Zwrot kosztów holowania auta – kiedy się należy?

4.83 /5
(Ocen: 6)
Holowanie auta wiąże się z kosztami, które powinien pokryć sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel. Podpowiadamy co zrobić, aby odzyskać pieniądze za holowanie pojazdu po kolizji!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Zwrot kosztów holowania auta z OC

Naprawienie szkody obejmuje jednakowo straty i korzyści, które mógł ponieść poszkodowany, gdyby nie doszło do zdarzenia – jeżeli wystąpiły w granicach normalnego związku przyczynowego (art. 361 § 2 k.c.). 

Zwrot kosztów za holowanie pojazdu po wypadku należy zaklasyfikować jako typowy uszczerbek majątkowy, którego pokryciem obarczony jest sprawca szkody.

Holowanie auta jest konieczne, aby naprawić pojazd oraz zabezpieczyć go przed zwiększeniem strat. Skorzystanie zatem z holowania jest wręcz obowiązkiem poszkodowanego, aby dopełnić starań w celu pomniejszenia powstania dalszych szkód

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Zwrot kosztów holowania pojazdu z AC lub assistance

W ramach polisy Assistance możemy wykupić odpowiedni pakiet wsparcia, w którym znajdzie się między innymi darmowe holowanie pojazdu w razie wypadku. Warto jednak wiedzieć, że w ramach ubezpieczenia assistance obowiązują nas ograniczenia umowy. Często też zakłady ubezpieczeń oferują pakiet polis składający się z OC, AC oraz assistance. 

W OWU znajdziemy warunki umowy określające zakres świadczonych usług przez ubezpieczyciela oraz okoliczności zwalniające go z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia nam wypłaty odszkodowania za holowanie auta z polisy AC, warto jednak skonsultować zapisy umowy z prawnikiem. Może się okazać, że treść OWU zawiera punkty sprzeczne z obowiązującym prawem. Jako przykład może posłużyć wyrok Sądu Rejonowego we Włocławku (sygn. akt V GC 300/16).

Zakład ubezpieczeń powołując się na zapisy umowy, odrzucił roszczenie odszkodowawcze swojego klienta. Według umowy zwrot kosztów za holowanie auta był uzależniony od wcześniejszej zgody TU oraz ograniczony do 10% sumy ubezpieczenia. Jednak firma odszkodowawcza Eventum wskazała, że taka treść dokumentu jest niezgodna z art. 826 § 1 i § 4 k.c.. Sąd przychylił się do opinii kancelarii i zasądził na rzecz poszkodowanego zwrot całej sumy za holowanie pojazdu.

Czy otrzymam zwrot kosztów za holowanie auta do Polski?

Według najnowszego orzeczenia TSUE poszkodowany ma prawo uzyskać całość odszkodowania za holowanie auta i postój na parkingu z OC sprawcy zdarzenia a miejsce zamieszkania poszkodowanego nie może mieć wpływu na wysokość wypłaconego świadczenia. 

Jako przykład służy sprawa poszkodowanego K.S., którego pojazd zarejestrowany w Polsce, uległ kolizji na Łotwie. Poszkodowany musiał ponieść m.in. koszty parkowania (w wysokości 6020 zł) i koszty holowania do Polski (32 860 zł). Zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku wypłacił mu zaniżone odszkodowanie w wysokości 4492,44 zł z tytułu holowania pojazdu na Łotwie – powołując się na przepisy łotewskie. 

Sprawa dotarła aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według TSUE art. 3 dyrektywy 2009/103/WE należy interpretować w taki sposób, że ograniczenie odszkodowania za poniesiony koszty holowania, nie może być uzasadnione wyłącznie na podstawie miejsce zamieszkania poszkodowanego. Przeciwna interpretacja oznaczałby dyskryminację poszkodowanego ze względu na państwo członkowskiego jego zamieszkania lub siedziby.

W skrócie, jeżeli mieliśmy wypadek poza granicami Polski, mamy prawo otrzymać zwrot całości kosztów holowania do Polski. We wniosku o odszkodowanie możemy powołać się na powyższą interpretację TSUE.

Jak uzyskać zwrot kosztów holowania?

Mamy prawo do odszkodowania z OC sprawcy kolizji. W ramach kosztów, które ma obowiązek pokryć ubezpieczyciel, jest naprawa pojazdu (jeżeli nie jest to szkoda całkowita), ale też i inne koszty będące w naturalnym związku przyczynym – takie jak np. koszt holowania auta.

Pierwszą część procedury odszkodowawczej możemy przeprowadzić samodzielnie. Zgłaszamy szkodę, czekamy na rzeczoznawcę i decyzję ubezpieczyciela. Już na tym etapie powinniśmy zgromadzić dokumenty potwierdzające koszty jakie ponieśliśmy (np. koszty naprawy samochodu, fakturę za holowanie itd.). 

Wraz z ze zgłoszeniem szkody możemy też od razu złożyć wniosek o odszkodowanie, w którym określamy kwotę oczekiwanego świadczenia. Pamiętajmy, że zgodnie z art.  824[1] § 1 kc. wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż wartość poniesionej szkody. We wniosku możemy dodać specjalną uwagę o kosztach holowania (załączając rachunek za usługę).

Gdyby zakład ubezpieczeń odrzucił nasz wniosek, możemy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Przyda się podkreślić, że poza bezsporną częścią odszkodowania, składamy roszczenie o określoną kwotę, która w rzeczywistości pokryje nasze straty.

W razie dalszych problemów z zakładem ubezpieczeń przydatna będzie pomoc specjalistów. Jeśli nie wiemy jak ubiegać się o odszkodowanie, możemy skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej.

Ranking Kancelarii Odszkodowawczych

Ile kosztuje holowanie auta w 2021 roku?

Nie ma uniwersalnego cennika za usługi holownicze. Wysokość opłaty będzie różniła się ze względu na miejsce i długość trasy. Nie bez znaczenia będzie też oczywiście wielkość i waga pojazdu. 

Koszt holowania auta w mieście kosztuje od 100 zł – 150 zł. Jeżeli jest to dalsza trasa, to opłata za usługę holowania wynosi od 1 zł – 3 zł za kilometr. Gdyby holowanie auta miało miejsce nocą, to stawka rośnie nawet o dodatkowe 50%. Koszt rośnie też za holowanie w niedziele lub święta.

Umorzenie opłaty za holowanie auta – jak uzyskać?

Holowanie auta jest kosztowną sprawą. Na szczęście w przypadku odszkodowania z OC sprawcy kolizji pokrycie kosztów nie powinno być problemem. Co jednak w sytuacji, gdy nasze auto zostało odholowane z naszej winy? Na przykład w wyniku zaparkowania w niedozwolonym miejscu?

Tu perspektywa na umorzenie opłaty za holowanie pojazdu nie jest już taka prosta. Jeżeli jesteśmy pewni, że zaparkowaliśmy auto w dozwolonym miejscu, to warto złożyć odwołanie. Gdyby jednak racja nie była po naszej stronie, pozostaje droga sądowa (co wiąże się z ryzykiem przegranej i poniesienia dodatkowych kosztów).

Ostatnim wyjściem jest prośba o uwzględnienie trudnej sytuacji materialnej lub wyjątkowych okoliczności – np. w wyniku wypadku trafiliśmy do szpitala na dłuższy czas i nie mogliśmy przeparkować auta. Tak samo może nas tłumaczyć przywiezienie rodzącej żony do szpitala i zaparkowanie w niedozwolonym miejscu.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Holowanie auta a odszkodowanie

  • mamy prawo do otrzymania zwrotu za całość kosztów związanych z holowaniem auta,
  • o zwrot kosztów holowania pojazdu możemy się starać z polisy OC sprawcy lub dobrowolnego ubezpieczenia AC (tu obowiązują nas zapisy umowy, które jednak warto sprawdzić pod kątem poprawności z prawem cywilnym),
  • w razie wypadku poza Polską (w jednym z krajów UE) również należy nam się zwrot 100% kosztów za holowanie auta do Polski (na co wskazuje orzeczenie TSUE).