Odszkodowanie za boreliozę – co warto wiedzieć?

5 /5
(Ocen: 1)
Praca i życie w gospodarstwie rolnym wiążą się z podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby odkleszczowe, w szczególności na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Mimo prowadzonych od lat kampanii prewencyjnych, choroby odkleszczowe wciąż należą do najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych u rolników. Jeśli jesteście ubezpieczeni w KRUS, z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek boreliozy przysługuje Wam odszkodowanie. Ile wynosi odszkodowanie za boreliozę i jak je uzyskać? Wyjaśniamy krok po kroku.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Borelioza – plaga XXI wieku

Borelioza (inaczej choroba z Lyme) to odzwierzęca układowa choroba zakaźna, którą wywołują bakterie z rodzaju Borrelia. Nosicielem krętków Borrelia są kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zakażenia dochodzi wskutek ukłucia i żerowania kleszcza w skórze człowieka lub zwierzęcia. Objawy boreliozy są bardzo różne. Niektóre wskazują na zupełnie inne choroby, stąd borelioza bywa bardzo trudna do szybkiego zdiagnozowania.

Jednym z najczęstszych objawów zakażenia jest tzw. rumień wędrujący, czyli charakterystyczny, czerwony pierścień lub owalna plama, pojawiające się wokół miejsca wkłucia kleszcza. Rumień występuje u około 40-60% zakażonych. Pojawia się zwykle w ciągu kilku dni od ukąszenia. Inne, wczesne objawy boreliozy to m.in. zmęczenie oraz bóle i zawroty głowy, przypominające grypę. Na dalszych etapach mogą wystąpić: porażenie nerwu twarzowego, dolegliwości sercowe, zapalenie stawu kolanowego, problemy ze słuchem, bóle brzucha, głowy, mięśni i stawów oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Są to objawy charakterystyczne także dla niektórych chorób psychicznych, reumatoidalnego zapalenia stawów, wad serca, stwardnienia rozsianego czy choroby Alzheimera.

U każdego borelioza może przebiegać zupełnie inaczej. Jeśli ukąsił Was kleszcz, uważnie obserwujcie swoje ciało i udajcie się do lekarza, gdy tylko coś Was zaniepokoi. Pamiętajcie, że rumień wędrujący jest wskazaniem do natychmiastowej wizyty lekarskiej!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jak diagnozuje się i leczy boreliozę?

Podstawowym narzędziem diagnostycznym w kierunku boreliozy jest test ELISA. Pozwala ona wykryć przeciwciała. Jego wynik może być jednak fałszywie pozytywny lub negatywny we wczesnej fazie choroby, dlatego w celu weryfikacji rezultatu stosuje się test Western Blot. Wykrywa on patogeny przenoszone przez kleszcze z dużo wyższą dokładnością. Na wynik trzeba jednak czekać nawet kilka tygodni.

Inną metodą diagnostyczną o wysokiej czułości jest badanie PCR (test DNA) na obecność krętków Borrelia w organizmie. Przeprowadza się je u pacjentów, u których nie można wykonać innych testów, a także przy podejrzeniu boreliozy w zaawansowanej fazie. Wszystkie 3 metody wymagają pobrania próbki krwi. Leczenie boreliozy przebiega zawsze pod nadzorem lekarza. Sposób leczenia zależy od postaci choroby i objawów. Najczęściej pacjentowi przepisywane są antybiotyki.

Borelioza jako rolnicza choroba zawodowa

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (ustawa o u.s.r.), chorobą zawodową jest taka choroba, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym oraz została umieszczona w wykazie chorób zawodowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Borelioza i inne choroby odkleszczowe znajdują się w wykazie chorób zawodowych (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych) pod pozycją 26 jako choroby zakaźne, dla których nie można ustalić okresu, w jakim wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej (wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych w ustalonym okresie jest kluczowe w przypadku rozpoznania choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika rolnika).

Borelioza i KZM należą do najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych w rolnictwie, a także w leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Rolnicy, ze względu na miejsce i specyfikę pracy, są szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe. Jak wynika z danych KRUS, w 2019 roku w Polsce na boreliozę zachorowało 20 139 osób, a na KZM 450 osób. Oddziały Kasy wypłaciły 294 jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek odkleszczowej choroby zawodowej, co stanowi niemal 87,8% wszystkich przyznanych odszkodowań! 282 z 294 przypadków dotyczyły właśnie boreliozy.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat Kasa odnotowała ponad 2-krotny wzrost ilości wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego boreliozą (jako chorobą zawodową). Na wzrost zgłaszanych zachorowań wpływają zmiany klimatyczne, rosnąca świadomość występowania boreliozy wśród rolników oraz coraz dokładniejsze metody diagnostyczne. Największą zapadalność na boreliozę w Polsce odnotowuje się w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, jednak zagrożenie (podobnie, jak i same kleszcze) istnieje na terenie całego kraju. Co roku KRUS realizuje kampanie prewencyjne, mające na celu zapobieganie chorobom odkleszczowym. W 2020 roku kampania prowadzona była pod hasłem „Rolniku, nie daj się kleszczom!”.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za boreliozę z KRUS i jak je uzyskać?

Jeśli podczas pracy na roli ukąsił Was kleszcz i zaobserwowaliście u siebie niepokojące objawy, natychmiast udajcie się do lekarza. Podejrzenie rolniczej choroby zawodowej należy zgłosić do właściwego państwowego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenia może dokonać lekarz, lekarz dentysta lub Wy sami. Inspektor sanitarny wszczyna postępowanie i kieruje Was na badania do jednostki orzeczniczej. Po przeprowadzeniu badań wydane zostaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania. Postępowanie jest dwuinstancyjne.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

  • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
  • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych,
  • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
  • przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych,
  • podmioty lecznicze, w których odbywała się hospitalizacja w związku z wystąpieniem ostrych objawów boreliozy.

Od orzeczenia wydanego przez lekarza jednostki I stopnia przysługuje Wam odwołanie do instytutu badawczo-rozwojowego w dziedzinie medycyny pracy, który jest jednostką orzeczniczą II stopnia. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni za pośrednictwem placówki, w której Was badano. Orzeczenie jednostki II stopnia jest ostateczne.

W kolejnym kroku właściwy państwowy inspektor sanitarny wyda ostateczną decyzję administracyjną i prześle ją do Was. Także od niej możecie się odwołać – tym razem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Od decyzji organu drugiej instancji przysługuje Wam wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ale załóżmy, że „udało się” i stwierdzono u Was rolniczą chorobę zawodową 😉.

Ubezpieczony w KRUS (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), u którego państwowy inspektor sanitarny stwierdził chorobę zawodową, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie dla rolników z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego wskutek boreliozy. Odszkodowanie przysługuje także członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek boreliozy.

Ile wynosi odszkodowanie za boreliozę?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o u.s.r., odszkodowanie za boreliozę ustalane jest proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwałym uszczerbkiem będzie takie naruszenie sprawności organizmu wskutek boreliozy, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy, jednak z szansą na poprawę w przyszłości.

O tym, w ilu procentach ucierpieliście, a tym samym – ile otrzymacie odszkodowania za boreliozę, zadecyduje orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS. Niezaskarżone orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upływie 14 dni od daty jego doręczenia. Orzeczenie komisji lekarskiej KRUS jest ostateczne. Oznacza to, że staje się prawomocne w dniu wydania i nie przysługuje od niego odwołanie.

Obecnie (dane z 6.2021) za 1% procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek boreliozy (lub innej rolniczej choroby zawodowej) KRUS wypłaca 809 zł. Jeżeli choroba miała w Waszym przypadku bardzo ciężki przebieg, wskutek czego orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji, dodatkowo przysługuje Wam jednorazowe odszkodowanie z KRUS w wysokości 16 180 zł. Wówczas możecie ubiegać się także o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odszkodowanie za boreliozę z NNW rolnika

Warto wiedzieć, że w przypadku zachorowania na boreliozę możecie ubiegać się nie tylko o odszkodowania z KRUS, ale także o świadczenia z dodatkowego ubezpieczenia NNW (o ile wykupiliście taką polisę). Ubezpieczenie od boreliozy nie funkcjonuje jako niezależna polisa. Prawie zawsze stanowi rozszerzenie polisy chroniącej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przed zawarciem umowy ubezpieczenia NNW koniecznie zapoznajcie się z OWU. Może się okazać, że ochrona dotyczy ukąszeń czy ugryzień przez owady, którymi kleszcze nie są… Kleszcze to pajęczaki.

Gdy wskutek kontaktu z kleszczem zachorujecie na boreliozę, a OWU mówi o ukąszeniu przez owady, może dojść do sporu z ubezpieczycielem. Wasze szczęście, jeśli definicji owada nie będzie w OWU, bo z dużym prawdopodobieństwem sąd dokona interpretacji na Waszą korzyść. Aby uniknąć stresującego sporu, koniecznie wybierzcie wariant polisy z rozszerzeniem o zdiagnozowaną boreliozę (ewentualnie także o inne choroby, jak bąblowica czy toksoplazmoza). Często za niewielką dopłatą ubezpieczeniem można objąć także osoby bliskie.

Od razu po stwierdzeniu boreliozy warto skontaktować się z dobrą firmą odszkodowawczą, która odpowie na Wasze pytania, doradzi i pomoże wywalczyć wysokie odszkodowanie.

Ranking Kancelarii Odszkodowawczych

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments