Ile się czeka na odszkodowanie? OC/AC/NNW i ZUS

4.83 /5
(Ocen: 6)

Według przepisów prawa zakłady ubezpieczeniowe mają 30 dni na wypłatę odszkodowania – licząc od daty zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkowo zakład może wydłużyć ten termin, ale tylko, gdy zajdzie konieczna potrzeba wyjaśnienia okoliczności odpowiedzialności ubezpieczyciela za wystąpienie szkody lub ustalenia wysokości odszkodowania. Wtedy maksymalny czas na wypłatę odszkodowania mija po 90 dniach od zgłoszenia szkody.

W razie nieuzasadnionej zwłoki firmy ubezpieczeniowej możemy domagać się odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia. Jeżeli chcesz sprawdzić kiedy dostaniesz odszkodowanie z OC/AC/NNW lub ZUSu, przeczytaj nasz artykuł!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Zgłoszenie szkody i postępowanie likwidacyjne

Czy to wypadek w pracy, czy kolizja na drodze pamiętajmy, aby zadbać o zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Na przykład, gdy mamy stłuczkę z innym autem, warto sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji. Przede wszystkim jednak zachowajmy spokój i upewnijmy się, że nam ani osobom w pobliżu nie jest potrzebna pomoc.

Po tym jak emocje nieco opadną, możemy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Jeżeli to kolizja drogowa, zapytajmy sprawcę o nr polisy OC i dane kontaktowe. A jeżeli nie przyznaje się do winy, trzeba wezwać na miejsce policję (przyda się po wszystkim zabrać kopię notatki policyjnej).

Zgłosić szkodę możemy telefonicznie, listownie, wysyłając wiadomość elektroniczną lub poprzez specjalny formularz, który udostępnia ubezpieczyciel. Od tego momentu rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne, w ramach którego zakład ubezpieczeń ustala:

 • stan faktyczny zdarzenia,
 • zasadność zgłoszonych przez poszkodowanego roszczeń,
 • wysokość odszkodowania.
Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, firma ubezpieczeniowa w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia informuje o wystąpieniu roszczenia oraz wskazuje jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Ile czeka się na odszkodowanie z OC?

Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy kolizji określa art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Poszkodowany nie powinien czekać dłużej niż 30 dni na odszkodowanie (licząc od dnia zgłoszenia szkody).

Co ważne, wymóg terminowości wypłaty odszkodowania dotyczy każdego zawiadomienia o powstaniu szkody, niezależnie od faktycznego momentu jej dokonania.

Warto wiedzieć, że zakład ubezpieczeń może wydłużyć termin wypłaty odszkodowania. Jeżeli ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz wysokości świadczenia przez ubezpieczyciela jest niemożliwe w standardowym terminie to, wypłata odszkodowania musi nastąpić:

 • po kolejnych 14 dniach od  dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe,
 • ale nie dłużej niż 90 dni od zgłoszenia szkody.

Wyjątkowo zakład ubezpieczeniowy może nie wypłacić odszkodowania w terminie, jeżeli toczy się w sprawie postępowanie cywilne lub karne, które wpływa na okoliczności określające odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela lub wysokość świadczenia.

Jednak firma ubezpieczeniowa musi udowodnić, że dochowała należytej staranności w procesie likwidacyjnym.

Jak wskazuje wyrok Sądu Najwyższego z 10.01.2000 r. (III CKN 1105/98, OSN 2000/7/134) Postępowanie sądowe nie może być powodem do wstrzymania likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń, którego działalność ma charakter profesjonalny, przez co jest w stanie samodzielnie lub z pomocą specjalistycznej kadry rzeczoznawców przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

Inne wyroki (np. sygn. akt V CSK 38/11 oraz I ACa 1677/15) także potwierdzają, że firma ubezpieczeniowa nie może biernie czekać na decyzję sądu a „brak możliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania” nie może być wtedy wymówką do nieterminowej wypłaty odszkodowania.

Co więcej, nawet gdy likwidacja szkody należy do skomplikowanych, ubezpieczyciel musi wypłacić nam bezsporną część odszkodowania. A to nie wszystkie obowiązki TU, jakie na nim spoczywają.

Obowiązki firmy ubezpieczeniowej, gdy nie może wypłacić odszkodowania w terminie

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych dopuszcza możliwość spraw, których wyjaśnienie zajmie TU więcej niż 30 dni. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeniowy musi:

 • poinformować nas pisemnie o wydłużonym terminie wypłaty odszkodowania,
 • wyjaśnić przyczyny opóźnienia,
 • określić planowany termin wyjaśnienia sprawy
 • wypłacić w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody, bezsporną część odszkodowania.

Podstawą tego jest przepis z art. 14 ust. 2 zd. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

[…] “zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania”.

Uwaga, podpisując lub wyrażając zgodę na wypłatę bezspornej części odszkodowania, upewnijmy się, że firma ubezpieczeniowa nie podsuwa nam też ugody, która zamyka dla nas drogę do uzyskania wyższego odszkodowania

Kara dla zakładu ubezpieczeniowego za nieterminową wypłatę odszkodowania

Jeżeli ubezpieczyciel nie dochował obowiązku terminowej wypłaty odszkodowania, to KNF może nałożyć kary pieniężne:

 • na a członków zarządu lub prokurentów zakładu ubezpieczeń w wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy lub,
 • na zakład ubezpieczeniowy do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w poprzednim roku.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ubezpieczeniowa nie prowadziła działalności lub zbiór składki przypisanej wynosił mniej niż 20 mln zł, to kara wynosi do 100 000 zł.

Poszkodowany może w razie nieterminowej wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia żądać od zakładu ubezpieczeń odsetek ustawowych za zwłokę (art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego.)

Ile się czeka na odszkodowanie z UFG?

Zgodnie z artykułem 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, możemy dochodzić roszczeń odszkodowawczych od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdy szkody powstałe na terenie kraju nastąpiły w wyniku:

 • kolizji lub wypadku, w ramach którego nie można ustalić tożsamości sprawcy zdarzenia,
 • sprawca kolizji/wypadku nie posiadał polisy OC (wtedy UFG będzie miało prawo wykorzystać regres ubezpieczeniowy).

W takiej sytuacji wystarczy, że zgłosimy swoje roszczenia do UFG poprzez dowolny zakład ubezpieczeniowy. Procedura likwidacyjna i czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania są takie same jak przy standardowym procesie – tj. do 30 dni od zgłoszenia szkody.

Ile czeka się na odszkodowanie z AC?

Wypłata odszkodowania z polisy AC przebiega podobnie jak w przypadku likwidacji szkody z OC. Czas oczekiwania na odszkodowanie z AC nie powinien być dłuższy niż 30 dni od zgłoszenia zdarzenia. Ale umowa ubezpieczenia AC może zawierać korzystniejszy, bo krótszy termin wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeniowy.

Powyższe regulacje znajdziemy w artykule 817 Kodeksu cywilnego:

Art.  817. (Termin spełnienia świadczenia)

1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.

3. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających.

Powyższe zapisy regulują też termin wypłaty odszkodowania z NNW i innych dobrowolnych polis! To znaczy, że jeżeli posiadamy np. ubezpieczenie mieszkania, to po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel ma 30 dni na przekazanie nam świadczenia

Jak przeczytamy w paragrafie 2 ww. artykułu, ustawodawca dopuścił okoliczności, w których wypłata odszkodowania z AC w ciągu 30 dni będzie niemożliwa. Poszkodowany powinien uzyskać pełne świadczenie po 14 dniach od wyjaśnienia okoliczności wpływających na opóźnienie wypłaty odszkodowania. Jednak bez względu na to, poszkodowany powinien uzyskać w terminie 30 dni bezsporną część odszkodowania.

W przypadku polisy AC (oraz innych dobrowolnych ubezpieczeń), poszkodowani muszą pamiętać o obowiązku terminowego poinformowania o zaistnieniu szkody swój zakład ubezpieczeń.

Ile czeka się na odszkodowanie z ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, powinno zostać wypłacone w przeciągu 30 dni od wydania decyzji przez ZUS. Gdzie tkwi haczyk? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 14 dni na wydanie decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania, od dnia:

 • uprawomocnienia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej,
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jak zakłady ubezpieczeniowe odwlekają wypłatę odszkodowania?

Firmy ubezpieczeniowe często argumentują wydłużony czas wypłaty odszkodowania toczącym się postępowaniem sądowym. Może to być np. trwająca sprawa karna wobec sprawcy wypadku. Musimy jednak wiedzieć, że po pierwsze – mamy prawo uzyskać bezsporną część odszkodowania. I po drugie – sam proces sądowy nie może być wymówką dla zakładu ubezpieczeniowego, jeżeli ten ma obiektywne możliwości samodzielnie ustalić odpowiedzialność odszkodowawczą oraz należytą wysokość świadczenia.

Innym rodzajem opóźniania wypłaty odszkodowania jest domaganie się przez zakład ubezpieczeniowy przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających koszt naprawy pojazdu. Według Rzecznika Finansów nie ma w polskim prawie przepisów nakładających taki obowiązek na poszkodowanego. Co więcej, według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r. (V CKN 1273/00), zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty całości odszkodowania bez względu na to, czy naprawa pojazdu została dokonana.

Kolejną “sztuczką” ubezpieczycieli jest zaniżona kwota odszkodowania. Według informacji pochodzących od firm odszkodowawczych ponad 90% odszkodowań jest zaniżonych! Jeżeli świadczenie, które wypłacił nam zakład ubezpieczeniowy, jest zbyt niskie, możemy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli to nie poskutkuje, opłaca się poszukać dobrej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się za nas sprawą w sądzie.

Odkup odszkodowania – szybka wypłata, ale czy warto?

Odkup szkody przez firmę odszkodowawczą to najszybszy sposób na uzyskanie wyższego świadczenia. Na czym polega? Otóż sprzedajemy swoje prawa do roszczeń odszkodowawczych, a firma dopłaca nam do bezspornej części świadczenia określoną kwotę.

Odkup odszkodowania jest szybki i łatwy. Natomiast roszczenie odszkodowawcze prowadzone przez kancelarię odszkodowawczą może nawet wymagać procesu sądowego…, z tym że wygrywając z ubezpieczycielem, prawdopodobnie zyskamy jeszcze większe świadczenie. Nawet po odliczeniu prowizji za wygraną dla firmy odszkodowawczej.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym
W każdym z tych przypadków warto skontaktować się z dobrą kancelarią odszkodowawczą. Najlepsze firmy udzielają pierwszej porady za darmo i analizują bezpłatnie nasze szanse na wygraną.

Odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania

Nieterminowa wypłata odszkodowania OC lub AC (i innych dobrowolnych polis) wymaga uregulowania odsetek przez zakład ubezpieczeniowy. Co do zasady odsetki ustawowe za niedochowanie terminu wypłaty odszkodowania liczone są od pierwszego dnia po upływie terminu na przekazanie świadczenia poszkodowanemu, uwzględniając całokształt okoliczności tego konkretnego postępowania likwidacyjnego.

Według art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Termin wypłaty odszkodowania – najważniejsze informacje

 • Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC wynosi standardowo do 30 dni od zgłoszenia szkody (podstawą prawną jest art. 14 o ubezpieczeniach obowiązkowych)
 • W wyjątkowych sytuacjach oczekiwanie na wypłatę odszkodowania z OC może wynieść do 90 dni.
 • W analogiczny sposób od odszkodowania z OC wypłacane jest odszkodowanie z UFG (w terminie do 30 dni, maksymalnie do 90 dni – razie wyjątkowych okoliczności)
 • W przypadku odszkodowania z AC (autocasco), czas oczekiwania może wynieść 30 dni od zgłoszenia – chyba, że ubezpieczyciel w umowie oferuje wcześniejszy termin (podstawa prawna: art 817 Kodeksu cywilnego).
 • Art. 817 Kodeksu cywilnego reguluje także termin wypłaty odszkodowania dla pozostałych dobrowolnych ubezpieczeń NNW, ubezpieczenia domu itd. (Standardowo do 30 dni od zgłoszenia szkody).
 • Umowa ubezpieczenia dobrowolnego może nakładać na nas konkretny termin zgłoszenia szkody (np. w przypadku kradzieży auta, włamania do mieszkania).
 • Czas oczekiwania na odszkodowanie z ZUS wynosi do 30 dni, od wydania decyzji przez ZUS.
 • ZUS ma 14 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania, po otrzymaniu niezbędnych dokumentów (np. orzeczenia komisji lekarskiej) lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do podjęcia decyzji.
Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments