Odszkodowanie za złamaną nogę

5 /5
(Ocen: 1)

Uraz nogi może przytrafić się wszędzie – nie tylko w następstwie wypadku komunikacyjnego czy podczas uprawiania sportu. Wiele nieszczęśliwych wypadków zdarza się w domu, szkole i pracy, czyli w miejscach, w których powinniście być bezpieczni. Wystarczy chwila nieuwagi i śliska, stroma lub nierówna powierzchnia, by stracić równowagę i niefortunnie upadając, złamać nogę. Gdy uraz nie wynika z Waszej winy, ale np. z czyichś zaniedbań, macie szansę uzyskać wysokie odszkodowanie za złamanie nogi.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jakie są urazy nóg i ich następstwa?

W zależności od okoliczności zdarzenia, może dojść do różnego rodzaju i stopnia urazu nóg. W obrębie kończyny dolnej urazy dotyczą biodra, uda, kolana, podudzia, stawów skokowych, stopy oraz palców stóp. To łącznie kilkadziesiąt kości, które mogą ulec pęknięciu/złamaniu. Złamanie nogi może oznaczać m.in.:

 • złamanie kości udowej wraz ze zniekształceniami, skróceniami, zanikami mięśniowymi i ograniczeniami ruchów w stawach;
 • złamanie kości podudzia wraz ze zniekształceniami, przemieszczeniami, powikłaniami wtórnymi oraz zmianami troficznymi i czynnościowymi kończyny;
 • izolowane złamania strzałki;
 • złamanie kości tworzących staw, skutkujące ograniczeniem ruchomości i zniekształceniami w stawach skokowych;
 • złamanie kości piętowej lub kości skokowej wraz z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi;
 • złamania kości śródstopia wraz z przemieszczeniem i zniekształceniem stopy.

Leczenie złamanej kończyny najczęściej wiąże się z zastosowaniem gipsu lub szyn, a przy lżejszych uszkodzeniach – kul, co i tak bywa uciążliwe dla codziennego funkcjonowania poszkodowanego, istotnie ograniczając swobodne przemieszczanie się. Jednymi z najbardziej skomplikowanych w leczeniu uszkodzeń w obrębie kończyny dolnej są urazy kolana oraz uszkodzenia stawu biodrowego. W wyniku urazu kolana, może dojść do zesztywnienia stawu kolanowego oraz uszkodzeń więzadeł torebkowych, rzepki, łąkotek i kości tworzących staw kolanowy, co wiąże się z poważnymi ograniczeniami ruchomości.

Powrót do pełnej sprawności wymaga sporo czasu i często także pieniędzy. Ponadto, w konsekwencji urazu nóg może dojść do szeregu groźnych komplikacji: powikłanego zapalenia kości i stawów, przetok, martwicy aseptycznej, wtórnych zmian troficznych czy zmian neurologicznych. Poszkodowany musi wówczas przejść długotrwałe, bolesne leczenie, poruszać się na wózku inwalidzkim i przez wiele miesięcy korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. W efekcie zostaje wykluczony z pracy zawodowej i normalnego życia na co najmniej kilka/kilkanaście miesięcy.

Mimo zaangażowania pacjenta, lekarzy specjalistów i rehabilitantów, przywrócenie ruchomości sprzed wypadku czasem okazuje się niemożliwe. Takie długotrwałe lub nawet nieodwracalne zmiany często w dramatyczny sposób zmieniają życie dotychczas całkowicie zdrowego człowieka. Z osoby samodzielnej, nagle staje się zależny od opieki innych. Dla sportowca złamanie nogi może oznaczać koniec obiecującej kariery.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czy należy się odszkodowanie za złamanie nogi i od kogo dochodzić roszczeń?

Co do zasady, roszczeń odszkodowawczych możecie dochodzić od:

 • podmiotu, który wyrządził Wam szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność,
 • ubezpieczyciela w/w podmiotu (z jego polisy OC),
 • swojego ubezpieczyciela (z własnej polisy NNW).

Jeżeli posiadacie ubezpieczenie NNW, a uraz nogi powstał wskutek nieszczęśliwego wypadku, czyli nagłego zdarzenia, które jest niezależne od Waszej woli i stanu zdrowia oraz zostało wywołane czynnikami zewnętrznymi, możecie otrzymać świadczenie ze swojej polisy (szczegółową definicję nieszczęśliwego wypadku znajdziecie w OWU).

Jednak o znacznie wyższe świadczenia możecie skutecznie zawalczyć, dochodząc roszczeń z OC sprawcy. Odszkodowanie za złamaną nogę z polisy OC drugiego podmiotu należy się Wam nie tylko, gdy urazu doznacie wskutek wypadku samochodowego i przy pracy (chociaż te sytuacje są najczęstsze), ale także w przypadku obrażeń doznanych w wyniku upadku na oblodzonym chodniku czy na świeżo umytej posadzce w sklepie (o ile nie ustawiono specjalnej tablicy ostrzegawczej „Uwaga! Śliska podłoga”).

