OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

Jako enerad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545) przy Marszałkowska 58 jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny ze złożonym zapytaniem ofertowym oraz obowiązującymi przepisami prawa. enerad Sp. z o.o. posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury. Poniżej pragniemy Państwa poinformować na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej w treści dokumentu: „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest: enerad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545) przy Marszałkowska 58.

Inspektorem Ochrony Danych w enerad Sp. z o.o. jest Katarzyna Płotka (katarzyna.plotka@change.pl)

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Waszych praw.

enerad Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzała ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  1. Realizacji złożonego przez Państwa zapytania w tym przedstawienia oferty oraz realizacji prac związanych z
    zapytaniem;
  2. Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  3. Marketingu produktów i usług enerad Sp. z o.o. oraz podmiotów powiązanych;
  4. Dostarczanie produktów i usług za pośrednictwem stron internetowych enerad Sp. z o.o. oraz aplikacji
    mobilnej.

Podanie przez Państwa danych nie jest konieczne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

enerad Sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie pozyskanych od Państwa danych osobowych w szczególności:
dane osobowe (np. imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez enerad Sp. z o.o. pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do innych państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani użyte do profilowania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych; organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym enerad Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów oraz pozostałe podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia. Posiadacie Państwo prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych, a także prawo do przeniesienia swoich danych.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez enerad Sp. z o.o. Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.