Dokumenty do kredytu hipotecznego

5 /5
(Ocen: 2)

Największą bolączką kredytobiorców (no, poza wyborem konkretnej oferty) jest zgromadzenie kompletu wymaganych dokumentów. Dla niektórych wizja zdobywania ich wszystkich, jest tak obezwładniające, że wolą już mieszkać w wynajętym mieszkaniu. Czy naprawdę dokumentacja kredytowa została wymyślona tylko po to, by spędzać Wam sen z powiek? I czy jest jej aż tak dużo?

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego?

My sądzimy, że to wszystko jest do przejścia, warto jednak przygotować się do tego z głową. Zawczasu wynotujcie sobie, co może być Wam potrzebne i skonsultujcie to z bankiem. Potwierdzoną listę podzielcie sobie na instytucje, które są Wam niezbędne do uzyskania danego druczku. Gdy na przykład urząd miasta jest niedaleko urzędu skarbowego, to warto za jedną wizytą otrzymać dokumenty z jednej i drugiej instytucji.

Dokumenty osobowe dla obywatela Polski oraz obcokrajowca

To w zasadzie najprostsza i najprzyjemniejsza kategoria wymaganych przez bank papierów. Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego wchodzą w grę? Oto one:

Dokumenty osobowe dla obywatela Polski

wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego:

 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej zagranicznych biur kredytowych,
 • umowa o pracę,
 • zezwolenie na pobyt stały za granicą (jeśli wymagane),
 • zezwolenia na pracę (jeśli wymagane),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym (w języku angielskim),
 • deklaracje podatkowe za dwa minione lata obrachunkowe.

Dokumenty osobowe dla obywatela Polski, pracującego za granicą

 • paszport,
 • drugi dokument ze zdjęciem,
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terytorium,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej zagranicznych biur kredytowych.

Dokumenty osobowe dla obcokrajowca

 • paszport,
 • drugi dokument ze zdjęciem,
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terytorium,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej zagranicznych biur kredytowych.

W niektórych sytuacjach składając wniosek o kredyt hipoteczny wymagane jest również dodatkowa dokumentacja – wyrok sądu orzekający rozwód lub akt notarialny uzgadniający odrębność majątkową.

Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej

Gdy bierzecie kredyt hipoteczny, jesteście również zobligowani do przedstawienia swoich miesięcznych poborów. Im więcej dochodów jesteście w stanie wykazać, tym lepiej. Wiąże się to oczywiście z wyszukiwaniem dokumentów. Poniżej przedstawiamy rodzaje źródeł dochodu, jakie możecie spotkać w bankach, i związane z nimi rodzaje dokumentów, jakie banki wymagają do kredytu hipotecznego:

Umowa o pracę, powołanie, mianowanie, stosunek wojskowy

 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o dochodach od pracodawcy,
 • umowa o pracę (opcjonalne),
 • świadectwo pracy (opcjonalnie).

Kontrakt sportowy lub menedżerski

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • umowa/kontrakt.

Działalność wykonywana osobiście (umowa zlecenie i dzieło)

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • potwierdzona deklaracja podatkowa PIT za zeszły rok kalendarzowy,
 • inne dokumenty poświadczające zarobki z ostatnich 12 miesięcy (umowy, rachunki i inne).

Działalność gospodarcza

– tutaj ilość i rodzaj dokumentów, zależy od tego, w jaki sposób rozliczacie się z urzędem skarbowym, są jednak pewniaki:

 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji,
 • formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą udostępniony przez bank.

Renta, świadczenia przedemerytalne, emerytura

 • dokument poświadczający prawo do świadczenia, w przypadku renty również czas, na jaki została przyznana,
 • poświadczenie wypłacenia świadczenia za ostatni okres.

Marynarze

 • książka żeglarska (kopie stron wskazanych przez bank),
 • umowa lub kontrakt marynarski.

Inne dochody (np. najem)

 • oświadczenie o dochodach,
 • deklaracja podatkowa za ostatni rok,
 • umowa wraz z aneksami.

Dochody z tytułu dywidendy

 • zaświadczenie poświadczające wysokość dywidend,
 • uchwała w sprawie podziału i wypłaty zysków.

Dochody z tytułu posiedzeń Rad Nadzorczych lub/i Zarządu

 • zaświadczenie o dochodach,
 • umowa spółki (aneksy, załączniki),
 • uchwała zgromadzenia wspólników,
 • deklaracja podatkowa za ostatni rok.

Dochody z tytułu wykonywania zawodu syndyka (bez prowadzenia działalności gospodarczej)

 • potwierdzenie wykonywania zawodu syndyka,
 • deklaracja podatkowa z ostatnich dwóch lat,
 • decyzja sądu przyznająca wynagrodzenie.

Jeśli starczyło Wam cierpliwości i przejrzeliście cały spis, to mogliście zauważyć, że regularnie pojawiają się tam oświadczenia (które sami podpisujecie), zaświadczenia o dochodach (wydawane przez pracodawcę lub zleceniodawcę) i deklaracje podatkowe (PITy z poświadczeniem złożenia w urzędzie skarbowym).
Banki nieraz rezygnują z niektórych dokumentów, uznając że inne są wystarczająco wiarygodne. Często jednak musimy donieść wszystkie możliwe druczki – tutaj uwaga! Kredytodawcy, często mają swoje wzory dokumentów i do Was należy przypilnowanie, by wszystkie wymagane rubryczki były uzupełnione.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

To, jakich pism urzędowych będzie wymagał bank, zależy od rodzaju inwestycji, na jaką chcemy zaciągnąć zobowiązanie. Podstawą jest akt notarialny i to jest dokument, bez którego się nie obejdziecie. Jakie dokumenty wymaga bank do kredytu hipotecznego:

Kupno działki

 • umowa przedwstępna,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość realizacji na działce budowy [ważność 3 – 6 miesięcy].

Budowa domu lub mieszkania

 • akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości (działka),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości (działka) – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • projekt budowlany (do wglądu),
 • kosztorys i harmonogram prac [ważność 30 dni] – wymagany oryginał,
 • dziennik budowy (pierwsza strona, a także wszystkie strony, na których widnieją wpisy w dzienniku),
 • umowy z wykonawcami (jeśli występują),
 • operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • dziennik budowy – do wglądu,
 • Promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości (mieszkanie),
 • Umowa z deweloperem (mieszkanie),
 • Dokumenty rejestrowe zbywcy (mieszkanie).

Zakup domu

Rynek pierwotny:

 • podstawa nabycia: umowa przedwstępna z deweloperem wraz ze wszystkim załącznikami (m.in. prospekt informacyjny – dla umów podlegających pod ustawę deweloperską) lub umowa rezerwacyjna z deweloperem wraz z Prospektem Informacyjnym i draftem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (załączniki muszą być podpisane lub opieczętowane przez dewelopera),
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg)
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wymagany w przypadku braku KW dla nieruchomości [ważność 30 – 90 dni],
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • potwierdzenie nadania NIP oraz numeru REGON,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera (jeśli nie figurują w KRS),
 • promesa zgody banku kredytującego, stanowiąca, iż lokal będący przedmiotem finansowania zostanie bez obciążenia wydzielony z nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli działka, na której prowadzona jest budowa stanowi zabezpieczenie kredytu dewelopera),
 • oświadczenie dewelopera na druku banku [ważność 30 dni],
 • wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej [ważność 30 dni],
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę)
 • decyzje podziałowe działek wraz załącznikami.

Rynek wtórny:

 • umowa przedwstępna ze zbywcą,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
 • dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy (akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizna, spadek etc.),
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (dotyczy domu)[ważność 3 – 6 miesięcy],
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami [ważność 30 dni],
 • wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek (wymagane przez sądy na etapie zakładania księgi wieczystej) [ważność 30 dni],
 • operat szacunkowy / wycena bankowa nieruchomości (należy dostarczyć w momencie składania wniosków kredytowych),
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (dotyczy domów i działek) – np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę.

Zakup mieszkania

Rynek pierwotny:

 • podstawa nabycia: umowa przedwstępna z deweloperem wraz ze wszystkim załącznikami (m.in. prospekt informacyjny – dla umów podlegających pod ustawę deweloperską) lub umowa rezerwacyjna z deweloperem wraz z Prospektem Informacyjnym i draftem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (załączniki muszą być podpisane lub opieczętowane przez dewelopera),
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg)
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wymagany w przypadku braku KW dla nieruchomości [ważność 30 – 90 dni],
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • potwierdzenie nadania NIP oraz numeru REGON,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera (jeśli nie figurują w KRS),
 • promesa zgody banku kredytującego, stanowiąca, iż lokal będący przedmiotem finansowania zostanie bez obciążenia wydzielony z nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli działka, na której prowadzona jest budowa stanowi zabezpieczenie kredytu dewelopera),
 • oświadczenie dewelopera na druku banku [ważność 30 dni],
 • wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej [ważność 30 dni],
 • decyzje podziałowe działek wraz załącznikami.

Rynek wtórny:

 • umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania ze zbywcą,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
 • dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy (akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizna, spadek etc.),
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (dotyczy domu)[ważność 3 – 6 miesięcy],
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami [ważność 30 dni],
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu (dotyczy: spółdzielczego lokalu nieposiadającego księgi wieczystej) oraz wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek (wymagane przez sądy na etapie zakładania księgi wieczystej) [ważność 30 dni],
 • operat szacunkowy / wycena bankowa nieruchomości (należy dostarczyć w momencie składania wniosków kredytowych).

Remont, adaptacja

  • odpis z księgi wieczystej,
  • kosztorys,
  • umowa z wykonawcą (opcjonalnie),
  • pozwolenie na budowę (gdy prace tego wymagają),
 • plan zagospodarowania działki (gdy prace tego wymagają),
 • projekt budowlany (tylko do wglądu, gdy prace tego wymagają).

Jak widać, tylko część dokumentów, które musimy uzyskać z tej kategorii, wymaga od nas specjalnych zabiegów. Większość powinna być w naszym domowym biurze – wszelkie umowy, kosztorysy są i tak nam niezbędne.

Oblicz zdolność kredytową!