Gdy doszło do wypadku przy pracy, przysługuje Wam jednorazowe odszkodowanie z ZUS, a w przypadku obarczenia winą za szkodę pracodawcę, możecie dodatkowo dochodzić od niego roszczeń odszkodowawczych (zwykle z polisy OC przedsiębiorstwa – zobaczcie nasz artykuł: Odszkodowanie za wypadek w pracy).

Ile wynosi odszkodowanie za złamanie nogi?

W przypadku ubiegania się o wypłatę świadczenia z polisy NNW, jego kwota będzie zależna od:

 • sumy ubezpieczenia (maksymalnej kwoty, do której odpowiada ubezpieczyciel) – według umowy, którą zawarliście z ubezpieczycielem;
 • procentu doznanego uszczerbku na zdrowiu (znaczenie mają tutaj: rodzaj urazu nogi, jego rozległość i związane z nim zniekształcenia, zaburzenia ruchomości, ograniczenia ogólnej sprawności i ewentualne komplikacje) – według oceny lekarskiej, na podstawie tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej część OWU wykupionej polisy;
 • zakresu ochrony (oprócz świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, możecie dodatkowo otrzymać m.in. odszkodowanie za poddanie się operacji chirurgicznej, ciężkie zachorowanie, czasową niezdolność do pracy, każdy dzień pobytu w szpitalu i na OIOM, a także zwrot poniesionych kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego) – według wykupionych rozszerzeń;
 • firmy ubezpieczeniowej (każda ma prawo dowolnie ukształtować ofertę ubezpieczenia dobrowolnego) – według wybranego towarzystwa i wariantu polisy.

Natomiast dochodząc roszczeń od sprawcy lub jego ubezpieczyciela, wysokość odszkodowania za złamanie nogi zależeć będzie przede wszystkim od:

 • okoliczności zdarzenia,
 • stopnia urazu,
 • sposobu leczenia i rekonwalescencji.

Skomplikowany uraz nogi może wykluczyć Was na dłuższy czas z normalnego życia, co niejednokrotnie wymusza zrezygnowanie z dotychczasowej pracy lub przejście na rentę. Osoby samozatrudnione i świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych często z dnia na dzień zostają pozbawione środków do życia. Prywatne konsultacje z ortopedami i chirurgami, nierefundowane zabiegi rehabilitacyjne, leki, sprzęt medyczny, opieka asystenta czy przystosowanie mieszkania do wózka inwalidzkiego – to wszystko kosztuje. Na podstawie przepisów prawa cywilnego, macie prawo wnosić o:

 • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków i pomocy ortopedycznych, rehabilitacji, dojazdów na zabiegi i wizyty lekarskie, opieki osób trzecich itd. oraz o wyłożenie z góry kwoty potrzebnej na leczenie;
 • pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, jeżeli w wyniku zdarzenia staliście się inwalidami;
 • wyrównanie utraconych dochodów;
 • przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy i na zwiększone potrzeby.

Oprócz odszkodowania, należy się Wam jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli za ból i cierpienia związane z długością i bolesnością leczenia oraz rehabilitacji, zmianami w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, uzależnieniem się od pomocy osób trzecich etc.

O jaką kwotę zadośćuczynienia można się ubiegać w przypadku urazu nogi?

Zadośćuczynienie powinno Wam zrekompensować poniesioną szkodę niemajątkową (krzywdę). Świadczenie może przyznać sąd w przypadku m.in. uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia. Jeśli poszkodowany umrze, zadośćuczynienie może zostać przyznane rodzinie zmarłego.

Ból, ciągnące się miesiącami leczenie, codzienna rehabilitacja, stres, poczucie osamotnienia, zależność od innych – złamanie nogi, zwłaszcza skomplikowane, niewątpliwie wiąże się z cierpieniami fizycznymi i psychicznymi, za które przysługuje zadośćuczynienie. O ile sytuacje, w których może zostać przyznane zadośćuczynienie za szkodę osobową, znajdują oparcie w przepisach prawa cywilnego, to kryteria wyliczania świadczenia nie zostały uregulowane przez ustawodawcę.

W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, że wysokość zasądzonej sumy tytułem zadośćuczynienia zależy od wielu czynników, w szczególności od:

 • stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu – ustalanego według tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu – aktualna wersja znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 roku);
 • rozmiarów cierpień;
 • długotrwałości, uciążliwości oraz bolesności leczenia i rehabilitacji;
 • wieku i płci poszkodowanego (o ile ma to znaczenie);
 • aktualnego stanu psychicznego (odczuwanego poczucia bezradności, osamotnienia, nieprzydatności, izolacji społecznej itd.);
 • sytuacji zawodowej i materialnej;
 • rokowań na przyszłość.

Każdą sprawę o zadośćuczynienie rozpatruje się indywidualnie. Z reguły im wyższy, stwierdzony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, tym więcej pieniędzy możecie wywalczyć, ale sąd bierze pod uwagę też inne czynniki (jak wyżej). W przypadku złamania nogi, w zależności od rodzaju złamania oraz stopnia powikłań, tytułem zadośćuczynienia możecie otrzymać średnio od kilku do kilkuset tysięcy złotych – niezależnie od kwoty wypłaconego odszkodowania.

Jeżeli ubiegacie się o zadośćuczynienie na własną rękę, koniecznie sięgnijcie do orzecznictwa sądowego. Przykładowe kwoty zasądzane tytułem zadośćuczynienia w przypadku uszkodzeń kończyny dolnej to:

 • 100 000 zł za otwarte złamanie kości piszczelowej i inne urazy, skutkujące 31% uszczerbkiem na zdrowiu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dn. 14 sierpnia 2018 r., sygn. I ACa 1468/17);
 • 45 000 zł za złamanie kości szyjki udowej prawej, skutkujące 2-tygodniowym leczeniem szpitalnym, 3-miesięczną rehabilitacją na oddziale, 2-krotną, późniejszą hospitalizacją i silnym bólem przez 10 dni po wypadku, przy uwzględnieniu w 10% przyczynienia się powódki do szkody (wyrok Sądu Apelacyjnego z dn. 19 grudnia 2012 r., sygn. I ACa 952/12).

Jak otrzymać odszkodowanie za złamaną nogę?

Aby otrzymać odszkodowanie za złamanie nogi z polisy NNW lub OC sprawcy, jak najszybciej zgłoście szkodę do ubezpieczyciela. Będziecie musieli przedstawić dokumentację medyczną, potwierdzającą poniesiony uszczerbek na zdrowiu i idące za nim konsekwencje.

Jeśli ubiegacie się o zwrot poniesionych kosztów, będziecie potrzebować rachunków i faktur za usługi medyczne, zabiegi rehabilitacyjne, kupione leki i sprzęt ortopedyczny. Pomocne będą też zdjęcia obrażeń i miejsca, w którym doszło do wypadku. Warto na piśmie przedstawić, jak wyglądało Wasze życie przed urazem i po nim – z naciskiem na skutki i doznane cierpienia.

W szczególnie trudnych i zawiłych sprawach, w przypadku otrzymania zaniżonego odszkodowania albo odmówienia wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, wsparciem służą kancelarie odszkodowawcze. Firma odszkodowawcza przeanalizuje Waszą sytuację pod kątem prawnym, pomoże w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów, doradzi w zakresie dostępnych środków prawnych, oszacuje, jakie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia są adekwatne do doznanych przez Was strat, zajmie się negocjacjami ze sprawcą lub jego ubezpieczycielem, a gdy nie przyniosą one skutku – przygotuje pozew i będzie Was reprezentować w sądzie.

Poszkodowani często nie wiedzą, z jakich odpłatnych usług medycznych mogą skorzystać, by otrzymać potem zwrot kosztów. Niektóre kancelarie odszkodowawcze zapewniają swoim klientom natychmiastową, specjalistyczną opiekę medyczną i dostęp do rehabilitantów/fizjoterapeutów.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Kiedy odszkodowanie za złamaną nogę nie przysługuje?

Najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, u którego wykupiliście polisę na życie, jest zaistnienie okoliczności wyłączających odpowiedzialność (tzw. wyłączeń) albo nieposiadanie odpowiedniego rozszerzenia (każde stanowi odrębną umowę, więc trzeba je dokupić). Szczegółowy opis wyłączeń ochrony znajdziecie w OWU Waszej polisy.

Poszczególni ubezpieczyciele stosują nieco inne wyłączenia, ale najczęściej zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w obrębie kończyny dolnej, do których doszło:

 • przed rozpoczęciem ochrony;
 • wskutek działań wojennych, aktów terroru, udziału w masowych demonstracjach itp.;
 • wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa umyślnego;
 • w czasie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych czy środków zastępczych;
 • wskutek nietrzeźwości albo użycia narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • w wyniku samookaleczenia lub próby samobójczej;
 • podczas uprawiania sportu lub aktywności o ryzykownym charakterze;
 • wskutek choroby.

Duży problem ze skutecznym uzyskaniem odszkodowania będziecie mieć w sytuacji, gdy Wasze roszczenie przedawniło się, a podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczenia podniesie zarzut przedawnienia. Co do zasady (o ile nie doszło do przestępstwa), na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych macie 3 lata. Natomiast koniec terminu przedawnienia przypada dopiero na ostatni dzień roku (zgodnie z art. 118 KC). Pamiętajcie, że decyzja odmowna musi zostać szczegółowo uzasadniona wraz z powołaniem podstawy prawnej i przysługuje Wam od niej odwołanie.