Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

4.86 /5
(Ocen: 7)
Nawet drobna kolizja drogowa wiąże się ze stratami i stresem. Jednak wypadek niesie za sobą dużo poważniejsze konsekwencje. Jeśli odnieśliście obrażenia w wypadku, macie prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Pamiętajcie, że odszkodowanie komunikacyjne z OC powinno pokryć nie tylko koszty naprawy pojazdu. Kodeks cywilny przewiduje cały arsenał świadczeń, o które możecie się ubiegać.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czym jest wypadek drogowy?

Kolizja i wypadek – chociaż wiele osób używa tych pojęć zamiennie, nie są one synonimami. Kolizja jest wykroczeniem, a wypadek to przestępstwo ujęte w art. 177 kodeksu karnego:

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W praktyce, wypadek od kolizji różni się przede wszystkim skutkami. Gdy w wyniku zdarzenia drogowego odnieśliście obrażenia trwające dłużej niż 7 dni, czyli doznaliście co najmniej lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a sprawca naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (np. przekroczył dozwoloną prędkość), można mówić o przestępstwie spowodowania wypadku.

Ustawodawca dostrzegł problem powszechności zarówno kolizji, jak i wypadków oraz wynikających z nich szkód, których zupełna naprawa na ogół przekracza możliwości finansowe sprawców. Dlatego ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (UUO) nałożył na posiadaczy pojazdów obowiązek posiadania polisy OC. Odszkodowanie z OC pozwala zrekompensować zarówno szkody na osobie, jak i w mieniu, ponieważ sumy gwarancyjne są bardzo wysokie i nie mogą być niższe niż przewidziano w UUO.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jakich roszczeń można dochodzić z OC sprawcy wypadku?

Odszkodowanie z OC pełni funkcję kompensacyjną. Stanowi finansową rekompensatę poniesionych strat. Powinno pokrywać szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści. Oznacza to, że z OC sprawcy wypadku pokryjecie zatem zarówno szkody rzeczowe, jak i osobowe (majątkowe i niemajątkowe). Uzyskacie rekompensatę za to, co utraciliście w chwili zdarzenia i za to, co moglibyście osiągnąć, gdyby nie doszło do wypadku. Przepisy pozwalają ubiegać się o szereg świadczeń:

 • Odszkodowanie za zniszczony samochód i wybrane szkody rzeczowe (wyłączenia przewiduje art. 38 UUO) – art. 361 i 363 KC – Szkoda w pojeździe może zostać zlikwidowana gotówkowo (metoda kosztorysowa) albo bezgotówkowo (metoda warsztatowa) w warsztacie z sieci partnerskiej towarzystwa ubezpieczeniowego. Odszkodowanie z OC sprawcy powinno zostać powiększone o utratę wartości handlowej pojazdu oraz o inne, poniesione straty materialne, np. zniszczone rzeczy, które znajdowały się w aucie (fotelik samochodowy, laptop, okulary korekcyjne etc.). Zgodnie z ukształtowanym w orzecznictwie poglądem (zobaczcie np. Uchwałę Sądu Najwyższego sygn. CZP 5/11), macie prawo do samochodu zastępczego podobnej lub niższej klasy, bez względu na to, czy używaliście auta w życiu prywatnym czy w celach biznesowych – przez cały okres rzeczywistej naprawy. W przypadku szkody całkowitej, należy się Wam pojazd zastępczy aż do momentu, gdy będziecie mogli kupić nowe auto, czyli na ogół do dnia wypłaty odszkodowania.
 • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i przekwalifikowania – art. 444 § 1 KC – W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć wszelkie koszty, które ponieśliście w następstwie wypadku, w szczególności koszty: leczenia i rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu medycznego, diety specjalistycznej, prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji i zabiegów (pod warunkiem, że były to koszty uzasadnione i celowe), dojazdów do placówek medycznych etc. Jeżeli wskutek wypadku staliście się inwalidami, możecie się domagać pokrycia kosztów przygotowania do innego zawodu. Na Wasze żądanie potrzebna suma pieniędzy powinna zostać wypłacona z góry.
 • Zwrot utraconych dochodów – art. 361 § 2 KC – Możecie domagać się zwrotu zarobków utraconych wskutek wypadku, leczenia i rehabilitacji.
 • Renta na zwiększone potrzeby oraz renta uzupełniająca – art. 444 § 2 KC – Jeżeli wskutek wypadku utraciliście całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo zwiększyły się Wasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, odszkodowanie z OC może zostać powiększone o odpowiednią rentę.
 • Renta tymczasowa – art. 444 § 3 KC – Tego typu świadczenie może Wam zostać przyznane przez sąd na czas określony, jeżeli w chwili wydania wyroku nie będzie się dało dokładnie ustalić szkody.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – art. 445 § 1 KC – Za doznaną krzywdę, czyli szkodę osobową niemajątkową (ból, cierpienie fizyczne i psychiczne) należy się Wam odrębne świadczenie pieniężne. Jego oszacowanie jest jednak bardzo trudne.
 • Jednorazowe odszkodowanie – art. 447 KC – Jednorazowe świadczenie przyznawane jest zamiast renty lub jej części. Ma umożliwić Wam przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej, aby móc pozostać aktywnym zawodowo. O jednorazowe odszkodowanie z OC możecie ubiegać się szczególnie w przypadku, gdy staliście się inwalidami.
 • Świadczenia dla najbliższych w razie śmierci – art. 446 § 1-4 KC – Jeśli wskutek wypadku śmierć poniosła najbliższa Wam osoba, możecie domagać się zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, a także renty, odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie z OC sprawcy - co Ci się należy

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Jeśli doszło do wypadku (czyli ktoś odniósł co najmniej lekkie obrażenia), samo spisanie oświadczenia sprawcy nie wystarczy. Wezwanie policji jest obligatoryjne. Jeśli stan zdrowia Wam na to pozwala, niezwłocznie zgłoście szkodę – u ubezpieczyciela sprawcy wypadku albo w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym, o ile obydwa zakłady przystąpiły do systemu BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkód).

