Wcześniejsza spłata chwilówki a zwrot kosztów

4.43 /5
(Ocen: 7)

Skorzystaliście z chwilówki, jednak dzięki dodatkowej gotówce chcielibyście ją spłacić wcześniej niż zawarte jest to w umowie? Specjalnie na życzenie wielu naszych Czytelników sprawdzimy, jak przebiega zwrotów kosztów przy wcześniejszej spłacie chwilówki.

Chwilówka jest rodzajem kredytu konsumenckiego

Jeśli zdarza Wam się korzystać z produktów firm pożyczkowych, to warto pamiętać, że każdą chwilówkę, można uregulować wcześniej niż wymaga tego umowa. Zgodnie z polskim prawem pożyczkobiorca, który zwróci pieniądze przed terminem powinien pokryć dodatkowe koszty, proporcjonalnie do czasu, w którym z nich korzystał. O prawie do zwrotu części kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty chwilówki mówi Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Podlegają jej nie tylko banki, ale również firmy pożyczkowe, które udzielają kredytów dla osób fizycznych do kwoty 255.550 zł.

Zgodnie Ustawą o kredycie konsumenckim:

wcześniejszy zwrot chwilówki nie wymaga poinformowania o tym firmy pożyczkowej;
ewentualnie nadpłacone koszty powinny być zwrócone pożyczkobiorcy, w ciągu 14 dni od spłaty całkowitej kwoty zobowiązania;
w przypadku spłaty chwilówki przed terminem, jej całkowity koszt powinien być obniżony o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy (czyli za okres od dnia rzeczywistej spłaty do umownego terminu zwrotu pożyczki).

Uwaga na dodatkowe opłaty za zwrot chwilówki przed terminem

Aktualne przepisy przewidują jeszcze jedną rzecz, jest nią możliwość wprowadzenia przez pożyczkodawcę prowizji rekompensującej mu koszty wcześniejszej spłaty. Jednak może być ona stosowana wyłącznie po spełnieniu określonych warunków (art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim) i jest to możliwe w przypadku, gdy zostaną spełnione dwa warunki:

stopa oprocentowania chwilówki jest stała;
planowana kwota do spłaty przez kolejne dwanaście miesięcy przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia poprzedniego roku (limit dla 2018 roku wynosił 14 899 zł). Ten kwotowy limit sprawnie ogranicza stosowanie prowizji rekompensacyjnej w przypadku kredytów gotówkowych i chwilówek. Przy tym prowizja ta nie powinna przekraczać 1% nadpłaconej kwoty, jeżeli do końca pierwotnego okresu kredytowania pozostał więcej niż rok.

Jak zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę chwilówki wygląda w praktyce?

Na pewno zastanawiacie się nad tym, jakie odzwierciedlenie w praktyce mają przepisy zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim i czy wcześniejsza spłata chwilówki jest respektowana przez wszystkie firmy pożyczkowe? Otóż, zdecydowana większość instytucji pozabankowych daje taką możliwość swoim klientom. Jednak żeby mieć co do tego całkowitą pewność, należy zawsze bardzo dokładnie zapoznać się zarówno z regulaminem pożyczkodawcy jak i umową, którą będziecie podpisywać. Polacy często decydują się na przedterminową spłatę produktów finansowych, zwłaszcza gdy ich sytuacja ekonomiczna uległa poprawie. Dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jak i zobowiązań krótkoterminowych, takich jak omawiane przez nas chwilówki.

Ustawa o kredycie konsumenckim nakazuje firmom pożyczkowym m.in. zwrócenie części odsetek. Według opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Rzecznika Finansowego (RF), pożyczkobiorcy, którzy podjęli decyzję o wcześniejszej spłacie chwilówki, powinni także otrzymać proporcjonalny zwrot opłat, prowizji, składek ubezpieczeniowych, a także koszty usług administracyjnych (z wyjątkiem wynagrodzenia dla notariusza). Jest to bardzo ważne ponieważ w przypadku produktów finansowych oferowanych przez firmy pożyczkowe, prowizja jest znacznie wyższy niż koszt odsetek.

Dla przykładu jeśli wzięliście chwilówkę o wysokości 3.000 zł, na okres 30 dni, gdzie koszt odsetek i prowizji wynosi 850 zł. Jednak zdecydowaliście spłacić się ją po 15 dniach, to w takiej sytuacji firma pożyczkowa powinna zwrócić Wam połowę dodatkowych kosztów pożyczki, czyli 425 zł.

Zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę chwilówki może być różny dla poszczególnych pożyczkodawców

Naturalnie instytucje pozabankowe, mające w swojej ofercie pożyczki online znają przepisy, czego dowodem są chociażby zapisy w umowie ramowej, które można znaleźć na wielu serwisach z chwilówkami. Najczęściej brzmią one tak “pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu pożyczki przed wyznaczonym w umowie dniem spłaty. W przypadku spłaty całości lub części pożyczki przed wyznaczonym dniem spłaty, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona pożyczka”. Jest to jak najbardziej zgodne z Ustawą o kredycie konsumenckim, jednak na uwadze trzeba mieć to, że sam sposób rozliczania może być różny dla poszczególnych firm pożyczkowych.

Najczęściej stosują one następujące dwa rozwiązania:

pożyczkobiorca musi spłacić całą kwotę zobowiązania (rozumie się przez to sumę pożyczonych pieniędzy, powiększoną o całkowite koszty widniejące w umowie). Następnie, po uregulowaniu należności przez klienta, pożyczkodawca zwraca mu nadpłacone koszty na konto bankowe;
pożyczkobiorca najpierw ustala z firmą pożyczkową kwotę zobowiązania na dany dzień spłaty (telefonicznie lub mailowo) i dopiero po tym spłaca sumę uwzględniającą obliczone przez firmę koszty.

