Ulga odsetkowa 2021 – kto może skorzystać?

4.8 /5
(Ocen: 5)

Ulga odsetkowa to możliwość obniżenia swojego dochodu/przychodu o część wydatków na odsetki od kredytu. Wciąż można ją uwzględniać przy rocznym rozliczeniu z fiskusem. Sprawdź, komu należy się ulga na odsetki od kredytu hipotecznego, jakie odsetki można odliczyć oraz jak obliczyć wysokość ulgi.

Ulga odsetkowa – dla kogo?

Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt na potrzeby mieszkaniowe. Kredytodawcą musi być uprawniony podmiot, czyli bank lub Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (SKOK). Ważne jest to, że osoby te muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Podatnik dzięki uldze może odliczyć od dochodu/przychodu zapłacone odsetki od kredytu w danym roku podatkowym.

Aby móc skorzystać z ulgi na odsetki od kredytu hipotecznego, należy także spełnić poniższe warunki:

1. W przypadku inwestycji dotyczącej budynku bądź lokalu mieszkalnego, budowa musi zostać zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku.

2. Jeżeli mowa o budowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przystosowaniu i przebudowie budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne – zakończenie inwestycji musi nastąpić przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie.

3. Jeżeli został wniesiony wkład do spółdzielni mieszkaniowej, zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, należy zawrzeć umowę o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego bądź lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowę w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

4. Odsetki muszą zostać faktycznie zapłacone, a ich wysokość oraz termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu mieszkaniowego. Ważne jest to, że nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

5. Podatnik lub jego małżonek nie korzystał wcześniej z tzw. starej „ulgi budowlanej”, czyli z odliczenia od dochodu/przychodu lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Z prawa do ulgi można skorzystać aż do 2028 roku (ostatni raz przy rozliczaniu PIT-u za 2027 rok). Osoby, które wcześniej spłacą kredyt hipoteczny, automatycznie stracą prawo do odliczenia.

Jakie odsetki można odliczyć w ramach ulgi odsetkowej?

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że tylko faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek można odliczyć od dochodu/przychodu w ramach ulgi odsetkowej. Zatem jakie odsetki można odliczyć? Tylko te od:

 • kredytu udzielonego w latach 2002-2006 na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z budową budynku mieszkalnego, wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a także nadbudową, przebudową bądź rozbudową budynku na cele mieszkalne.
 • kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.
 • każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu, o którym mowa w powyższych punktach.

Należy zaznaczyć, że można odliczyć odsetki od tej części kredytu hipotecznego, która odpowiada wartości 70 m² powierzchni użytkowej mieszkania. Limit ten dla poszczególnych lat opisaliśmy w tabeli, w dalszej części artykułu.

Ulga odsetkowa – jakich kosztów nie można odliczyć?

Nie wszystkie odsetki od kredytów hipotecznych można odliczyć. Przede wszystkim nie będziesz mógł skorzystać z prawa do odliczenia, jeśli zaciągnąłeś kredyt mieszkaniowy:

 • udzielony ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 • udzielony przez kasy mieszkaniowe,
 • udzielony na usuwanie skutków powodzi,
 • objęty wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa,
 • wykorzystywany na nabycie gruntu bądź prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycjami mającymi na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Warto dodać, że nie można odliczyć odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup gruntu, inwestycji na rynku wtórnym czy ekspektatywy.

Ulga odsetkowa – jak obliczyć?

Obliczenie ulgi odsetkowej nie jest wcale trudne, jak może się wydawać. Aby obliczyć prawidłowo kwotę ulgi, należy zastosować następujący wzór:

Limit z roku zakończenia inwestycji to kwota stanowiąca iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Może brzmieć to skomplikowanie, jednak limit ten jest określony i prezentuje się następująco:

 • od 2002 do 2007 r. – 189 000 zł,
 • w 2008 r. – 212 870 zł,
 • w 2009 r. – 243 460 zł,
 • w 2010 r. – 264 810 zł,
 • od 2011 do 2019 r. – 325 990 zł.

Ważne jest to, że limitu nie można zmienić, gdyż określa się go w zależności od roku zakończenia inwestycji. Próba jego zmiany wykryta przez fiskusa może mieć negatywne konsekwencje. Należy podkreślić, że limit ten dotyczy także odsetek, które zostały łącznie zapłacone przez małżonków.

W przypadku gdy kredyt został zaciągnięty przez małżonków, odsetki od dochodu/przychodu może odliczyć ta osoba, która go spłaca. Zaświadczenie z banku może zawierać, kto ile wpłacił. Jeżeli nie zostało to w nim zawarte, należy przyjąć, że spłata była dokonywana w częściach równych. Małżonkowie mogą także wykazać wysokość faktycznie poniesionych wydatków. Dzięki czemu będą mogli odliczyć odsetki, które w rzeczywistości były ich wydatkiem.

Przykład obliczenia ulgi odsetkowej

Załóżmy, że podatnik zakończył inwestycję w 2007 r. Wysokość zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe wyniosła 400 000 zł. W okresie 2007-2019 podatnik spłacał odsetki i odliczał je w ramach ulgi odsetkowej. W 2020 r. podatnik spłacił odsetki w kwocie 6 900 zł.

Wykorzystując powyższy wzór, otrzymamy:

W rozliczeniu za 2020 rok podatnik odliczy odsetki w kwocie 3 260,25 zł.

A co z kredytami w walucie obcej? W takim przypadku także przysługuje ulga na odsetki od kredytu hipotecznego. Jednak kwotę kredytu i wysokość spłaconych odsetek należy przeliczyć na złote wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty kapitału lub spłaty odsetek.

Ulga odsetkowa – co trzeba wiedzieć?

Ulga odsetkowa przysługuje osobom, które zaciągnęły kredyt od 1 stycznia 2002 roku do 31 stycznia 2006 roku na potrzeby mieszkaniowe. Niezależnie od tego, w jakiej walucie jest zobowiązanie. Jednak, aby mieć prawo do odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego, trzeba spełniać określone warunki. Nie wszystkie odsetki podlegają odliczeniu, np. te od kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego czy przez kasy mieszkaniowe.

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 załączając PIT-D. Jeżeli po raz pierwszy chcesz skorzystać z ulgi, musisz dołączyć oświadczenie PIT-2K, które zawiera dane identyfikacyjne oraz informacje pozwalające zweryfikować, czy taka ulga Ci przysługuje.
Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments