Odszkodowanie z OC rolnika

5 /5
(Ocen: 3)
Każdy posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (odpowiedzialności cywilnej). W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ubezpieczyciel powinien pokryć wszelkie powstałe straty. Dodatkowo rolnik musi ubezpieczyć wszystkie budynki gospodarcze na wypadek zdarzeń losowych. Jeśli ucierpieliście, pracując dla rolnika lub zwierzę z jego hodowli uszkodziło Wasz samochód, macie prawo do odszkodowania. Osobom poszkodowanym wyjaśniamy, w jakich sytuacjach należy się odszkodowanie z OC rolnika i jak się o nie ubiegać, a rolnikom – jakie polisy muszą wykupić i jakie warto mieć, by czuć się w pełni bezpiecznie.

Jakie ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakazuje posiadaczowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego wykupienie polisy OC rolnika. Istotne znaczenie ma ustawowa definicja gospodarstwa rolnego. W dużym uproszczeniu za gospodarstwo rolne uważa się użytki rolne o powierzchni powyżej 1 hektara oraz mniejsze, jeżeli prowadzona jest na nich produkcja rolna (w myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych innym osobom w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Ta sama ustawa obliguje rolników do ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku zniszczenia budynków przez pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe, ubezpieczyciel wypłaci rolnikowi odszkodowanie. Dzięki temu może on szybciej wyjść na prostą.

Trzecim rodzajem ubezpieczenia obowiązkowego jest ubezpieczenie upraw. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nakazuje wykupienie polisy każdemu rolnikowi, który pobiera dopłaty bezpośrednie. Ochroną ubezpieczeniową objęte musi być co najmniej 50% powierzchni upraw.

Obowiązkowe OC rolnika – zakup i wybór polisy

Polisę odpowiedzialności cywilnej rolnik może kupić w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie ma narzuconej konkretnej firmy. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Po tym czasie, przy braku jej wypowiedzenia, zostaje automatycznie przedłużona. Wysokość rocznej składki na ubezpieczenie OC rolnika zależy od różnych czynników, przede wszystkim od konkretnego ubezpieczyciela, powierzchni gospodarstwa, liczby zatrudnionych osób, wartości posiadanego mienia czy hodowanych zwierząt. Firmy ubezpieczeniowe często oferują kompleksowe „pakiety rolne”. Obejmują one, oprócz obowiązkowej polisy OC i obowiązkowego ubezpieczenia budynków, także OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie od wielu dodatkowych ryzyk – niewymienionych w ustawie. Za dopłatą, ochroną mogą zostać objęte m.in. zwierzęta hodowlane, sprzęty w gospodarstwie, ziemiopłody, materiały i zapasy, słoma i siano czy ruchomości domowe.

W jakich sytuacjach należy się odszkodowanie z OC rolnika?

Gdy krowa ucieknie z pola i wtargnie na jezdnię, w wyniku czego dojdzie do szkody w pojeździe, pies pogryzie przypadkowego przechodnia albo pracownik złamie nogę na polu, materialne konsekwencje tych zdarzeń „załatwi” odszkodowanie z OC rolnika. Ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność za ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim przez rolnika, a także przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym.

Jako poszkodowani możecie domagać się od ubezpieczyciela rolnika:

 • pokrycia wszelkich strat materialnych, które ponieśliście w wyniku zdarzenia szkodowego;
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, diet specjalistycznych, wizyt lekarskich, dojazdów na wizyty i zabiegi, a także przekwalifikowania zawodowego, gdy doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia;
 • odszkodowania z tytułu utraconych korzyści majątkowych;
 • przyznania renty, jeżeli w wyniku zdarzenia utraciliście całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się Wasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w szczególności za ból oraz cierpienia fizyczne i psychiczne.

W przypadku śmierci poszkodowanego, odszkodowanie z OC rolnika przysługuje osobom najbliższym. Mogą one domagać się od ubezpieczyciela wypłaty różnych świadczeń, w tym pokrycia kosztów pogrzebu, renty, odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również szkody powstałe podczas prowadzenia pojazdów wolnobieżnych, np. kombajnu czy opryskiwacza. Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sum gwarancyjnych, które nie mogą być niższe niż określone ustawowo. Procedura dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC rolnika wygląda podobnie, jak proces ubiegania się o odszkodowanie z każdej innej polisy OC, np. o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC rolnika?

Jeśli tylko stan zdrowia Wam na to pozwala, niezwłocznie zgłoście szkodę do ubezpieczyciela rolnika, podając numer jego polisy OC. Oczywiście zakładamy, że rolnik chętnie przyzna się do winy i poda Wam numer ubezpieczenia😉. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują kilka sposobów zgłaszania szkody. Możecie to zrobić np. telefonicznie, online poprzez formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela, osobiście w punkcie stacjonarnym, drogą mailową, a nawet przez SMS. W zależności od tego, co się stało, uruchomione zostaną inne procedury ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody oraz podmiotu odpowiedzialnego.

Nie zwlekajcie z wszczęciem procedury odszkodowawczej. Im więcej czasu upłynie od zdarzenia, tym trudniej będzie ocenić okoliczności powstania szkody i jej rozmiary. Dodatkowo ubezpieczyciel może Wam zarzucić, że przyczyniliście się do powiększenia szkody, co często kończy się wypłatą zaniżonego odszkodowania i batalią sądową.

Jeśli np. z OC rolnika dochodzicie odszkodowania za zniszczony przez zwierzę hodowlane samochód, po zgłoszeniu szkody skontaktuje się z Wami rzeczoznawca ubezpieczyciela w celu umówienia terminu oględzin pojazdu. Jeżeli uszkodzenia są niewielkie, być może wystarczy sama dokumentacja fotograficzna. Przekażcie rzeczoznawcy kompletną listę uszkodzeń. Przypilnujcie, by w spisywanym protokole niczego nie pominął! Likwidacja szkody nastąpi według wybranego przez Was wariantu: kosztorysowego (gotówkowego) lub serwisowego (bezgotówkowego). Możecie równocześnie zawnioskować o odszkodowanie z OC za szkodę osobową, jednak wiąże się to z koniecznością dostarczenia ubezpieczycielowi m.in. dokumentacji medycznej oraz wszelkich dowodów płatności za leczenie, leki itd. Ubezpieczyciel ma prawo zwołać komisję lekarską, by przeprowadzić niezbędne badania. Wtedy musicie się na niej stawić.

Po zgłoszeniu szkody, zakład ubezpieczeń ma określony ustawowo termin 30 dni na wypłatę odszkodowania z OC. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zajdzie konieczność wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela lub wysokość szkody, termin ten może zostać wydłużony. Wówczas odszkodowanie musi zostać wypłacone najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe.

Proces likwidacji szkody nie może trwać dłużej niż 90 dni od momentu jej zgłoszenia – chyba, że jednocześnie toczy się postępowanie karne lub cywilne, którego wynik może wpłynąć na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania.

Kiedy z OC rolnika odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciele stosują ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich kompletną listę zawsze znajdziecie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dołączonych do umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC rolnika nie obejmuje szkód, które nie pozostają w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, a także wyrządzonych przez zwierzęta domowe niepracujące w gospodarstwie rolnym. Przykładowo ubezpieczyciel nie wypłaci Wam odszkodowania za pogryzienie przez psa, który nie pełni funkcji użytkowej na roli, czyli jest typowo domowym zwierzęciem.

Co więcej, w niektórych sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo zastosować tzw. regres, czyli dochodzić od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Należy się liczyć z koniecznością zwrócenia pobranego świadczenia w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie, po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po zażyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków o podobnym działaniu.

Pamiętajcie także o terminach przedawnienia roszczeń odszkodowawczych. Na dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela macie co do zasady, 3 lata.

Przed czym chroni obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych?

Prawo obliguje rolnika do ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Gdy Wasz majątek zostanie uszkodzony lub utracony w wyniku określonych, nieprzewidzianych zdarzeń, ubezpieczyciel wypłaci Wam stosowne odszkodowanie.

