Wypadek a kolizja – jaka jest różnica?

4.8 /5
(Ocen: 5)
Różnica między wypadkiem a kolizją jest znacząca. W pierwszym przypadku mowa o poważnych zdarzeniach drogowych w których ktoś ucierpiał, a nawet zginął. Kolizją może być każde zdarzenie na drodze, w którym jedyną szkodą jest strata materialna. Odszkodowania komunikacyjne pokazują, że sytuacje bywają bardzo różne – dlatego warto poznać wszystkie rodzaje zdarzeń na drodze – oto najważniejsze z nich!

Kiedy wypadek, a kiedy kolizja? Klasyfikacja zdarzeń drogowych

Potocznie pojęcia “wypadek” i “kolizja” używa się zamiennie. Pojawia się też pojęcie stłuczki, albo szkody parkingowej. W rzeczywistości, w przepisach prawa wyróżnia się pięć rodzajów zdarzeń drogowych, o których warto wiedzieć i zdawać sobie z nich różnicę.

Co to jest wypadek drogowy?

Zdarzenie drogowe zostanie zaklasyfikowane jako wypadek komunikacyjny, gdy choćby jeden z uczestników ruchu dozna obrażeń ciała lub następstwem będzie śmierć. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, wypadek drogowy jest przestępstwem – porównaj art 177 kk:

1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Kolizja drogowa definicja

W polskim prawie brakuje konkretnego opisu, czym jest kolizja drogowa. Jej definicja wynika z praktyki, gdzie za kolizję uznaje się zetknięcie, uszkodzenie pojazdu (lub pojazdów) spowodowane brakiem zachowania należytej ostrożności przez przynajmniej jednego z kierowców. Listę sytuacji w których mówimy o kolizji, uzupełniają jeszcze takie okoliczności jak:

 • zderzenie ze zwierzęciem,
 • potrącenie pieszego (ale bez odniesienia obrażeń),
 • zderzenie z rowerzystą (bez odniesionych obrażeń).

Według zarządzenia Komendy Głównej Policji różnica między wypadkiem a kolizją polega na tym, że:

 • wypadek drogowy to zdarzenie w którego efekcie doszło do obrażeń ciała lub skutkiem są ofiary w ludziach;
 • kolizja drogowa to zdarzenie którego wyłącznym skutkiem są szkody materialne.

Inne zdarzenie drogowe z art. 97 k.w. 

Co w przypadku, gdy kierujący uderzy w słup i jedynym skutkiem będzie szkoda materialna? Jeżeli jedynym pokrzywdzonym jest sam sprawca zdarzenia i nie było zagrożenia dla innej osoby, to takie zdarzenie opisuje art. 97 k.w.:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Szkoda parkingowa

Jako stłuczkę parkingową klasyfikuje się zdarzenie, do którego doszło w miejscu przeznaczonym do postoju pojazdów, a jego skutkiem jest wyłącznie uszkodzenie mienia (np. wgnieciony zderzak, utrącone lusterko).

Gdyby w ramach tego zdarzenia zaistniało zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby, to wtedy taką sytuację opisuje art. 98 k.w.:

Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Jak zachować się na miejscu wypadku, a jak kolizji?

Na miejsce wypadku trzeba koniecznie wezwać policję i w razie możliwości udzielić pierwszej pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku zdarzenia. Musimy też zadbać o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu zabezpieczając miejsce wypadku – np. rozstawiając trójkąt, włączając światła awaryjne. 

Gdy na miejsce zdarzenia przyjedzie policja, sporządzi ona notatkę, która będzie dla nas podstawą do starania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

W przypadku kolizji, gdy nikt nie wymaga leczenia powyżej 7 dni, nie mamy obowiązku wzywać policji. Teraz wystarczy zabezpieczyć miejsce stłuczki, zjeżdżając na pobocze i ustawiając trójkąt. Następnie pozostaje spisać oświadczenie sprawcy kolizji

Jeżeli sprawca zdarzenia nie przyznaje się do winy, albo nie chce udostępnić informacji potrzebnych do spisania oświadczenia, należy wezwać policję, która ustali przebieg kolizji.

Wypadek a kolizja – jak różni się dochodzenie odszkodowania?

Roszczenie odszkodowawcze w przypadku kolizji jest zwykle o wiele prostrze niż, gdy w grę wchodzi wypadek. Jednak schemat ubiegania się o odszkodowanie jest taki sam:

 • zgłaszamy szkodę do zakładu ubezpieczeń,
 • rzeczoznawca ocenia zakres szkód,
 • ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie.

Oczywiście największym problemem jest zaniżanie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń. W pierwszej kolejności możemy złożyć reklamację od decyzji ubezpieczyciela. Gdyby ten ją odrzucił, pozostaje nam droga sądowa.

Odszkodowanie powypadkowe jest bardziej złożone, ponieważ w grę mogą wchodzić nie tylko szkody materialne, ale i szkody osobowe. Poszkodowany może dochodzić nie tylko rekompensaty za straty na mieniu. Ma prawo uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy i cierpienia (np. w wyniku ciężkich obrażeń, śmierci bliskiej osoby). W takich sprawach często równolegle toczy się postępowanie karne i cywilne.

Wyrok skazujący w procesie karnym jest wiążący dla sądu w postępowaniu cywilnym. Jednak uniewinnienie lub umorzenie kary nie musi mieć wpływu na ocenę odpowiedzialności cywilnej.

Wypadek a kolizja – podsumowanie

 • wypadek to zdarzenie drogowe, w którym są ofiary śmiertelne lub uczestnicy ruchu doznali obrażeń ciała;
 • o kolizji (stłuczce) mówimy, gdy nie ma ofiar, a jedyną szkodą są straty materialne;
 • na miejsce kolizji nie musimy wzywać policji (choć czasem może się to być niezbędne);
 • na miejsce wypadku musimy wezwać policję i pogotowie;
 • gdy jedynym poszkodowanym jest sprawca kolizji i nie było zagrożenia bezpieczeństwa dla innych osób, to mówimy o zdarzeniu drogowym z art. 97 k.w.;
 • w dochodzeniu odszkodowania po wypadku poszkodowany może się starać o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. W przypadku kolizji mówimy tylko o odszkodowaniu za poniesione szkody materialne.