Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej

5 /5
(Ocen: 3)
Jadąc autobusem, tramwajem, pociągiem, metrem lub innym środkiem miejskiego transportu zbiorowego, możecie doznać urazu w związku z ruchem tego pojazdu. Jako poszkodowani pasażerowie macie prawo do odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej – chyba, że do zdarzenia szkodowego doszło wyłącznie z winy Waszej lub osoby trzeciej albo wskutek działania siły wyższej.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Co to jest komunikacja miejska?

Termin komunikacja miejska oznacza miejski pasażerski transport zbiorowy. Zadaniem komunikacji miejskiej jest zaspokojenie potrzeb przewozowych ludności na obszarze miasta i strefy podmiejskiej.

Pojazdy komunikacji miejskiej zapewniają połączenie miejsc zamieszkania m.in. z placówkami edukacyjnymi, zakładami pracy, organami administracji publicznej, sklepami i centrami handlowymi, placówkami służby zdrowia, miejscami rekreacji, instytucjami kultury, kościołami itd. Środkami transportu zbiorowego są m.in. autobusy i trolejbusy, tramwaje, kolej miejska (w tym kolej linowa), metro, a także promy, wodoloty i tramwaje wodne.

Jakie wypadki zdarzają się w komunikacji miejskiej?

Autobus zderza się z innym pojazdem lub wypada z zakrętu, pociąg wykoleja się wskutek uszkodzenia torów, motorniczy tramwaju nagle gwałtownie hamuje, kierowca autobusu przytrzaskuje drzwiami wchodzącego pasażera – w pojazdach komunikacji miejskiej mogą się zdarzyć różne wypadki. Jedne skończą się siniakami i kiepskimi wspomnieniami, a inne urazami głowy, złamaniami kończyn, ranami wymagającymi założenia szwów lub innymi, dotkliwymi obrażeniami, a nawet śmiercią pasażera.

Jeśli przytrafił się Wam wypadek w komunikacji miejskiej, możecie domagać się szeregu świadczeń pieniężnych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odpowiedzialność posiadacza środka komunikacji miejskiej

Posiadacz środka komunikacji miejskiej ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, uregulowaną w przepisach Kodeksu cywilnego.

Art.  435 KC

§  1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Art. 436 KC

§ 1.Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Nie ulega wątpliwości, że podmiot świadczący usługi transportu zbiorowego zalicza się do kategorii  przedsiębiorstw lub zakładów wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody w rozumieniu art. 435 Kodeksu cywilnego.

Jako poszkodowani pasażerowie nie musicie udowadniać winy posiadacza środka komunikacji miejskiej, bo już sam fakt, że doszło do wypadku, przesądza o odpowiedzialności i stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Prowadzący przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność zarówno za zawinione wyrządzenie szkody, jak i również przy braku winy. Wypadek, do którego doszło wskutek pęknięcia opony, oblodzonej nawierzchni czy słabej widoczności nie zwalnia go z odpowiedzialności. Wystarczy, że istniał adekwatny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ruchem przedsiębiorstwa a wyrządzoną Wam szkodą.

Jeśli posiadacz autobusu, tramwaju czy pociągu chce się uwolnić od odpowiedzialności cywilnej, musi dowieść, że to Wy ponosicie wyłączną winę za wypadek, zawiniła osoba trzecia albo szkoda powstała wskutek siły wyższej. Jeżeli przewoźnik lub jego ubezpieczyciel utrzymują, że ulegliście wypadkowi „na własne życzenie”, będą musieli tego dowieść. To na nich spoczywa ciężar dowodu.

O jakie świadczenia odszkodowawcze może ubiegać się pasażer?

Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej – podobnie, jak odszkodowanie za wypadek w sklepie, powinno stanowić finansową rekompensatę strat, które odnieśliście wskutek zdarzenia szkodowego. Obejmować może w szczególności:

  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, dojazdów do placówek medycznych, ewentualnego przekwalifikowania zawodowego, dostosowania mieszkania pod nowe potrzeby etc.;
  • rekompensatę za zniszczone mienie, w tym za uszkodzoną odzież i przedmioty osobiste – także znajdujące się w przewożonym bagażu (okulary, telefon, laptop);
  • zwrot utraconych dochodów;
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli za całokształt cierpień psychicznych i fizycznych, obecnych i przyszłych;
  • świadczenia dla najbliższych (zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną), gdy wypadek skończył się śmiercią poszkodowanego.

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej?

Jeżeli ucierpieliście podczas jazdy środkiem komunikacji miejskiej, warto wezwać na miejsce zdarzenia policję i karetkę pogotowia, zapisać numer rejestracji pojazdu i zachować bilet. Jeśli to możliwe, zbierzcie dane kontaktowe świadków zdarzenia. Ich oświadczenia i ewentualne zeznania mogą okazać się kluczowe dla wyniku sprawy. W miarę możliwości wykonajcie zdjęcia miejsca wypadku. Złóżcie wniosek o zabezpieczenie zapisu z monitoringu. Obecnie praktycznie wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej są monitorowane.

Potrzebny Wam będzie numer polisy OC:

  • przewoźnika, jeżeli zdarzenia drogowego nie spowodował inny pojazd (np. autobus, którym jechaliście, wpadł do rowu lub uderzył w drzewo, przy czym nie ma znaczenia, czy kierowca „Waszego” pojazdu zawinił);
  • sprawcy wypadku (np. kierowcy samochodu ciężarowego, który spowodował wypadek), gdy doszło do zderzenia pojazdów. Przysługuje Wam wówczas odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku.

Szkodę zgłaszacie bezpośrednio do ubezpieczyciela, ewentualnie do ubezpieczonego (np. przewoźnika), który przekaże zgłoszenie do swojego zakładu ubezpieczeń. Przepisy zobowiązują ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Gdyby okazało się, że w tym czasie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe. Bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel musi wypłacić Wam w terminie 30 dni.

Chociaż nie musicie dowodzić niczyjej winy, to rozmiaru szkody i poniesionych kosztów już tak.

Zgromadzona dokumentacja powinna potwierdzać nie tylko doznane obrażenia, ale także ich związek z wypadkiem w środku komunikacji publicznej. Pamiętajcie o zbieraniu (koniecznie imiennych) rachunków i faktur, dokumentujących wydatki na leczenie i usługi towarzyszące.

Jeśli nie będziecie dysponować mocnymi, wiarygodnymi dowodami na to, jak bardzo ucierpieliście, to najprawdopodobniej ubezpieczyciel wypłaci Wam zaniżone odszkodowanie. Jeżeli odwołanie od decyzji nie przyniesie skutku, pozostanie Wam droga sądowa. Dlatego zbierajcie jak najwięcej dowodów.

Oprócz roszczeń dochodzonych z polisy OC, możecie domagać się wypłaty świadczenia z dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które często posiadają przewoźnicy – może to być np. renta powypadkowa.

Jaki jest termin ubiegania się o odszkodowanie po wypadku?

Na dochodzenie roszczeń za skutki wypadku w komunikacji miejskiej macie co do zasady 3 lata od daty zdarzenia. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela termin ten zaczyna biec od nowa, począwszy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania.

Jeśli ucierpieliście wskutek przestępstwa (sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu), Wasze roszczenia przedawnią się dopiero po 20 latach. Roszczenia dochodzone z polisy NNW przewoźnika przedawniają się z upływem lat 3 od dnia zdarzenia lub od chwili otrzymania decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania, lub odmowie wypłaty świadczenia. Jak się na pewno domyślacie, zwłoka w zgłaszaniu szkody nie zadziała na Waszą korzyść…

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej?

Wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody oraz pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli wszystko to, co moglibyście osiągnąć, gdyby nie doszło do wypadku.

Nie ma uniwersalnej kwoty rekompensującej szkodę wskutek wypadku w komunikacji miejskiej. Każda sprawa jest inna, więc musi zostać rozpatrzona indywidualnie. Przykładowo niemal 100 000 zł odszkodowania otrzymała poszkodowana pasażerka autobusu, która upadla w wyniku nagłego i niespodziewanego hamowania, uderzając plecami o podłogę i głową o podstawę siedzenia. Odniosła poważne obrażenia, wymagające hospitalizacji i zabiegów operacyjnych.

Istotny wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania będzie mieć to, czy przyczyniliście się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru. Odszkodowanie zostanie wówczas pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy – w zależności od oceny stanu faktycznego. Ubezpieczyciel na pewno będzie się starał udowodnić Wam przyczynienie się do szkody, np. poprzez nieregulaminowe zachowanie (najczęściej będzie to podróż bez trzymania się poręczy).

Art. 362 KC 

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych należą do szczególnie skomplikowanych, dlatego warto poszukać doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne, w tym odszkodowań za wypadki w komunikacji zbiorowej (odszkodowania osobowe). Prowizja za prowadzenie sprawy często pobierana jest dopiero w momencie faktycznego „ściągnięcia” świadczeń odszkodowawczych. Pierwsza konsultacja z reguły jest bezpłatna.

Ranking Kancelarii Odszkodowawczych