Odszkodowanie za uraz głowy

5 /5
(Ocen: 1)
Urazy głowy mogą prowadzić do bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Jako poszkodowani macie prawo do ubiegania się zarówno o odszkodowanie za uraz głowy, jak również o wysokie zadośćuczynienie za ból i cierpienia pozostające w związku z doznanymi obrażeniami, ich leczeniem i konsekwencjami, które często rzutują na całe życie.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jakie są urazy głowy?

Uraz głowy może mieć postać niegroźnej rany i drobnego potłuczenia, ale może skutkować wstrząśnieniem mózgu, krwiakami, połamanymi kośćmi czaszki, utratą wzroku, mowy, słuchu, smaku lub węchu, stanami lękowymi i wieloma innymi, nierzadko dramatycznymi dla wcześniej zupełnie zdrowego człowieka problemami zdrowotnymi.

W zależności od rodzaju i rozległości urazu głowy, powstały uszczerbek na zdrowiu może mieć charakter przejściowy lub trwały. Mózg jest odpowiedzialny za wszystkie czynności organizmu, dlatego urazy głowy należą do szczególnie niebezpiecznych. Bardzo często wiążą się z powstaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub prowadzą do śmierci poszkodowanego.

W wyniku urazu głowy może dojść do:

 • uszkodzenia powłok czaszki;
 • uszkodzenia kości sklepienia i podstawy czaszki;
 • ubytków w kościach czaszki;
 • porażeń i niedowładów kończyn;
 • zespołów pozapiramidowych, które istotnie ograniczają sprawność poszkodowanego (może wymagać on potem opieki innych osób);
 • zaburzeń równowagi, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają chodzenie i samodzielne funkcjonowanie;
 • padaczki z różną częstotliwością napadów – także ze współistnieniem zaburzeń psychicznych, charakteropatii czy otępienia;
 • encefalopatii – zaburzeń neurologicznych i psychicznych o podłożu organicznym;
 • zaburzeń adaptacyjnych – utrwalonych nerwic i psychozy;
 • zaburzeń mowy (różnego typu afazji);
 • zespołów podwzgórzowych pourazowych (np. cukrzycy, moczówki prostej, nadczynności tarczycy);
 • uszkodzenia częściowego lub całkowitego nerwów ruchowych gałki ocznej;
 • uszkodzenia częściowego lub całkowitego nerwu trójdzielnego;
 • uszkodzenia częściowego lub całkowitego nerwu twarzowego – także z pęknięciem kości skalistej;
 • uszkodzenia częściowego lub całkowitego nerwów językowo-gardłowego i błędnego, skutkującego zaburzeniami mowy, połykania, oddechu, krążenia lub funkcji przewodu pokarmowego;
 • uszkodzenia częściowego lub całkowitego nerwu dodatkowego;
 • uszkodzenia częściowego lub całkowitego nerwu podjęzykowego.

Do widocznych objawów urazu głowy (np. ran, krwawienia z uszu, deformacji czaszki) mogą dołączyć takie objawy, jak zaburzenia świadomości, pamięci, koncentracji i równowagi, bóle i zawroty głowy, utrata przytomności czy nudności i wymioty. Żadnych z tych objawów nie wolno lekceważyć!

Uszkodzeniom w obrębie głowy czasem towarzyszą groźne powikłania, jak nawracający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłe zapalenie kości, zakrzepica powłok czy przepuklina mózgowa. Chociaż urazy głowy pewnie kojarzą się Wam głównie z wypadkami komunikacyjnymi, to często dochodzi do nich w wyniku zaniedbań obowiązków w zakładach pracy (nieprzestrzeganie procedur i przepisów BHP, niesprawne maszyny) oraz w przestrzeni publicznej (nieodśnieżony chodnik, nieusunięcie nawisów lodowych z dachu).

Warto wiedzieć

Nawet, gdy zaraz po wypadku (zwłaszcza samochodowym) nie macie widocznych żadnych obrażeń ani nic Was nie boli, należy udać się do lekarza, aby sprawdzić, czy nie doszło do poważniejszych obrażeń głowy, np. do wstrząsu mózgu. Negatywne skutki wypadku mogą dać o sobie znać dopiero po kilku dniach, tygodniach, a nawet miesiącach od zdarzenia.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jak leczy się urazy głowy?

Sposób leczenia zależy od rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń. Decyduje o tym lekarz. Niektóre urazy głowy mogą wymagać jedynie powierzchniowego opatrzenia ran, a inne – natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Przed wdrożeniem leczenia przeprowadza się diagnostykę (TK, MR). Niestety, zmiany spowodowane urazami głowy bywają nieodwracalne i pacjenci, pomimo kilkuletniej rehabilitacji, nie są w stanie powrócić do sprawności sprzed zdarzenia.

Czym jest trwały uszczerbek? Czy uraz głowy prowadzi do trwałego uszczerbku?

W terminologii odszkodowawczej, w szczególności w obszarze ubezpieczeń NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), funkcjonuje pojęcie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu to obrażenia, które istotnie wpływają na życie, zakłócając codzienne funkcjonowanie. Są one długotrwałe lub stałe. Powstają z przyczyny zewnętrznej w sposób:

 • nagły,
 • niespodziewany,
 • niezależny od woli poszkodowanego.

Uszkodzenia nawet niewielkiego obszaru mózgu mogą skutkować trwałym kalectwem, co wiąże się nie tylko z ogromnymi kosztami leczenia, rehabilitacji i zakupu całego, potrzebnego sprzętu medycznego, ale również z niewyobrażalnymi cierpieniami pacjenta i jego rodziny, które trudno wycenić. Oczywiście nie każdy uraz głowy będzie miał tak dotkliwe i trwałe konsekwencje dla poszkodowanego. Dlatego o tym, czy nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu oraz o jego wysokości decyduje lekarz.

Czy należy się odszkodowanie za uraz głowy?

Jeżeli doznaliście obrażeń głowy z winy osoby trzeciej (np. w wyniku spowodowanego przez nią wypadku samochodowego), macie prawo ubiegać się o:

 • zwrot wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na leczenie, a w przypadku inwalidztwa – także o poniesienie kosztów przygotowania do innego zawodu (na podstawie art. 444 § 1 KC);
 • przyznanie odpowiedniej renty, jeśli wskutek urazu głowy utraciliście całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się Wasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość – świadczenie to ma na celu zrekompensowanie szkody przyszłej (na podstawie art. 444 § 2 KC);
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli za ból oraz cierpienia fizyczne i psychiczne (na podstawie art. 445 § 1 KC).

Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu i leczenie szpitalne możecie także otrzymać z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. O, ile posiadacie ważną polisę NNW, która swoim zakresem obejmuje odpowiednie ryzyka. Jeżeli doznaliście wypadku przy pracy, odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu wypłaci Wam ZUS, kierując się zasadami obliczania należnego świadczenia, zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Warto wiedzieć

Pamiętajcie o terminach! Co do zasady, roszczenia o naprawienie szkody na osobie przedawniają się z upływem lat 3 od dnia, w którym dowiedzieliście się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli odnieśliście obrażenia głowy wskutek przestępstwa (np. w wyniku spowodowania przez sprawcę wypadku w ruchu, o którym mowa w art. 177 Kodeksu karnego), Wasze roszczenie o naprawienie szkody przedawni się dopiero z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. W obu powyższych przypadkach, koniec terminu przedawnienia przypada dopiero na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Ile wynosi odszkodowanie za uraz głowy?

Odszkodowanie w polskim prawie ma funkcję kompensacyjną, więc żądana kwota powinna Wam zrekompensować wszelkie, rzeczywiście poniesione straty i utracone korzyści. Możecie się domagać zwrotu/pokrycia kosztów:

 • konsultacji u neurologów, ortopedów, psychologów, psychiatrów itd.;
 • rehabilitacji;
 • zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • nierefundowanych, niezbędnych zabiegów medycznych;
 • dostosowania mieszkania do specjalnych potrzeb;
 • dojazdów do placówek medycznych i na rehabilitacje;
 • zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • wizyt domowych lekarzy, pielęgniarek itd.

Jeżeli posiadacie ważną polisę NNW, która swoim zakresem obejmuje “Wasze” zdarzenie, możecie dodatkowo ubiegać się o wypłatę świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu. Warunkiem przyznania odszkodowania z NNW jest doznanie obrażeń głowy wskutek nieszczęśliwego wypadku, czyli nagłego, nieoczekiwanego zdarzenia, na które nie mieliście wpływu.

Wysokość świadczenia będzie zależeć przede wszystkim od warunków umowy, tj. sumy ubezpieczenia, rodzaju uszczerbku oraz jego procentowego udziału w sumie ubezpieczenia. Udział ten dla większości obrażeń ciała (w tym głowy) prezentują tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu. Znajdziecie je w załączniku do OWU polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą przypisywać różnym uszczerbkom inne wartości, dlatego kierujcie się wyłącznie tabelą otrzymaną od ubezpieczyciela przy zakupie polisy.

Jeśli doznacie obrażeń objętych ubezpieczeniem NNW, jak najszybciej zgłoście szkodę do ubezpieczyciela, np. telefonicznie, mailowo, listownie, osobiście w placówce lub przez formularz na stronie www. Konsultant ubezpieczyciela poinformuje Was o dalszych krokach.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Ile zadośćuczynienia za uraz głowy można otrzymać?

Oprócz o odszkodowanie za uraz głowy, możecie ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli za ból oraz cierpienia fizyczne i psychiczne. Wysokość zasądzonego świadczenia będzie zależeć od:

 • rodzaju i rozległości urazu głowy;
 • jego przejściowego albo trwałego charakteru;
 • wieku poszkodowanego;
 • obecnej sytuacji życiowej;
 • rokowań na przyszłość;
 • doznanych cierpień i bólu (nasilenia i długotrwałości);
 • poczucia bezradności i uzależnienia od pomocy innych osób;
 • innych, indywidualnych czynników.

Szkoda osobowa niemajątkowa, czyli doznana krzywda, jest bardzo trudna do wycenienia. Zadośćuczynienie powinno przedstawiać wartość ekonomicznie odczuwalną dla Was jako poszkodowanych i być utrzymane w rozsądnych granicach, ale nie prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się. Powinno uwzględniać wszelkie aspekty krzywdy – także te przyszłe. W praktyce, ubezpieczyciele i sądy posiłkują się tabelą do oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którą znajdziecie w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Słowo “posiłkują” zostało tu użyte celowo, ponieważ w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że przy zasądzaniu kwoty tytułem zadośćuczynienia nie wolno kierować się wyłącznie ustalonym stopniem uszczerbku na zdrowiu. Kwoty zasądzane w ostatnich latach są naprawdę wysokie i sięgają np. 143500 zł (sygn. akt XIV C 258/13), 86 416,30 zł (sygn. akt XIV C 910/15) czy 60000 zł (sygn. akt I ACa 589/15). Każde uszkodzenie związane z wypadkiem jest kalkulowane osobno.

Pamiętajcie, że w sądzie możecie wywalczyć znacznie wyższe zadośćuczynienie niż w wyniku negocjacji z ubezpieczycielem na własną rękę. Warto skorzystać z pomocy doświadczonej i dobrej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się Waszą sprawą, wyliczy należne odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz będzie Was reprezentować w kontaktach z ubezpieczycielem, a potem przed sądem.

Warto wiedzieć

W języku potocznym, a często także w praktyce odszkodowawczej, pojęcia “obrażenie” i “uraz” traktowane są jako synonimy i używane zamiennie. Natomiast traumatologia, czyli dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem obrażeń pourazowych, nakazuje odróżniać od siebie te dwa określenia. Traumatolodzy wskazują, że:

 • uraz jest działaniem zewnętrznej energii, które powoduje uszkodzenie komórek, tkanek i narządów – urazom można zapobiegać;
 • obrażenie jest uszkodzeniem ciała (stłuczeniem, zranieniem, złamaniem, zwichnięciem, skręceniem itd.) powstałym wskutek urazu – obrażenia można leczyć.

Jeśli chcecie wiedzieć, co oznacza dane pojęcie w Waszej umowie ubezpieczenia, sięgnijcie do OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) polisy. To ważne, ponieważ w przypadku ewentualnego sporu z ubezpieczycielem, nie możecie się powołać na nieznajomość definicji zawartej w OWU czy jej niezgodność z terminologią medyczną.