Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

5 /5
(Ocen: 2)
Uszczerbek na zdrowiu może powstać wskutek wypadku na drodze, przy pracy, w szkole czy nawet w domu. Wystarczy chwila nieuwagi lub zwykły pech, by doznać poważnych uszkodzeń ciała. Orzeczenie trwałego lub długotrwałego uszczerbku jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Gdy za Wasze problemy zdrowotne odpowiada osoba trzecia, możecie uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu bezpośrednio od sprawcy zdarzenia lub z jego polisy OC. W przypadku wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia NNW, do wypłaty świadczenia z tego tytułu zobowiązany jest Wasz ubezpieczyciel.

Co to jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza, co do zasady, trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie organu, narządu lub układu, polegające na upośledzeniu funkcji tego organu, narządu lub układu albo na jego fizycznej utracie, powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną, przy czym uszkodzeniu temu nie musi mu towarzyszyć trwała niezdolność do pracy.

Uszczerbek może być częściowy, gdy dojdzie np. do złamania nogi albo całkowity w przypadku uszkodzenia rdzenia kręgowego, skutkującego całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia. Pojęcie trwałego uszczerbku jest charakterystyczne dla dobrowolnych ubezpieczeń NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Jego definicje mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela, dlatego zawsze należy kierować się zapisami w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) posiadanej polisy. Do powstania odpowiedzialności, towarzystwa ubezpieczeń zwykle wymagają, by uszczerbek na zdrowiu powstał:

 • niezależnie od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • w wyniku gwałtownego zdarzenia, wywołanego przyczyną zewnętrzną.

O rodzaju i stopniu (procencie) trwałego uszczerbku na zdrowiu orzeka lekarz lub powołana przez ubezpieczyciela komisja lekarska. Wykaz najczęściej doznawanych uszczerbków na zdrowiu wraz z odpowiadającym im stopniem (procentem) znajdziecie w OWU swojej polisy, a dokładnie w tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Czym jest stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu?

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, znajdziecie rozróżnienie na uszczerbek stały i długotrwały.

W przypadku naruszenia organizmu na okres powyżej 6 miesięcy, jednak rokującego poprawę, mówi się o uszczerbku długotrwałym. Gdy powstałe uszkodzenie organizmu trwale upośledza zdrowie bez rokowań poprawy, uszczerbek będzie stały.

Wspomniany akt prawny ma zastosowanie przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ZUS z tytułu wypadków przy pracy, jednak załączoną do niego tabelą oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu często posiłkują się ubezpieczyciele i sądy, określając wysokość należnych świadczeń.

Ile pieniędzy za uszczerbek na zdrowiu można otrzymać z polisy NNW?

Gdy wykupiliście polisę NNW, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu należy się Wam określone świadczenie pieniężne – aż do wysokości sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, do której odpowiada ubezpieczyciel. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie będzie Wam przysługiwać za 1% uszczerbku, ale też wyższą składkę miesięczną zapłacicie.

Wyliczenia procentowego uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz orzecznik lub zwołana przez ubezpieczyciela komisja lekarska niezwłocznie po zakończeniu leczenia i niezbędnej rehabilitacji. Do wydania orzeczenia konieczne jest:

 • przedstawienie ubezpieczycielowi dokumentacji dotyczącej wypadku i procesu leczenia,
 • poddanie się badaniom przez lekarza orzecznika/komisję lekarską w celu oceny stanu zdrowia i orzeczenia, czy uszkodzenie rokuje poprawą.

Warto rozszerzyć polisę NNW o dodatkowe klauzule. Wówczas możecie liczyć np. na dostęp do pomocy medycznej, zabiegów rehabilitacyjnych i badań diagnostycznych bez kolejek, wizyty domowe, pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego, dostarczenie leków do domu oraz różne świadczenia pieniężne tytułem poddania się operacji, pobytu w szpitalu lub na OIOM, tymczasowej niezdolności do pracy itd. Dzięki kompleksowej ochronie, możecie znacząco usprawnić proces diagnozy i leczenia, a tym samym – szybciej wrócić do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Zawierając umowę ubezpieczenia NNW, wyrażacie zgodę na wypłatę określonej sumy pieniężnej tytułem każdego procenta uszczerbku na zdrowiu, dlatego po ewentualnym zdarzeniu szkodowym i wypłacie świadczenia zgodnie z OWU, nie możecie zażądać dopłaty czy renegocjacji warunków.

Ile może wynieść odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy?

Z polisy OC sprawcy zdarzenia możecie uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, a także odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia. Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego macie prawo ubiegać się o:

 • zwrot wszelkich kosztów, które pozostają w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty specjalistycznych konsultacji lekarskich – także prywatnych, koszty zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, koszty nierefundowanych, a niezbędnych zabiegów, koszty dostosowania mieszkania do wózka inwalidzkiego, koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, koszty wizyt domowych lekarza i pielęgniarki, koszty diety specjalistycznej itd.);
 • wyłożenie z góry sumy potrzebnej na leczenie;
 • opłacenie kosztów przygotowania do innego zawodu w przypadku inwalidztwa;
 • przyznanie odpowiedniej renty tytułem utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość;
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę, które powinno Wam zrekompensować ból, cierpienia fizyczne i psychiczne, życie w strachu, poczucie bezradności i inne straty o charakterze niemajątkowym (także przyszłe).

Jeśli wskutek obrażeń poszkodowany zmarł, roszczenia odszkodowawcze przysługują także osobom mu najbliższym. Z uwagi na funkcję kompensacyjną odszkodowania w polskim systemie prawnym. Jego wysokość powinna być adekwatna do rozmiarów poniesionej szkody, czyli powinna rekompensować szkodę rzeczywistą i utracone korzyści, ale nie prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodowanego.

W ustaleniu, o jaką dokładnie kwotę możecie zawalczyć i kto powinien ponieść odpowiedzialność za Wasze straty, pomoże Wam kancelaria odszkodowawcza. Zwykle pierwsza konsultacja sprawy jest bezpłatna i niezobowiązująca, a wynagrodzenie przysługuje dopiero po „fizycznym” uzyskaniu świadczenia. Możecie liczyć na wsparcie zarówno na przedsądowym, jak i sądowym etapie sprawy.

Warto wiedzieć

Jeżeli podmiot, który wyrządził Wam szkodę lub za nią odpowiada, nie posiada polisy OC, roszczenia odszkodowawcze kierujecie bezpośrednio do niego. Jednak wywalczenie zwykle bardzo wysokich kwot (idących nierzadko w setki tysięcy złotych) od osoby fizycznej wiąże się z wielomiesięcznymi lub nawet kilkuletnimi bataliami sądowymi, a po zapadnięciu prawomocnego wyroku – sporymi trudnościami w ściągnięciu należności. Znacznie prostsze i szybsze jest dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego niż bezpośrednio od osoby, która nie posiada żadnego majątku i zapewne nigdy posiadać go nie będzie.

Ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z ZUS?

Gdy uszczerbek na zdrowiu został spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, należy się Wam z tego tytułu jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Szczegółowe zasady obliczania należnego świadczenia znajdziecie w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r, natomiast konkretne kwoty zawiera Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Kwoty te zmieniają się.

Obecnie (do 31 marca 2022 r.) z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej otrzymacie 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz 18 086 zł w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jak wyliczane jest zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu?

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową (krzywdę), czyli cierpienia fizyczne (ból) i psychiczne (np. wywołane inwalidztwem). Instytucja ta uregulowana została przez ustawodawcę w art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Chociaż pieniądze często nie są w stanie przywrócić Wam pełnego zdrowia, to przy obecnych rozwiązaniach technologicznych, pozwalają złagodzić konsekwencje jego naruszenia, umożliwiając dalsze, w miarę normalne i komfortowe życie.

Przepisy polskiego prawa nie określają kryteriów ustalania kwoty zadośćuczynienia. Wytyczne te zostały wypracowane przez orzecznictwo. Przyjmuje się, że świadczenie to ma charakter kompensacyjny, więc powinno stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej krzywdy – obecnej i przyszłej. Zasądzona kwota powinna być „odpowiednia”, czyli wynagradzać Wam cierpienia fizyczne i psychiczne. Nie może prowadzić do wzbogacenia się ani być symboliczna. Każda sprawa musi być rozpatrywana przez sąd indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, mających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy. W praktyce, sądy biorą pod uwagę przede wszystkim:

 • procentowo określony uszczerbek na zdrowiu (jako kryterium orientacyjne i pomocnicze, a nie wyznaczające wysokość zadośćuczynienia),
 • intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych,
 • nieodwracalność uszczerbku na zdrowiu,
 • rokowania na przyszłość,
 • skutki psychologiczne,
 • utracone szanse i perspektywy na przyszłość,
 • poczucie bezsilności i nieprzydatności społecznej,
 • wiek poszkodowanego,
 • płeć (gdy uszczerbek pozostaje w związku z płcią),
 • możliwość podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci etc.

Analizując orzecznictwo sądowe na przestrzeni ostatnich lat, można zaobserwować tendencję wzrostową w zakresie zasądzanych kwot pieniężnych tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Pokazuje to, że zdrowie i życie ludzkie są najcenniejszymi dobrami, zasługującymi na szczególną ochronę prawną.