumentacji dotyczącej przyznanego dofinansowania oraz ewentualnego serwisowania instalacji;

instalacja objęta dotacją będzie działała przynajmniej przez 3 lata od jej uruchomienia.

Czy program “Moja woda” cieszy się zainteresowaniem?

Mogłoby się wydawać, że świadomość Polaków w zakresie ochrony środowiska, a co za tym idzie konieczności oszczędzania zasobów wody, jest niewielka. Okazuje się jednak, że w przypadku programu “Moja Woda” założenia projektu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów. W pierwszych 10-ciu dniach od uruchomienia naboru wniosków złożono 6 tysięcy podań na łączną sumę dofinansowania instalacji retencyjnej przekraczająca 27 mln zł.

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje fakt, czy zainteresowanie programem “Moja Woda” wynika z rzeczywistej świadomości dotyczącej konieczności oszczędzania wody, czy z pobudek ekonomicznych. Tak, czy inaczej skutek rozpowszechnienia przydomowych instalacji retencyjnych będzie taki sam, a należy przypuszczać, że środki przeznaczone na dofinansowanie tego celu, zostaną szybko rozdysponowane. Ważne jednak, aby pamiętać, że dbanie o środowisko powinno być priorytetem w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to, czy działania te będą dotowane przez państwo, czy też nie.

Informacje o autorze

Marta Kazimierska

Szczególnie zainteresowana badaniem poziomu edukacji ekonomicznej Polaków i ich finansowej samoświadomości. Pasjonatka architektury wnętrz i krajobrazu. Organizatorka rajdów motocyklowych, miłośniczka kociej natury, hiszpańskiego kina i górskich wędrówek.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments