Czy należy Ci się odszkodowanie? Jakie szanse?

5 /5
(Ocen: 3)

“W nawiązaniu do zgłoszonych roszczeń z tytułu szkody, uprzejmie informuję, że brak jest podstaw do wypłaty świadczenia” – dostaliście takie pismo od ubezpieczyciela lub innego podmiotu, od którego domagacie się odszkodowania? Zanim złożycie pozew do sądu, warto ustalić, czy odszkodowanie się Wam należy, a w przypadku, gdy świadczenie zostało zaniżone, jakie są szanse na wywalczenie satysfakcjonującej kwoty.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czy na pewno nikt nie powinien ponieść odpowiedzialności za Wasze straty?

Wracacie na piechotę z pracy. Pada śnieg. Chodnik jest śliski. Nagle tracicie równowagę i upadacie. Co teraz? Wstać, otrzepać maź z kolan, poprawić koronę i iść dalej? Niestety, odniesione obrażenia czasem na to nie pozwalają. Pamiętacie Misia i „Jak jest zima, to musi być zimno”? Zimno tak. Ślisko nie. Przynajmniej nie wszędzie. Pomimo całej symfonii przekleństw i wulgaryzmów, myślicie sobie, że to tylko wypadek. Pewnie byliście za mało ostrożni. Być może nie wiecie, ale ktoś był zobowiązany, by na TYM fragmencie chodnika lodu NIE BYŁO. Oznacza to, że należy się Wam odszkodowanie za doznaną szkodę. To tylko przykład, bo istnieje wiele zdarzeń – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, których konsekwencje bywają bolesne, kosztowne i stresujące, a często okazuje się, że ponosi je nie sprawca, ale wyłącznie ofiara.

Przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu, warto zebrać całą posiadaną dokumentację i udać się na konsultację do kancelarii prawnej lub firmy odszkodowawczej. Specjaliści od spraw odszkodowawczych szybko i rzetelnie ocenią szansę wygranej oraz oszacują, ile odszkodowania realnie możecie wywalczyć.

Zasada #1 – To Ty jesteś ofiarą

Mając przekonanie, że odszkodowanie w wysokości X należy się Wam na 100% oraz wiedząc, jak ubiegać się o odszkodowanie krok po kroku, na pewno łatwiej walczyć o swoje prawa, mimo sporu z większym i silniejszym przeciwnikiem. Bo po drugiej stronie często stoi gigant: towarzystwo ubezpieczeniowe, Skarb Państwa albo duże przedsiębiorstwo, dysponujące całym zastępem prawników. Pamiętajcie, że to Wy jesteście ofiarami i należy Wam się nie tylko pomoc w powrocie do zdrowia, ale także rekompensata za wszystko, czego nie udało się Wam lub już nigdy nie uda dokonać przez wypadek czy inne, zawinione przez sprawcę zdarzenie. Wiara w swoje prawa naprawdę pomaga w przejściu przez procedurę odszkodowawczą – zwłaszcza, jeśli spór toczycie bez profesjonalnego wsparcia.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czy należy Ci się odszkodowanie?

Aby w ogóle myśleć o ubieganiu się o odszkodowanie, musicie poznać dwa podstawowe pojęcia:

 • odszkodowanie
 • odpowiedzialność odszkodowawcza

Pierwsze precyzuje, czy macie prawo do odszkodowania w ogóle, a drugie – od kogo możecie dochodzić roszczenia. Odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym poszkodowanemu za poniesioną szkodę od podmiotu, który ją wyrządził lub za nią odpowiada. Doznanie szkody przez poszkodowanego, czyli uszczerbku na dobrach i interesach prawnie chronionych, jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o wypłatę świadczenia. Szkoda ta może być:

 • majątkowa na mieniu (np. uszkodzony samochód w wyniku kolizji),
 • majątkowa na osobie (np. uszkodzenie ciała w wypadku samochodowym),
 • niemajątkowa (inaczej krzywda, za którą należy się zadośćuczynienie).

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną. Stanowi finansową rekompensatą za powstały u poszkodowanego wskutek zdarzenia uszczerbek. Oznacza to, że wysokość odszkodowania nie może przekraczać wartości powstałej szkody, czyli prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się. Jednak wypłacone świadczenie powinno pokrywać także utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło.

Kto powinien ponieść odpowiedzialność?

Przypisanie danemu podmiotowi odpowiedzialności za doznaną przez Was szkodę stanowi kolejną, konieczną przesłankę przyznania odszkodowania. Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej:

 • odpowiedzialność deliktową – gdy do zdarzenia doszło na skutek naruszenia przez sprawcę obowiązujących przepisów prawa (np. ponieśliście szkodę w wyniku przestępstwa) oraz zasad współżycia społecznego, niezależnie od ewentualnych umów;
 • odpowiedzialność kontraktową – wynika ona z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych zobowiązań, wynikających z umowy między stronami (druga strona ma obowiązek naprawienia ewentualnych szkód).

Do zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • Bezprawność czynu – szkoda musi być wynikiem naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego przez sprawcę albo niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, a przepisy zobowiązują do jej naprawienia.
 • Związek przyczynowo-skutkowy – między zdarzeniem a szkodą istnieje adekwatny związek przyczynowo-skutkowy, który można ustalić na bazie obiektywnie istniejących reguł.
 • Wina – sprawcy zdarzenia można przypisać winę, niezależnie od tego, czy działał umyślnie, czy do zdarzenia doszło w wyniku lekkomyślności bądź niedbalstwa.