Jednak z reguły najbezpieczniej jest oddać pełną kwotę chwilówki i dopiero później upominać się o zwrot nadpłaconych kosztów. Spowodowane jest to tym, że w większości firm pożyczkowych, wszystkie procesy obsługi klientów są zautomatyzowane. W związku z czym, jeśli system księgowy odkryje niepełną wpłatę może od razu uruchomić procedurę windykacyjną, której raczej chcielibyśmy uniknąć. O wcześniejszej spłacie chwilówki najlepiej poinformować pożyczkodawcę i upomnieć się zwrot kosztów (firma pożyczkowa ma na to 14 dni).

Jak upomnieć się o zwrot kosztów?

W momencie gdy Wasza chwilówka została już zamknięta należy wystosować do pożyczkodawcy odpowiednią reklamację (powołując się na art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim), w której domagać będziecie się zwrotu kosztów za niewykorzystane okresy kredytowania. W przypadku produktów finansowych, oferowanych przez instytucje pozabankowe, w zupełności wystarczy proste pismo. Należy zawrzeć w nim to, że działacie na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348) i żądacie proporcjonalnego zwrotu kosztów początkowych, czyli prowizji oraz opłat administracyjnych, wraz ze zwrotem nienależnie pobranych odsetek, z tytułu skróconego okresu obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego.

W samym uzasadnieniu trzeba napisać, że w przypadku wcześniejszej spłaty chwilówki, pożyczkodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego zobowiązania, niezależnie od ich charakteru. Taki zwrot musi być proporcjonalny, czyli obejmować okres od dnia faktycznej spłaty chwilówki, do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie powinien on również zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez pożyczkobiorcę. Tak więc zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim:

w przypadku wcześniejszej spłaty chwilówki następuje obniżenie wszystkich jej kosztów (bez względu na ich charakter i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez pożyczkobiorcę);
redukcja ta ma charakter proporcjonalny (odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty pożyczki do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie).

Na końcu reklamacji zaznaczcie, że zwrotu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na Wasz rachunek bankowy. Firmy pożyczkowe zazwyczaj nie robią problemów i szybko zwracają należne pieniądze na konto pożyczkobiorcy lub też w postaci potrącenia, jeśli ma on otwartą pożyczkę. Jednak co robić, kiedy zwrot kosztów za wcześniejszą chwilówkę okaże się dużym problemem dla Waszego pożyczkodawcy?

Co zrobić gdy pożyczkodawca odmawia zwrotu kosztów?

Jeżeli firma pożyczkowa, pomimo dokonanej przez Was wcześniejszej spłaty chwilówki, uparcie odmawia zwrotu kosztów, to zgodnie z zasadami określonymi przez Rzecznika Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinniście złożyć skargę do pierwszej z tych instytucji. Jednak wcześniej dobrze jest wyczerpać wszystkie możliwości reklamacji. Analogiczna sytuacja ma również miejsce w przypadku kredytów konsumpcyjnych, oferowanych przez banki i SKOK-i, które również regulowane są przez te same przepisy co chwilówki online.

Jakie firmy zwracają koszty za wcześniejszą spłatę chwilówki?

Podejmując decyzję o nowej chwilówce, zawsze upewnijcie się, czy w zapisach umowy są zawarte informacje na temat wcześniejszej spłaty. Postanowiliśmy sprawdzić, jak do tej jakże ważnej kwestii dotyczącej naszych pieniędzy podchodzą największe firmy pożyczkowe w kraju.

Na pierwszy ogień wzięliśmy firmę Vivus. W treści jej umowy ramowej możemy przeczytać, że „pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki Limitu Ogólnego”. Więc jeśli zdecydujemy się na taki krok, koszt chwilówki ulegnie obniżeniu o te opłaty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnianie pożyczki (nawet jeśli firma poniesie je przed spłatą).

W przypadku firmy Wonga w umowie zapisano “pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed Terminem Spłaty do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki Krótkoterminowej, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę”. Czyli pożyczkobiorca przy wcześniejszej spłacie chwilówki zobowiązany jest do poniesienia kosztów za okres, w którym korzystał z pieniędzy.

Kolejna ciesząca się dużą popularnością wśród naszych Czytelników firma Miloan w swojej ramowej umowie pożyczki zaznaczyła, że ”pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed terminem spłaty Pożyczki określonym w Umowie. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnione Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą”.

Również firma Filarum zapisała „pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki. W przypadku spłaty Pożyczki w całości przed Terminem Spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono Okres Trwania Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą”.

To tylko kilka przykładów, ale widać, że firmy pożyczkowe w swoich umowach rzetelnie podchodzą do tematu wcześniejszej spłaty chwilówki. Oczywiście nie mamy czasu i miejsca przytoczyć wszystkich przykładów, dlatego też najlepiej samodzielnie i dokładnie zapoznajcie się z umową chwilówki, z której będziecie korzystać.

Jeśli mielibyśmy się do czegoś przyczepić, to do tego, że niestety wiele firm pożyczkowych, podczas podpisywania umowy nie informuje klientów o tym, że przy wcześniejszej spłacie chwilówki przysługuje im zwrot części kosztów:( A w grę mogą wchodzić całkiem spore koszty – przy jednej chwilówce może to być nawet kilkaset złotych. Niestety, znacznie łatwiej przychodzi firmom pożyczkowym naliczanie karnych odsetek w przypadku niedotrzymania przez klienta terminu spłaty chwilówki, niż oddanie im należnych pieniędzy za szybsze oddanie całego zobowiązania.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments