Niezbędne dokumenty do kredytu hipotecznego

Kupno mieszkania lub domu jest jedną z najpoważniejszych decyzji w naszym życiu. Nie każdy z nas należy do szczęśliwców, którzy mają uzbieraną gotówkę na ten cel. Wiele osób, aby spełnić te marzenie, będzie musiało wspomóc się kredytem hipotecznym. Rozsądnie będzie przygotować się do tego jak najlepiej. Kluczową kwestią jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, których w tym przypadku jest niemało.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Klucze w drzwiach do domu kupionego na kredyt hipotecznyTo zobowiązanie jest rodzajem długoterminowego kredytu bankowego. W tym przypadku zawiera się go w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Zabezpieczeniem jest hipoteka, ustanowiona na rzecz kredytującego banku, na prawie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, nieruchomości znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt ten jest udzielany po to, aby sfinansować zakup nieruchomości, działki budowlanej lub inwestycji budowlanej (wtedy nazywa się go budowlano-hipotecznym).

Nieruchomość nie jest jedynym rodzajem zabezpieczenia. Osoba otrzymująca kredyt, ręczy swoim obecnym i przyszłym majątkiem, jak również swoimi dzisiejszymi i przyszłymi dochodami. W przypadku kredytu zaciągniętego w złotówkach górną granicą roszczeń banku jest wartość hipoteki. Natomiast w momencie, gdy mamy kredyt w obcej walucie (waloryzowany kursem waluty, bo jako takich kredytów walutowych zgodnie z prawem nie ma), górna wartość hipoteki może być zmienna.

Możemy również wyróżnić tymczasowe zabezpieczenia, do których należą: poręczenie, weksel, ubezpieczenie kredytu, blokada środków na rachunku lub poręczenie osoby trzeciej. Otrzymanie kredytu hipotecznego związane jest także z różnego rodzaju wydatkami, takimi jak: koszty notarialne, prowizja bankowa, ustanowienie hipoteki, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, ubezpieczenie na życie i zdarzeń losowych.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne do kredytu hipotecznego?

Od samego początku podjęcia decyzji o tego rodzaju pożyczce musimy uzbroić się w cierpliwość. Do załatwienia wszystkich formalności, na każdym etapie udzielania kredytu, potrzebna nam będzie spora ilość różnego rodzaju dokumentów czy zaświadczeń. Warunki jego przyznania są na pewno bardziej restrykcyjne niż ubieganie się o kredyt gotówkowy. W grę wchodzą tu setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Nie powinno nas zatem dziwić, że bank będzie do nas podchodził bardzo nieufnie.

Starając się o kredyt hipoteczny składamy zazwyczaj wnioski do kilku banków. Różnice w dokumentach do kredytu hipotecznego są zazwyczaj nieduże. Istnieje lista tych standardowych, niezbędnych do uzyskania tego rodzaju zobowiązania w każdym banku. Dokumenty, które składamy wraz z wnioskiem, możemy najprościej podzielić na: dochodowe, osobowe, dotyczące nieruchomości i innych zobowiązań.

Dokumenty osobowe, potwierdzające tożsamość kredytobiorcy

Bez przedstawienia tych dokumentów nie rozpoczniemy całej procedury związanej z przyznaniem kredytu hipotecznego. Bank musi zidentyfikować wszystkich współkredytobiorców. Aby tego dokonał, trzeba okazać odpowiednie dokumenty. W przypadku obywatela polskiego będą to:

 • dowód osobisty;
 • drugi dokument tożsamości, w postaci paszportu czy prawa jazdy;
 • w momencie kiedy jest on w związku małżeńskim, skrócony odpis aktu małżeństwa. Jeśli jest podpisana intercyza trzeba będzie dostarczyć treść umowy, poświadczoną notarialnie;
 • w przypadku separacji lub rozwodu potrzebne będzie przedłużenie orzeczenia sądu.

Obcokrajowiec zobowiązany jest do przedstawienia paszportu, drugiego dokumentu ze zdjęciem, raportu kredytowego z zagranicznego biura informacji kredytowej i dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Dokumenty do kredytu hipotecznego związane z dochodami

Dokumenty potwierdzające wysokość naszego wynagrodzenia będą niezbędne przy ocenie możliwości kredytowych. Przy dużej ilości rodzajów zatrudnienia może to być trochę skomplikowane. Jednak zawsze podstawą będzie zaświadczenie o dochodach, z trzech lub sześciu ostatnich miesięcy wystawione przez pracodawcę. Tego nie będą mogły przedstawić osoby, które dochody uzyskują na podstawie umów o zlecenie lub dzieło. Muszą one przedstawić rachunki i umowy potwierdzające przychody w ostatnim okresie.

Pracownicy etatowi (mający umowę o pracę na czas nieokreślony, określony) muszą przedłożyć w banku:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – formularz dostępny na stronach banku ma ważność zazwyczaj 30 dni;
 • wyciąg z rachunku bankowego z trzech, sześciu lub dwunastu ostatnich miesięcy (można go pobrać elektronicznie jeżeli nie jest
 • wymagana pieczątka i podpis);
 • zaświadczenie z ZUS, o wysokości podstawy, z której odprowadza się składki z kilku ostatnich miesięcy;
 • deklaracja PIT 37 za poprzedni rok lub dwa lata;
 • umowę o pracę w przypadku umowy o pracę na czas określony, a oświadczenie od pracodawcy gdy nie ma przeciwwskazań do przedłużenia umowy na czas nieokreślony;
 • świadectwo pracy.

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) muszą przedłożyć:

 • PIT 37 za poprzedni rok;
 • pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie;
 • umowę, która potwierdza wykonanie dzieła lub zlecenia razem z rachunkami.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przedłożyć:

 • zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON;
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek, ważność tego dokumentu to 30 dni;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, tutaj ważność wynosi również 30 dni;
 • PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok;
 • wyciąg z rachunku firmowego ( najczęściej z ostatnich dwunastu miesięcy);
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zezwolenie na prowadzenie działalności ( koncesjonowanej, jeżeli dotyczy).

Dokumenty do kredytu hipotecznego dotyczące innych zobowiązań kredytowych

Dotyczy to innych kredytów i pożyczek. Bank w przypadku niewystarczającego wskaźnika zdolności kredytowej nakaże wcześniejszą ich spłatę. Taka sytuacja może pojawić się również w przypadku karty kredytowej, z której będziemy musieli zrezygnować. Tutaj warto przygotować:

 • zaświadczenie o aktualnym saldzie zadłużenia;
 • zaświadczenie o obsłudze kredytu;
 • potwierdzenie spłaty kredytu (gdy informacja nie trafiła jeszcze do BIK);
 • zaświadczenie o obsłudze kredytu.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Po wcześniejszych weryfikacjach bank zainteresuje się dokumentami dotyczącymi samej nieruchomości. Tutaj lista potrzebnych dokumentów do kredytu hipotecznego będzie zależna od tego, czy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego. Następnie, czy jest to mieszkanie, działka czy dom.

Mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego

 • przedwstępna umowa z deweloperem (łącznie ze wszystkimi załącznikami) lub umowa rezerwacyjna z deweloperem;
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
 • decyzja o pozwoleniu na budowę;
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera;
 • kopie pełnomocnictwa osób, które reprezentują dewelopera;
 • promesa z banku, który kredytuje budowę inwestycji;
 • dokumenty dotyczące dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.

Mieszkanie lub dom z rynku wtórnego

 • umowa przedwstępna nabycia nieruchomości;
 • odpis z księgi wieczystej danej nieruchomości, ważny jest tylko 30 dni;
 • dokumenty, które potwierdzają posiadanie praw do mieszkania przez sprzedawcę;
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, w przypadku domu;
 • zaświadczenie ze spółdzielni, które dotyczy przydziału mieszkania;
 • zaświadczenie ze wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami;
 • potwierdzenie dostępu do drogi, w przypadku domu lub działek.

Jak widać powyżej, dokumentów do zobowiązania hipotecznego jest całkiem sporo. Dlatego warto jest zacząć ich zbieranie już dużo wcześniej. Zawsze trzeba być przygotowanym, z racji innej polityki każdego banku, na zmiany dotyczące wymaganych od nas dokumentów. Mogą one pojawić się na różnych etapach przyznawania kredytu hipotecznego.