Podmiot odpowiedzialny może odpowiadać na zasadzie:

 • winy, gdy przepisy przewidują, że sprawca szkody powinien ponieść konsekwencje zawinionego czynu i naprawić wyrządzone krzywdy;
 • ryzyka, gdy odpowiedzialność za ewentualne szkody (chociażby niezawinione) przypisuje się podmiotowi, który do celów prowadzonej działalności wykorzystuje niebezpieczne urządzenia lub posługuje się podległymi mu osobami – przy czym od odpowiedzialności tej można się uwolnić, wykazując zaistnienie jednej z okoliczności egzoneracyjnych, np. siły wyższej;
 • słuszności, gdy wprawdzie nie istnieją podstawy do uzyskania odszkodowania, ale względy etyczne przemawiają za kompensacją szkody.

Jeśli nie posiadacie wiedzy prawniczej, możecie mieć problem z właściwym zakwalifikowaniem zachowania sprawcy zdarzenia, a w konsekwencji – z jednoznacznym ustaleniem, czy ponosi on odpowiedzialność i na jakiej zasadzie. Warto chociaż na tym etapie skorzystać ze wsparcia adwokata, radcy prawnego lub kancelarii odszkodowawczej.

Zobacz ranking kancelarii odszkodowawczych

Czy trzeba gromadzić dowody?

Kluczowe znaczenie dla ustalenia prawa do odszkodowania i wysokości należnego świadczenia, mają dowody. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. To Wy musicie zebrać i przedstawić w sądzie dowody potwierdzające Wasze roszczenie i jego wysokość. Jeśli będziecie gromadzić dokumentację niedokładnie i opieszale, sąd może oddalić powództwo z uwagi na to, że nie udowodniliście roszczenia.

Dowodami w sprawie najczęściej są dokumenty, którymi dysponują organy ścigania i administracji publicznej, urzędy, placówki medyczne czy podmioty prywatne, zlokalizowane w różnych miastach. Jeśli nie wiecie, jakie dokumenty są niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy, a przede wszystkim – w jaki sposób otrzymać do nich dostęp, warto udać się po pomoc do kancelarii prawnej lub odszkodowawczej.

Kiedy odszkodowanie się nie należy albo szanse na wygraną są nikłe?

Uzyskanie odszkodowania kosztuje. Nawet, jeśli zdecydujecie się działać bez profesjonalnego pełnomocnika i ostatecznie sprawę wygracie, to i tak poświęcicie dużo czasu, a nierzadko jeszcze więcej nerwów. Dlatego zanim rozpoczniecie sądowe batalie, upewnijcie się, np. korzystając z pomocy prawnika, że nie startujecie z przegranej pozycji. Na szczęście istnieją, co do zasady, tylko dwie sytuacje, w których walka o odszkodowanie staje się niczym innym, jak walką z wiatrakami:

 • roszczenia odszkodowawcze przedawniły się,
 • zawarliście już z podmiotem odpowiedzialnym ugodę w tej sprawie.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Możliwość dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej lub jej ubezpieczyciela jest ograniczona czasowo. Oznacza to, że jeśli wystąpicie z roszczeniem po przewidzianym w ustawie albo umowie terminie, druga strona może podnieść zarzut przedawnienia i skutecznie odmówić Wam wypłaty świadczenia, co obliguje sąd do oddalenia powództwa. Nie istnieje jeden termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych. Przepisy mówią o 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i jej sprawcy, maksymalnie 10 latach od dnia zdarzenia oraz o 20 latach, jeśli szkoda powstała wskutek zbrodni lub występku. Jeżeli sprawa dotyczy dziecka, termin ten nie może ubiec wcześniej niż z upływem 2 lat od osiągnięcia przez nie pełnoletności. Inne terminy regulują przepisy szczególne.

Myślicie, że czasu nie da się zatrzymać? Tu Was zaskoczymy. Istnieją zdarzenia przerywające bieg przedawnienia, np. złożenie pozwu lub zawezwanie do próby ugodowej. Uwaga! Toczące się postępowanie karne nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

Nawet, jeśli Wasze roszczenie się przedawniło, to istnieje szansa (znikoma, ale jednak), że druga strona nie podniesie zarzutu przedawnienia i uzna roszczenie – świadomie lub nie. W procesie cywilnym sąd nie może powiedzieć „Przedawnione, oddalam powództwo” nawet, jeśli dobrze wie, że tak jest 😊. Pamiętajcie jednak, że nie warto zwlekać ze zgłaszaniem roszczeń, ponieważ w sprawach o odszkodowanie ciężar dowodu spoczywa na Was jako poszkodowanych. Im więcej czasu upłynie od momentu zdarzenia, tym łatwiej będzie drugiej stronie podważyć wiarygodność zebranych dowodów. Czas zaciera wspomnienia. W naturalny sposób czyni zeznania świadków mniej szczegółowymi i przydatnymi.

Zawarcie ugody z podmiotem odpowiedzialnym

Dość powszechną praktyką (nie tylko wśród ubezpieczycieli) jest nakłanianie poszkodowanego do zawarcia ugody – zwłaszcza, gdy okoliczności sprawy i odpowiedzialność sprawcy nie budzą wątpliwości. Poszkodowani, ciesząc się z uznania roszczenia i uniknięcia wizyt w sądach, często przyjmują przedstawioną propozycję, mimo tego, że kwota odszkodowania jest mocno zaniżona. Czy możecie potem udać się do sądu i wnieść o „dopłatę”? Możecie, ale wywalczenie czegokolwiek będzie bardzo trudne.

Profesjonalny pełnomocnik poprowadzi Was przez całą procedurę odszkodowawczą. Oceni, czy odszkodowanie się należy, przeanalizuje warunki ugody, zajmie się formalnościami i negocjacjami z ubezpieczycielami, a często także doradzi w kwestiach związanych z leczeniem.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym