Kredyty hipoteczne dla firm na cele komercyjne

0 /5
(Ocen: 0)

Lwia część kredytów hipotecznych na rynku jest udzielana osobom prywatnym na cele mieszkaniowe. Jest również cała gama produktów, które są proponowane firmom, gdy powstać ma lokal komercyjny. Jakie kryteria musi spełniać inwestycja, kto może być kredytobiorcą, a także jakie są koszty takiego zobowiązania – o tym właśnie jest nasz artykuł!

Lokale komercyjne- jakie kredyty hipotecznego dla firm?

Na samym początku warto ustalić, czym w ogóle są lokale komercyjne. To przede wszystkim te, które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli będą to wszelkiego rodzaju biurowce oraz lokale usługowe, a także powierzchnie pod linie produkcyjne oraz magazyny. Kredytowaniem mogą być objęte również takie działania, jak zakup gruntu pod budowę nieruchomości komercyjnej.

W zależności od potrzeb kredytobiorcy zobowiązanie może być na budowę nowego obiektu lub zakup już istniejącego lokalu. Różnica polega również na wskazaniu, czy inwestor potrzebuje lokalu na użytek własny, czy też pod wynajem innym podmiotom. W drugim przypadku należy dokładnie przekalkulować czynsz, aby pokrył on ratę kredytu, a także inne obciążenia (podatek od nieruchomości i inne koszty utrzymania).

Jakie kredyty hipoteczne dla firm na lokale komercyjne?

Na rynku bankowym niewiele podmiotów oferuje kredyty hipoteczne właśnie na cele komercyjne. Dzieje się tak z powodu podzielenia klientów na dwa segmenty: osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa. Pierwszej grupie oferuje się zobowiązania na cele mieszkaniowe (użytek własny lub wynajem), a drugiej kredyty inwestycyjne.

Można zauważyć, że ten podział generuje pewne problemy. Zaciągając kredyt mieszkaniowy wiele osób jest zobowiązanych do podpisania oświadczenia, że lokal nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub tylko jego ograniczona część będzie służyła takim celom (najczęściej do 30% powierzchni nieruchomości). Firmy natomiast biorąc kredyt inwestycyjny są prześwietlane wyłącznie pod kątem wypłacalności i kondycji, poza zainteresowaniem kredytodawcy jest projekt budynku. Oba segmenty klientów mogą mieć problem z uzyskaniem wsparcia finansowego na budowę/ kupno lokalu komercyjnego pod wynajem.

Lukę tę uzupełniają kredyty hipoteczne na cele komercyjne. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jest to dość nietypowy produkt i nie każdy bank ma go w swojej ofercie.

Kto może zostać kredytobiorcą?

Zaciągnąć kredyt hipoteczny na cele komercyjne mogą wyłącznie firmy. Produkt ten nie jest dostępny dla osób prywatnych, w takich przypadkach można wziąć ewentualnie zobowiązanie w postaci pożyczki hipotecznej. Działalność gospodarcza ma być prowadzona przynajmniej przez pół roku, dopiero później można wnioskować o udzielenie zobowiązania.

Pojawić się mogą również wymagania, co do obrotów firmy. Przykładowo w jednym z banków pojawia się zapis, że roczne dochody netto kredytobiorcy powinny mieścić się w przeliczeniu na złotówki w granicach od 1 200 000 do 5 000 000 euro. Sprawia to, że przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych.

Kredyt hipoteczny na cele komercyjne – jakie kwoty, na ile lat i sposoby przeznaczenia?

Dostępne dla przedsiębiorców kwoty są zależne od polityki danego banku. W niektórych placówkach temat ten jest otwarty i wartość zobowiązania zależy od potrzeb firmy, a także jej kondycji finansowej. Spotkać można jednak również oferty, które określają, że minimalna kwota to 1 mln złotych, a maksymalna to 7,5 mln złotych. Warto jednak zauważyć, że sprawy biznesowe są traktowane przez kredytodawców w sposób indywidualny.

Jakie może być przeznaczenie tytułowego produktu bankowego? Rozwiniemy teraz ten temat, bo poza oczywistymi wydatkami, przedsiębiorcy mają jeszcze parę możliwości wydatkowania środków z kredytu. Aby ułatwić, w nawiasie podajemy od razu szacunkowy okres trwania umowy kredytowej.

 • Kupno gruntu pod budynek komercyjny (do 2 lat),
 • Budowa (odbudowa, remont, rozbudowa) budynku komercyjnego (do 18 lat),
 • Zakup budynku komercyjnego (do 15 lat),
 • Uiszczenie VATu naliczonego w związku z budową lub zakupem budynku komercyjnego,
 • Refinansowanie wydatków firmy związanych z budową lub kupnem lokalu komercyjnego,
 • Spłata innego zobowiązania zaciągniętego na zakup/ budowę budynku komercyjnego.

Warto pamiętać jednak o tym, że nie każdy bank udziela zobowiązania na identycznych warunkach. Dlatego o szczegóły najlepiej dopytać bezpośrednio w placówce.

Zasady spłaty kredytu hipotecznego na cele komercyjne

O okresie spłaty napisaliśmy już wyżej, teraz czas na określenie, jakie będą warunki spłaty tego zobowiązania. Zacznijmy od tego, że firmy nie mają możliwości wyboru pomiędzy ratami malejącymi a równymi – banki oferują jedynie spłatę w stałych ratach. Płatność może być dokonywana co miesiąc lub co kwartał. Okres karencji w spłacie może być związany z czasem budowy, jednak nie będzie dłuższy niż 3 lata.

A jak kształtuje się oprocentowanie takiego kredytu? Tutaj oprocentowanie jest ustalane w sposób indywidualny, zależny od kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a także charakteru inwestycji. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, te parametry zależą od decyzji kredytobiorcy.

Warto poświęcić jeszcze chwilę zabezpieczeniom wymaganym przez kredytodawcę. Na liście mogą pojawić się między innymi:

 • hipoteka,
 • zastaw rejestrowy na udziałach w spółce celowej kredytobiorcy,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego,
 • cesja wierzytelności z umów najmu,
 • cesja z polisy ubezpieczeniowej,
 • pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
 • rachunek rezerwy obsługi długu z saldem w wysokości 3 rat kapitałowo-odsetkowych,
 • podporządkowanie płatności na rzecz udziałowców płatnościom z tytułu kredytu,
 • a także inne formy zabezpieczenia ustalone z bankiem (np. weksel własny in blanco).

Niektóre środki zabezpieczające mogą negatywnie wpłynąć na notowanie firmy wśród inwestorów, na przykład wspomniane podporządkowanie płatności. Należy zatem mieć to na uwadze, podczas negocjacji z bankiem.
Formalności związane z otrzymaniem kredytu
Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów będzie dla kredytobiorcy wyzwaniem. Oto lista dokumentów wymaganych w jednym, z banków.

Dokumenty dotyczące stanu prawnego i technicznego nieruchomości:

· aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące),
· aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
· aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
· umowa kupna/sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego,
· decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
· projekt budowlany (część architektoniczna wraz z opisem technicznym oraz projektem zagospodarowania terenu),
· wysokość podatku od nieruchomości oraz ewentualnej opłaty za użytkowanie wieczyste,
· zestawienie kosztów zarządzania, administracji i eksploatacji,
· operat szacunkowy (jeśli jest).

Dane dotyczące kredytobiorcy:

· umowa spółki – statut,
· aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru sądowego lub wyciąg ewidencji działalności gospodarczej,
· oświadczenie o posiadanych rachunkach, zaciągniętych kredytach, udzielonych poręczeniach i innych zobowiązaniach,
· opinia bankowa z banków współpracujących z wnioskodawcą,
· decyzja o nadaniu numeru REGON oraz NIP,
· aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zaległości podatkowych (do dostarczenia przed wypłatą pierwszej transzy),
· aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stanie realizacji zobowiązań z tytułu składek ubezpieczeniowych (do dostarczenia przed wypłatą pierwszej transzy),
· pełna lista udziałowców spółki Kredytobiorcy wraz z ilością udziałów, ich wartością i procentowym udziale w całym kapitale,
· informacja o udziałowcach spółki wraz z określeniem ich doświadczenia, w szczególności przy realizacji podobnych projektów oraz przedstawienie przez udziałowców aktualnych sprawozdań finansowych,
· aktualne sprawozdania finansowe spółki, o ile projekt realizowany jest w formule spółki celowej,
· informacja na temat zarządcy nieruchomości oraz jego doświadczenia.

Jak łatwo zauważyć, nie sam obiekt budowlany jest tutaj najważniejszy, ale sytuacja finansowa kredytobiorcy. Dzieje się tak z powodu założenia banków, że sama nieruchomość, może nie stanowić wystarczającego zabezpieczenia zobowiązania. Chcesz sprawdzić, ile będzie Twoja firma otrzyma kredytu? Skorzystaj z naszej aplikacji – kalkulator zdolności kredytowej.