To oczywiste, że stres, ból i cierpienia po wypadku komunikacyjnym potrafią skutecznie zniechęcić do dochodzenia roszczeń, jednak nie warto zwlekać z wszczęciem procedury odszkodowawczej. Im więcej czasu upłynie, tym trudniej będzie ocenić okoliczności zdarzenia oraz rozmiary powstałej szkody. Ubezpieczyciel może też zarzucić Wam, że przez zwłokę przyczyniliście się do powiększenia szkody, co zwykle kończy się wypłatą zaniżonego odszkodowania.

Jeśli doszło do poważnego uszkodzenia samochodu, w ciągu kilku dni od zgłoszenia szkody skontaktuje się z Wami rzeczoznawca ubezpieczyciela w celu umówienia terminu oględzin pojazdu. Jego zadaniem będzie ocena rozmiaru i rodzaju uszkodzeń. Ocena ta będzie kluczowa dla wysokości odszkodowania za szkodę w mieniu. Likwidacja szkody nastąpi według wybranego przez Was wariantu:

 • kosztorysowego (gotówkowego), gdy chcecie naprawić auto na własną rękę albo przeznaczyć pieniądze z odszkodowania na inny cel (tak, możecie to zrobić);
 • serwisowego (bezgotówkowego) – wówczas razem z ubezpieczycielem wybierzecie serwis, który zlikwiduje szkodę i nie będziecie brali udziału w rozliczeniach.

Nie zapomnijcie zawnioskować o odszkodowanie z OC za szkodę osobową! Aby ubiegać się o świadczenie, musicie zgromadzić i przedstawić ubezpieczycielowi dokumentację medyczną oraz wszelkie rachunki, faktury, zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty, potwierdzające poniesione koszty oraz dowodzące doznanych strat – także tych o charakterze niemajątkowym. Ubezpieczyciel może zwołać komisję lekarską, by przeprowadzić konieczne badania. Macie wówczas obowiązek się na niej stawić.

Kiedy odszkodowanie z OC sprawcy zostanie wypłacone?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 UUO, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić Wam odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Gdy zbadanie okoliczności sprawy nie będzie w tym czasie możliwe, odszkodowanie musi zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe – jednak maksymalnie w ciągu 90 dni od zgłoszenia szkody. O zwłoce i jej przyczynach ubezpieczyciel ma obowiązek Was powiadomić, wypłacając bezsporną część świadczenia.

Ile odszkodowania z OC można otrzymać?

To zależy od rodzaju i rozmiaru poniesionych strat. Ocena szkody jest dokonywana indywidualnie. Możecie ubiegać się o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy aż do wysokości sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnej kwoty, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Jest ona wskazana w umowie ubezpieczenia. Minimalne sumy gwarancyjne określa art. 36 ust. 1 UUO. Obecnie to:

 • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, nie ma tu znacznie liczba poszkodowanych,
 • 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia, i tu podobnie jak w przypadku szkód na osobie: nie ma znacznie liczba poszkodowanych.

Pamiętajcie, by w piśmie kierowanym do ubezpieczyciela podać oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Muszą to być konkretne kwoty. Trudności przysparza zwłaszcza oszacowanie wysokości zadośćuczynienia. Bo jak przełożyć to, co czujecie, na złotówki? Kwota ta powinna być „odpowiednia”, czyli adekwatna do cierpienia fizycznego i psychicznego. Nie może być jednak symboliczna. Na tym etapie warto skorzystać z pomocy dobrej firmy odszkodowawczej. Specjaliści w dziedzinie dochodzenia odszkodowań, w oparciu o aktualne orzecznictwo i własne doświadczenie, pomogą Wam sprecyzować żądania i doradzą, jakie dokumenty przygotować, by udowodnić roszczenie.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Co zrobić, gdy odszkodowanie z OC sprawcy jest zaniżone lub ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia?

Po pierwsze, nie składać broni. Od decyzji ubezpieczyciela możecie się odwołać i zażądać dopłaty do szkody – koniecznie załączając konkretne, wiarygodne dowody (faktury, wyceny, ekspertyzy) oraz powołując się na uchwały Sądu Najwyższego. To na Was spoczywa ciężar udowodnienia, że odszkodowanie komunikacyjne powinno być wyższe. Dopiero, gdy odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możecie skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, złożyć pozew do właściwego sądu albo (jeśli chcecie mieć problem raz na zawsze z głowy) „sprzedać” szkodę kancelarii odszkodowawczej. Pamiętajcie, że dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest ograniczone czasowo. Zanim rozpoczniecie spór, upewnijcie się, że Wasze roszczenie nie przedawniło się.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments