Odszkodowanie za zalanie/ zniszczenie mieszkania

5 /5
(Ocen: 2)

Zalanie przez sąsiada, włamanie, pożar, powódź, awaria sprzętów domowych lub instalacji – wystarczy dosłownie chwila, by powstały zniszczenia liczone w dziesiątkach, jak nie w setkach tysięcy złotych. Żeby uzyskać odszkodowanie za zniszczenie mieszkania i jego wyposażenia – szybko i bez przeciągających się formalności, potrzebujecie dobrej polisy mieszkaniowej. Dobrej, czyli spersonalizowanej, dopasowanej do Was i wartości posiadanego majątku, zawierającej wszystkie, istotne dla Was rozszerzenia. Z tego względu ubezpieczenie mieszkaniowe najlepiej wykupić po konsultacji z doradcą ubezpieczeniowym.

Co powinna obejmować polisa, aby otrzymać odszkodowanie za zniszczenie mieszkania?

To zależy, jakie ryzyka Wam realnie grożą i w jakiej wysokości składkę roczną jesteście w stanie opłacać. W obecnej rzeczywistości, mimo posiadania najnowocześniejszego wyposażenia i systemów bezpieczeństwa, nie macie 100% gwarancji, że nikt się do Was nie włamie, że sąsiad Was nie zaleje (i vice versa) albo że nie dojdzie do pożaru. Dlatego ubezpieczenie mieszkaniowe jest dzisiaj praktycznie standardem. Pamiętajcie jednak, że polisa mieszkaniowa w swojej podstawowej wersji zabezpiecza tylko mury i elementy stałe nieruchomości przed wybranymi zdarzeniami losowymi. Aby uzyskać kompleksową ochronę, na wypadek co najmniej kilku ryzyk, będziecie musieli zawrzeć szereg umów dodatkowych. Każde rozszerzenie polisy jest dodatkowo płatne. Kupując ubezpieczenie mieszkaniowe, koniecznie dowiedzcie się, czy otrzymacie odszkodowanie za:

 • zniszczone ruchomości domowe;
 • zniszczenia wskutek powodzi – to szczególnie istotne, gdy Wasze mieszkanie znajduje się na parterze lub I piętrze;
 • szkody spowodowane pożarem lub wybuchem;
 • zniszczenia urządzeń elektronicznych wskutek przepięcia;
 • zniszczenia spowodowane awarią instalacji;
 • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem – chodzi tu zarówno o skradzione przedmioty, jak i o dewastacje, których dokonali złodzieje (wybita szyba, zniszczony zamek w drzwiach, rozbite szkło itd.).

Ponadto dobra polisa powinna zawierać:

 • Assistance domowe – obejmujące wsparcie w formalnościach, pomoc prawną, organizację pobytu tymczasowego i inne, niezbędne formy wsparcia. Gdy dojdzie do awarii/włamania/zalania, z Assistance domowym możecie liczyć np. na pomoc fachowca (hydraulika, stolarza, serwisanta sprzętu RTV/AGD itd.), dozór mienia przez firmę ochroniarską, asystę konsjerża, domową pomoc medyczną i rehabilitacyjną, transport medyczny czy konsultacje z psychologiem.
 • OC w życiu prywatnym – w końcu również Wy możecie nieumyślnie wyrządzić szkodę w mieniu. Jeśli np. zapomnicie o włożeniu węża do pralki 😉, to posiadając OC, za zalanie mieszkania odszkodowanie zostanie wypłacone sąsiadowi przez Waszego ubezpieczyciela. OC w życiu prywatnym chroni też Was na wypadek szkód wyrządzonych przez dzieci i zwierzęta domowe (z wyłączeniem ras agresywnych i gatunków egzotycznych).

Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczenie mieszkania?

Podstawową zasadą, która obowiązuje Was zawsze, gdy dochodzicie roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego, jest postępowanie zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU). Dokument ten na pewno otrzymaliście, podpisując umowę ubezpieczenia, więc w trakcie procedury odszkodowawczej nie możecie się powołać np. na nieznajomość zapisów w OWU. U poszczególnych ubezpieczycieli mogą obowiązywać nieco inne procedury i terminy zgłaszania szkody.

W przypadku kradzieży z włamaniem niezwłocznie zawiadomcie policję. Następnie stwórzcie spis skradzionych przedmiotów i dokonanych przez złodziei uszkodzeń oraz zgłoście szkodę do ubezpieczyciela. Teraz możecie zająć się gromadzeniem dokumentów dowodzących rozmiaru strat. Przydadzą się Wam faktury, paragony, karty gwarancyjne oraz kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu. W ciągu kilku dni powinien zjawić się u Was rzeczoznawca.

Gdy wybuchnie pożar najpierw należy zadbać o powstrzymanie rozprzestrzeniania się szkody (np. wezwać straż pożarną). Następnie zgłoście szkodę ubezpieczycielowi i sporządźcie dokumentację poniesionych strat. W skutecznym ubieganiu się o odszkodowanie za zniszczenie mieszkania wskutek pożaru przydadzą się rachunki i faktury, spis zniszczonych przedmiotów oraz protokół sporządzony przez straż pożarną.

Po zalaniu Waszego mieszkania, natychmiast po zauważeniu cieknącej/lejącej się wody, postarajcie się zlokalizować źródło wycieku i podjąć działania ograniczające straty, np. poukładać na podłodze wiadra na wodę, osuszyć parkiet czy zabezpieczyć wrażliwe na wodę powierzchnie, sprzęty i meble. Jeżeli o zalanie mieszkania podejrzewacie sąsiada z góry, skontaktujcie się z nim niezwłocznie (jeśli to oczywiście możliwe) oraz powiadomcie o zdarzeniu zarządcę lub właściciela budynku. Jeżeli Wasz sąsiad posiada polisę OC i uznaje swoją winę za wyrządzoną Wam szkodę, odszkodowanie za zalanie mieszkania otrzymacie od jego ubezpieczyciela. Zgłoście szkodę do ubezpieczyciela sąsiada, podając numer polisy. Ubezpieczyciel wyznaczy rzeczoznawcę, który w ciągu kilku dni (zwykle do 7) zjawi się u Was, celem sporządzenia protokołu szkody, ustalenia przyczyny zalania oraz wskazania winnego. W tym czasie sporządźcie listę uszkodzeń i przekażcie rzeczoznawcy. Najlepiej, jeśli dołączycie dokumenty potwierdzające wartość roszczenia z uwzględnieniem wydatków na zabezpieczenie i ratowanie mienia oraz osuszanie i sprzątanie (wyceny fachowców, paragony, faktury, zdjęcia przed/po etc.). Każdy dowód pomaga Wam uniknąć wypłaty zaniżonego odszkodowania.

Co zrobić, jeśli okaże się, że Wasz sąsiad nie wykupił ubezpieczenia OC w życiu prywatnym albo jego polisa mieszkaniowa obejmuje pokrycie strat jedynie w obrębie jego lokalu? W takim wypadku będzie musiał on naprawić szkodę własnymi rękoma lub zrekompensować wszelkie straty z własnej kieszeni. Możecie też spróbować zlikwidować szkodę z własnej polisy mieszkaniowej. Ubezpieczyciel będzie wówczas dochodził zwrotu kosztów od sąsiada na zasadzie tzw. regresu (roszczenia regresowego). Życie pisze różne scenariusze, więc może się również zdarzyć, że Wasz sąsiad nie widzi w zdarzeniu swojej winy i odmawia Wam podania numeru polisy czy pokrycia kosztów naprawy zniszczeń. Wówczas pozostaje Wam dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Możecie też skonsultować Waszą sprawę z kancelarią odszkodowawczą, która ma duże doświadczenie w temacie i zna aktualne orzecznictwo sądowe. Pamiętajcie, że za zalanie mieszkania niekoniecznie musi odpowiadać sąsiad. Za szkody powstałe w następstwie wycieku z tzw. pionu rur odpowiedzialność ponosi spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości. Z kolei za instalacje poziome odpowiadacie Wy jako właściciele mieszkania.

Po zalaniu mieszkania sąsiadowi, czyli gdy to Wy okażecie się złymi sąsiadami zalewaczami, po prostu podajcie sąsiadowi numer Waszej polisy. Skontaktuje się z Wami ubezpieczyciel w celu potwierdzenia okoliczności zdarzenia i uznania winy.

Jak i kiedy zgłosić szkodę w nieruchomości?

Wszystkie znane towarzystwa ubezpieczeniowe oferują co najmniej kilka sposobów zgłaszania szkody:

 • telefonicznie, dzwoniąc na specjalny numer podany na polisie,
 • poprzez formularz na stronie www ubezpieczyciela,
 • osobiście w punkcie stacjonarnym ubezpieczyciela/agenta,
 • drogą mailową,
 • poprzez wiadomość SMS.

Aby sprawdzić, jakie drogi zgłaszania szkody są akceptowane przez Waszego ubezpieczyciela, zajrzyjcie do OWU lub na jego stronę internetową. Pamiętajcie o terminach! U poszczególnych ubezpieczycieli i dla różnych typów zdarzeń są one często nieco inne. Na ogół na zgłoszenie szkody macie kilka dni (3-7), jednak warto zrobić to niezwłocznie, czyli gdy tylko zyskacie taką możliwość. Z kolei ubezpieczyciel ma, co do zasady, 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Ile odszkodowania za zalanie/zniszczenie mieszkania otrzymacie?

To zależy przede wszystkim od:

 • zakresu ochrony – czy wszystko, co zostało zniszczone wskutek zdarzenia szkodowego, podlegało ochronie ubezpieczeniowej;
 • ewentualnego przyczynienia się do zwiększenia rozmiaru szkody – czy spełniliście ciążące na Was obowiązki, np. wezwaliście odpowiednie służby, podjęliście działania zapobiegające uszkodzeniu wyposażenia po zalaniu mieszkania etc.;
 • sumy ubezpieczenia – maksymalnej kwoty, do której odpowiada ubezpieczyciel;
 • wymaganego udziału własnego w szkodzie – wskazanego w umowie (im większy, tym niższa składka, dlatego wiele osób decyduje się na taki zapis w umowie ubezpieczenia);
 • sposobu obliczania wartości szkody przez ubezpieczyciela – czy dokonuje on wyceny według wartości rzeczywistej (czyli z uwzględnieniem stopnia zużycia uszkodzonej rzeczy, więc wypłacone odszkodowanie będzie odpowiednio pomniejszone) albo wartości odtworzeniowej (brak uzależnienia od stopnia zużycia rzeczy uszkodzonej – przysługuje Wam wówczas roszczenie o zwrot realnych kosztów, poniesionych w związku z doprowadzeniem rzeczy uszkodzonej do jej stanu sprzed zaistnienia szkody).

Kiedy nie dostaniecie odszkodowania za zalanie/zniszczenie nieruchomości?

 • Gdy wystąpiła okoliczność skutkująca wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody. Wyłączenia odpowiedzialności to dział, który znajdziecie w każdym OWU. Sytuacje, przez które nie otrzymacie odszkodowania, są bardzo szczegółowo opisane w OWU, żeby nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Częstym wyłączeniem jest np. spowodowanie szkody w stanie nietrzeźwości.
 • Gdy do zdarzenia szkodowego doszło w okresie karencji, czyli przed upływem określonego w umowie ubezpieczenia terminu. Karencja jest rozwiązaniem chroniącym ubezpieczyciela przed negatywną praktyką wykupywania ubezpieczeń „po fakcie” lub w przypadku dużego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ochroną w niedalekiej przyszłości. Jeśli w Waszej umowie ubezpieczenia określono np. 30-dniowy okres karencji, to odszkodowanie za zalanie mieszkania otrzymacie, gdy do zdarzenia dojdzie nie wcześniej niż 31. dnia od podpisania umowy.
 • Gdy umowa ubezpieczenia zawiera zapis o franszyzie integralnej, co skutkuje brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody małych rozmiarów, np. o wartości 100 zł. Celem tej instytucji jest wykluczenie z ochrony szkód, których proces likwidacji przekracza wartość samego uszkodzonego mienia oraz zachęcenie Was do działań prewencyjnych, np. do większej uważności czy dbałości o mienie.
 • Gdy wartość szkody jest wyższa niż suma ubezpieczenia (przekracza maksymalną, możliwą do uzyskania kwotę odszkodowania) lub limit odpowiedzialności (kwotowy, procentowy, ilościowy) dla danego świadczenia – wówczas nie dojdzie do odmowy wypłaty odszkodowania, ale wypłacone świadczenie nie pokryje w pełni poniesionych strat. Zaniżone odszkodowanie możecie otrzymać także wtedy, gdy nie zgłosicie szkody w określonym w OWU terminie albo nie dostarczycie ubezpieczycielowi wszystkich, wymaganych dokumentów.

Pamiętajcie, że odmowa wypłaty świadczenia nie zamyka Wam drogi do otrzymania odszkodowania. Jeśli nie zgadzacie się z decyzją ubezpieczyciela, możecie dochodzić swoich praw w sądzie lub poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego (w tym wypadku musicie najpierw wyczerpać środki reklamacyjne). Jeżeli nie jesteście pewni, czy za zniszczone lub zalane mieszkanie odszkodowanie się Wam rzeczywiście należy albo nie wiecie, o jaką wysokość odszkodowania możecie zawalczyć, skorzystajcie z pomocy dobrej firmy odszkodowawczej (sprawdźcie nasz Ranking firm i kancelarii odszkodowawczych).