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w praktycznie wszystkich budynkach wskutek: pożaru, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, śniegu, piorunów, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny i upadku statku powietrznego. Objęte ochroną mogą zostać zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze (dom, obora, garaż, stodoła, wiaty itd.), znajdujące się na terenie gospodarstwa.

Suma ubezpieczenia ustalana jest z ubezpieczającym odrębnie dla każdego budynku albo na podstawie cenników do szacowania wartości budynków lub powykonawczego kosztorysu budowlanego.

Uwaga! Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie chroni maszyn, urządzeń i innych przedmiotów oraz zwierząt, które znajdują się wewnątrz ubezpieczonych budynków, dlatego warto zdecydować się na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia. Dzięki temu zyskacie kompleksową ochronę. Koniecznie sprawdźcie w OWU sytuacje wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie odpowiada m.in. za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw a odszkodowanie za zniszczone plony

Każdy rolnik, który otrzymuje dopłaty bezpośrednie, jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • powódź, suszę, grad i przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania.

W pierwszym przypadku odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia umowy, natomiast w drugim przypadku – od razu (do zawarcia umowy może jednak dojść najpóźniej 1 grudnia). Ochroną ubezpieczeniową musi zostać objęte co najmniej 50% powierzchni upraw. Wymagane jest ubezpieczenie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Dochodzenie odszkodowań z polis chroniących uprawy oraz budynki rolne jest częstym przedmiotem interwencji Rzecznika Finansowego. Najwięcej spraw dotyczy zaniżania odszkodowań za zniszczone plony lub odmowy ich wypłaty przez ubezpieczycieli (zobaczcie: https://rf.gov.pl/2020/08/19/rolnicy-skarza-sie-na-ubezpieczycieli/). Wykupione polisy często nie zabezpieczają majątku rolnika w sposób należyty. Problem jest o tyle kontrowersyjny, że obowiązkowe ubezpieczenia upraw są dotowane z budżetu państwa, a gdy dochodzi do szkody, rolnik zostaje bez majątku i pomocy.

Jeśli i Wam ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie i nie jesteście pewni, jakie macie prawa, warto skonsultować się z Rzecznikiem Finansowym. Pracownicy RF służą pomocą telefoniczną w czasie dyżurów i udzielają odpowiedzi mailowo. Możecie równolegle skontaktować się z wybraną kancelarią odszkodowawczą. Firmy takie działają zazwyczaj na terenie całego kraju.

Ranking Kancelarii Odszkodowawczych

Odszkodowanie z OC Rolnika i dodatkowa ochrona

Ustawodawca nakłada na rolników obowiązek wykupienia polisy OC, ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia co najmniej połowy upraw, gdy rolnik pobiera dopłaty bezpośrednie. Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają rozszerzenie ochrony o wiele dodatkowych ryzyk. W efekcie można uzyskać m.in.:

 • odszkodowanie dla rolników za szkody w budynkach powstałe wskutek nieprzewidzianych klęsk i zniszczeń (pożar, powódź, uderzenie pioruna, huragan itd.);
 • odszkodowanie za pogryzienie przez psa, który pilnował stada, wypłacane poszkodowanemu z OC rolnika;
 • odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym, wypłacane poszkodowanemu z OC rolnika;
 • odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych (susza, przymrozki, powódź, grad, przezimowanie);
 • odszkodowanie za zniszczenie bądź utratę ruchomości domowych, ziemiopłodów, maszyn, zwierząt gospodarskich, pasiek itd. w przypadku posiadania rozszerzonego pakietu ubezpieczeniowego;
 • odszkodowanie z Agrocasco (dobrowolnego ubezpieczenia maszyn rolniczych);
 • odszkodowanie za boreliozę, wypłacane przez KRUS lub ubezpieczyciela z tytułu dobrowolnej polisy NNW;
 • odszkodowanie za szkody spowodowane przez dzieci rolnika lub zwierzęta domowe w przypadku wykupienia polisy OC w życiu prywatnym;
 • odszkodowanie po nieszczęśliwym wypadku, wypłacane z dodatkowej polisy NNW rolnikowi lub jego bliskim.
Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments