Odszkodowanie za uraz kręgosłupa

5 /5
(Ocen: 1)

Każdy uraz kręgosłupa może nieść za sobą nieodwracalne skutki zdrowotne, a nawet powodować bezpośrednie zagrożenie dla Waszego życia. Gdy doznaliście takich obrażeń w wyniku działania drugiej osoby, np. zostaliście poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, możecie się ubiegać o odszkodowanie za uraz kręgosłupa – od sprawcy lub jego zakładu ubezpieczeń. Jeśli posiadacie właściwą polisę na życie, świadczenie za doznany uszczerbek na zdrowiu dodatkowo wypłaci Wam Wasz ubezpieczyciel.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jakie są urazy kręgosłupa i ich następstwa?

Kręgosłup jest elementem szkieletu osiowego. Składa się z kręgów, tworząc wieloelementową tuleję, która otacza i chroni rdzeń kręgowy. Rdzeń odpowiada za przewodzenie impulsów nerwowych pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym. Ma długość ok. 45 cm i biegnie od I kręgu szyjnego aż do górnej krawędzi II kręgu lędźwiowego. Do najczęstszych uszkodzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego należą:

 • uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym, powodujące ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji lub zginania albo całkowite zesztywnienie – także z niekorzystnym ustawieniem głowy;
 • uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym lub lędźwiowym, powodujące ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji albo całkowite zesztywnienie – także z niekorzystnym ustawieniem tułowia;
 • izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych lub ościstych, powodujące zaburzenia różnych funkcji;
 • uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów lub obecnością ciała obcego;
 • uszkodzenia rdzenia kręgowego, mogące skutkować m.in. całkowitym porażeniem, niedowładem dwóch lub czterech kończyn, zaburzeniami ze strony zwieraczy i narządów płciowych lub zaburzeniami czucia i zespołami bólowymi;
 • urazowe zespoły korzonkowe – bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane.

Nie trudno wyobrazić sobie, jak katastrofalne w skutkach może być uszkodzenie kręgosłupa. Każdy, niepozorny uraz może spowodować porażenie, niedowład kończyn lub inne ograniczenia ruchu, trudności z oddychaniem, silne dolegliwości bólowe, zaburzenia czynności seksualnych czy problemy z kontrolą pęcherza i wypróżnianiem się.

Po ciężkich urazach kręgosłupa życie poszkodowanego często zmienia się o 180 stopni. Nagle z osoby zdrowej i w pełni samodzielnej, staje się ona całkowicie uzależniona od innych, wymagając całodobowej opieki. To dramat zarówno dla poszkodowanego, jak i jego rodziny.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czy należy się odszkodowanie za uraz kręgosłupa?

Jeśli doznaliście urazu kręgosłupa, macie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawcy zdarzenia szkodowego lub podmiotu odpowiedzialnego (np. zakładu ubezpieczeń). Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, możecie domagać się m.in.:

 • wypłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – za ból i cierpienia związane z obrażeniami, procesem leczenia, poczuciem strachu, osamotnienia, zagrożenia czy wykluczenia społecznego po wypadku (art. 445 § 1 KC);
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji – w tym także kosztów opieki osób trzecich, dojazdów do placówek medycznych, prywatnych konsultacji u lekarzy specjalistów, prywatnych zabiegów fizjoterapeutycznych, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, przystosowania mieszkania do poruszania się na wózku inwalidzkim, wykonania niezbędnego zabiegu operacyjnego w prywatnej klinice, gdy terminy na NFZ były odległe, zwiększonych kosztów ogrzewania związanych ze stałym przebywaniem w domu po wypadku i wielu innych (art. 444 § 1 KC);
 • wyłożenia z góry pieniędzy potrzebnych na leczenie (art. 444 § 1 KC);
 • poniesienia kosztów przekwalifikowania zawodowego, gdy wskutek zdarzenia staliście się inwalidami (art. 444 § 1 KC);
 • przyznania odpowiedniej renty, jeśli wskutek urazu kręgosłupa utraciliście całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się Wasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (art. 444 § 2 KC).

Jeżeli sprawca ma wykupioną polisę OC (dla kierowców jest to ubezpieczenie obowiązkowe), podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczeń odszkodowawczych jest jego ubezpieczyciel.

Jak uzyskać odszkodowanie za uraz kręgosłupa?

Za uraz kręgosłupa możecie dochodzić roszczeń odszkodowawczych na własną rękę, zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela sprawcy bądź składając pozew do sądu albo skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej (sprawdźcie nasz Ranking firm i kancelarii odszkodowawczych).

Samodzielne dochodzenie roszczeń zwykle jest uciążliwe. Najczęściej w wyniku odniesionych obrażeń ostatnie, na co macie ochotę, to rozmowy z zakładem ubezpieczeń i jego prawnikami, batalie sądowe i załatwianie niekończących się formalności. Firma odszkodowawcza pomoże Wam w zgromadzeniu kompletnej dokumentacji, ustali, o jakie świadczenia możecie się ubiegać i w jakiej wysokości oraz zajmie się negocjacjami z ubezpieczycielem i przygotowywaniem pism, a gdy sprawa zakończy się w sądzie – zapewni prawnika, który będzie Was reprezentować.

Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia lub zwleka ze spełnieniem roszczenia, kancelaria podejmie odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć wypłatę, w szczególności środków na pokrycie kosztów prywatnej rehabilitacji. Kancelaria może też pomóc w organizacji specjalistycznych wizyt lekarskich, abyście mogli od razu rozpocząć właściwe leczenie i kupić odpowiedni sprzęt.

Ile wynosi odszkodowanie za uraz kręgosłupa?

Odszkodowanie w polskim prawie pełni funkcję kompensacyjną. Stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u Was wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość świadczenia musi być więc adekwatna do rozmiarów powstałej szkody, czyli doznanych uszkodzeń kręgosłupa lub rdzenia kręgowego. Odszkodowanie powinno pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą (w tym faktycznie poniesione koszty leczenia i rehabilitacji), jak i utracone korzyści. Czyli to wszystko, co moglibyście osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia (np. utracone zarobki w wyniku konieczności zrezygnowania z zajmowanego stanowiska). O jakie dokładnie świadczenia możecie się ubiegać, pisaliśmy wcześniej.

Ile wynosi zadośćuczynienie za uraz kręgosłupa?

Zadośćuczynienie przysługuje za szkodę niemajątkową (krzywdę). Ma ono charakter uznaniowy (niedookreślony), jednak w pewnych granicach. W orzecznictwie już jakiś czas temu ukształtował się pogląd, jakimi kryteriami należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Świadczenie to ma mieć charakter przede wszystkim kompensacyjny, dlatego jego wysokość nie może być symboliczna, ale musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego. Jednocześnie zadośćuczynienie nie może być nadmierne w stosunku do doznanej krzywdy. Powinno być zatem, przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego, utrzymane w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i średniej stopie życiowej społeczeństwa.

Przykładowo, Sąd Rejonowy w Kłodzku w wyroku z dnia 18 czerwca 2019 r. (sygn. I C 2173/16) zasądził 14 280 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz powoda, który w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał m.in. skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa z naderwaniem mięśni i przyczepów z ograniczeniem ruchomości tego odcinka, zespołu pourazowego korzeniowego szyjnego z zespołem bólowym oraz spłycenia fizjologicznej lordozy kręgosłupa szyjnego. Stopień długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wyniósł łącznie 7%.

Zdaniem sądu, zasądzona kwota odpowiada wysokości szkody i powinna zrekompensować doznane cierpienia i ból. W praktyce, ubezpieczyciele i sądy posiłkują się tabelą do oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którą w najbardziej aktualnej wersji znajdziecie w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Oczywiście ustalony stopień uszczerbku na zdrowiu nie jest jedynym kryterium decydującym o kwocie zasądzonej tytułem zadośćuczynienia. Sąd bierze pod uwagę także rozmiary cierpienia i obrażeń oraz rokowania na przyszłość. W przypadku całkowitego, czterokończynowego porażenia, gdy uszczerbek na zdrowiu zostaje oceniony na 100%, krzywda wyceniana jest w setkach tysięcy, a nawet kilku milionach.

W jakim terminie można ubiegać się o odszkodowanie za uraz kręgosłupa?

W dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych czas jest kluczowy – nie tylko dla uniknięcia wypłaty zaniżonego odszkodowania, ale przede wszystkim dla skuteczności walki o swoje prawa. Pamiętajcie, że roszczenia o naprawienie szkody przedawniają się! Poniżej można sprawdzić, po jakim czasie roszczenia o naprawienie szkody ulegają przedawnieniu:

 • Jeśli uraz kręgosłupa wynika z przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu dopiero z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa (art. 4421 § 2 KC).
 • W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym dowiedzieliście się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia (art. 4421 § 3 KC).
 • W przypadku osoby małoletniej, roszczenie nie może się przedawnić wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności (art. 4421 § 4 KC).
 • Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, kierowane do zakładu ubezpieczeń, przedawniają się z upływem lat trzech, od dnia, w którym dowiedzieliście się albo mogliście się dowiedzieć o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (max. dziesięć lat od dnia zdarzenia szkodowego), przy czym bieg przedawnienia przerywa zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia szkodowego lub roszczenia (art. 4421 § 1 w zw. z art. 819 § 4 KC);
 • We wszystkich w/w sytuacjach, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego (art. 118 KC).

Sam fakt, że roszczenie się przedawniło, nie oznacza jeszcze, że na pewno nie otrzymacie odszkodowania. Zarzutu przedawnienia sąd nie rozpatruje z urzędu – druga strona musi go podnieść. W wyjątkowych (bardzo rzadkich w praktyce) sytuacjach, sąd może przyznać Wam świadczenie, pomimo podniesienia przez pozwanego zarzutu przedawnienia.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czy można dodatkowo otrzymać odszkodowanie za uraz kręgosłupa z polisy na życie?

Tak. Jeśli wykupiliście polisę na życie obejmującą swoim zakresem „Wasze” zdarzenie, możecie dodatkowo ubiegać się o wypłatę świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wysokość świadczenia będzie zależeć od warunków zawartej umowy ubezpieczenia:

 • wysokości sumy ubezpieczenia;
 • rodzaju i rozmiaru uszkodzenia kręgosłupa/rdzenia kręgowego;
 • procentowego udziału doznanego uszczerbku w sumie ubezpieczenia.

Udział ten dla większości obrażeń ciała (w tym kręgosłupa) prezentują tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu, które znajdziecie w OWU Waszej polisy. Wartości te mogą się różnić w zależności od zakładu ubezpieczeń i oferty. Jeśli doznaliście urazu kręgosłupa, jak najszybciej zgłoście szkodę ubezpieczycielowi. Konsultant centrum alarmowego poinstruuje Was, co dalej robić.