Odszkodowania komunikacyjne

4.83 /5
(Ocen: 6)

Średnio co 20 sekund dochodzi w Polsce do kolizji lub wypadku, również z udziałem pieszych i zwierząt. Zdarzenia drogowe stały się tak powszechne, że ustawodawca nałożył na każdego posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Jeśli ktoś spowoduje wypadek, w wyniku którego Wasze auto zostanie zniszczone i doznacie obrażeń ciała, odszkodowanie komunikacyjne powinno zrekompensować wszelkie poniesione przez Was, niezbędne koszty.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Co to jest odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne jest świadczeniem przysługującym Wam (poszkodowanym) za szkodę osobową lub rzeczową, poniesioną wskutek zdarzenia drogowego, od podmiotu, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Celem odszkodowań komunikacyjnych jest finansowa rekompensata poniesionych przez Was strat – zarówno szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, czyli wszystkiego tego, co moglibyście osiągnąć, gdyby nie doszło do kolizji lub wypadku komunikacyjnego. Odszkodowanie komunikacyjne powinno rekompensować straty wynikające ze szkody rzeczowej i osobowej, w tym koszty:

 • wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu i rehabilitacji,
 • zakupu leków, opatrunków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • specjalistycznego żywienia,
 • dodatkowej opieki,
 • dojazdów do placówek medycznych.

Domagać możecie się również:

 • samochodu zastępczego z OC sprawcy,
 • odszkodowania za utratę wartości samochodu,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienie fizyczne i psychiczne),
 • wyrównania z tytułu utraconego dochodu,
 • renty na zwiększone potrzeby,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • pokrycia kosztów ewentualnego przekwalifikowania zawodowego.

Instytucja odszkodowania została uregulowana w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Natomiast szczególnym aktem prawnym, regulującym zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC w Polsce, jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2019.0.2214), zwana dalej UUO.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, czyli każdemu uczestnikowi ruchu drogowego, który poniósł szkodę z winy drugiego podmiotu. Może to być zarówno kierowca, jak również jego pasażer (w tym pasażer sprawcy zdarzenia), pieszy czy rowerzysta.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Zgodnie z art. 34 ust. 1 UUO, macie prawo domagać się odszkodowania z polisy OC posiadacza lub kierującego pojazdem za wyrządzoną Wam szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Szkoda ta powinna być następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

W art. 34 ust. 2 UUO ustawodawca rozszerza ochronę, dodając, że odszkodowanie z OC sprawcy należy się Wam również, gdy szkoda powstanie podczas i w związku z:

 • wsiadaniem/wysiadaniem z pojazdu,
 • załadowywaniem/rozładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem/postojem pojazdu.

Kolejne przepisy UUO regulują m.in. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch zespołu pojazdów mechanicznych, np. samochodów z przyczepą oraz ruch pojazdów złączonych w celu holowania. Odszkodowanie komunikacyjne z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wypłaca zakład ubezpieczeń. Jeśli zdarzy się, że sprawca nie miał polisy OC lub nie można ustalić jego tożsamości (np. uciekł z miejsca zdarzenia) albo ubezpieczyciel ogłosił upadłość, roszczeń dochodzicie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aby ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy:

 • zadbajcie o odpowiednie udokumentowanie okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru powstałej szkody (rzeczowej i osobowej);
 • gromadźcie rachunki, faktury i inne dokumenty udowadniające poniesione koszty;
 • ustalcie, od którego podmiotu powinniście dochodzić roszczeń;
 • upewnijcie się, jakie koszty można pokryć z OC sprawcy – ustawodawca w art. 361 § 1 kc nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek naprawienia normalnych następstw szkody;
 • sprecyzujcie żądania na piśmie.

Samochód zastępczy z OC sprawcy

Wynajęcie samochodu zastępczego z OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego jest możliwe zarówno, gdy doszło do szkody częściowej, jak i całkowitej, niezależnie od tego, czy wykorzystywaliście auto do działalności gospodarczej, czy wyłącznie w celach prywatnych. Orzecznictwo sądowe jest w tym zakresie jednolite. Jednak to, jak długo będzie Wam przysługiwało auto zastępcze, zależy przede wszystkim od rozmiaru szkody, a tym samym – czasu niezbędnego do jej likwidacji. W przypadku szkody częściowej, macie prawo do samochodu zastępczego przez cały okres rzeczywistej naprawy, czyli aż do odbioru „gotowego” auta z serwisu. Samochód zastępczy możecie otrzymać od:

 • ubezpieczyciela, jeśli zadeklarujcie taką chęć podczas zgłaszania szkody (większość towarzystw współpracuje z wypożyczalniami albo posiada własną flotę);
 • warsztatu, który dokonuje likwidacji szkody (o ile oferuje taką możliwość);
 • wypożyczalni – przy czym wynajmując samochód na własną rękę, pamiętajcie, by wybrać model tej samej lub niższej klasy. Jeżeli wynajmiecie auto klasy premium chociaż na co dzień jeździcie Multiplą 😉, musicie liczyć się z tym, że ubezpieczyciel odmówi Wam pokrycia pełnej kwoty najmu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły maksymalne stawki najmu pojazdów zastępczych.

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, macie prawo do korzystania z samochodu zastępczego do momentu, gdy będziecie mogli nabyć nowy pojazd – czyli, co do zasady, do dnia wypłaty odszkodowania. Co ważne, ubezpieczyciel nie może „nakazać” Wam korzystać z komunikacji miejskiej. Jeśli jednak dysponujecie drugim samochodem albo jeździliście sporadycznie, ubezpieczyciel nie będzie chętny, żeby pokryć koszty najmu pojazdu zastępczego.

Dopłata do szkód w pojeździe – zaniżone odszkodowanie OC

Jeśli uważacie, że otrzymaliście zaniżone odszkodowanie komunikacyjne, możecie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i ubiegać o dopłatę – zarówno w przypadku szkody rzeczowej, jak i osobowej. Nie jest istotne, czy nastąpiła szkoda częściowa, czy całkowita albo czy zdążyliście już sprzedać samochód. Ważne, aby:

 • roszczenie nie było przedawnione (co do zasady, macie 3 lata od otrzymania od ubezpieczyciela decyzji w przedmiocie wypłaty świadczenia);
  nie zawierać ugody z ubezpieczycielem;
 • sprecyzować żądanie, podając konkretną kwotę oczekiwanego odszkodowania;
 • do odwołania załączyć dokumenty (w szczególności faktury, rachunki, ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy, oferty serwisów w okolicy, dokumentację medyczną etc.), które potwierdzają faktyczny rozmiar szkody i koszty.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, możecie skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo od razu złożyć pozew do właściwego sądu. Zanim rozpoczniecie spór sądowy, warto skonsultować Waszą sprawę z dobrą kancelarią odszkodowawczą. Jeśli wolicie mieć problem z głowy od razu, możecie rozważyć „sprzedaż” szkody w ramach umowy o cesji wierzytelności.

Odszkodowanie za utratę wartości samochodu

Z OC sprawcy wypadku naprawiliście samochód. Chociaż jeździ (póki co) i wygląda całkiem nieźle, to dobrze wiecie, że nie sprzedacie go już jako bezwypadkowy, więc będziecie musieli mocno obniżyć cenę.

Utrata wartości handlowej pojazdu to nieuniknione zjawisko, niezależne od rozmiaru szkody i jakości zrealizowanej usługi serwisowej. Pamiętajcie, że tę stratę również powinno pokryć odszkodowanie. W przypadku stwierdzenia szkody częściowej, macie prawo żądać od ubezpieczyciela wypłaty sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Uprawnienie to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Nie istnieją przepisy regulujące sposoby obliczania utraty wartości handlowej pojazdu. Do obliczania wysokości świadczenia służy Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów. Warto wiedzieć, że także właściciele starszych, ale zadbanych aut mają prawo do odszkodowania z tytułu utraty wartości pojazdu.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odszkodowanie za zderzenie z dzikim zwierzęciem

Co roku dochodzi do około 20 000 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wiele z nich kończy się nie tylko poważnym uszkodzeniem samochodu, ale również obrażeniami kierowcy i pasażerów. Jeśli zdarzy się Wam taka sytuacja, powinniście wiedzieć, jak się zachować, kogo powiadomić oraz od kogo uzyskać odszkodowanie za zderzenie z dzikim zwierzęciem. Przede wszystkim:

 • zabezpieczcie miejsce zdarzenia (nie dotykajcie zwierzęcia!),
 • wezwijcie policję,
 • zróbcie zdjęcia uszkodzeń,
 • uzyskajcie od funkcjonariusza notatkę z opisem zdarzenia,
 • poszukajcie informacji i statystyk o wcześniejszych zdarzeniach z udziałem dzikich zwierząt w tej okolicy.

Jeśli do szkody doszło na odcinku drogi oznakowanym znakiem A-18b (ostrzegającym przed dzikimi zwierzętami), uzyskanie odszkodowania będzie bardzo trudne, ponieważ powinniście tam być przygotowani na ewentualne wtargnięcie zwierzęcia na drogę. Jeżeli znaku nie było, a Wy zachowaliście szczególną ostrożność i jechaliście z dozwoloną prędkością, możecie żądać naprawienia szkody od… No właśnie. Za skutki zderzenia z dzikim zwierzęciem mogą odpowiadać różne podmioty, m.in. zarządca drogi, nadleśnictwo, koło łowieckie i Skarb Państwa. Z tego względu, optymalną formą ochrony przed szkodami spowodowanymi zderzeniem z dzikim zwierzęciem jest ubezpieczenie AC lub tzw. minicasco – o ile Wasza polisa obejmuje takie zdarzenia.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments